ranc. tahunan bm t4 kssr

of 54 /54
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014 MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM 1 DAN 2 TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur. ILMU Kajian Tempatan NILAI MURNI Kasih sayang EMK Pendidikan Alam Sekitar KB Menjanakan idea Kontekstual - Menghubungkaitk an Mengkategorikan KP Interpersona OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 1

Author: nur-izzatie-wan-zailan

Post on 24-Sep-2015

261 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

1 DAN 2TEMA 1: AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat dengan struktur binaan ayat yang betuldan tepat.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.2.6 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk denganbetul mengikut konteks.ILMU

Kajian Tempatan NILAI MURNI Kasih sayang EMKPendidikan AlamSekitar

KB

Menjanakan idea

Kontekstual - Menghubungkaitkan

Mengkategorikan

KP

Interpersonal Verbal-linguistik BCBBacaan intensif

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4/ 2014OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 1

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

3TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : SERONOKNYA MEMBACA1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur senidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yangsesuaisecara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yangmengandungi pelbagai jenis ayatsecara mekanis dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasiyang betul.

3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan liriklagu yang mengandungi nilai danpengajaran secara berpandu dandisampaikan melalui nyanyianILMU

Pendidikan Moral NILAI MURNI Kerajinan KerjasamaEMK :

TMK

KB : Mengecam Kontekstual Menghubungkaitkan Menjanakan idea

KP : Interpersonal Visual ruang Muzik

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014MUKA SURAT 2

secara didik hibur.

5.1.1.Memahami dan menggunakan kata nama am konkrit dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

4TEMA 1 : AKTIVITI KELUARGA

TAJUK : MELANCONG DENGAN KELUARGA1.3 Mendengar, memahami dan memberirespons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaandengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.1.3.1Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.3.2Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

ILMU

Sejarah

NILAI MURNI Kasih sayang PatriotismeEMK

Kreativiti dan inovasi

TMK

KB

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 3

3.3Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatisdengan sebutan yang betul danintonasi yang jelas serta susunanidea yang tepat semasa berceritasecara didik hibur.

5.1.2Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.

.Membuat gambaran mentalMengenal pastiMenghubungkaitkanMenyusun urutanMenjanakan idea

KPKinestetikVerbal-linguistik

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 4

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

5TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

TAJUK :AMALAN HIDUP SIHAT1.3 Mendengar, memahami dan memberirespons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberiresponsdengan betul

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

4.1Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.1.3.2.Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenalpastiidea utama dan idea sampingandalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengantepat.

3.4.1Menulis perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang tepat secara imlak

4.1.2Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.ILMU

Pendidikan Kesihatan NILAI MURNI KesihatanKebersihan

EMK

Kreativiti dan inovasi

TMK

KB Menghubungkaitkan Menganalisis Mengecam Menjanakan idea

KPVerbal-linguistikMeramalMuzik

BCBMendengar dengan cekap

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 5

5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

6

7TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

TAJUK :BERSIH & SIHAT1.3Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberiresponsdengan betul.

3.3Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.1.3.3Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan yang betul mengikut urutan.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahanuntukmenjana idea dengan betul.

3.3.4Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

ILMU

Pendidikan Kesihatan NILAI MURNI KebersihanKerjasama

Cinta akan alam sekitar

EMK

Kreativiti dan inovasi

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 6

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengankreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yangbetuldan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

5.1.4Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

.

KB

Membuat urutan

Kontekstual - Mengaplikasikan

Membuat andaian

Konstruktivisme Menerangkan dan menjanakan idea

Menganalisis

Menjanakan idea

Kontekstual - Memindahkan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 7

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

8 DAN 9TEMA 2 : AMALAN KESIHATAN & KEBERSIHAN

TAJUK : PENDIDIKAN KESIHATAN1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalamsituasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.4Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.5Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1.4.1Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.2.3Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataanberimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.4.3Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahanuntuk membuat penilaian dengan betul.

3.5.2Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.ILMU

Pendidikan Kesihatan

NILAI MURNI

Kebersihan Fizikal & Mental

KB Menghubungkaitkan Mengecam MenaakulKonstruktivisme Menghubungkaitkan

Menyusun mengikut urutan

Mengitlak

Memadankan

Kontekstual - Menghubungkaitkan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 8

3.9Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengankreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.3.9.1Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.

