prosiding seminar tadbir urus kemudahan kediaman pelajar 2008

Download Prosiding Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008

Post on 08-Jun-2015

4.032 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koleksi kertas kerja berkaitan dengan tadbir urus kolej kediaman IPTA

TRANSCRIPT

i

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM, SELANGOR

Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA SHAH ALAM 2008

Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM 2008 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. e-mel: upena@salam.uitm.edu.my

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Seminar Kebangsaan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar (2008 : Perlis) Ke arah melahirkan modal insan terbilang menjelang 2010 : prosiding Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar, Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis, 12-14 November 2008 / editor Syed Yusainee Syed Yahya, Fairus Muhamad Darus, Adnan Omar ; [anjuran] Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor. ISBN 978-967-305-251-6 1. Student housing--Malaysia--Management--Congresses. 2. Student housing--Malaysia--Administration--Congresses. I. Syed Yusainee Syed Yahya. II. Fairus Muhamad Darus. III. Adnan Omar. IV. Universiti Teknologi MARA. Shah Alam. Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. V. Judul. 378.309595 Reka bentuk kulit Diatur huruf oleh Rupa taip teks Saiz taip teks Dicetak di Malaysia oleh : : : : : Amirazlan Abdul Razak Unit Pengeluaran UPENA Helvetica/Times 11/12 Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Universiti Teknologi MARA, Shah Alam

iv

KANDUNGAN

KATA ALUAN Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Naib Canselor Universiti Teknologi MARA Timbalan Naib Canselor Universiti Teknologi MARA Pengarah Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 Prakata Pengenalan Sekalung Penghargaan Jawatankuasa ISI KANDUNGAN TADBIR URUS KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR ANTARABANGSA Khalidah Adibah Hasan HALLS OF RESIDENCE: INTECS INTERNATIONAL EXPERIENCE Habibah Ashari and Mohd Hassan Awang Boon KONSEP KEDIAMAN PELAJAR DI UNIVERSITI-UNIVERSITI DAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM Khalidah Adibah Hasan dan Kasmah Bakri MEMPERKASAKAN TADBIR URUS KEMUDAHAN KEDIAMAN PELAJAR MENUJU KECEMERLANGAN HARI ESOK Fairus Muhamad Darus PERANAN PENGURUSAN KOLEJ DI DALAM MEMBUDAYAKAN KUALITI 5S DI KOLEJ KEDIAMAN PENGALAMAN KOLEJ MAWAR, UiTM SHAH ALAM Azizah Hj Yaacob dan Marlina Ismail PERINCIAN TERHADAP KEPUASAN HATI PELANGGAN DI KOLEJ-KOLEJ KEDIAMAN PENGAJIAN TINGGI: KAJIAN KES DI KAMPUS UITM, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN Norzanah Mat Nor dan Hasnor Mohd Jan

vii viii ix x xi xiii xv xvii

1 11 25

37

49

69

v

KAJIAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PEJABAT PENGURUSAN KOLEJ UiTM PERAK Dewi Anis Othman dan Farzanah Hanum Hj. Abd. Latif PENGURUSAN KEDIAMAN PELAJAR LUAR KAMPUS: PENGALAMAN UiTM PULAU PINANG Fairus Muhamad Darus dan Zainuddin Al-Mansor PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAJAR IPTA/IPTS YANG TINGGAL DI LUAR KAMPUS: SATU KAJIAN AWAL DI SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. Norzanah Mat Nor, Zaiton Endot, Raja Razuan Raja Deris dan Abdul Rahim Meerah KEJADIAN PENYAKIT DEMAM DENGGI DAN DEMAM DENGGI BERDARAH DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM Nazlee Mohd Zin PENGURUSAN KEMUDAHAN MAKANAN PELAJAR: PENGALAMAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) Hj Hasnor Hj Mohd Jan KOLEJ KEDIAMAN ENTITI PEMBINA KEMAHIRAN GENERIK: SATU KAJIAN AWAL DI UKM Ruslin Amir dan Tajul Ariffin Mohamad PEMAKLUMAN KEPUTUSAN PENEMPATAN KOLEJ Dewi Anis Othman dan Farzanah Hanum Hj. Abd. Latif SELAMATKAH KOLEJ KEDIAMAN UNTUK PELAJAR KITA? Muhamed Faeiz Haji Alwee, Fairus Muhamad Darus dan Zitty Sarah KOLEJ KEDIAMAN SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN, PEMBANGUNAN DAN KEPIMPINAN MAHASISWA Ibrahim Othman PENGARUH SOSIO-DEMOGRAFI TERHADAP PENGLIBATAN DALAM SUKAN DIKALANGAN PELAJAR UNIVERSITI MALAYA Mohd Salleh Aman dan Syed Abdul Razak Syed Mahadi PENGENDALIAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN MAKANAN Nur Adlina Hj Mohd.

