rancangan perniagaan - copy

Download Rancangan Perniagaan - Copy

Post on 04-Jun-2018

251 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  1/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  RANCANGAN PERNIAGAAN

  NAMA PERNIAGAAN : BEAUTY BUTIK IN LIFE

  ALAMAT PERNIAGAAN : 735-JALAN MASJID ABIDIN 8 ,20100 KUALA TERENGGANU

  NO. TEL : 071- 27!80

  NO. FA" : 071- 275!1

  ALAMAT EMEL : #$%&'(#&')*)+ ) $ (%/ .

  NAMA PENULIS : UK305214 SITI UBAIDA6 BINTI 6AS6IMUK31 724 NURUL FATI6A6 BINTI MU6AMAD

  MUSTAFA UK30!324 MU6AMMAD AFI BIN MO6AMAD

  AKU9AN UK31 74 FAD6ILA6 BINTI ABDUL LATIF UK310114 MO6AMAD 6AFI UDIN BIN MO6D NOR

  TARIK6 PENUBU6AN PERNIAGAAN : SEPTEMBER 2011

  1

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  2/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  KANDUNGAN

  T% &* M&*% S&;%'

  1. R& & S(%;)*%'

  3. L%'%; B$ %*%+> P; $* 8

  !. P; ?&* ?%+ P$;*/)? %'%+ 15 - 1

  5. R%+ %+>%+ P$ %&;&%+ [email protected]%+>%+ 27 - 35

  . R& &;%=) 37

  2

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  3/32

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  4/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  $+%;)* $#)/ ;% %) C$ %+>>%+ &+'&* $+?%C%' C$ #%>%) $+)< C%*%)%+ ?$+>%+ '$; %+4 '$'%C) %)

  $;?;%=. B$%&'( B&')* I+ L)=$ $+ %+>*% ')?%* %*%+ $+>/%?%C) %%+ &+>%+ %+ ?%+ #&*%+ .

  B$;#$ % ?$+>%+ C$ (%+> #$;?$*%'%+ ?$+>%+ B$%&'( B&')* I+ L)=$ (%+>

  $+%@%;*%+ /%;>% ;$+?%/ ?%+ C$;*/)? %'%+ (%+> ')?%* $+$+'&, B$%&'( B&')* I+ L)=$

  %*%+ $ #$;)*%+ C$;*/)? %'%+ (%+> '$;#%)* *$C%?% C$ %+>>%+. I+) %*%+ $+%;)*

  C$ %+>>%+ #$;*&+ &+>

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  5/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  LATAR BELAKANG SYARIKAT

  N% % S(%;)*%' : B$%&'( B&')* I+ L)=$ S(%;)*%' C$;* +>%%+ : 735-JALAN MASJID ABIDIN 8 20100 KUALA TERENGGANU.

  N . T$ $= + : 071- 27!80

  N .F% : 071- 275!1

  A % %' E $ : #$%&'(#&')*)+ ) $ (%/ .

  T%;)*/ N . P$+?%='%;%+ : 2 SEPTEMBER 2011 1357 8! L

  T%;)*/ B$; C$;%%+ : RM 17 ,000.00

  J$+)< P$;+)%>%%+ : P$+>$?%; ?%+ C$ #$*% *%)+ /%+'%;%+

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  6/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  S(%;)*%' C$;* +>%%+ )+) %C%#) % C$+>&;&< #%/%>)%+ *[email protected]%+>%+ ?) '$ C%' *$; %

  % % $;$*% $ #$;) %?%+>%+ *$C%?% $;$*% &+'&* $ #&*% C$;+)%>%%+ *$;%+%

  $;$*% $ C&+(%) *$ $#)/%+ %- %,?$+>%+ *$ $#)/%+ (%+> %?% C%?% $;$*%

  ?%C%' $+&/*%+ $+>&+'&+>*%+ $;$*% % ).

  M%* & %' P$+>&;&&;&< [email protected]%+>%+

  )* N&;& F%')/%/ B)+') M&/% %? M&&;&< #%/%>)%+ ;$*%%+

  E+ )* M /% %? 6%=) &?)+ B)+ M /? N ; P$+>&;&< T$*+)*%

  6

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  7/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  LATAR BELAKANG PROJEK

  a) Lokasi Projek

  P%?% %%+& .K$?&?&*%+ )+) # $/ ?)*%'%*%+ )* *$;%+% *%@%>). S$ %)+ )'&, C$+?&?&* ?) *%@% '$; $'%* ')?%*

  %&/ ?%;) *%@%%%+.

