pusat manuskrip melayu: sejarah dan · pdf filepusat manuskrip melayu: sejarah dan peranan...

Click here to load reader

Post on 15-May-2018

288 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PUSAT MANUSKRIP MELAYU: SEJARAH DAN PERANAN

  DALAM PENGURUSAN MANUSKRIP MELAYU

  SITI FATHIMAH BINTI ABDUL HALIM

  JABATAN SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM

  AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

  UNIVERSITI MALAYA

  KUALA LUMPUR

  2014

 • PUSAT MANUSKRIP MELAYU: SEJARAH DAN PERANAN

  DALAM PENGURUSAN MANUSKRIP MELAYU

  SITI FATHIMAH BINTI ABDUL HALIM

  DISERTASI INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI

  KEPERLUAN IJAZAH SARJANA USULUDDIN

  (SECARA KURSUS DAN PENYELIDIKAN)

  JABATAN SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM

  AKADEMI PENGAJIAN ISLAM

  UNIVERSITI MALAYA

  KUALA LUMPUR

  2014

 • iv

  ABSTRAK

  Disertasi ini membincangkan peranan yang dimainkan oleh Pusat Manuskrip Melayu

  (PMM) iaitu satu bahagian yang diwujudkan di bawah Perpustakaan Negara Malaysia.

  PMM dipilih sebagai batasan kajian yang melibatkan usaha menguruskan khazanah

  berharga ini dari aspek fizikal dan intelektualnya melalui program dan dasar yang telah

  digariskan. Dalam memahami manuskrip sebagai khazanah berharga, penulis

  mengetengahkan beberapa objektif iaitu menyorot latar belakang penulisan manuskrip

  di Alam Melayu bermula dari peringkat permulaan sehingga ke peringkat

  perkembangan teknologi percetakan serta realiti penyimpanan manuskrip Melayu di

  Malaysia khususnya. Manakala, objektif kedua pula penulis menyorot sejarah

  penubuhan Pusat Manuskrip Melayu dan fungsinya sebagai bahagian yang

  menguruskan manuskrip Melayu dan akhirnya dalam objektif ketiga penulis

  menganalisis peranan bahagian ini dalam menguruskan manuskrip Melayu dari aspek

  fizikal mahupun intelektual. Penyelidikan ini adalah bersifat kualitatif dan sebahagian

  kecilnya bersifat kuantitatif bagi menjawab beberapa soalan berkenaan latar belakang

  pegawai bahagian ini. Metod yang digunakan dalam usaha mengumpul data ialah

  kaedah perpustakaan (sekunder dan premier), dokumentasi (premier), temu bual

  berstruktur (premier) dan edaran borang soal selidik (premier). Hasil kajian mendapati

  bahawa bahagian ini berjaya memainkan peranannya sebagai bahagian yang

  diamanahkan mengurus manuskrip Melayu dari aspek fizikal dan intelektualnya melalui

  penstrukturan, program dan dasar yang telah digariskan dan dilaksanakan seperti yang

  telah dibincangkan di dalam disertasi ini.

 • v

  ABSTRACT

  This dissertation discusses the role played by Pusat Manuskrip Melayu (Malay

  Manuscript Centre), which is one of the section created under Perpustakaan Negara

  Malaysia (Malaysia National Library). PMM has been selected in this study, which is

  involved in the effort of managing the national heritage from the physical and

  intellectual aspect through its programmes and policies. In understanding manuscript as

  valuable heritage, the researcher has provided several objectives; firstly is to irradiate

  the background of manuscript writing in Malay Archipelago from the beginning stage

  until the stage of the development of publication technology and the reality of Malay

  manuscript preservation in Malaysia. Through the second objective, the researcher will

  highlight the historical development of PMM in managing Malay manuscripts and in

  the third objective, the researcher seeks to analyse the role of PMM in managing Malay

  manuscript from the physical and intellectual aspects. This research is qualitative in

  nature and some parts are quantitative in terms of questions relating to the officers who

  are involved in PMM. The methods applied in data accumulation are library research

  (secondary and primer), documentation (primary), structured interview (primary) and

  questionnaires (primary). The result of the study has shown that PMM has been

  successful in playing its role as the department responsible in managing Malay

  manuscript from the physical and intellectual aspects through its structuring,

  programmes and policies that have been outlined and carried out, as per discussed in

  this dissertation.

 • vi

  PENGHARGAAN

  Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadrat Rabbul Jalil atas izin-NYA disertasi ini

  dapat diselesaikan. Selawat serta salam ke atas junjungan tercinta Nabi Muhammad

  S.A.W, ahli keluarga Baginda, para sahabat, seterusnya generasi penyambung tugas-

  tugas mulia di atas muka bumi ALLAH ini.

  Jutaan terima kasih penulis ucapkan khusus kepada penyelia disertasi ini, Prof. Madya

  Dr. Tatiana Denisova atas bimbingan, nasihat dan kritikan membina sepanjang

  penulisan ini. Dan tidak lupa juga kepada penyelia kedua, Dr. Mohd Roslan bin Mohd

  Nor.

