ptk ringkas

Upload: ibi

Post on 07-Aug-2018

270 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  1/30

  PITALIS MAWARDI, B, S.PD.M.PD

  SANGGAU, 4-6 Mei 2015

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  2/30

  Nama : Pitali Ma!a"#i B, S.PD, M.P#

  Alamat Aal : $e%. Na&'a Ta(a)D**& +&'a#i&, $a.

  $eta)a&'

  De& : I$IP PGRI Pt, P"#i Ge'"a/

  Alamat PT$ : l. $eeata&, GG. Si&a" Dalam, N 11B

  A'ama : $atli

  N 3P : 051201110

  It"i : +milia&a Lia, S.P# 7Dea Saam, Pa*ma&8

  A&a : - 9ili%i* P*t"a Paa( 74, 5 T8- 9eli%ia P*t"i Paa(71, 2T8

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  3/30

  S+BAGAI UPAA P+NG+MBANGAN PR9+SI GURU S+BAGAI BAGIAN DARI P+N+LITIAN TINDA$AN

   ANG B+RTUUAN UNTU$ M+MP+RBAI$I MUTUPRA$TI$ P+MB+LAARAN DI $+LAS

  MASI3 DIT+MU$AN GURU ANG SALA3 P+RS+PSIDALAM M+MBUAT $TI S+BAGAI PT$, PADA3ALS+B+NARNA B+LUM ATAU BA3$AN BU$AN PT$ 

  MASI3 S+RING T+RADI T+R3AMBATNA

  $+NAI$AN ABATAN;PANG$AT GURU A$IBAT DARIB+LUM DIMILI$INA $TI 7III B < I= +8

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  4/30

  M+RUPA$AN BAGIAN DARI P+N+LITAN TINDA$AN7 ACTION RESEARCH8

  PT$ > ?AR 7CLASSROOM ACTION RESEARCH8 PT$ M+RUPA$AN S+BUA3 $+GIATAN P+N+LITIAN

   ANG DILA$U$AN DI $+LAS. PT$ M+RUPA$AN SUATU P+N?+RMATAN T+R3ADAP $+GIATAN P+MB+LAARAN B+RUPAS+BUA3 TINDA$AN ANG S+NGAA DIMUN?UL$AN

  DAN T+RADI DI $+LAS. TINDA$AN T+RS+BUTDILA$U$AN L+3 P+S+RTA DIDI$ D+NGANP+NGARA3AN GURU

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  5/30

  Halaman JudulHalaman Pengesahan

  Kata Pengantar

  Daftar Isi

  Daftar Lampiran

  BAB I PENDAHULUAN

  A.Latar Belakang

  B.Rumusan asalah

  !.

  "u#uan PenelitianD.anfaat Penelitian 

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  6/30

  BAB II KAJIAN PU%"AKAA.Ka#ian Pustaka &uraian 'angmen#elaskan masalah penelitian dan

  tindakanB.Kerangka Berpikir &dalam (entukuraian dan (agan)

  !.Hip*tesis "indakan &(ila di

  perlukan)

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  7/30

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  8/30

  Bagian Pem(uka 3 Halaman %ampul- Lem(ar

  Pengesahan- A(strak- kata pengantar- daftar isi-daftar lampiran dan daftar ta(le.

   BAB I PENDAHULUAN

  A.Latar Belakang

  B.Rumusan asalah

  !."u#uan Penelitian

  D.anfaat Penelitian

   BAB II KAJIAN PU%"AKA- KERAN/KA BERPIKIR DANHIP+"E%I%

  A.Ka#ian Pustaka &uraian 'ang men#elaskan masalahpenelitian dan tindakan)

  B.Kerangka Berpikir &dalam (entuk uraian dan(agan)

  !.Hip*tesis "indakan &(ila di perlukan)

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  9/30

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  10/30

  BAB 4 KE%IPULAN DAN %ARANA.Kesimpulan

  B.%aran

   

  DA"AR PU%"AKA

  LAPIRAN

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  11/30

  Dit*li e%a"a i&'at, )ei/ #a& @ela Mee"i)ia& maala (a&' aa&

  #iteliti Mee"i)ia& tiaa& )e&elitia&

  *&t* meme%aa& maala

  A#a Setti&' 7tem)at #a& !at*8 *mla ata @a&'a& te"lal* )a&@a&'

  eita" 20-25 ata

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  12/30

  P+NGGUNAAN MD+LP+MB+LAARAN $NT+$STUAL

   T+A?3ING AND L+ARNING UNTU$M+NING$AT$AN 3ASIL B+LAAR

  SISWA PADA P+MB+LAARAN IPS DI$+LAS =II SMP N+G+RI 1 SANGGAU

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  13/30

  3al < al (a&' )e"l* #it*li #alam Lata"Belaa&' :

