puisi tradisional

Download Puisi tradisional

Post on 30-Jul-2015

111 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. PUISI TRADISIONALSYAIR WASIAT AYAHANDA SITIZAWIYAH 2. SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIYAHAda kepada suatu hari,Sakit saudagar laki isteri,Adalah kiranya tujuh hari,Tidak bergerak kanan dan kiri.Saudagar tahu akan dirinya,Hampirlah mati kepada rasanya,Lalulah memanggil akan anaknya,Dicium kepala dengan tangisnya.Katanya wahai cahaya mataku,Tinggallah tuan buah hatinya,Hampirlah mati gerangan aku,Baiklah tuan tingkah dan laku.Serta merta aku tinggalkan,Tuan seorang yang menyukakan,Sampai habis semua diterimakan,Faedahnya akan diberikan.Jikalau tidak anakku berakal,Harta pusaka di manakan kekal,Habis harta badan tinggal,Laksana perahu bersauh tunggal.Kerana harta tiada berguna,Jikalau tidak akan sempurna,Sekalian itu habislah fana,Hanyalah tinggal badan merana.Budi dan bahasa janganlah lupa,Muliakan olehmu ibu dan bapa,Mana yang datang padamu berjumpa,Janganlah lambat tuan menyapa.Kerana adat orang berbeza,,Tiada memandang harta dan benda,Tegur dan sapa itu yang ada,Itulah penambah didalamnya dada. 3. MAKSUD SYAIR RANGKAP 1Ada kepada suatu hari,Sakit saudagar laki isteriAdalah kiranya tujuh hari,Tidak bergerak kanan dan kiri Saudagar dan isterinya jatuh sakit kira-kiratujuh hari hingga tidak boleh bergerak 4. MAKSUD RANGKAP 2Saudagar tahu akandirinyaHampirlah mati kepadarasanyaLalulah memanggil akananaknyaDicium kepala dalamtangisnya Saudagar tahu dirinya akan meninggaldunia lalu memanggil anaknya datangmenghampirinya. Saudagar menciumkepala anaknya disertai dengan linanganair mata. 5. MAKSUD RANGKAP 3Katanya wahai cahaya matakuTinggallah tuan buah hatiku,Hampirlah mati gerangan aku,Baiklah tuan tingkah dan laku. Saudagar memberitahu anaknya akankeseorangan kerana beliau akan meninggldunia. Beliau menasihati anaknya agarmenjaga tingkah laku. 6. MAKSUD RANGKAP 4Serta harta aku tinggalkan,Tuan seorang yang menyukakanSampai habis semua diterimakan,Faedahnya akan diberikan. Saudagar mewasiatkan semua hartakepada anaknya agar anaknya gembiradan mendapat manfaat daripa hartatersebut. 7. MAKSUD RANGKAP 5Jikalau tidak anakku berakal,Harta pusaka dimanakan kekal,Habis harta badan tinggal,Laksana perahu bersauhtunggal. Saudagar juga berpesan jika anaknya tidakmempunyai ilmu pengetahuan, harta yangbanyak akan kehabisan, ketika itu akanmerasa susah dan hina 8. MAKSUD RANGKAP 6Kerana harta tiada berguna,Jikalau tidak akan sempurna,Sekalian itu habislah fana,Hanyalah tinggal badanmerana. Harta juga menjadikan kita tidak bergunadan lebih baik tidak berharta. Harta bolehmerosakkanseseorang di dunia dan akanmenyebabkan diri merana 9. MAKSUD RANGKAP 7Budi dan bahasa janganlah lupa,Muliakan olehmu ibu dan bapa,Mana yang datang padamuberumpa,Janganlah lambat tuan menyapa. Kita haruslah menjadi orang yang berbudibahasa, muliakan ibu bapa dan menyapaorang yang datang berjumpa kita. 10. MAKSUD RANGKAP 8Kerana adat orang berbeza,Tiada memandang harta dan benda,Tegur dan sapa itu yang ada,Itulah penambah di dalamnya dada Setiap orang mempunyai pandangan yangberbeza, ada yang tidak memandang hartabenda dan lebih kepada hormat-menghormati serta bertegur sapa keranaperkara itu yang kekal selamanya 11. TEMANasihat seorang bapakepada anak ketikabapanya hampirmenghembuskannafas yang terakhir. 12. PERSOALAN Kasih sayang seorang bapa kepada anak Ilmu mampu mengawal harta benda. Harta boleh menjadikan seseorang itu merena. Ibu bapa wajib dimuliakan. Kita hendaklah cepat menegur orang yangdatang bertandang. Setiap orang mempunyai pandangan yangberbeza kerana tidak semua orang memandangharta. 13. BENTUK Lapan rangkap. Empat baris setiap rangkap. Kebanyakan empat patah perkataan setiaprangkap. Bilangan suku kata dalam setiap rangkapberbeza, antara sepuluh hingga sebelas sukukata. Berbentuk terikat. Rima akhir ialah aaaa. 14. GAYA BAHASARepetisi/ Pengulangan perkataan Harta pusaka dimanakan kekal.(rangkap 5) Habis harta badan tinggal. (rangkap 5) 15. GAYA BAHASAEpifola/Pengulangan perkataan di akhirbaris Ada kepada suatu hari. (rangkap 1) Adalah kiranaya tujuh hari. (rangkap 1) 16. GAYA BAHASAResponsi/Pengulangan perkataan di tengah-tengah baris: Tinggallah tuan buah hatiku. (rangkap 3) Baiklah tuan tingkah dan laku. (rangkap 3) 17. GAYA BAHASASimile; Laksana perahu bersauh tunggal.(rangkap 5) 18. GAYA BAHASABahasa Arab: fana 19. GAYA BAHASAPeribahasa Cahaya mata Buah hati 20. GAYA BAHASAAsonansi / Pengulangan bunyi vokal asebanyak tujuh kali Jikalau tidak anakku berakal. (rangkap 5) 21. GAYA BAHASA Kerana harta tiada berguna. (rangkap 6) 22. NILAI DAN PENGAJARANKasih sayangKita hendaklah mempunyai perasaankasih dan sayang terhadap keluarga. 23. NILAI DAN PENGAJARANMendengar nasihatKita perlu mendengar nasihatdan pesanan orang tua 24. NILAI DAN PENGAJARANHormat dan taatKita perlu menghormati ibu bapakita. 25. NILAI DAN PENGAJARANBertanggungjawabKita perlu bertanggungjawabmenjaga harta pusaka dengansebaiknya 26. NILAI DAN PENGAJARANBerbudi bahasaKita mesti berbudi bahasa padasetiap masa 27. NILAI DAN PENGAJARANKesederhanaanKita hendaklah bersederhanadalam semua perkara. 28. LATIHAN:1. Tuliskan persoalan yang terdapat dalamSyair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah.2. Senaraikan pesanan Ayahanda Siti Zawiyahkepada anaknya,3. Nyatakan bentuk Syair Wasiat AyahandaSiti Zawiyah.