79

95

113

127

133

143

149 161 171

185

197

vi

KATA ALUAN TIMBALAN MENTERI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

Setinggi penghargaan kepada Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan kerjasama Kelab Pengurusan Asrama UiTM yang berjaya mengadakan Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008. Perkembangan semasa telah menjadikan peranan kolej-kolej kediaman bukan sahaja hanya sebagai tempat tinggal pelajar. Bahkan kolej-kolej kediaman dianggap sebagai antara tempat yang penting dalam proses pembelajaran pelajar sepanjang mereka meneruskan pengajian di institusi yang berkenaan. Justeru, pengurusan Asrama/kolej-kolej perlu merencana tindakan-tindakan yang pro aktif bagi menangani perubahan dan suasana semasa ini. Atas kesedaran untuk melahirkan sebuah urus tadbir Asrama/Kolej-Kolej kediaman yang professional, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan kerjasama Kelab Pengurusan Asrama UiTM telah mengambil inisiatif bagi mengadakan Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 untuk tujuan sebagai panduan tadbir urus di asrama/kolej-kolej kediaman. Dengan adanya seminar ini, pegawai pengurusan di asrama/kolej-kolej kediaman akan dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan dan juga dapat terus berdaya maju seiring dengan perkembangan dunia hari ini. Harapan saya, seminar ini akan menjadi wadah bagi memperkasakan tadbir urus di asrama/ kolej-kolej kediaman ke tahap yang optimum di samping dapat membantu meningkat keberkesanan pengurusan uadbir urus di asrama/kolej-kolej kediaman. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dengan Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman 2008, anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan kerjasama Kelab Pengurusan Asrama UiTM Malaysia. Sekian.

YB. DATO IR. HJ. IDRIS HJ. HARON

vii

KATA ALUAN NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Tahniah kepada Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang dengan jayanya dapat mengadakan Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008. Saya percaya seminar ini akan dapat memberikan satu dorongan bagi mengendalikan tadbir urus perkhidmatan dengan lebih efisien pada masa akan datang. Selain itu, saya berharap seminar ini akan memberi pendedahan inovasi dan berkongsi amalan terbaik dalam menguruskan kediaman pelajar dengan lebih dinamik di samping dapat memperkasakan lagi tadbir urus kemudahan kediaman pelajar. Kepada para peserta yang mengikuti seminar ini yang terdiri daripada Pengetua Kolej/Asrama Kediaman IPTA/IPTS, Pegawai Pengurusan Asrama Kediaman, Pentadbir Asrama Sekolah, Pentadbir Asrama Kebajikan dan Pentadbir Asrama Industri, boleh menjadikan semua yang dibincangkan nanti sebagai bahan rujukan dan panduan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam menguruskan asrama kediaman pelajar. Saya juga menyeru agar tuan-puan dapat memberi dan menunjukkan iltizam yang tinggi sebagai seorang pegawai di asrama kediaman pelajar. Gunakan peluang ini dengan sebaik mungkin agar tuan-puan dapat memainkan peranan dalam membangunkan negara. Dengan itu komitmen tuanpuan adalah penting dalam melahirkan pelajar yang berilmu sebagai asas untuk membina kekuatan menghadapi persaingan masa hadapan. Berusahalah dengan gigih dan gunakan sumber pengetahuan yang ada untuk membentuk iltizam Ke arah Melahirkan 200 Ribu Modal Insan Terbilang Menjelang 2010 yang mampu memertabatkan bangsa, agama dan negara.

DATO SERI PROF. DR. IBRAHIM ABU SHAH

viii

KATA ALUAN TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Syukur Alhamdulillah kerana kita sama-sama dapat melaksanakan Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman 2008 anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan Kerjasama Kelab Pengurusan Asrama UiTM Malaysia. Seminar ini adalah sangat relevan dengan hasrat dan impian untuk menghasilkan tadbir urus kemudahan kolej yang berkualiti. Tadbir urus kemudahan kolej yang berkualiti bukan hanya mencakupi kecemerlangan dalam pengurusan kolej dan pentadbiran semata-mata tetapi merangkumi pengurusan senggaraan, perkhidmatan makanan dan sumber manusia. Oleh yang demikian peranan Bahagian Hal Ehwal Pelajar terutamanya bahagian Pengurusan Kolej sememangnya penting untuk merealisasikan sasaran menuju ke Anugerah Kualiti Perdana Menteri 2008. Seminar tadbir urus ini adalah satu platform pengurusan dan pentadbiran kolej kediaman IPTA dan bersama-sama berkongsi pengalaman, kemahiran serta pengetahuan untuk meningkat kecemerlangan dalam pengurusan tadbir urus kemudahan kolej kediaman asrama. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman 2008 anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan Kerjasama Kelab Pengurusan Asrama UiTM Malaysia, kerana berjaya melaksanakan seminar ini. Kejayaan ini menunjukkan bahawa Unit Pengurusan Kolej UiTM Malaysia telah mengorak selangkah lagi dalam usaha meningkatkan kualiti tadbir urus kemudahan kediaman pelajar di Malaysia. Sekian.

PROF. DATO DR. HJ. NASUDDIN OTHMAN

ix

KATA ALUAN PENGARAH SEMINAR

Marilah kita sama-sama bersyukur kerana dengan keizinanNya tujuan murni kita bersama dalam seminar ini dapat dilaksanakan. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan rasa besar hati dan setinggi terima kasih saya kepada semua ahli jawatankuasa pelaksana kerana telah membantu dengan sepenuh hati menjayakan Seminar Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan kerjasama Kelab Pengurusan Asrama UiTM Malaysia. Jasa anda dalam menyumbang kepada peningkatan kualiti kemudahan kediaman pelajar di Malaysia sangatlah dihargai. Saya juga berterima kasih kepada semua pembentang kertas kerja dari

Recommended

View more >