psv ting 4 - google docs

Download PSV Ting 4 - Google Docs

Post on 17-Feb-2018

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 PSV Ting 4 - Google Docs

  1/20

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

  PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4 TAHUN 2008

  MINGGU TARI

  K

  H

  BIDANG /UNIT

  PEMBELAJ

  ARAN

  HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI STRATEGI

  P & P

  1 3/1

  /08

  1. Pengen

  alan

  PSV

  Ting. 4

  2. Penera

  ngan

  FormatPeperi

  ksaan

  PSV

  SPM

  3. Pengha

  silan

  Seni

  Visual

  1. A

  s

  a

  s

  S

  e

  n

  i

  R

  e

  k

  a

  (diaplikasikan

  secara

  bersepad

  u dalam

  pen ghasi

  lan Seni

  Visual)

  Memahami proses, gubahan

  dan fungsi Seni Visual serta

  berko muni kasi dalam semu a

  bid ang seni berkai tan:

  1. Idea dan proses

  i. mesej / kandungan

  ii. pengwujudan idea

  iii. olahan idea

  2. Olahan karya

  i. Asas Seni Reka

  ii. Media

  iii. Teknik penghasilan

  i. Memperkena

  lkan Kertas

  2611

  ii. Perbincanga

  n tentang

  Teori seni

  iii. Ulangkaji

  Asas Seni

  Reka

  KBKK

  Kritis

  dan

  Kreatif

  Teori

  Kecerd

  asan

  Pelbag

  ai

  Kontek

  stual

  KMD

  Belajar

  Cara

  Belajar

  2 3 Aras 1 Lukisan dengan KBKK

 • 7/23/2019 PSV Ting 4 - Google Docs

  2/20

  7/1

  /08

  18/

  1/0

  8

  Penghasilan

  Seni Visual

  2. S

  e

  n

  i

  H

  a

  l

  u

  s

  a.

  Lukisan

  i.

  Pene

  roka

  antekn

  ik

  lukis

  an

  lorek

  an

  guris

  an

  lutsinar

  i. Mengaplikasikan

  Asas Seni Reka

  dalam aktiviti Seni

  Halus.

  ii. Membuat karya seni

  secara ikhlas dankreatif.

  Aras 2

  i. Berkomunikasi

  melalui aktiviti yang

  dihasilkan.

  ii. Menjalankan aktiviti

  secara terancang.

  Aras 3

  i. Memahami cara

  membuat kemasan

  untuk sesuatu

  persembahan atau

  pameran.

  pelbag ai media d an

  teknik

  Media seperti:

  i. pensel

  ii. pensel warna

  iii. arang

  iv. krayon

  v. pastel

  Teknik lukisan:

  i. garisan

  kontor

  ii. garisan

  beralu n

  iii. garisan lorek

  iv. garisan

  silang

  pan gkah

  Pelajar

  menghasilkan kerja

  seni berdasarkan

  idea dan proses

  melalui:

  2. mesej

  /kand

  unga

  n

  3. peng

  wuju

  dan

  idea

  4. olaha

  n

  idea

  Kritis

  dan

  Kreatif

  Teori

  Kecerd

  asab

  Pelbag

  ai

  Belajar

  Cara

  Belajar

  Kontek

  stual

  Konstr

  uktivisme

  Pembel

  ajaran

  Masteri

 • 7/23/2019 PSV Ting 4 - Google Docs

  3/20

  4 5 21/

  1/0

  8

  1/2

  /08

  Penghasilan

  Seni Visual

  1.2 Seni Halus

  b. Arca

  i.

  Peneroka

  an teknik

  dan

  media

  si

  m

  en

  ,

  lo

  ga

  m,

  med

  ia

  ca

  m

  pu

  ra

  n

  ac

  ua

  n,

  lu

  ak

  an

  ,

  ti

  m

  bu

  la

  n,

  ki

  ne

  tik

  Aras 1

  i. Mengaplikasikan

  Asas Seni Reka

  dalam aktiviti Seni

  Halus.

  ii. Membuat karya seni

  secara ikhlas dan

  kreatif.

  Aras 2

  i. Berkomunikasi

  melalui aktiviti yang

  dihasilkan.

  ii. Menjalankan aktiviti

  secara terancang.

  Aras 3

  i. Memahami cara

  membuat kemasan

  untuk sesuatu

  persembahan atau

  pameran.

  Membuat arca

  dengan pelbagai

  media dan teknik

  Media seperti:

  i. simen

  ii. logam

  iii. media

  campuran

  Teknik lukisan:

  i. acuan

  ii. luakan

  iii. timbilan

  iv. kinetik

  Murid

  menghasilkan kerja

  seni berdasarkan

  idea dan proses

  melalui:

  a. mesej/kandungan

  b pen gwuju dan idea

  c. olahan idea

  KBKK

  Kritis

  dan

  Kreatif

  Teori

  Kecerd

  asan

  Pelbag

  ai

  Belajar

  Cara

  Belajar

  Kontek

  stual

  Konstr

  uktivis

  me

  Pembel

  ajaran

  Masteri

  6 4/2

  /08

  Penghasilan

  Seni Visual

  2. K

  o

  u

  n

  Memahami proses mereka

  bentuk :

  1. menge

  nalpas

  ti

  masala

  h

  Pelajar

  menghasilkan reka

  ben tuk Identiti

  Korporat

  Murid

  menggunakan

  KBKK

  Kritis

  dan

  Kreatif

 • 7/23/2019 PSV Ting 4 - Google Docs

  4/20

  i

  k

  a

  s

  i

  V

  i

  s

  u

  a

  l

  a. Reka

  Bentuk

  Grafik

  i.

