psikometrik utk jpns

Download psikometrik utk jpns

Post on 16-Apr-2015

114 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PSIKOMETRIK

PSIKOMETRIK

Sistem pendidikan yang memberi fokus kepada pembangunan modal insan seperti yang dihasratkan dalam Misi Nasional dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan amat memerlukan pentaksiran kapasiti insan yang bersifat holistik.

berilmu pengetahuan berkemahiran sikap dan tingkah laku terpuji nilai-nilai kerohanian tahap kesihatan dan kecergasan tinggi emosi stabil kemahiran berfikir berkeupayaan hidup bermasyarakat

PSIKOMETRIK

Satu

sistem pentaksiran yang holistik dinamakan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) pada tahun 2007

Diperkenalkan Kaedah

sistematik untuk mengumpul maklumat yang dapat menggambarkan ciri, atribut atau tret psikologi pelajar : - domain kognitif atau afektif.

Pencapaian

akademik bukan satu-satunya aspek penting dalam pembangunan manusia. satu konstruk atau dimensi lain iaitu tret psikologi telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan kebangsaan.bagi mengumpul maklumat tret psikologi ini dinamakan Pentaksiran Psikometrik (PPsi).

Pengukuran

Ujian

Mekanisme peperiksaan adalah untuk

mengukur kekuatan minda, ingatan dan fahaman terhadap ilmu dan kemahiran yang telah diajar.

Mekanisme psikometrik boleh digunakan sebagai instrumen untuk mengukur pola-pola tabiat dan tingkah laku seseorang. Ianya perlu dilakukan dengan jujur, terbaik dan terancang. ~Sidek Baba (2008)~

Ujian Psikometrik yang pertama diperkenalkan oleh KPM : 2009 Ujian Aptitud Tahun Enam (UAT6) ~ UAT6 - satu mekanisme untuk mengumpul data berkaitan aptitud dan minat murid yang akan memulakan langkah ke tingkatan satu.

mengumpul data boleh menyumbang kepada maklumat Profil Murid.Profil murid dijadikan sebagai satu perkara / aspek yang ditaksir Profil murid berperanan sebagai sumber maklumat dalam membantu pembelajaran murid dan proses pengajaran & pembelajaran guru

PSIKOMETRIK

Perubahan

sistem pentaksiran: Ekadimensi kepada multidimensi Maklumat

murid tentang : Profil (Profile) Pencapaian (Achievement) Perkembangan (Development) Penyertaan (Involvement)PADI (Profile, Achievement, Development dan Involvement).

PROFIL- Atribut /ciri psikologi * Personaliti * Minat

PENCAPAIANkejayaan dan kemenjadian * Akademik, * non-akademik * vokasional

- Tahap penguasaan,

PERKEMBANGAN- Fizikal - Kognitif - Psikomotor - Sosio emosi -Kerohanian - Penguasaan bahasa

PENYERTAAN- Hadir fizikal & psikologikal *aktiviti *situasi *persekitaran

PROFIL Menggambarkan kesediaan murid untuk belajar, kecenderungan dan potensi murid PENCAPAIAN Menjadi indikator dalam proses pensijilan, pemilihan dan pelbagai keputusan berhubung pembelajaran dan pendidikan. Tidak hanya berfokus pencapaian akademik dan mengabaikan bidang-bidang lain PERKEMBANGAN Perkembangan berterusan secara Holistik

PENY ERTAAN Sumbangan : Pengetahuan, pendapat, kemahiran, masa, tenaga dan perkongsian minat & emosi terhadap sesuatu aktiviti.

PSIKOMETRIK

PSIKOMETRIK

1.

Untuk mengukur kebolehan (innate ability & acquired ability)

minat sikap personaliti kecenderungan kemahiran berfikir kemahiran menyelesaikan masalah

2.

Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri individu atau kumpulan. Membantu membuat keputusan yang praktikal / realistik.

3.

4.

Memahami secara lebih mendalam; keadaan semula jadi dan perbezaan individu. Memberi pendedahan maklumat kerjaya yang lebih luas dan tepat ( meluaskan aspirasi kerjaya)

5.

Tiga sebab utama kesukaran pelajar membuat pemilihan kerjaya (Amir Awang,1983)1.

Tidak boleh membuat keputusan kerana minat di dalam pelbagai bidang, minat tidak jelas dan tiada minat langsung Pelajar tidak dapat mengagak dengan baik minat, potensi dan personalitinya Kurang pengetahuan dan maklumat

2.

3.

KEGUNAAN UJIAN PSIKOMETRIK

Alat MotivasiDATA DIRI JELAS 1. Personaliti Nilai Minat Pencapaian MATLAMAT JELAS INDIVIDU GEMBIRA DAN BERMOTIVASI

Individu A

UJIAN

2. 3. 4.

Individu B

TIADA UJIAN

DATA DIRI KABUR

BANYAK MATLAMAT TAPI KABUR

INDIVIDU BINGUNG DAN KURANG MOTIVASI

Individu C

TIADA UJIAN

TIADA DATA DIRI

TIADA MATLAMAT

INDIVIDU BINGUNG DAN TIADA MOTIVASI

P E M B E N T U K A N A L A T

ALAT UJIAN SEDIA DIGUNAKANANALISIS TEKNIKAL: KESAHAN, KEBOLEHPERCAYAAN & NORMASTANDARDISASI: PENTADBIRAN, ARAHAN, TEMPOH MASA, PEMARKATAN DAN PANDUAN INTERPRETASI

MENYUSUN DAN MENULIS BORANG AKHIRMENCUBA DAN ANALISIS ITEM MENULIS ITEM DEFINISI TRET UBAH TUJUAN KE DALAM BENTUK OPERASIONAL

SPESIFIKASI UJIAN

PSIKOMETRIK

Aptitud AmAptitud

Aptitud Khusus

Psikometrik

Inventori Tret PersonalitiPersonaliti

Inventori Minat Kerjaya

Aptitud adalah kebolehan atau bakat semulajadi untuk belajar atau melakukan sesuatu perkara tertentu dengan mudah dan cepat. Berkaitan dengan kebolehan atau bakat dalaman yang diwarisi.

