rahsia kematian

Download Rahsia kematian

Post on 04-Apr-2018

271 views

Category:

Documents

30 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  1/129

  USTAZ AHMAD ADNAN BIN FADZILRahsiaKematian,Alam Barza h& Roh

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  2/129

  RAHSIA

  KEMATIAN,ALAM BARZAKH &ROHOleh:Ahmad Adnan Bin Fadzil Wawasan Ummah EnterpriseSemua ha cipta adalah terpelihara. Sebarang bahagiandi dalam bu u ini tida boleh diterbit an semula dalamsebarang bentu atau dengan sebarang cara tanpa izinpenulis atau penerbit.

  Terbitan pertama: Jun 2006

  Diterbit an oleh:Wawasan Ummah Enterprise,No. 12, Jalan Teja 1, Taman Teja,06010 Changloon, Kedah.Tel/Faxs: 04-9249021

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  3/129

  Aluan Penulis... .... ...... ....... ..... ... .. ......... ....... ....... ... ............ ......... .... ... ..... ....... ... ...:Saya bersyu ur epada Allah yang telah mengurnia an sedi it dari ilmuNya yangmaha luas epada saya hingga dapat saya sudah an bu u ini yang menyentuh tentangematian, alam selepas mati (Barza h) dan sedi it upasan tentang roh. Bu u iniditulis sebagai taz irah untu diri saya sendiri dan juga untu ra an-ra an yangmembaca bu u ini. Kita disuruh oleh Allah agar saling menyampai an taz irah(nasihat dan peringatan) erana ia menjaga hati ita dari lalai. Terlalu banya hari inifa tor-fa tor yang melalai an hati ita dari memi ir an tentang a hirat. Kesibuanita mengurus an ehidupan, hiburan-hiburan yang terlalu banya dan gaya hidupmasa ini merupa an sebahagian dari fa tor yang memaling an manusia hari ini darimemi ir an tentang ehidupan selepas mati. Kerana itu, ji a ita tida salingmemperingat an sesama ita tentang ematian, ita juga a an menjadi seperti oranglain yang lupa an a hirat. A ibatnya hidup ita di dunia ini a an bera hir dengan sia-

  sia; tiada harta yang masih dipunyai ( erana apabila ita mati harta ita semuanyaa an dibahagi-bahagi an) dan tiada pahala yang dibawa ( erana ita lupa mencaribe alan untu ehidupan a hirat ita).Selamat membacaPenulis,Ahmad Adnan FadzilMa tabah Wawasan Ummah,Changloon, Kedah.

  [email protected]

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  4/129

  Isi KandunganMu adimah ----------------------------------------------------------------------------- 6Ma na ematian ------------------------------------------------------------------------ 7Pering at-pering at ehidupan manusua ------------------------------------------- 7Alam Barza h ------------------------------------------------------------------------ 10Hi mah adanya ehidupan dan ematian ----------------------------------------- 12Malai at maut ------------------------------------------------------------------------ 13Sa ratul-Maut ------------------------------------------------------------------------ 14Bagaimana malai at maut mencabut nyawa? ------------------------------------ 15Ruh dibawa nai e langit ---------------------------------------------------------- 18Ruh melihat jasadnya diurus an --------------------------------------------------- 20Mayat a an merasai esempitan ubur -------------------------------------------21Soalan ubur -------------------------------------------------------------------

  ------- 22Orang beriman a an diberi eteguhan oleh Allah ------------------------------- 24Disunat an beristighfar dan berdoa untu mayat selepas di ebumi an ------ 25Taz irah Nabi s.a.w. pada hari peng ebumian ---------------------------------- 27Orang-orang yang di ecuali an dari soalan ubur ------------------------------ 27Ni mat dan azab ubur-------------------------------------------------------------- 30Bentu -bentu ni mat ubur ------------------------------------------------------- 31Bentu azab ubur --------------------------------------------------------------

  ----- 32Punca azab ubur -------------------------------------------------------------------- 35Bagaimana untu selamat dari azab ubur? --------------------------------------36Orang-orang yang dijanji an bebas dari si sa ubur --------------------------- 38Tanda-tanda mati yang bai -------------------------------------------------------- 41Apa yang perlu dila u an oleh orang yang hampir mati? ---------------------- 42Apa yang perlu ita la u an epada orang yang hampir mati ---------------- 44Apa yang perlu dila u an apabila berla u ematian --------------------------- 46

  Bagaimana caranya orang hidup dapat membatu orang yang telah mati ----- 54Doa-doa Rasulullah untu jenazah ------------------------------------------------ 63Ruh ------------------------------------------------------------------------------------- 67Perjalanan ruh ------------------------------------------------------------------------ 68Di mana ruh sebelum ditiup e dalam jasad -------------------------------------71Di mana ruh ditempat an selepas mati? ------------------------------------------