4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untukmenyampaikannilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai.

5.1.5Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

KP Interpersonal BCBBacaan intensif

Mencatat nota

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 9

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

10 DAN11TEMA 3 : SENTIASA SELAMAT

TAJUK :SENTIASA AWASI DIRI1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalamsituasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakuluntuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahandengan betul.

3.4Menulis imlak dengan tepat.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1.4.2Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul

3.4.2Menulis frasa dan ayat yang ada perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak

4.4.1 Mendeklamasi sajak dengansebutan dan intonasiyangbetul dan jelas secara didik hiburserta memahami maksud sajaktersebutILMU

Pendidikan Moral NILAI MURNI KeberanianEMK

Sains dan Teknologi KB Menghubungkaitkan MenganalisisKonstruktivisme Menghubungkaitkan

Mengecam

Memadankan

Kontekstual Menghubungkaitkan

KP

Interpersonal

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 10

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks5.1.2Memahami dan menggunakan kata nama khas tak hidup dengan betul mengikut konteks.

5.1.5Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

BCB

Mendengar aktif

Bacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 11

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

12TEMA 3 : SENTIASA SELAMAT

TAJUK : SEDIAKANPAYUNG SEBELUM HUJAN1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalamsituasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakuluntuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahandengan betul.

3.3Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1.4.3Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yangtersuratdan tersirat daripada bahan prosadengan betul.

3.3.4Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.4.1Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajak tersebut.ILMU

Pendidikan Moral EMK: Nilai murni RasionalKB

Mengenal pasti

Kunstruktivisme

Mengembangkan idea

Menaakul Membuat urutan Menghubungkait KontekstualKP

Verbal-linguistik

BCB

Bacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 12

5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.5.1.6Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

.

INGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

13 DAN14TEMA 3 : SENTIASA SELAMAT

TAJUK : BERINGAT SEBELUM KENA1.4Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.4.3Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.ILMUPendidikan Moral

EMK: Nilai MurniKeberanian

KB Menghubungkaitkan Menaakul KontekstualMenjana idea

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 13

2.5Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

3.6Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur senidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

.1.4.4Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

2.5.3Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.

3.6.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilaidanpengajaran yang dipersembahkanmelalui nyanyian secara didik hibur.KP Interpersonal Verbal-linguistik

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 14

5.1.7Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

15TEMA 4 : MASYARAKAT PENYAYANG

TAJUK : PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera danbukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1.5.1Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

2.6.1Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.ILMUPendidikan Moral

Pendidikan AlamSekitar

NILAIKasih sayang Semangat bermasyarakat

KBMenghubungkaitkan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 15

3.3Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur senidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3.3.4Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.1.1Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.7Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.Membuat gambaranmental Menjana idea Kontekstual Menganalisis Menyesuaikan

KPVerbal-linguistikMuzikKinestetik

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 16

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

16 DAN17TEMA 4 : MASYARAKAT PENYAYANG

TAJUK :KHIDMAT RAKAN SEBAYA1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumattentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.5.2Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

2.6.2Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita denganjelasserta menggunakan bahasa yangsantun

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatisdengan sebutan yang betul danintonasi yang jelas serta susunanidea yang tepat semasaILMU

Pendidikan Kesihatan

NILAI Kerjasama EMKPeraturan sosiobudaya

KB

Menjana idea Menilai Kontekstual Menganalisis KonstruktivitismeMenghubungkaitkan

KP

Verbal-linguistik

BCBBacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 17

5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.berceritasecara didik hibur.