  De"i)ia& maala (a&' #ia#a)i

  Sa@ia& ata;*ti-*ti&(a De"i)ia& a)a (a&' ea"*&(a #i%a)ai De"i)ia& #am)a&(a @ia maala

  te"e*t t# te"atai De"i)ia& )e&(ea-)e&(ea maala

  te"e*t A&alii )e&(ea *tama maala te"e*t De"i)ia& alte"&ati )eme%aa& maala

  te"e*t

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  14/30

  S*ta&i "*m*a& maala PT$  A#a )e"maalaa& (a&' aa& #iatai

  A#a Sl*i;Peme%aa&;alte"&ati

  tiaa& (a&' aa& #iamil #a& ail)iti (a&' #ia&tii)ai

  Be&t* "*m*a& me&''*&aa& alimatta&(a.

  B*at #e/&ii )e"ai&al #a"i a"iael) )e&elitia&

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  15/30

   *#*l : PEN//UNAAN +DEL PEBELAJARANK+N"EK%"UAL "EA!HIN/ AND LEARNIN/ UN"UKENIN/KA"KAN HA%IL BELAJAR %I%,A PADAPEBELAJARAN IP% DI KELA% 4II %P NE/ERI 5 %AN//AU

  a. Rumusan asalah

  PEN//UNAAN +DEL PEBELAJARAN K+N"EK%"UAL"EA!HIN/ AND LEARNIN/ UN"UK ENIN/KA"KAN HA%ILBELAJAR %I%,A PADA PEBELAJARAN IP% DI KELA% 4II%P NE/ERI 5 %AN//AU66

  (. %u( asalah &inimal 7 %u( asalah)

  5. Bagaimana kah Penggunaan *del Pem(ela#aranK*ntekstual "ea1hing and Learning Untukeningkatkan Hasil Bela#ar %is0a Pada Pem(ela#aranips di kelas 4II %P Negeri 5 %anggau66

  7. Apakah terdapat peningkatan hasil (ela#ar ips denganmenggunakan m*del pem(ela#aran k*ntekstualtea1hing and learning pada %is0a kelas 4II %P Negeri5 %anggau66

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  16/30

  A#a D*a T*@*a& Pe&elitia& :

   T*@*a& Um*m #a& T*@*a& $**

  R*m*a& e%a"a i&'at #a& @ela te&ta&'a)a (a&' i&'i& #iatai ata* #i%a)aie"#aa"a& )e"maalaa&  #a& %a"a)eme%aa& maala (a&' #iem*aa&

  =a"alel #e&'a& Pe"*m*a& Maala

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  17/30

  1.  T*@*a& Um*mUN"UK EN/E"AHUI PEN//UNAAN +DELPEBELAJARAN K+N"EK%"UAL "EA!HIN/ ANDLEARNIN/ UN"UK ENIN/KA"KAN HA%ILBELAJAR %I%,A PADA PEBELAJARAN IP% DI

  KELA% 4II %P NE/ERI 5 %AN//AU.

  2.  T*@*a& $**

  #i ema&'a& e*ai #e&'a& S*Maala.

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  18/30

  1. Ba'i i!a: T*m*&(a mtiai i!a #alam )"e

  )emela@a"a& Me&i&'at&(a ail ela@a" i!a ai a)e

  '&iti ma*)*& aeti Me&i&'at&(a ee"a&ia& e"ta&(a i!a#alam )emela@a"a&

  Me&i&'at&(a eatia& i!a #alam ela@a"

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  19/30

  2. Ba'i '*"*:me&'eta*i t"ate'i )emela@a"a&(a&' e"a"iai *&t* mem)e"aii#a& me&i&'ata& )emela@a"a&Pe&'eta*a& ial

  Di)e"le&(a t"ate'i )emela@a"a&(a&' te)at *&t* mate"i aaa&Ne'a"a ma@* #a& Ne'a"ae"ema&'

