prosedur kualiti kawalan rekod - jksm.gov.my filekehilangan atau kemusnahan rekod. 3.4 pengurus...

of 23/23
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008 No. Keluaran 07 Tarikh Keluaran 12 November 2015 No. Pindaan 00 Tarikh Pindaan - Muka surat 1 PROSEDUR KUALITI KAWALAN REKOD DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH ............................................. Pegawai Kualiti Jabatan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tarikh : 30 Muharam 1437H 12 November 2015 ............................................. Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Tarikh : 30 Muharam 1437H 12 November 2015 SALINAN LAMAN WEB JKSM

Post on 07-Aug-2019

261 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 1

  PROSEDUR KUALITI

  KAWALAN REKOD

  DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH

  .............................................

  Pegawai Kualiti Jabatan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

  Tarikh : 30 Muharam 1437H

  12 November 2015

  .............................................

  Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

  Tarikh : 30 Muharam 1437H

  12 November 2015

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 2

  1. OBJEKTIF

  Prosedur ini bertujuan untuk mengawal dan memastikan rekod-rekod

  kualiti yang terlibat dengan pengurusan sistem kualiti sentiasa diurus

  dan diselenggarakan secara sistematik supaya dapat memenuhi

  keperluan operasi Sistem Pengurusan Kualiti.

  2. SKOP

  Prosedur ini merangkumi proses mengenalpasti, mengumpul,

  mengindeks, mengguna, memfail, menyimpan, menyelenggara, dan

  melupuskan rekod- rekod kualiti.

  3. DEFINISI

  BIL. ISTILAH PENGERTIAN

  3.1 Dokumen kes Semua dokumen yang diperlukan bagi sesuatu

  pendaftaran kes Mahkamah Rayuan

  3.2 Rekod Kualiti Rekod kualiti merujuk kepada data atau

  maklumat yang direkod akibat dari aktiviti atau

  proses yang dilaksanakan dalam sistem kualiti.

  Rekod adalah juga penyataan fakta pada

  sesuatu masa dan tidak boleh diubah. Rekod

  boleh wujud dalam hardcopy atau elektronik.

  Contoh rekod kualiti dalam Perkhidmatan

  Awam ialah Pesanan Kerajaan, rekod latihan,

  borang permohonan yang telah diproses, minit

  mesyuarat, laporan audit, surat perlantikan

  menganggotai sesuatu jawatankuasa, dan

  sebagainya.

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 3

  BIL. ISTILAH PENGERTIAN

  3.3 Kawalan Kawalan bermaksud perlu adanya prosedur

  yang didokumenkan untuk mengurus dan

  menyelenggara rekod supaya mudah dirujuk

  semula dan untuk mengelakkan kemungkinan

  kehilangan atau kemusnahan rekod.

  3.4 Pengurus Rekod

  Jabatan

  Kakitangan yang dilantik untuk mengurus

  rekod-rekod.

  3.5 Seksyen Rekod Satu seksyen di JKSM yang antara

  fungsinya ialah menguruskan fail dan rekod

  di Jabatan.

  3.6 Terbitan Umum Apa-apa bahan penerbitan sama ada berupa

  buku atau pamplet yang diterbitkan oleh

  Jabatan untuk pihak awam atau kakitangan

  seperti Buku Laporan Tahunan, Jurnal

  Hukum dan lain-lain

  3.7 Rekod Penting Merujuk ketetapan Rekod Penting Jabatan

  dalam Jadual Pelupusan Rekod sebagai

  contoh rekod penting bagi kes-kes

  Mahkamah ialah Perintah, Nota Keterangan

  dan Alasan Penghakiman.

  3.8 DDMS Sistem Pengurusan Rekod Elektronik (Digital

  Document Management System) yang

  mengendalikan rekod Kerajaan selain rekod

  terperingkat.