5.1.7Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

5.1.4Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

18TEMA 4 : MASYARAKAT PENYAYANG

TAJUK :SKUAD PRIHATIN1.6Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.21.6.1.Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.2.3ILMUPendidikan Moral

EMK: Nilai Murni Kerjasama Kebersihan fizikal

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 18

Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.6Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

5.2Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Membaca dan memahami ayat yangmengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

3.6.1Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa yangindahdan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur

5.2.1Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.KB Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan Menjana idea Konstruktivisme Kontekstual

KPVerbal-linguistikBacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 19

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

19TEMA 5 :KENALI WARISAN BANGSA

TAJUK :IRAMA WARISAN1.6Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaandengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalampelbagai genre dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan1.6.2Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.3.1Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.7.1Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yangbetuldan jelas, dan bahasa badanILMU

Pendidikan Muzik

NILAI

Patriotisme

EMK

Peraturan sosiobudaya

KB Mensintesis Mengenal pastiMenganalisis

Kontekstual

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 20

menggunakan bahasa badandengankreatif melalui lakonan secara didik hibur

5.2Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.yang sesuai melalui lakonansecara didik hibur

5.2.1Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.PM

Main peranan

Bacaan

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

20TEMA 5 :KENALI WARISAN BANGSA

TAJUK :SERUPA TETAPI BERBEZA1.6Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul1.6.1Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.3.2Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutanILMU

Kajian Tempatan

EMK

Peraturan sosiobudaya

KB Mengitlak Mengenal pasti

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 21

3.8Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

4.4Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.2Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.yang jelas dan intonasi yang betul.

3.8.2Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat.

4.4.2Membina dan memahami sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.2.1Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

.Menganalisis

Menjana idea Mengecam Konstruktivisme

KP

Verbal-linguistik

BCB

Bacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 22

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

21 DAN22TEMA 5 :KENALI WARISAN BANGSA

TAJUK :UNIK & KREATIF1.7Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberiresponsdengan betul

3.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.9Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.1.7.2Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.4.1Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.

3.7.2Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

3.9.1Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelasILMU

Kajian Tempatan

EMK

Peraturan sosiobudaya

Kreativiti dan Inovasi

KB Mensintesis Menganalisis Menaakul KonstruktivismeMengumpul dan mengelas

PAK Mengakses KMD Meramal

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 23

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks

5.2Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.dan menggunakan bahasa yanggramatis.

4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yangbetuldan jelas secara didik hibur sertamemahami maksud sajak tersebut.

5.1.5Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

5.2.2Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.

BCB

Bacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 24

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

23TEMA 6 : PERTANIAN & PENTERNAKAN

TAJUK : KEMAJUAN PERTANIAN1.3 Mendengar, memahami dan memberirespons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberiresponsdengan betul.

3.5Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1.3.1Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul.

2.4.2Membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk menjana idea dengan betul.

.

3.5.2Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.

.

4.4.2 Membina dan memahami sajaksecara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yangbetuldan jelas secara didik hibur.ILMU

Pertanian

Pendidkan AlamSekitar EMK Keusahawanan KBMenjana idea Kontruktivisme Menyusun urutan Kontekstual Mengenal pasti BCBBacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 25

5.2Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

24TEMA 6 : PERTANIAN & PENTERNAKAN

TAJUK :KAMBING TENUSU BIOTEKNOLOGI1.3 Mendengar, memahami dan memberirespons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

2.4Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1.3.2Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.

2.4.3.Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahanuntuk membuat penilaian dengan betul.ILMU

Sains dan Teknologi

EMK Keusahawanan KBMenghubungkaitkan

Menilai

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 26

3.7Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.3Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.3Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

3.7.2Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

4.3.2Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai

5.3.1Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.Konstruktivisme

Menjana idea

Mengumpul dan mengelas

KP Interpersonal BCB Perbincangan Bacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 27

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

25 DAN26TEMA 6 : PERTANIAN & PENTERNAKAN

TAJUK :HASIL SERBA GUNA1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalamsituasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakuluntuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahandengan betul.

3.3Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.9Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkaradaripada pelbagai sumber denganmenggunakan ayat yang gramatisdalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5.1Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.

3.3.3Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

3.9.1Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.ILMU

Pendidikan Alam sekitar

EMK Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi KBMengitlak Menghubungkaitkan Mensintesis Menganalisis KontekstualKP

Interpersonal

BCB

Bacaan intensif

Bacaan mentalis

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 28

4.1 Menyebut dan memahami unsur senidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.

5.3Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan liriklagu yang mengandungi nilai danpengajaran secara berpandu dandisampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.1.7Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.