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  5/129

  72Hubungan ruh dengan jasad di alam Barza h------------------------------------ 73Apa ah ruh a an mati? -------------------------------------------------------------- 74Jasad-jasad para Nabi --------------------------------------------------------------- 75Ajb az-Zanab ------------------------------------------------------------------------ 76Apa ah ruh-ruh dapat saling menziarahi? ----------------------------------------76Sudah ah ita bersedia menghadapi ematian? --------------------------------- 78Lampiran (Taz irah Nabi s.a.w. di hari peng ebumian) ----------------------- 81Ruju an dan bacaan ----------------------------------------------------------------- 88

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  6/129

  ...... ...... .... ........... .... ... ....... ....... ......... .. ... ........ ... ....... ..... ... .... .........:

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  7/129

  Muqadimah

  Setiap manusia pasti a an menemui ematian. Kematian adalah ta diryang telah ditetap an Allah e atas semua manusia. Bila tiba ajal, tida adasesiapapun yang dapat mengela dari mati. Inilah yang selalu diperingat anoleh Allah di dalam al-Quran;..............................Tiap-tiap yang bernyawa a an merasai mati. (Surah Ali-Imran, ayat 85).......................................................................Kemudian apabila sampai tempoh ajal mere a, tiadalah mere a a an dapat

  meminta di emudian an sesaatpun dan tida pula mere a a an dapat memintadidahulu an. (an-Nahl; 61)Rasulullah sallallahu alaihi wasallam- juga memperingat an ita agarselalu mengingati mati di mana baginda bersabda;........... ...... ........ ...........(........ ..........)

  Henda lah amu se elian banya mengingati suatu peristiwa yangmemutus an segala elazatan (dunia) iaitulah ematian.1Rasulullah s.a.w. pernah ditanya; Siapa ah orang mu min yang paling

  cerdi ?.. Jawab baginda;............................................................................................

  1 Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Hurairah -radhiyallahi anhu-. Menurut Imam at-

  Tirmizi; hadis inihasan soheh gharib (Sunan at-Tirmizi, hadis no. 2307).2 Riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar -radhiyallahi anhu- (Sunan Ibnu Majah, hadisno. 4258). Menurut Syei h al-Albani; hadis ini hasan (al-Silsilah as-Sohehah, hadis no. 1384).3 Dinaqal dari itab At-Taz irah fi Ahwalil-Mauta wa Umuril-A hirah, oleh Imam al-Qurthubi,halaman 11

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  8/129

  Orang yang paling banya mengingati mati dan yang paling elo persediaannya untu ehidupan selepas mati. Mere a itu orang-orang mu minyang paling cerdi .2

  Banya faedah yang a an ita dapat dari selalu mengingati mati.Seorang ulama. bernama ad-Daqqaq pernah menyebut an:3 Seorang yangbanya mengingati mati a an mendapat tiga faedah;

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  9/129

  1. Ia a an segera bertaubat epada Allah2. Hatinya a an sentiasa bersifat Qana.ah (iaitu redha dengan rez i yangdiberi an Allah epadanya walaupun sedi it)3. Ia gemar beribadah

  Adapun orang yang lupa mengingati mati, ia a an menerima tiga padah;

  1. Su a menangguh-nangguh an taubat2. Tida redha dengan rez i yang ada (ya ni timbul di dalam hatinya sifattama )3. Malas beribadah.

  Ma na ematian

  Para ulama Islam tat ala menta rif an tentang ematian mere amenyata an; Kematian ialah terputusnya i atan ruh dengan badan (ya ni

  berla u perpisahan antara ruh dan jasad) dan berpindahnya manusia dari satualam e alam yang lain.4Dari ta rifan ematian di atas, dapat ita fahamai bahawa ematianbu anlah penamat hidup. Apabila seseorang itu mati tida lah berma na tamatriwayat hidupnya sebagaimana yang disang a oleh ramai orang. Ia sebenarnyaa an menempuh alam hidup baru yang dinama an alam ubur atau alambarza h.Walaupun jasad manusia a an hancur apabila berla unya ematian,namun rohnya tida a an hancur. Oleh demi ian, manusia a an menempuhalam yang lain selepas ematiannya mengi ut perjalanan hidup yang telahditetap an oleh Allah.Pering at-pering at ehidupan manusiaKehidupan manusia tida bermula di dunia ini dan tida juga bera hir di

  sini. Sebelum lahir e dunia, manusia berada di alam lain sebelum alam dunia.Apabila mati ela , manusia a an berpindah e alam lain pula. Secaraeseluruhannya ji a dihitung, perjalanan hidup manusia a an melalui limapering at;

  4 At-Taz irah, Imam al-Qurthubi, halaman 6.

  Pering at pertama; pering at tiada

  Iaitu pering at ia belum dijadi an Allah, belum ada di dalam andunganibunya atau belum dilahir an di atas mu a bumi. Firman Allah:

 • 7/29/2019 Rahsia kematian

  10/129

  ....

  ......

  .....

  ..........

  .....

  .....

  .........

  ....

  .....

  .......

  ..........

  Bu an ah pernah datang epada manusia suatu eti a dari masa, yang saat ituia belum merupa an sesuatu yang dapat disebut. (Surah al-Insan, ayat 1)

  Ayat ini menjelas an bahawa manusia asalnya adalah tida ada.Sebelum dijadi an Allah dan dilahir an e atas mu a bumi ini, tida adasebarang