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 4

  4. SINGKATAN

  BIL. SINGKATAN PENGERTIAN

  4.1 KP/KHS Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie

  4.2 KP Ketua Pendaftar

  4.3 WP Wakil Pengurusan

  4.4 P(BPKR) Pengarah Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan

  dan Rekod

  4.5 P(BKPSM) Pengarah Bahagian Khidmat dan Pengurusan

  Sumber Manusia

  4.6 KPP(SPR) Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pendaftaran

  Rayuan

  4.7 PP(SPR) Penolong Pengarah Seksyen Pendaftaran

  Rayuan

  4.8 PPS(SPR) Penolong Pegawai Syariah Seksyen Pendaftaran

  Rayuan

  4.10 PT(PI) Pembantu Tadbir (Inovasi)

  4.11 PT(KB) Pembantu Tadbir (Kewangan)

  4.12 PS(SPR) Pembantu Syariah Seksyen Pendaftaran Rayuan

  4.13 PA(SR) Pembantu Arkib Seksyen Rekod

  4.14 PN Penghantar Notis

  4.15 ARKIB Arkib Negara Malaysia

  4.16 JKSM Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

  4.17 AUDIT Jabatan Audit Negara

  4.18 CGSO Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

  Malaysia

  4.19 ANM Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  4.20 KPP (SR) Ketua Penolong Pengarah Seksyen Rekod

  4.21 PPK (SR) Penolong Pengarah Kanan Seksyen Rekod

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 01

  Tarikh Pindaan

  Muka surat 5

  BIL. SINGKATAN PENGERTIAN

  4.22 PPA (SR) Penolong Pegawai Arkib Seksyen Rekod

  4.23 DDMS Sistem Pengurusan Rekod Elektronik

  5. RUJUKAN

  5.1 Manual Kualiti

  5.2 Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629]

  5.3 Senarai Fail JKSM.

  5.4 Surat Pekeliling Am bil. 1 Tahun 1977 – Peraturan Pemeliharaan

  Rekod-Rekod Kerajaan

  5.5 Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia

  5.6 Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan

  5.7 Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan

  Pejabat (Bahagian 1:Pengurusan Am Pejabat)

  5.8 Malaysia Standard MS 2223-1:2009 dan MS 2223-2:2009

  5.9 Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010

  5.10 Arahan Amalan No.13 Tahun 2006

  5.11 Arahan Amalan No.6 Tahun 2010

  5.12 Manual Pengguna DDMS 2.0

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

  asusTypewritten Text8 Ogos 2017

  asusTypewritten Text

  asusTypewritten Text

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 6

  6. PROSES KERJA

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  KP/ P(BPKR)/

  KPP(SR)

  PS(SR)

  PN

  KPP(SR) / PP(SR) /

  PPS(SR)

  PS(SR)

  PS(SR)

  PA(SR)

  A. PEMBUKAAN DAN PENGEDARAN FAIL KES

  1. Menerima dokumen kes Mahkamah Rayuan dan

  klasifikasikan mengikut negeri.

  2. Merekod/ Mendaftar kes dalam Rekod Pendaftaran

  Kes Mahkamah Rayuan.

  3. Mengedarkan fail kes rayuan kepada Hakim

  Mahkamah Rayuan.

  4. Menerima Alasan Penghakiman daripada Pegawai

  Penyelidik Hakim Mahkamah Rayuan.

  5. Menandakan dengan perkataan `kes selesai'

  pada kulit fail kes yang telah selesai.

  6. Merekodkan status kes selesai dalam Rekod

  Pendaftaran Kes Mahkamah Rayuan.

  7. Menyimpan fail kes yang telah selesai di Bilik Fail

  Rayuan.

  PT(PI)

  B. DAFTAR DAN SELENGGARA FAIL URUSAN AM

  DAN FUNGSIAN

  1. Hantar surat yang diterima melalui pos/ serahan

  tangan/ faks/ emel ke Bilik Registri untuk dicap

  tarikh terima.

  2. Daftar surat di dalam Buku Daftar Surat Menyurat

  (Am 10-Pin. 3/80).

  3. Pegawai yang bertanggungjawab di Bilik Registri

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 7

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  PT(PI)

  KP/KHS/ WP

  PT(PI)/ PA(SR)

  akan mengimbas setiap surat yang diterima di

  dalam sistem DDMS.

  4. Hantar surat menerusi DDMS kepada penerima.

  5. Kandungkan surat ke dalam fail.

  6. Pegawai berkaitan hendaklah mengambil tindakan

  yang sewajarnya terhadap arahan yang diminitkan.

  7. Jika fail baru, beri tajuk fail, kod fail yang

  bersesuaian berpandukan senarai Klasifikasi Fail

  JKSM/ JKSN/ MSN.(Rujuk Lampiran 1).

  8. Memasukkan kertas minit dan kad pergerakan fail

  di sebelah kiri manakala surat di sebelah kanan.

  (Rujuk Lampiran 2 dan 3).

  9. Merekodkan surat masuk dengan dakwat merah

  dan surat keluar dengan dakwat biru/ hitam pada

  kertas minit.

  10. Memasukkan nombor mengikut turutan dan

  dikandung dalam bulatan di tepi sebelah kanan

  surat.

