proses pengeluaran hakmilik sambungan selepas .prosedur pengeluaran h akmilik sambungan selepas...

Download PROSES PENGELUARAN HAKMILIK SAMBUNGAN SELEPAS .Prosedur Pengeluaran H akmilik Sambungan Selepas Pengambilan

Post on 29-Apr-2019

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROSES PENGELUARAN HAKMILIK SAMBUNGAN SELEPAS

PENGAMBILAN TANAH

SYED NORUL SHAHRIL BIN SYED NASIR

Laporan projek ini dikemukakan

sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)

Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah

Universiti Teknologi Malaysia

JUN 2016

iii

Buat Insan yang paling dihormati Ayahanda Syed Nasir Bin Syed Mohsin, Bonda

Nahariah Binti Ab. Hamid, isteri yang tercinta, Norhayati Binti Ahmad Shah dan

anakanak tersayang, Syed Muhammad Norilham, Syed Muhammad Norkhalif dan

Syed Muhammad Nordanish.

Terima kasih di atas segala jasa, nasihat, semangat dan pengorbanan yang

dicurahkan tanpa henti.

Buat teman dan sahabat seperjuangan yang dikasihi.

Terima kasih di atas segala sokongan, galakan dan bantuan yang selalu diberikan

tanpa mengira masa dan ketika.

Terima kasih atas segalanya,

Hanya Allah sahaja yang dapat membalas segala jasa kalian.

iv

PENGHARGAAN

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah S.W.T di atas segala limpah kurnia,

berkat kasih dan sayang serta dengan izinNya, penulis telah berjaya menyiapkan

penulisan ini.

Penulis ingin merakamkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi

penghargaan ikhlas kepada penyelia tesis, Dr. Salfarina Binti Samsudin di atas segala

panduan, bimbingan, nasihat, dorongan, bantuan dan komitmen yang diberikan

sepanjang tempoh penyelidikan penulisan ini.

Penulis juga ingin merakamkan sekalung budi dan terima kasih kepada

Kerajaan Negeri Johor, Setiausaha Kerajaan Johor dan Pentadbir Tanah Daerah

Segamat di atas peluang dan kerjasama yang diberikan. Selain itu, ucapan terima

kasih juga ditujukan kepada respondenresponden yang terdiri warga Pejabat Tanah

Segamat yang terlibat dalam kajian penyelidikan ini. Segala kerjasama dan

komitmen yang diberikan amatlah dihargai.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pensyarah dan semua

pihak di atas segala bantuan yang diberi untuk menjayakan kajian ini. Terima kasih

di atas segala bantuan, sokongan dan semangat yang dihulurkan.

Akhir sekali, penghargaan dan terima kasih ditujukan kepada semua yang

terlibat secara langsung ataupun tidak langsung memberikan bantuan dan kerjasama

sepanjang usaha menjayakan dan menyempurnakan projek penyelidikan ini.

v

ABSTRAK

Kerancakan pembangunan pada masa kini banyak bergantung kepada

keperluan tanah yang berpotensi dan Akta Pengambilan Tanah 1960 digunakan

dalam memperolehi tanahtanah tersebut. Akta Pengambilan Tanah 1960 merupakan

undangundang yang menetapkan prosedur pengambilan tanah bermula dari

permohonan pengambilan oleh agensi pengambil sehingga pengeluaran hakmilik

sambungan. Walaubagaimanapun, kebanyakan agensi pengambil menganggap

pengambilan tanah telah selesai selepas Borang K didaftarkan oleh pentadbiran

tanah. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti prosedur

pengeluaran hakmilik sambungan selepas pengambilan tanah iaitu proses terakhir

dalam prosedur pengambilan tanah. Kaedah kajian menumpukan kepada kajian

teoritikal mengenai proses pengeluaran hakmilik sambungan selepas pengambilan tanah.

Kajian telah dijalankan ke atas responden yang berkhidmat di Pejabat Tanah

Segamat melalui kaedah temubual. Hasil kajian mendapati berlaku kelewatan

pengeluaran hakmilik sambungan selepas pengambilan tanah. Kajian telah

mengenalpasti faktorfaktor kelewatan tersebut dan langkahlangkah

penambahbaikan bagi mengatasi pemasalahan tersebut. Jabatan Ketua Pengarah

Tanah dan Galian, Pengarah Tanah dan Galian Negeri, pejabatpejabat tanah daerah

dan agensi pengambil hendaklah mengkoordinasi antara satu sama lain bagi

memastikan proses pengeluaran hakmilik sambungan selepas pengambilan tanah

dilaksanakan dengan sempurna dan menetapkan tempoh masa pengeluarannya.

Maka, hasil kajian ini boleh dijadikan panduan dan asas kepada pihak yang

bertanggungjawab dalam menambahbaik serta memperkasakan sistem pentadbiran

tanah di dalam proses pengambilan tanah.

vi

ABSTRACT

The vigorous development nowadays depends on the needs of potential of

land and Land Acquisition Act 1960 to be used in acquiring these lands. Land

Acquisition Act 1960 is a law that regulates the acquisition of land starting from the

application of agencies acquirer up to produce title in continuation. However, most

agencies consider making land acquisition has been completed after the Form K

endorsed by the land administration. Therefore, this study was conducted to identify

the procedure of title in continuation after land acquisition which is the last process

in the procedure of land acquisition. The research method focused on the theoretical

research on the production process of title in continuation after the land acquisition.