  Penulis juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ketua Jabatan Sejarah dan

  Tamadun Islam (JSTI), Dr Ahmad Faisal Abd Hamid, barisan pensyarah di JSTI

  khususnya dan APIUM umumnya, PA jabatan yang lepas dan kini yang membantu

  dalam melancarkan urusan penulis untuk menyiapkan disertasi ini.

  Tidak dilupakan kepada pihak-pihak yang banyak menyumbang data dalam penulisan

  ini terutama pegawai daripada Perpustakaan Negara Malaysia, Pusat Manuskrip

  Melayu, Arkib Negara Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Universiti

  Malaya dan perpustakaan-perpustakaan universiti di atas kerjasama yang telah

  diberikan.

  Istimewa, ucapan terima kasih yang tidak terhingga buat ahli keluarga yang memahami

  dan terus mendorong serta semangat yang diberikan dalam usaha penulisan disertasi ini

  hingga ke akhirnya. Dan tidak dilupakan juga barisan rakan seperjuangan di JSTI atas

  cabaran dan persaingan yang sihat.

  Siti Fathimah Binti Abdul Halim

  Lot 5662, Jalan Kuari Sg Long

  43100 Hulu Langat

  Selangor

 • vii

  PANDUAN TRANSLITERASI

  Transliterasi yang digunakan ialah berdasarkan kepada Daftar Ejaan Rumi Baharu

  Bahasa Malaysia (1987), terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

  sebagaimana terdapat dalam buku Panduan Penulisan tesis/disertasi Ijazah Tinggi

  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Edisi kedua (2006).

  Huruf Arab Nama dan

  Transkripsi

  (a, (hamzah

  B

  T

  Th

  J

  H

  Kh

  D

  Dh

  R

  Z

  S

  Sy

  S

  D

  T

  Z

  Gh

  F

  Q

  K

 • viii

  L

  M

  N

  H

  W

  Y

  H

  VOKAL

  a) Vokal Pendek

  a = __________ =

  i = __________ =

  u =___________ =

  b) Vokal Panjang

  Semua vokal panjang atau mad (di atas, di bawah dan di hadapan) ditanda

  dengan:

  a = __________ =

  i = __________ =

  u =___________ =

  c) Diftong

  Diftong huruf yang berbaris di atas bersambung dengan huruf ya () dan waw

  .yang berbaris mati ()

  ay = ___________ =

  aw = ___________ =

  iy/ i = ___________ =

  = ___________ = uww

 • ix

  DAFTAR ISI

  PUSAT MANUSKRIP MELAYU: SEJARAH DAN PERANAN DALAM

  PENGURUSAN MANUSKRIP MELAYU

  KANDUNGAN HALAMAN

  PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN iii

  ABSTRAK iv

  ABSTRACT v

  PENGHARGAAN vi

  PANDUAN TRANSLITERASI vii

  ISI KANDUNGAN ix

  SENARAI KEPENDEKAN xiv

  SENARAI JADUAL xvi

  SENARAI CARTA xvi

  SENARAI GAMBAR xvii

  SENARAI LAMPIRAN xvii

  BAB SATU:

  PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah Kajian 2

  2. Pengertian Tajuk 10

  3. Permasalahan Kajian 14

  4. Objektif Kajian 14

  5. Skop Kajian 15

  6. Kepentingan Kajian 15

  7. Sorotan Perpustakaan 16

  8. Metodologi Penyelidikan

  8.1 Metode Pengumpulan Data 20

 • x

  i. Kajian Perpustakaan 20

  ii. Dokumentasi 20

  iii. Kajian Lapangan 21

  iv. Metode Soal Selidik 22

  8.2 Metode Analisis Data

  i. Metode Induktif 22

  ii. Metode Deduktif 23

  9. Sistematika Penulisan 23

  BAB DUA:

  TRADISI PENULISAN MANUSKRIP DAN PENGURUSANNYA

  DI MALAYSIA

  1. Pendahuluan 26

  2. Ciri-Ciri Manuskrip Melayu 29

  2.1 Penggunaan Tarikh oleh Pengarang atau Penyalin

  Manuskrip Melayu 29

  2.2 Penyataan Judul Manuskrip Melayu oleh Penulis atau Penyalin 31

  2.3 Susunan dan Gaya Penulisan Manuskrip Melayu 33

  2.4 Nama Pengarang Atau Penyalin Manuskrip Melayu 39

  2.5 Peralatan Menulis Manuskrip Melayu 39

  3. Perkembangan Penulisan Dan Pengumpulan Manuskrip Melayu

  3.1 Peringkat Awal Dan Peranan Istana Sebagai Skriptoria

  (Sekitar Abad ke-15) 47

  3.2 Fasa Kegemilangan Penulisan Manuskrip Melayu

  (kurun ke-16 hingga ke-17) 50

  3.3 Era Penguasaan Pihak Kolonial Barat

  (kurun ke-18 hingga ke-19) 54

 • x