  B&');-#&'); C;$ )< C$;+)%>%%+, *%?%;

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  8/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  BA6AGIAN BA9A6

  PETUNJUK

  STOR KAUNTER

  BILIK PERSALINAN TANDAS

  WANITA KANAK-KANAK

  TANGGA LELAKI

  8

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  9/32

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  10/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  BAHAGIAN ATAS

  PETUNJUK

  STOR

  BILIK PERSALINAN

  KAUNTER

  RAK BAJU PENGANTIN

  TANGGA

  10

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  11/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  11

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  12/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  b) Pera$a'a" a" Ba(a" Me"'a(

  B%>) $ % #%)* ?%+ $ &%

  #$; $+% %,#$;*&% )') ?%+ *$C$ #%>%)%+ ?%;) ) @%;+%, ;%*,;$*%%+,).S$ %)+ ?%;)C%?% )'&,C$;*/)? %'%+ (%+> ?)'%@%;*%+ ?%C%' %>) $+%;)* C$ %+>>%+

  #$;*&+ &+> ?) #&')* *% ) ?$+>%+ /%;>% (%+> #$;C%'&'%+.

  P%*%)%+-C%*%)%+ '$;% ?%+ *&% )'). P$ ) )/%+ *$C%?% C$ #$*% $;&C%*%+ C$ #$*% (%+>

  # $/ $ #$;) *&% )') (%+> ')+>>) ?$+>%+ *%?%; /%;>% (%+> #$;C%'&'%+. P$ #$*% -

  C$ #$*% #%>) B$%&'( B&')* I+ L)=$ )% %/ ?%;) C$ #%>%) >%+ %) +' / B% ) I+? +$

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  13/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  PRODUK PERK&IDMATAN

  K% ) $ ) )/ *+erk(i ,a'a" berk!a$i'i- %) >%;)< C%+?&%+ *% ) ?%+

  $ %+ %;*%+ ) &+'&* $+%@%+ /%') C$ %+>>%+ ?$+>%+ $ #$;) C; ?&* #$;*&% )')

  ?$+>%+ ) /%;>% (%+> ;$+?%/ (%+> ?)% % *%+ $/

  C$.

  S$#%>%) C$+>&)*&'

  ;$*%%+ '$;#%;& (%+> %?% ?) C%%+ )+), /&+>%+ #%)* %+'%;% C$+>&>%+ ?%C%' ?)#)+%.

  K/)? %' C$ %+>>%+ (%+> ?)#$;) ?$+>%+ #$;*$%+ %(%+%+ ?%+ C$;*/)? %'%+ (%+>

  ?)#$;)*%+ $/ B$%&'( B&')* I+ L)=$ %*%+ $ C$;*$+% *%+ C$;+)%>%%+ '$;&;%+>*%+ * %+ B$%&'( B&')* I+ L)=$ .

  U+'&* $ %* &+'&* $+%@%;*%+ C; ?&* ?%+ C$;*/)? %'%+ &+'&* $+>%'%>&+%. D$+>%+ $ C$;*$+% *%+ +' /- +' / ?$+ '$;#%;&,

  B$%&'( I+ L)=$ #$#%< $ ) )/ C$;% %'%+ (%+> /$+?%* ?)>&+%*%+. *Bea!'. B!'ik I" Li/e-

  %*%+ $+>>&+% C$;% %'%+ (%+> '$;*)+) ?$+>%+ /%;>%+(% (%+> #$;C%'&'%+. S';%'$>) )+)

  #$; %(% %C%#) % B$%&'( B&')* I+ L) $ $+$;) % #%+(%* '$ C%/%+ $* ;%+ ?%;) C; ?) %*&*%+ $/ C$ %+>>%+ B$%&'( B&')* I+ L)=$.

  13

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  14/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  T)+?%*%+ *$;% %%+ $ %+ $+ C%

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  15/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  b) As+ek Pasara"

  )4 );)- );) U & P; ?&* >&+% .

