punca kecacatan

Download Punca Kecacatan

Post on 14-Oct-2015

86 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jdhs ds d sd s d s d s d ewq dwq e wq eqw ewq e e qw e we qw e qw e qw eqw e wq e qw eqw e qw e we w e qd fd gf r gfw ef e w frq e 23 2 3 2 3 we dsa d 23 e 2 d 2 3s 2 2 c32 3 2 cx3 2 32 xc3 2 3 2 3

TRANSCRIPT

Genetik/BakaMasalah MetabolismeJangkitan Pranatal, pernatal danpascanatal Faktor persekitaran/teratogenTrauma(PKU3101: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN K4.0. PengenalanPerkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak dipengaruhi oleh baka danpersekitaran. Begitu juga punca masalah kecacatan yang dihadapi oleh kanakberkeperluan. Kesan baka yang akan mempengaruhi dari segi fizikal, mental,kecerdasan, dan kerdil. Manakala persekiran yang mempengaruhiperkembangan dan pertumbuhan saperti pemakanan, faktor keluarga, rakansebaya dan masyaraakat. 4.1. Genetik/BakaKesan baka ke atas perkembangan adalah hasil daripada daya usaha seorangberasal dari Austria yang bernama Gregor Mendel (1857). Eksperimeneksperimen beliau di dalam kebunnya di Broneo mengenai swee peas telahmerintiskan jalan kepada ilmu genetik. Prinsip-prinsip kesan baka ke atasperkembangan yang dikemukakan adalah ciri-ciri yang diwarisi hasil daripadaen-gen yang diperturunkan tanpa pertukaran daripada satu generasi ke satugenerasi. Dalam setiap individu gen-gen ini adalah berpasangan dan di manadua gen dalam satu pasang itu berlainan kesannya satu gen dominanmenindasi yang lemah yang dipanggil gen resesif. Gen adalah penentu utamadalam perwarisan ciri-ciri biologi. Perkembangan manusia yang dipengaruhi olehkesan baka adalah seperti berikut:- 4.1.1. FizikalWalaupun bentuk dan saiz tubuh manusia adalah lebih banyak disebabkan olehpengaruh-pengaruh bukan kebakaan seperti pemakanan, iklim, senaman danjuga pekerjaan, baka merupakan satu faktor yang mempengaruhi perkembanganaspek fizikal seseorang itu. Biasanya anak-anak daripada ibu bapa yang besarbadan adalah lebih tinggi dan lebih berat daripada anak-anak ibu bapa yangkecil. Kajian Buss dan Plomin (1985) dalam Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004)mendapati kanak-kanak yang kembar seuri mempunyai persamaan dalamtahap aktiviti, emosi dan kebolehsesuaian berbanding dengan kanak-kanak yangterdiri daripada anak-anak kembar lain uri. Kajian ini membuktikan bakamempunyai pengaruh yang besar ke atas pertumbuhan dan perkembanganindividu.4.1.2. Mental /Kognitif (Kecerdasan)Perkembangan mental seseorang itu banyak dipengaruhi oleh faktor baka.Kecerdasan tinggi atau rendah, biasanya telah ditentukan oleh baka yangdiwarisi daripada ibu bapanya. Walau bagaimanapun pengaruh persekitarantidak kurang pentingnya. Kajian-kajian tentang kecerdasan menunjukkan bahawanisbahnya ialah baka 51% dan persekitaran 40%. Setiap individu dilahirkanmewarisi beberapa ciri dari kedua ibu bapa serta saudara sedarah sebelumnya.Adakalanya anak-anak tidak banyak mewarisi ciri-ciri daripada ibu bapanyatetapi apabila dikesan, dia lebih mirip kepada nenek atau moyangnya. Begitujuga dengan aspek intelek, yang mana sebahagiannya diwarisi. Bakamenentukan had kecerdasan seseorang, namun begitu Anastasi (1958)4.1.5. Mental /Kognitif (Phenylketonuria, PKU)Phenylketonuria adalah kecelaruan genetik yang dikaitkan dengan kehadirandua gen resesif. Individu yang mengidap penyakit PKU, enzim di hatinya yangbertanggungjawab memecahkan phenylalanine kepada bahan proteinkegunaan tubuh tidak ada atau tidak aktif. Ini menyebabkan kerosakan padasistem saraf dan kecacatan mental. Tapi pada hari ini, bayi-bayi yang menghidapPKU diberi pemakanan khas dan boleh mengatasi masalah kekurangan enzimtersebut (Ramlah Jantan dan Mahani Razali 2004:25)