Aptitud Am

(A)

Aptitud Khusus

1 Verbal Linguistik 2 Visual 3 Logik Matematik 4 Muzik 5 Naturalis 6 Kinestatik 7 Interpersonal 8 Intrapersonal

1 Kemahiran berfikir

2 Kemahiranmenyelesaikan masalah

(B)

9 Existential

3 KecenderunganMinat Kerjaya

Mengukur prestasi keseluruhan murid melangkaui pelbagai jenis kebolehan mental. Mengukur kebolehan yang lebih khusus seperti kemahiran dan verbal yang boleh meramal prestasi pendidikan murid pada masa hadapan.

Mengenal pasti atau menilai kesediaan, potensi, kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam pembelajaran seterusnya.

Memberi gambaran jenis bidang atau aliran yang sesuai dipelajari murid.Menjadi rujukan guru dalam merancang strategi P&P yang sesuai mengikut kebolehan murid. Mengenal pasti sama ada murid memiliki kepintaran berikut:

1.

Verbal Linguistik (Pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa, memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi. Visual Spatial (Pintar ruang): keupayaan seseorang individu mengguna, menganggar dan mengintepretasi ruang.

2.

3.

Logikal- Matematik (Pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Muzik (Pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai, menghayati dan menggubah muzik.Naturalis (Pintar naturalisma): keupayaan seseorang individu mengenalpasti, menghargai alam semulajadi.

4.

5.

6.

Kinestatik Jasmani (Pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Interpersonal (Pintar orang pengalaman sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. Intrapersonal (Pintar diri refleksi kendiri): keupayaan seseorang individu memahami kendiri dengan menilai kekuatan, kelemahan. Existential (Kewujudan): peka dan berkebolehan membincangkan halhal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan.

7.

8.

9.

Membantu murid dan ibu bapa Mengenal pasti personaliti murid Membantu murid menyedari potensi / kekuatan dan kelemahan diri Membantu guru merancang Pengajaran dan Pembelajaran

Inventori Personaliti

Membantu murid merancang hala tuju kerjaya

PSIKOMETRIK Autonomi Kreatif Agresif Ekstrovert Pencapaian Kepelbagaian Intelektual Kepemimpinan Struktur Resilien Menolong Analitikal Kritik diri Wawasan Ketelusan

TretPersonaliti

Minat

Kerjaya

Realistik Investigatif Artistik Sosial Enterprising Konvensional

PSIKOMETRIK

Kajian rintis telah dijalankan : 1000 murid Tingkatan 1 dan 1000 murid tingkatan 2 daripada 47 buah sekolah menengah. Kesahan konstruk tinggi: nilai factor loading > 0.7 dipilih untuk dijadikan instrumen ujian. Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach ialah > 0.8 ITP mengandungi 15 konstruk dan setiap konstruk mempunyai 10 item.

Kesahan &Kebolehpercayaan ujianPSIKOMETRIK

CARTA ALIR PENTADBIRAN PSIKOMETRIK Murid dikumpulkan Edaran kertas ujian & borang jawapan Penerangan Murid menjawab soalan Pengiraan skorMasa : Bulan ketiga sesi persekolahan Sasaran : ITP Tingkatan 1 dan 4 IMK - Tingkatan 1, 3 dan 5 Tempat : Sesuai dan kondusif Arahan menjawab mengikut keperluan inventori Penstrukturan etika kerahsiaan dan limitasi Menjawab di atas borang jawapan Kertas ujian tidak boleh diconteng dan perlu dikembalikan Masa: ITP 30 minit IMK - 30 minit Murid mengira skor masing-masing dengan bimbingan GBKSM

Pengisian skor dalam Borang Profil Psikometrik (BPP)Pentafsiran skor Penyimpanan fail BPP

Mengedar BPP kepada murid Murid memindahkan skor ke dalam Borang Profil Psikometrik GBKSM akan memberikan pentafsiran skor

Pengesahan/ tanda tangan GBKSM Fail Unit Bimbingan dan Kaunseling (TERHAD) Simpan mengikut urutan nama dalam kelas Disimpan di Unit Bimbingan dan Kaunseling

MENYEDIA & MENYIMPAN PROFIL (RUJUKAN)

TINDAKAN GBKSM 1. PERBINCANGAN DENGAN PENTADBIR 2. TAKLIMAT GURU & MURID 3. PENTADBIRAN UJIAN 4. PENGISIAN SKOR 5. ANALISA PROFIL 6. BENTANG DAPATAN 7. SIMPAN PROFIL 8. INTERVENSI & KONSULTASI Mass/ relief/ kelas demi kelas Bantuan guru lain untuk pengawasan

Minit curai Tentukan tarikh / taklimat kepada guru/murid Tarikh dan kaedah pelaksanaan

BPP murid Data Umum - gbksm Keperluan murid Keperluan sekolah Maklumat umum/ graf umum BUKAN dapatan individu Kepada pentadbir, gmp,gk Murid berpindah : sampul berasingan Lakri Up : GBKSM terlibat

PSIKOMETRIK

Terima kasih