ranc. tahunan bm t4 kssr

Click here to load reader

Post on 24-Sep-2015

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

1 DAN 2TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betuldan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk denganbetul mengikut konteks.ILMU

Kajian Tempatan NILAI MURNI Kasih sayang EMKPendidikan AlamSekitar

KB

Menjanakan idea

Kontekstual - Menghubungkaitkan

Mengkategorikan

KP

Interpersonal Verbal-linguistik BCBBacaan intensif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 1

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

3TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : SERONOKNYA MEMBACA1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur senidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yangsesuaisecara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yangmengandungi pelbagai jenis ayatsecara mekanis dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasiyang betul.

3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan liriklagu yang mengandungi nilai danpengajaran secara berpandu dandisampaikan melalui nyanyianILMU

Pendidikan Moral NILAI MURNI Kerajinan KerjasamaEMK :

TMK

KB : Mengecam Kontekstual Menghubungkaitkan Menjanakan idea

KP : Interpersonal Visual ruang Muzik

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014MUKA SURAT 2

secara didik hibur.

5.1.1.Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

4TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : MELANCONG DENGAN KELUARGA1.3 Mendengar, memahami dan memberirespons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaandengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.1.3.1Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.2Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

ILMU

Sejarah

NILAI MURNI Kasih sayang PatriotismeEMK

Kreativiti dan inovasi

TMK

KB

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 3

3.3Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatisdengan sebutan yang betul danintonasi yang jelas serta susunanidea yang tepat semasa berceritasecara didik hibur.

5.1.2Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.

.Membuat gambaran mentalMengenal pastiMenghubungkaitkanMenyusun urutanMenjanakan idea

KPKinestetikVerbal-linguistik

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 4

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

5TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

TAJUK :AMALAN HIDUP SIHAT1.3 Mendengar, memahami dan memberirespons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberiresponsdengan betul

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.1.3.2.Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpastiidea utama dan idea sampingandalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengantepat.

3.4.1Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak

4.1.2Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.ILMU

Pendidikan Kesihatan NILAI MURNI KesihatanKebersihan

EMK

Kreativiti dan inovasi

TMK

KB Menghubungkaitkan Menganalisis Mengecam Menjanakan idea

KPVerbal-linguistikMeramalMuzik

BCBMendengar dengan cekap

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 5

5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

6

7TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

TAJUK :BERSIH & SIHAT1.3Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberiresponsdengan betul.

3.3Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.1.3.3Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahanuntukmenjana idea dengan betul.

3.3.4Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

ILMU

Pendidikan Kesihatan NILAI MURNI KebersihanKerjasama

Cinta akan alam sekitar

EMK

Kreativiti dan inovasi

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 6

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengankreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yangbetuldan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.4Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

.

KB

Membuat urutan

Kontekstual - Mengaplikasikan

Membuat andaian

Konstruktivisme Menerangkan dan menjanakan idea

Menganalisis

Menjanakan idea

Kontekstual - Memindahkan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 7

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

8 DAN 9TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalamsituasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2Membaca dan memaha