4.3. Jangkitan Pranatal, perinatal dan pascanatalSemasa bayi berada dalam rahim ibu pelbagai masalah mungkin timbul yangboleh menjejaskan seseorang bayi hingga menyebabkan kelahiran menjadimasalah.4.3.1. Peringkat Prenatale. Baka- ini disebabkab didalam kromosom yang menyebabkan Sindrom Downataupun Mongoloid. Kanak-kanak DS ini mempunyai 42 kromosomberbanding kanak-kanak normal iaitu 46 kromosom. ( Istilah Sindrom merujukkepada symptom atau cirri-ciri yang menentukan sesuatu penyakit ataupunkeadaan )f. Jangkitan- Kecacatan di bahagian otak @ sisitem saraf yang berlaku sewaktuproses mengandung. Ibu yang menghidap campak, rubella, atau siflisJangkitan ini akan memnyebabkan kecacatan embrio. ( Rubella sejenisdemam campak. Siflis sejenis penyakit berjangkit melalui hubungan sulit)g. Dadah dan alcohol- Dadah terdapat dalam pelbagai bahan seperti bahanpembekuan, pencegahan pembekuan, steroid, kuinina, hormon, antibodi dang. Dadah dan alcohol- Dadah terdapat dalam pelbagai bahan seperti bahanpembekuan, pencegahan pembekuan, steroid, kuinina, hormon, antibodi danautihistamin. Pnggunaan dan pengambilan barang ini oleh ibu mengandungmestilah mendapat nasihat dan persetujuan doctor. Alkohol bolehmembantutkan perkembangan janin. ( contoh dadah dan ubatan yangberbahaya ialah rokok, alcohol, dan logam berat plumbum.)h. Pemakanan- kurang zat makanan sewaktu proses mengandung. Tiadapemakanan seimbang, kekurangan, vitamin dan protein.i. Bahan kimia/ sinaran X- Pencemaran alam sekitar oleh bahan kimia memberikesan kepada kesihatan. Bahan Kimia akan masuk kedalam tubuh melaluiair, makanan, dan udara.j. Cubaan menggugurkan kandungank. Mikroorganisma- Terdapat juga pelbagai masalah mikroorganisma yangmenganggu perkembangan [email protected] fetus dan menyebabkan keabnormalanyang kekal seperti kerencatan mental4.3.2. Peringkat PerinatalPelbagai masalah boleh timbul semasa kelahiran seseorang bayi sehinggamenyebabkan ia dilahirkan cacatc. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak cukup matang @ berat badankurang daripada 2500g mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalamikecacatan.d. Usia kandungan adalah penting kerana akan menentukan kematangan organdalaman janin yang sedang berkembang. Kelahiran pada usia kandungan 21-34 minggu, peluang bayi untuk hidup adalah tinggie. Punca kelahiran pramatang ialah pemakanan ibu yang tidak seimbang jugapenggunaan dadah dan merokok oleh ibu.f. Ibu yang mengalami kesukaran melahirkan anak seperti terpaksamenggunakan forcep dan vakum semasa proses kelahirang. Penyakit herpes simplex iaitu penyakit yang berjangkit melalui hubunganseks. Ibu yang menghidap penyakit ini terutamanya di bahagian genetaliamempunyai kemungkinan tinggi melahirkan bayi cacat.h. Kekurangan oksigen semasa kelahiran boleh mencederakan otak seseorangbayi sehingga menyebabkan kerencatan mental.4.3.3. Peringkat Posnatal/ pasca natalBayi yang dilahirkan tanpa sebarang kecacatan kurang upaya boleh mengalamikecacatan mungkin disebabkan penyakit, keadaan persekitaran dankemalangan.f. Penyakit- Penyakit Encephalitis disebabkan oleh sejenis virus yang menyerangotak dan jika tidak dirawat menyebabkan kerencatan otak. Virus inidibawa oleh nyamuk dan haiwan yang dijangkiti rabies. Meningitis disebabkan oleh virus dan bacteria yang menyerang tisuotak dan tulang belakang. Tanda penyakit ini ialah demam, sakitkepala, sakit mata dan muntah. Jika tidak dirawat dengan segerakerencatan akal akan berlaku.g. Persekitaran- kehidupan keluarga yang miskin menyebabkan kekurangankemudahan dan bahan memperkembangkan fizikal dn mental. Kebanyakkansaintis berpendapat IQ seseorang boleh berubah mengikut keadaan alamsekeliling.Pencemaran alam sekeliling juga boleh menyebabkan kerencatan mental kanakkanak ynag terdedah dengan logam berat seperti plumbum, dan merkuri melaluimakanan @ pernafasan menghadapi pelbagai masalah pembelajaran, masalhemosi dan sebahagiannya mengalami kerencatan akal. Contoh keracunanplumbum ialah lead poisoning seperti cat rumah, paiap air dan petrol

