pss 3110 : ukuran memusat & ukuran serakan

Download PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

Post on 04-Apr-2018

336 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  1/24

  PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian

  Sosial

  Soalan 10:

  UKURAN MEMUSAT & UKURAN SERAKAN

  Daripada:

  Aina Ayuni Ghazali

  Ahmad Shamil Mohd Zaki

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  2/24

  UKURAN MEMUSAT

  UKURAN

  MEMUSAT

  Mencerminkan/

  menerangkan/

  memerihalkan

  Sesuatu

  kumpulan data

  Keseluruhan

  set data

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  3/24

  UKURAN MEMUSAT

  Ukuran memusat mempunyai nilai yang

  membahagikan sekumpulan data kepada

  2 bahagian iaitu sebahagiannya lebihbesar dan sebahagiannya lebih kecil.

  Beberapa ukuran yang digunakan :

  Min Median Mod

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  4/24

  UKURAN MEMUSAT

  Untuk memberi gambaran

  terhadap persekumpulan

  data

  Untuk membuat

  perbandingan antara 2

  kumpulan data

  Untuk memberi gambaransecara menyeluruh

  terhadap sesuatu

  sekumpulan data melalui

  persampelan

  Untuk memberikan konsep

  matematik terhadap

  pertalian antara kumpulan

  yang berbeza.

  KEGUNAAN

  UTAMA

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  5/24

  UKURAN MEMUSAT

  MIN

  Lebih dikenali sebagai Min Arimetrik Biasanya dikenali sebagai purata

  Ukuran Memusat yang paling kerap digunakan

  Min digunakan oleh guru-guru untuk mengira nilai

  purata skor yang diperoleh oleh pelajar-pelajar

  dalam ujian buatan guru.

  Terbahagi kepada dua:

  Min Data Mentah/Data Tak

  Terkumpul

  Min DataTerkumpul

  (Jadual Kekerapan)

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  6/24

  UKURAN MEMUSATMIN

  PENGIRAAN MIN (DATA TIDAK TERKUMPUL)

  Pengiraan min itu penting kerana ia memudahkan kita

  menggunakan formula statistik untuk mengira sisihan

  piawai.

  Untuk data tidak terkumpul, min dikira dengan

  menjumlahkan semua skor dalam set, kemudianbahagikan jumlah ini dengan bilangan skor.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  7/24

  UKURAN MEMUSATMIN

  Min data tidak terkumpul dikira dengan menggunakan

  rumus yang berikut:

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  8/24

  UKURAN MEMUSATMIN

  CONTOH 1:

  Min untuk skor-skor 70, 85 dan 100 dalam satuujian ialah :

  70+85+100 = 85

  3

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  9/24

  UKURAN MEMUSATMIN

  CONTOH 2:Dalam satu ujian Matematik, skor untuk 10 orangpelajar adalah: 35, 42, 55, 67, 75, 88, 90, 94, 96dan 98.

  Kirakan min dengan menggunakan formula

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  10/24

  UKURAN MEMUSATMIN

  PENGIRAAN MIN (DATA TERKUMPUL) Pengiraan min untuk data terkumpul adalah lebih

  kompleks.

  Contohnya:

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  11/24

  UKURAN MEMUSATMEDIAN

  Median ialah skor tengah apabila jumlah

  bilangan skor adalah ganjil atau nilai purata

  dua skor di tengah-tengah taburan jika jumlah

  bilangan skor adalah genap dalam satu susunan

  taburan menaik atau menurun.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  12/24

  UKURAN MEMUSATMEDIAN

  Sebagai contoh, median untuk skor ujian ejaan

  (40,56,35,70,94) dan ujian penulisan (55,62,96,45,76,80)

  adalah berikut:

  UKURAN MEMUSAT

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  13/24

  UKURAN MEMUSAT

  MEDIAN

  Median berguna jika terdapat skor yang ekstrim

  (melampau) dalam sesuatu taburan.

  Contohnya, terdapat 3 skor dalam sesuatu ujian,

  iaitu 20, 20 dan 80. Walaupun min taburan ini

  ialah 40, tetapi ini tidak menggambarkan ukuran

  kecenderungan memusat. Dalam kes ini, nilai

  median 20 adalah lebih berguna sebagai ukuran

  kecenderungan memusat.

  UKURAN MEMUSAT

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  14/24

  UKURAN MEMUSATMOD

  Nilai mod pula boleh di peroleh dengan menyusun

  data yang tidak terkumpul itu secara menaik

  atau menurun.