The study was conducted on respondents who worked in the Segamat Land Office

through the interview method. The study found that the delay in issuance of title in

continuation after land acquisition. Studies have identified factors that delay and

improvement measures to overcome the problem. Department of Director General of

Lands and Mines, the Director of State Lands and Mines, district land offices and

agencies acquirer shall coordinate with each other to ensure the production process

of title in continuation after land acquisition are implemented perfectly and set a time

frame production. Thus, the results of this study can be used as a guide and basis for

the parties responsible for improving and strengthening the land administration

system in the process of land acquisition.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKASURAT

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Pernyataan Masalah 3

1.3 Matlamat Kajian 6

1.4 Objektif Kajian 7

1.5 Skop Kajian 7

1.6 Kepentingan Kajian 10

1.7 Metodologi Kajian 11

1.7.1 Peringkat Kajian Awalan 12

1.7.2 Peringkat Kajian Teoritikal 12

1.7.3 Peringkat Kajian Lapangan 12

1.7.3.1 Data Primer 13

1.7.3.2 Data Sekunder 13

1.7.4 Peringkat Analisis Data 13

1.7.5 Peringkat Penemuan Kajian 13

viii

1.8 Susun Atur Bab 14

1.9 Rumusan 15

2 PENGELUARAN HAKMILIK SAMBUNGAN

SELEPAS PENGAMBILAN TANAH

2.1 Pengenalan 16

2.2 Hakmilik Sambungan 17

2.3 Proses Pengeluaran Hakmilik Sambungan 19

2.4 Isu Kelewatan Pengeluaran Hakmilik Tanah 24

2.5 Proses Pengambilan Tanah 27

2.6 Akta Pengambilan Tanah 1960 30

2.7 Proses Pengambilan Tanah Di Bawah Akta

Pengambilan Tanah 1960 33

2.8 Kepentingan Hakmilik Sambungan Selepas

Pengambilan Tanah 40

2.9 Rumusan 42

3 PENGELUARAN HAKMILIK SAMBUNGAN

SELEPAS PENGAMBILAN TANAH DI

PEJABAT TANAH SEGAMAT

3.1 Pengenalan 44

3.2 Latar Belakang Daerah Segamat, Johor 45

3.3 Latar Belakang Pejabat Tanah Segamat 49

3.3.1 Visi, Misi dan Fungsi Pejabat Tanah Segamat

51

3.3.2 Senarai Pentadbir Tanah Segamat 52

3.3.3 Carta organisasi Pejabat Tanah Segamat 52

3.3.4 Carta Alir Pengeluaran Hakmilik Sambungan Selepas Pengambilan Tanah

55

3.4 Proses Pengeluaran Hakmilik Sambungan Selepas Pengambilan Tanah Di Pejabat Tanah Segamat 56

3.5 Status Pengeluaran Hakmilik Sambungan Selepas Pengambilan Tanah

57

3.6 Contoh Kes Pengeluaran Hakmilik Sambungan Selepas Pengambilan Tanah

59

3.6.1 Pusat Institut Latihan Kemahiran 59

ix

3.6.2 Projek Menaiktaraf Jalan Segamat

Tangkak 63

3.6.2.1 Pakej 1A 66

3.6.2.2 Pakej 1B dan Pakej 2 69

3.6.2.3 Pakej 3, Pakej 4 dan Pakej 5 72

3.6.2.4 Proses Pengambilan Tanah 72

3.6.2.5 Status Pengeluaran Hakmilik Sambungan Selepas Pengambilan

Tanah 74

3.6.3 Projek Landasan Berkembar Elektrik Gemas Johor Bahru

75

3.6.3.1 Proses Pengambilan Tanah 77

3.7 Rumusan 78

4 KAEDAH DAN HASIL ANALISIS KAJIAN

4.1 Pengenalan 79

4.2 Kaedah Pengumpulan Data 80

4.2.1 Pemerhatian 81

4.2.2 Temubual 81

4.2.2.1 Pemilihan Responden 81

4.2.2.2 Pembentukan Borang Temubual 81

4.3 Hasil Analisis Kajian 82

4.3.1 Latar Belakang Responden 83

4.3.1.1 Taburan Responden Mengikut

Bahagian 83

4.3.1.2 Umur Responden 84

4.3.1.3 Pengalaman Kerja 85

4.3.1.4 Pengetahuan Responden Dalam

Prosedur Pengeluaran Hakmilik

Sambungan Selepas Pengambilan

Tanah

86

4.3.2 Permasalahan Pengeluaran Hakmilik

Sambungan Selepas Pengambilan Tanah 86

4.3.3 Faktor-faktor Kelewatan Pengeluaran

Hakmilik Sambungan Selepas Pen