  11. Menyimpan fail mengikut kategori sama ada

  terhad, sulit, rahsia dan rahsia besar mengikut

  tatacara yang ditetapkan dalam arahan

  keselamatan.

  12. Menutup fail yang melebihi 4cm atau 100 helaian

  yang mana terdahulu.

  13. Buka fail baru dan di tulis dengan Jilid yang baru

  dan seterusnya serta ikuti langkah 7 – 12.

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 8

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  PN

  KPP(SR)/ PPK (SR)/

  PPA(SR)

  PA(SR)

  14. Menghantar fail-fail yang telah ditutup dan tamat

  tindakan berserta senarai fail ke Seksyen Rekod

  untuk simpanan di bilik rekod. (Rujuk Lampiran 4)

  15. Semak dan pastikan fail mencukupi mengikut

  senarai yang diberi dan membuat akuan

  penerimaan.

  16. Pastikan kulit fail ditutup dan dicatatkan tarikh

  (dakwat biru/ hitam) dan dipalang (dakwat merah)

  17. Senaraikan Fail Urusan Am dan Fungsian

  mengikut bilangan, nombor fail, tajuk fail, tarikh

  tutup fail dan nombor kotak fail.

  18. Masukkan fail ke dalam kotak mengikut susunan

  tarikh tutup fail dan labelkan.

  19. Simpan kotak di bilik rekod.

  KPP(SR)/ PPK(SR)/

  PPA(SR)/ PA(SR)/

  PT(PI)/ PT(KB)

  KPP(SR)/ PPK(SR)/

  PPA(SR)/ PA(SR)

  C. PELUPUSAN REKOD

  1. Menyemak, menilai dan menyenaraikan fail yang

  perlu dilupuskan berpandukan Jadual Pelupusan

  Rekod Urusan Am, Jadual Pelupusan Rekod

  Kewangan, Arahan Amalan No.13 Tahun 2006,

  Arahan Amalan No.6 Tahun 2010, Surat Pekeliling

  Am Bil.1 Tahun 1997 dan Pekeliling Perkhidmatan

  Bil. 5 Tahun 2007.

  2. Mengemukakan senarai fail yang hendak

  dilupuskan kepada KPP(SR)/ PPK(SR) untuk

  mendapatkan persetujuan.

  3. Menghantar Borang Arkib 2/08 dan 5/08 beserta

  senarai fail ke Arkib Negara Malaysia/ Jabatan

  Akauntan Negara/ Jabatan Audit Negara untuk

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 9

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  KPP(SR)/ PPK(SR)/

  PPA(SR)/ PA(SR)

  mendapatkan kelulusan melupuskan rekod awam

  atau rekod kewangan (Rujuk Lampiran 5 dan 6).

  4. Mengambil tindakan pelupusan rekod setelah

  mendapat kelulusan melupuskan rekod daripada

  Arkib Negara Malaysia/ Jabatan Akauntan Negara/

  Jabatan Audit Negara sama ada untuk simpanan

  kekal atau musnah.

  5. Menghantar Borang Arkib 11/08 atau 12/08 ke

  Arkib Negara Malaysia. (Rujuk Lampiran 7 dan 8).

  PPA(SR)/ PA(SR)

  D. PEMINDAHAN REKOD PENTING

  1. Menerima terbitan umum dan laporan tahunan

  jabatan dari Bahagian Penerbitan.

  2. Menghantar satu salinan terbitan umum ke Arkib

  Negara Malaysia.

  3. Menghantar satu salinan rekod penting jabatan ke

  Arkib Negara Malaysia.

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 10

  7. CARTA ALIRAN

  A. PEMBUKAAN DAN PENGEDARAN FAIL KES

  Mula Terima dokumen kes Rekod/ Daftar kes Edar Fail kes kepada Hakim Rayuan Terima Alasan Penghakiman Tandakan ‘kes selesai’ di kulit fail Rekodkan status kes selesai dalam rekod pendaftaran Simpan fail kes yang telah selesai.