5.3.1Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 29

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

27 DAN28TEMA 7:POTRET MALAYSIA

TAJUK :PEKERTI MULIA AMALAN KITA1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalamsituasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5 Membaca, memahami dan menaakuluntuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahandengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasadan ayat dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkaramenggunakan kata gelaran yangsesuai dalam situasi tidak formalsecara bertatasusila.

2.5.2Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.

3.3.4Membina kerangka untuk menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.

4.2.1 Mengujarkan ayat yang gramatisdengan sebutan yang betul danILMU

Pendidikan Moral

NILAI Kerjasama Kasih sayang KBMenjana idea Mensintesis Kontekstual Konstruktivisme MengecamKP

Verbal-linguistik

BCB

Bacaan imbasan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 30

5.1 Memahami dan menggunakan golongankata dengan betul mengikut konteks.

5.3Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.intonasi yang jelas sertasusunanidea yang tepat semasa berceritasecara didik hibur.

5.1.5Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

5.3.2Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 SURAT 31

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

29TEMA 7:POTRET MALAYSIA

TAJUK :CINTA AKAN NEGARA1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalamsituasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

3.6Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.3Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkaramenggunakan kata ganti namadiri orang dan kata ganti nama diritanya dengan betul dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.5.3Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.

3.6.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

.

4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas,ILMU

Kajian Tempatan

NILAI Patriotisme Hemah Tinggi KBMenjana idea Mensintesis Kontekstual Membuat urutan KPInterpersonal

Verbal-linguistik

BCB

Mencatat nota

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 32

5.3Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.dan bahasa badan yang sesuaimelalui lakonan secara didik hibur.

5.3.2Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: JURULATIH NEGERI KSSR BM TAHUN 4 (JPWPKL) MUKA SURAT 33

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

30 DAN31

TEMA 7:

POTERT MALAYSIA TAJUK :NEGARAKU GEMILANG1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatuperkara

daripada pelbagai sumber dalam situasi

formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1.4.4 Bertutur tentang sesuatu perkara

daripada pelbagai sumber dengan

menggunakan ayat yang gramatis

dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yangsesuai untuk meningkatkan daya

berfikir secara kreatif.

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataanberimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan

ILMU

Pendidikan AlamSekitar NILAI Patriotisme KBMenjana idea Mengecam Menganalisis KontekstualKP

Verbal-linguistik

BCB

Bacaan intensif

Bacaan imbasan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 34

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.yang betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan struktur ayat.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yangbetul

dan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 35

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

32 DAN33TEMA 8 : EKONOMIBERWAWASAN

TAJUK : SUMBERPENDAPATAN

1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan

bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.5

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.5.1

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sasterauntuk mengenal pasti nilai murni.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.

ILMU

Ekonomi NILAI Kerajinan EMKKeusahawanan

KB

Membandingkan dan membezakan

Kontekstual Mengecam Menyusun urutan Menjana idea BCBBacaan imbasan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 36

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan

menggunakan bahasa badan dengan

kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam

pelbagai situasi dengan betul.4.3.2 Mengujarkan dialog yangdihasilkan daripada bahan rangsangan untukmenyampaikan

nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

5.2.2

Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.

.Mencatat nota

Membuat rujukan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 37

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

34 DAN35TEMA 8 : EKONOMIBERWAWASAN TAJUK :PENGUSAHA BERWAWASAN

1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6.1

Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif.

ILMUEkonomi

NILAIKerajinan

EMK Keusahawanan Teknologi maklumat dan komunikasi

KBMenjana idea Mengecam Menaakul Menganalisis Konstruktivisme Menghubungkaitkan KPVerbal-linguistik

PMBacaan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 38

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.

4.4.1

Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur serta memahami maksud saja tersebut.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

5.3.2

Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.KMDMenggunakan imaginasi dan kreativiti

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 39

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

36 DAN37TEMA 8 : EKONOMIBERWAWASAN TAJUK : MENGURUS WANG

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

ILMU Ekonomi NILAI Berdikari EMKKreativiti dan inovasi

Keusahawanan

Teknologi maklumat dan komunikasi

KB

Menjana idea Mengecam Mengitlak Konstruktivisme

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 40

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks..3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.