  Di)e"le&(a me#ia )emela@a"a&(a&' %% *&t* )emela@a"a&$a!aa& Re'i&al

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  20/30

  3. Ba'i Sela:

  Me&i&'at&(a ail ela@a" i!a

  #alam )emela@a"a& Ilm*Pe&'eta*a& Sial

   T*m*&(a mtiai '*"* #a&i!a #alam me&'ema&'a&

  )"e )emela@a"a& (a&'e"m*t*

   T*m*&(a ilim )emela@a"a&i!a ati #i ela

  Me&i&'at&(a "eti/ta '*"*#alam me&'ema&'a& )"e)emela@a"a&

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  21/30

  1. De"i)ia& a@ia& te"i (a&' "elea&#e&'a& t)i )e&elitia& (a&' #ila*a& ,te"*tama a"iael (a&' ma* #iatai #a&a"iael #i'*&aa& *&t* me&'atai

  2. De"i)ia& ail )e&elitia& te"#a*l*(a&' "elea& #' t)i (a&' #iteliti. B*at e"a&'a )emii"a& (a&'

  me&@elaa& eaala& tiaa& *&t*me&'atai maala.

  4. B*at e"a&'a )emii"a& #iata #alame&t* 'ama" ema tiaa&

  5.  T*lila 3i)tei tiaa&.

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  22/30

  1.  e&i #a& Setti&' Pe&elitia&De"i)ia& Tem)at, ii #a& !at*)e&elitia& #ila*a&.

  2. S*@e )e&elitia&De"i)ia& S*@e )e&elitia& e%a"a l*'a

  (a&' me&%a*) @*mla, @e&i elami&, %a*)a&,ii i!a

  . P"e#*" )e&elitia&; Al*" PtP"e#*" Pe&elitia& me&%a*): )e"e&%a&aa&tiaa&, )elaa&aa& tiaa& #a& e"ai

  e"ta a&alii #a& "eCei4. ?a"a Me&(a@ia& )"e #a& im)liai Tiaa&5. U"aia& Iiat" $i&e"@a #a& a#a&(a Al*" Pt

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  23/30

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  24/30

  1) Peren1anaan "indakan

  De"i)ia& te&ta&' )e"ia)a& tiaa&,

  e'iata&&(a me&%a*) :

  )e&(**&a& "e&%a&a tiaa& 7e&a"i)emela@a"a&8

  )e&(**&a& me#ia

  )e&(**&a& mate"i

  )e&(**&a& i&t"*me&

  Sim*lai "e&%a&a tiaa&

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  25/30

  7)Pelaksanaan tindakan De"i)ia& e&a"i tiaa& #alam "e&%a&a

  )elaa&aa& tiaa& #alam e&t* RPP7Re&%a&a Pelaa&aa& Pemela@a"a&8 e"ta @*mla)e"tem*aa&&(a.

  8 +(ser8asi tindakan  elaa& #ata (a&' #i*m)*la& #a& te&i

  )e&'*m)*la& #ata 7al tet, lema" e"ai,*ei&e"8 e"ta *@i ali#ita (a&' #i'*&aa&

  48 Analisis dan Re9eksi  De"i)ia& te&i a&alii (a&' #i'*&aa& e"ta

  aa& #a& )"e#*" "eCei (a&' #i'*&aa&

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  26/30

  Pa#a a'ia& i&i itematia a@ia&&(a #a)at#i*at ea'ai e"i*t:

  $ii A!al P"a Tiaa& De%"i)i Pelaa&aa& Sil* I

  De%"i)i Pelaa&aa& Sil* II Sil* e"i*t&(a 7@ia a#a8 Pe&(a@ia& Data P"e A&alii )e"maalaa& #i#aa"a& )a#a #ata

  #a&;ata* e"ta telaa )*taa *&t* me&'aila&

  alte"&ati )eme%aa& maala ata* 'a'aa& "eati. A&alii 7$*alitati8 ee"aila& #a& e'a'ala& #a"i

  eel*"*a& )"e.

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  27/30

  A. $eim)*la& : Me"*)aa& @a!aa& te"a#a) )e"*m*a&

  maala

  Sim)*la& a"* )a"alel #e&'a&)e"*m*a& maala. T*@*a& )e&elitia& ,i)tei )e&elitia&

  B. Sa"a& :

  Me"*)aa& tia la&@*t #a"i ail)e&elitia& ai (a&' e"iat te"iti,)"ati, ma*)*& ei@aa&.

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  28/30

   T*li "ee"e&i (a&' et*l-et*l #i'*&aa&#alam )e&elitia& te"e*t

  S*me" $a@ia& Te"i (a&' #i '*&aa& #alam)e&elitia&.

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  29/30

  RPP I&t"*me& )e&'*m)*l #ata laa& Data )

 • 8/19/2019 Ptk Ringkas

  30/30