Golongan kata nama,kata kerja dan kata adjektif merupakan kata major iaitu kata yang dapat menjadi inti frasa dalam prediket ayat. Ia juga dirujuk sebagai kata leksikal, iaitu kumpulan kata yang mempunyai makna yang agak jelas dan boleh ditentukan. Selain itu, ketiga-tiga golongan kata ini termasuk dalam kelas terbuka, iaitu berpotensi menambah bilangan kata baharu yang tidak terhad jumlahnya,dapat dicipta dan ditambah pada kelas katanya. Oleh itu, sesuatu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan sintaksis, iaitu frasa, klausa, dan ayat.Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Frasa predikat pula dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. Frasa-frasa ini disebut frasa utama ayat.Dalam bahasa Melayu terdapat dua kumpulan kata, iaitu: I. Kata isian (kumpulan yang terbuka kerana sentiasa berkembang) II. Kata tugas (kumpulan kata tertutup seperti dan, itu, amat, walaupun, sekiranya, dan sebagainya.

KONSEP GOLONGAN KATA Menurut Nik Safiah et.al ( Tatabahasa Dewan Edisi ketiga) perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataaan satu bentuk bebas yang menjadi unsur binaan sintaksis iaitu frasa,klausa dan ayat. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi yang dibentuk oleh perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen dalam ayat,iaitu klausa dan frasa. Dengan hal demikian,perkataan dari sudut binaan sintaksis ialah bentuk yang minimum yang boleh menjadi unsur bagi setiap konstruksi sintaksis, iaitu ayat,klausa dan frasa. Ayat dan frasa mengandungi 2 konstituen utama iaitu frasa subjek dan frasa prediket. Frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. Frasa prediket pula dibentuk oleh 4 jenis frasa iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK),frasa adjektif(FA) dan frasa sendi nama(FS). Frasa-frasa ini disebut frasa utama. Kata nama,kata kerja dan kata adjektif bolehlah disebut golongan kata utama kerana menjadi inti bagi frasa utama ayat. Selain tiga golongan kata utama ini, tidak terdapat lagi perkataan-perkataan yang boleh menjadi inti bagi mana-mana frasa nama. Oleh itu, perkataan selain 3 golongan kata nama itu, boleh dikelompokkan ke dalam satu golongan kata secara kolektif yang disebut kata tugas yang bersifat