  Identi

  ti

  Korporat

  (spesif

  ikasi)

  2. Kajian

  dan

  pen yel

  idikan

  I

  d

  e

  a

  C

  a

  r

  a

  p

  e

  n

  ye

  l

  e

  s

  a

  i

  a

  n

  3. Proses

  memb

  uat

  P

  r

  o

  s

  e

  s

  T

  e

  k

  n

  i

  k

  4. Penilai

  ansemula

  Aras 1

  i. Menggunakan

  pelbagai jenis muka

  taip.

  ii. Mengaplikasikan

  pelbag ai media d an

  teknik berdasarkan

  idea dan proses

  melalui:

  1.

  b. p emyelidi kan

  (idea)

  c. proses membuat

  d. penilaian semula

  Alat dan media:

  i. pen

  ii. pensel

  iii. pen teknikal

  iv. cat poster

  v. dakwat

  vi. media

  campuran

  Teori

  Kecerd

  asan

  Pelbag

  ai

  Belajar

  Cara

  Belajar

  Kontekstual

  Konstr

  uktivis

  me

  Pembelajaran

  Master

  Pembel

  ajaran

  ICT

  Kajian

  Masa

  Depan

 • 7/23/2019 PSV Ting 4 - Google Docs

  5/20

  Asas Seni Reka

  secara kritis dan

  kretif dalam

  pen carian idea serta

  pen ghasilan kerja

  Seni Visual

  Aras 2

  i. Mengintepretasi

  maklumat d an

  memperkembangkan

  daya imaginasi

  melalui

  eksperimentasi

  gayaan.

  ii. Menghasilkan karya

  2D dengan

  menggunakan alat,

  bah an, dan teknikyang sesuai.

  iii. Mengolah hasil kerja

  dengan memberi

  perhatian kep ada:

  Kadar

  ban din g

  Reka letak

  Muka taip

  Satah

  Imbangan

  Aras 3

  i. Berkomunikasimelalui aktiviti dan

  hasil karya

  vii. berus

  viii. set geometri

  ix. komputer

  dan perisian

  x. pen kaligrafi

  Teknik:

  i. lukisan

  ii. kecatan

  (painterly)

  berbantu kan

  ICT

  7 11/

  2/0

  8

  Penghasilan

  Seni Visual

  3. K

  o

  u

  n

  i

  k

  a

  s

  i

  V

  i

 • 7/23/2019 PSV Ting 4 - Google Docs

  6/20

  s

  u

  a

  l

  a. Reka

  Bentuk

  Grafik

  ii.

  Kalig

  rafi

  8 9 18/

  2/0

  8

  29/

  2/0

  8

  Penghasilan

  Seni Visual

  1.3

  Komunikasi

  Visual

  b.

  Multimedia

  i. Ilustrasi

  Memahami proses mereka

  bentuk :

  1. mengenalpasti

  masalah (spesifikasi)

  2. Kajian dan

  pen yeli dik an

  Idea Cara

  pen yelesaian

  3. Proses membuat

  Proses

  Teknik

  4. Penilaian semula

  Aras 1

  i. Menggunakan

  perisian computer

  dalam pembelajaran

  grafik danmultimedia

  ii. Mengaplikasikan

  Asas Seni Reka

  secara kritis dan

  kreatif dalam

  pen carian idea serta

  pen ghasilan kerja

  Seni Visual

  Aras 2

  i. Menginterpretasi

  maklumat d anmemperkembangkan

  daya imaginasi

  melalui

  eksperimentasi

  gayaan

  ii. Menghasilkan karya

  2D atau 3D dengan

  menggunakan alat,

  Menghasilkan reka

  ben tuk Ilustrasi.

  Pelajar

  menggunakan

  pelbag ai media d an

  teknik berdasarkanidea dan proses

  melalui:

  i. mengenalpas

  ti masalah

  (spesifikasi)

  ii. pemyelidika

  n (idea)

  iii. proses

  membuat

  iv. penilaian

  semula

  Alat dan media:

  i. komputer

  ii. perisian

  komputer

  iii. pensel

  iv. cat poster

  v. berus

  vi. pen

  manuskrip

  vii. media

  campuran

 • 7/23/2019 PSV Ting 4 - Google Docs

  7/20

  teknik dan bahan

  yang sesuai.

  Aras 3

  i. Menggunakan

  kemahiran komputer

  untuk meningkatkan

  daya kreativiti dan

  proses reka ben tuk .

  ii. Menyediakan

  portfolio

  persembahan serta

  mendokumentasi

  pen geta huan secara

  juj ur d an teratu r

  10 3/3/08

  PenghasilanSeni Visual

  3. R

  e

  k

  a

  B

  e

  n

  t

  u

  k

  b. R eka

  Bentuk

  Persekitar

  an

  i. Hiasan

  Dalaman

  Pengenala

  n Hiasan

  Dalaman

  dan

  fungsinya

  Mengetahui d an memahamiprinsi p asas Hiasan Dalaman

  seperti berikut:

  Fungsi,

  Kedudukan,

  Ruang,

  Ukuran,

  Pencahayaan,

  Warna,

  Ruang pergerakan,

  Aras 1

  i. Memahami beberapa

  prinsip asas d alamHiasan Dalaman

  Aras2

  i. Mengetahui konsep

  ruang (lokasi) yang

  bol eh dib ang unk an

  dengan