  Tamat

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 11

  B. DAFTAR DAN SELENGGARA FAIL URUSAN AM DAN

  FUNGSIAN

  Mula Hantar Surat Yang Diterima Ke Bilik Registri Untuk Dicap Tarikh Terima Daftar Surat Dalam Buku Daftar Surat Menyurat (Am 10 – Pin. 3/80) Imbas Setiap Surat Yang Diterima Di Dalam DDMS Hantar Surat Menerusi DDMS Kepada Penerima Kandungkan Surat Ke Dalam Fail Pegawai Berkaitan Mengambil Tindakan Sewajarnya Beri Tajuk/ Kod Fail (Jika Fail Baru) Masuk Kertas Minit Dan Kad Pergerakan Fail Di Sebelah Kiri Dan Surat Sebelah Kanan Rekod Surat Masuk Dan Keluar Pada Kertas Minit Masuk Nombor Ikut Turutan

  A

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 12

  Simpan Fail Ikut Kategori Tutup Fail Yang Melebihi 4 Cm/ 100 Helaian Buka Fail Baru Dan Tulis Dengan Jilid Baru (Ulang Langkah 7-12) Hantar Fail Yang Telah Ditutup Beserta Senarai Ke Seksyen Rekod Untuk Simpanan Semak Dan Pastikan Fail Cukup Seperti Dalam Senarai Catatkan Tarikh Dan Dipalang Pada Kulit Fail Tutup Senaraikan Fail Urusan Am Dan Fungsian Ikut Bilangan/ Nombor/ Tajuk Fail Nomborkan Kotak Fail

  Masuk Fail Dalam Kotak Simpan Kotak Di Bilik Rekod

  Tamat

  A

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 13

  C. PELUPUSAN REKOD

  Mula Semak, Nilai Dan Senarai Fail Yang Perlu Dilupus Kemukakan Senarai Fail Kepada KPP(SR)/ PPK(SR) Setuju? Hantar Borang Arkib 2/08 Dan 5/08 Beserta Senarai Fail Ke ARKIB/ AUDIT/ ANM Untuk Mendapat Kelulusan Pelupusan Ambil Tindakan Mengikut Syor Pihak ARKIB/ AUDIT/ ANM Sama Ada Untuk Simpanan Kekal Atau Musnah Hantar Borang Arkib 11/08 Atau 12/08 Ke ARKIB

  Tamat

  Ya

  Tidak

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 14

  D. PELUPUSAN REKOD PENTING

  Mula Terima Terbitan Umum Dari Bahagian Pusat Sumber Maklumat Dan Penerbitan Mengisi Borang 11/08 Selepas Sebulan Terbitan Diterbitkan Hantar Salinan Kepada ARKIB

  Tamat

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 15

  8. REKOD

  BIL REKOD LOKASI TEMPOH

  8.1 Buku Daftar Penerimaan Surat Bilik Registri 3 Tahun

  8.2 Borang Permohonan Fail Daftar Fail Bilik Registri 3 Tahun

  8.3 Buku Daftar Penghantaran Cawangan

  Pentadbiran 3 Tahun

  8.4 Surat Dengan Tangan Cawangan

  Pentadbiran 3 Tahun

  8.5 Borang Akuan Terima Cawangan

  Pentadbiran 3 Tahun

  8.6 Borang Pos Laju Cawangan

  Pentadbiran 3 Tahun

  8.7 Surat Kelulusan Pelupusan Daripada:

  - ARKIB

  - AUDIT

  - ANM

  - CGSO

  Bilik Registri Simpan

  Kekal Di

  Pejabat

  Awam

  9. LAMPIRAN

  9.1 Lampiran 1 – Format Kertas Minit

  9.2 Lampiran 2 – Kad Pergerakan Fail

  9.3 Lampiran 3 – Borang Serahan Senarai Fail-Fail Tutup/ Tamat

  Tindakan

  9.4 Lampiran 4 – Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Rekod Awam

  (Arkib 2/08)

  9.5 Lampiran 5 – Borang Permohonan Bagi Pelupusan Fail (Yang

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 16

  Tidak Dinyatakan Dalam Jadual Pelupusan Rekod)

  (Arkib 5/08)

  9.6 Lampiran 6 – Borang Permohonan Bagi Pemindahan Rekod Awam

  (Arkib 11/08)

  9.7 Lampiran 7 – Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam (Arkib

  12/08)

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 17

  LAMPIRAN1 JKSM-PKPS02-1

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 18

  LAMPIRAN 2 JKSM-PKPS02-2

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 19

  LAMPIRAN 3 JKSM-PKPS02-3

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 20

  LAMPIRAN 4 JKSM-PKPS02-4

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 21

  LAMPIRAN 5 JKSM-PKPS02-5

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 22

  LAMPIRAN 6 JKSM-PKPS02-6

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 23

  LAMPIRAN 7 JKSM-PKPS02-7

  SALI

  NAN

  LAM

  AN W

  EB JK

  SM