  Mod (Mo) adalah skor yang mempunyai kekerapan

  yang paling tinggi dalam satu taburan. Satu

  taburan mungkin mempunyai satu atau lebih mod

  atau tidak mempunyai mod langsung.

  UKURAN MEMUSAT

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  15/24

  UKURAN MEMUSATMOD

  CONTOH 1:76,55,34,80,60,95,70

  # Taburan skor ini tidak mempunyai mod.

  CONTOH 2:86,70,59,70,75,68,70

  # Taburan skor ini mempunyai satu mod (unimod) sahaja.Nilainya ialah 70.

  CONTOH 3:76,62,54,68,62,54,88,71

  # Taburan skor ini mempunyai dua mod (dwi-mod). Nilai modialah 62 dan 54.

  UKURAN MEMUSAT

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  16/24

  UKURAN MEMUSATMOD

  Mod memberi satu gambaran umum tentang

  taburan.

  Sebagai contoh, dalam penghasilan baju-T,

  pengetahuan tentang mod akan membantu

  pengusaha menentukan saiz baju-T yang paling

  dikehendaki.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  17/24

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  18/24

  PENGIRAAN JULAT Julat : perbezaan skor yang tertinggi dengan terendah,

  misalnya perbezaan markah tertinggi dengan markah

  terendah pelajar.

  PENGIRAAN VARIANS DAN SISIHAN PIAWAI

  Varians : ukuran serakan yang mengambil kira semua data

  yang ada, berbeza daripada julat yang bergantung kepadadua ukuran sahaja, iaitu yang terendah dan tertinggi.

  Kita perlu menjumlahkan kuasa-dua perbezaan setiap

  ukuran daripada min keseluruhan ukuran.

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  19/24

  Kita perlu menjumlahkan kuasa-dua perbezaan

  setiap ukuran daripada min keseluruhan ukuran.

  Rumus Varians:

  =

  di mana x ialah min keseluruhan data.

  2s

  )1/(])[( 2

  1

  nxx

  n

  i

  i

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  20/24

  Jumlah kuasa-dua Perbezaan Markah daripada Min

  Markah Perbezaan Kuasa-dua(xi) (xi-x) (xi-x)2 (2-4.4)=-2.4 5.765 (5-4.4)=0.6 0.364 (4-4.4)=-0.4 0.161 (1-4.4)=-3.4 11.566 (6-4.4)=1.6 2.563 (3-4.4)=-1.4 1.967 (7-4.4)=2.6 6.765 (5-4.4)=0.6 0.364 (4-4.4)=-0.4 0.167 (7-4.4)=2.6 6.76

  Min = 4.4 Jumlah = 0 Jumlah = 36.4

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  21/24

  Contoh :

  Kita menggunakan 10 markah pertama daripada 50

  markah ujian mingguan.

  Min bagi 10 markah ini dan kuasa-dua perbezaan

  markah daripada min adalah seperti berikut :

  =

  = 36.4/(10-1)

  = 36.4/9

  = 4.04

  2s )1/(])[( 21

  nxx

  n

  i

  i

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  22/24

  Sisihan piawai : juga ukuran serakan dan ia amatlah

  berkaitan dengan varians, iaitu sisihan piawai adalah

  punca-ganda-dua varians :

  Sisihan piawai (s) = s2

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  23/24

  Pengiraan sisihan bagi contoh tersebut ialahs = s2 = (4.04) = 2.01

  Varians atau sisihan piawai boleh digunakan untukmenunjukkan berapa besar perbezaan antara ukuran.

  Sekiranya semua ukuran mempunyai nilai yang sama(semua pelajar dapat markah yang sama), varians/sisihanpiawai bagi ukuran ini = 0 iaitu tiada langsung serakan.

  Sisihan piawai lebih mudah difahami kerana bagi datayang banyak, ia mempunyai hubungan langsung denganukuran, iaitu anggaran ukuran tertinggi, terendah danjulat seperti berikut:

 • 7/29/2019 PSS 3110 : Ukuran Memusat & Ukuran Serakan

  24/24

  Anggaran ukuran tertinggi = min+(3 X sisihan piawai)

  = 4.4 + (3 X 2.01) = 4.4+6.03 = 10.43

  Anggaran ukuran terendah = min-(3 X sisihan piawai)

  = 4.4 - (3 X 2.01) = 4.4-6.03 = -1.63

  Anggaran julat = ukuran tertinggi - ukuran terendah =

  6 X sisihan piawai

  = 6 X 2.01 = 12.06