  F); % $+ % %+*%+ C$;+)%>%%+ $+ &% C%*%)%+,*%% $+%@%;*%+ C$;*/)? %'%+ ) $+$ C%/*%+ C%*%)%+ &+'&*

  % )>%+. O $/ >&+%*%+ C; ?&* (%+>

  '$;?%C%' ?) B$%&'( B&')* I+ L)=$ #%>) $ &?%/*%+ $;$*% ?%+ C% )+> C$+')+>

  ?%C%' $ &%>%+ %+ *%?%; )+) % RM 1,000.00 &>% ?) %+>*% %*%+ $ #$;) *$

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  16/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  9% %%>%) %+%C&+, C$+> )#%'%+ & #$;#%+?)+> ?$+>%+ #&*%+ #& )C&'$;% (%+> *$#%+(%*%++(% ?) + C )

  $/ *%& )+%. J)*% *)'% )/%' ?) $;%'% '$ C%', %?% %/ %%+ %%+ #&')* )+) *%' %@% C$;+)%>%%+, = *&< &'% % =); % %?% %/ '$;'& C& *$C%?%

  C$ %+>>%+ (%+> #$;%?% ?) *%@% #$;C$+?%C%'%+. F%*' ; )+) %*%+ $ #$;)*%+

  *$ $#)/%+ *$C%?% =); % &+'&* $ $+%+>) C$ %+>>%+-C$ %+>>%+ ?%;) *%&

  #& )C&'$;%. O $/ )'&, *% ?)C) )/ $/ C$ ) )* #%>) $+ % %+*%+

  C$;+)%>%%++(% %?% %/ #%)* ?%+ #$;C '$+>%+.

  16

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  17/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  P$ %+>%+-C$ %+>%+ (%+> ?) S$#$ & &*%)U+'&+> S$ $C%< &*%)

  81.21 .821 .8

  527.7 1!.7 1!.1

  1,1 0.5 28.7 2 .5

  K$'&+%)%+ RM49%+> T&+%) M% T&+%) K$ &%; B%*) T&+%)T&+%) T$;*& C&

  71!.5!88.2170.015!.7

  11.3!!5.81 5.51 5.5

  !5!.!38 .3 8.1233.

  K$%+ B$;%+ K%%+ M ?% H4

  15

  7

  8

  1877

  3

  8!

  70

  178

  !3

  82

  71

  N)

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  18/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  ) S'ra'e5i +e,asara"

  P%) B$%&'( B&')* I+ L)=$ %?% %/ &+'&* C$ #%>%) C$;)+>*%' $ %*),@%+)'%

  ?%+ *%+%*-*%+%*. P; %+ C$;+)%>%%+.

  6%$?%; #%;%+>%+ $+% % $/ C$+>$?%; (%+> #$ #$; $+% % ?%+ (%+>

  #$; %#$ *%+ > B$%&'( B&')* I+ L)=$ ?%+ ?)< * +> ?$+>%+ C$;*/)? %'%+ #$;*&% )'). U+'&* $ #$;) C) )/%+ *$C%?% C$ %+>>%+, B$%&'( B&')* I+ L)=$

  $+ &% C; ?&* #$; $+% %

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  19/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  ANALISIS PESAING

  P$ #$*% -C$ #$*% *%)+ & % '& #&/ #%>%) $+?%@%+. D) %) C$;*/)? %'%+ C%?% *%?%; /%;>% (%+> %'

  ;$+?%/.

  P$ &'% % #%>) B$%&'( B&')* I+ L)=$ )% %/ ) +erk(i ,a'a" berk!a$i'i '$ %/ $ #%+'& B$%&'( B&')* I+ L)=$

  $+>/%?%C) '$*%+%+ C$. P$ $+>>&+% C$+?$*%'%+ %%

  ;$+?%/ ?%+ C$;*/)? %'%+ '%* $+$+'&. P$;*/)? %'%+ #$;*&% )') $ # $/*%+ B$%&'(

  B&')* I+ L)=$ #$;/%?%C%+ ?$+>%+ C$, % %/ $+%;)* C$ %+>>%+ (%+> *$ [email protected]%

  ?$+>%+ C$;*/)? %'%+ (%+> ?)'%@%;*%+ $/ C$. J&% %+ *$ #% ) $+)+>*%' ?%+

  C$+?%C%'%+ ?%;) C$ #%>%) %*') )') '$;&< $+)+>*%'.

  19

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  20/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  RANCANGAN PENGURUSAN

  a) Car'a Or5a"isasi

  P%?% %>&+%*%+ C$+>&;&< #%/%>)%+ ;$*%%+.

  Pe !"#"$ %&'&!(& #e)&&

  Pe !"#"$ Ke*& !&

  E)$e)"+(, J"& &

  Pe !"#"$ Te) ()&

  20

  Pe !"#"$

 • 8/13/2019 Rancangan Perniagaan - Copy

  21/32

  ASAS KEUSAHAWANAN

  b) La'ar be$aka"5 Pe"5!r!s Pe,e5a"5 Sa(a, Pe,i$ik

  S)') %)?%/ B)+') 6%&;&>%+& , C%?% '%/&+ 2001, ?%+ I % %/ S%; %+% P$+>&;&%

  ?%;) U+