4.4.2

Membina dan memahami sajak secara terkawal dan mendeklamasikannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul mengikut konteks.KP

Interpersonal BCB Perbincangan Bacaan luncuran Bacaan imbasan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 41

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

38TEMA 9 : BUMI INDAHRAKYAT BERTUAH

TAJUK :

ALAM SEKITAR TANGGUNGJAWAB KITA

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

1.6.2

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.3.2

Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.6.2.

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.

ILMU

Pendidikan AlamSekitar

NILAI

Kesyukuran

Patriotisme KB Menghubungkaitkan MengecamMenjana idea Kontekstual KPVerbal-linguistik

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 42

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

4.1.1

Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

5.2.1

Memahami dan menggunakan imbuhan akhiran an, -kan, i, imbuhan apitan pada kata kerja, kata nama dan kata adjektif serta imbuhan pinjaman dengan betul dalam pelbagai situasi.

BCB

Bacaan intensif

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 43

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

39 DAN40TEMA 9 : BUMI INDAHRAKYAT BERTUAH TAJUK :LESTARIKAN ALAM KITA

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.4.3

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahanuntuk membuat penilaian dengan betul.

3.7.1

Menghasilkan rangka pendahuluan, isi dan penutup dalam penulisan kreatif dengan betul.

4.1.2

Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan

ILMU

Pendidikan AlamSekitar

Sains

EMK

Kreativiti dan Inovasi

KB Mensintesis Membuat inferens Konstruktivisme Menjana idea Kontekstual MengecamKP

Interpersonal

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 44

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.disampaikan melalui nyanyiansecara didik hibur.

5.2.2

Memahami dan menggunakan kata ganda separa dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.1.6.

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 45

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

41TEMA 9 : BUMI INDAHRAKYAT BERTUAH TAJUK :SAYANGI ALAM SEKITAR

1.7

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.5.1

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

4.2.1

Mengujarkan ayat yang gramatis dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas serta susunan idea yang tepat semasa bercerita

ILMU

Pendidikan AlamSekitar

Sains

EMK

Kreativiti dan Inovasi

KB Merumus Menaakul Menjana idea Mengecam BCBPerbincangan Bacaan intensif Menulis perenggan Bacaan luncuran

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 46

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.secara didik hibur.

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 47

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

42 DAN43TEMA 10 : MENEROKA SAINS& TEKNOLOGI TAJUK :SAINS DALAM KEHIDUPAN

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

3.5

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

1.6.1

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan betul.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.

4.2.2

Mengujarkan idea yang tepat menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai semasa

ILMU Sains EMKTeknologi Maklumat dan Komunikasi

KB Mensintesis Menjana idea Membuat urutan Mengecam Konstruktivisme Menganalisis BCBBacaan intensif KMD Meramalkan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 48

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.bercerita secara didik hibur.

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 49

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

44TEMA 10 : MENEROKA SAINS& TEKNOLOGI TAJUK :TEKNOLOGI SEMAKIN CANGGIH

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah danmenggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara

1.6.2

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada media cetak dalam bentuk pengumuman dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat kepada bentuk puisi dengan betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul.

4.3.1

Mengujarkan dialog dengan sebutan

ILMU Sains EMKKreativiti dan inovasi

Teknologi maklumat dan komunikasi

KB Mengecam Mereka cipta Kontekstual Menjana idea KP Interpersonal BCB Perbincangan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 50

didik hibur.

5.3.

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.dan intonasi yang betul dan jelas,dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.3.1

Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat yang betul dalam pelbagai situasi.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 51

MINGGUTEMA / TAJUKSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPENGISIANKURIKULUM

45TEMA 10 : MENEROKA SAINS& TEKNOLOGI TAJUK :BIJAK MENCIPTA

1.7

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

1.7.2.

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.6.2

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai murni.

3.9.1

Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis.

ILMUPendidikan AlamSekitar

NILAIKasih sayang

KBMembandingkan dan membezakan Membuat inferens Konstruktivisme Merumus

BCB Perbinncangan

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 52

4.3Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengankreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan

kata dengan betul mengikut konteks.4.3.2

Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

OLEH: GURU KSSR BM TAHUN 4 /SARATOK/2014 MUKA SURAT 53