prosedur kualiti kawalan rekod - jksm.gov.my atau kemusnahan rekod. 3.4 pengurus rekod jabatan...

Download PROSEDUR KUALITI KAWALAN REKOD - jksm.gov.my atau kemusnahan rekod. 3.4 Pengurus Rekod Jabatan Kakitangan

Post on 07-Aug-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 1

  PROSEDUR KUALITI

  KAWALAN REKOD

  DISEMAK OLEH DILULUSKAN OLEH

  .............................................

  Pegawai Kualiti Jabatan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

  Tarikh : 30 Muharam 1437H

  12 November 2015

  .............................................

  Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

  Tarikh : 30 Muharam 1437H

  12 November 2015

  SA LI

  NA N

  LA M

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 2

  1. OBJEKTIF

  Prosedur ini bertujuan untuk mengawal dan memastikan rekod-rekod

  kualiti yang terlibat dengan pengurusan sistem kualiti sentiasa diurus

  dan diselenggarakan secara sistematik supaya dapat memenuhi

  keperluan operasi Sistem Pengurusan Kualiti.

  2. SKOP

  Prosedur ini merangkumi proses mengenalpasti, mengumpul,

  mengindeks, mengguna, memfail, menyimpan, menyelenggara, dan

  melupuskan rekod- rekod kualiti.

  3. DEFINISI

  BIL. ISTILAH PENGERTIAN

  3.1 Dokumen kes Semua dokumen yang diperlukan bagi sesuatu

  pendaftaran kes Mahkamah Rayuan

  3.2 Rekod Kualiti Rekod kualiti merujuk kepada data atau

  maklumat yang direkod akibat dari aktiviti atau

  proses yang dilaksanakan dalam sistem kualiti.

  Rekod adalah juga penyataan fakta pada

  sesuatu masa dan tidak boleh diubah. Rekod

  boleh wujud dalam hardcopy atau elektronik.

  Contoh rekod kualiti dalam Perkhidmatan

  Awam ialah Pesanan Kerajaan, rekod latihan,

  borang permohonan yang telah diproses, minit

  mesyuarat, laporan audit, surat perlantikan

  menganggotai sesuatu jawatankuasa, dan

  sebagainya.

  SA LI

  NA N

  LA M

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 3

  BIL. ISTILAH PENGERTIAN

  3.3 Kawalan Kawalan bermaksud perlu adanya prosedur

  yang didokumenkan untuk mengurus dan

  menyelenggara rekod supaya mudah dirujuk

  semula dan untuk mengelakkan kemungkinan

  kehilangan atau kemusnahan rekod.

  3.4 Pengurus Rekod

  Jabatan

  Kakitangan yang dilantik untuk mengurus

  rekod-rekod.

  3.5 Seksyen Rekod Satu seksyen di JKSM yang antara

  fungsinya ialah menguruskan fail dan rekod

  di Jabatan.

  3.6 Terbitan Umum Apa-apa bahan penerbitan sama ada berupa

  buku atau pamplet yang diterbitkan oleh

  Jabatan untuk pihak awam atau kakitangan

  seperti Buku Laporan Tahunan, Jurnal

  Hukum dan lain-lain

  3.7 Rekod Penting Merujuk ketetapan Rekod Penting Jabatan

  dalam Jadual Pelupusan Rekod sebagai

  contoh rekod penting bagi kes-kes

  Mahkamah ialah Perintah, Nota Keterangan

  dan Alasan Penghakiman.

  3.8 DDMS Sistem Pengurusan Rekod Elektronik (Digital

  Document Management System) yang

  mengendalikan rekod Kerajaan selain rekod

  terperingkat.

  SA LI

  NA N

  LA M

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 4

  4. SINGKATAN

  BIL. SINGKATAN PENGERTIAN

  4.1 KP/KHS Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie

  4.2 KP Ketua Pendaftar

  4.3 WP Wakil Pengurusan

  4.4 P(BPKR) Pengarah Bahagian Pendaftaran Keurusetiaan

  dan Rekod

  4.5 P(BKPSM) Pengarah Bahagian Khidmat dan Pengurusan

  Sumber Manusia

  4.6 KPP(SPR) Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pendaftaran

  Rayuan

  4.7 PP(SPR) Penolong Pengarah Seksyen Pendaftaran

  Rayuan

  4.8 PPS(SPR) Penolong Pegawai Syariah Seksyen Pendaftaran

  Rayuan

  4.10 PT(PI) Pembantu Tadbir (Inovasi)

  4.11 PT(KB) Pembantu Tadbir (Kewangan)

  4.12 PS(SPR) Pembantu Syariah Seksyen Pendaftaran Rayuan

  4.13 PA(SR) Pembantu Arkib Seksyen Rekod

  4.14 PN Penghantar Notis

  4.15 ARKIB Arkib Negara Malaysia

  4.16 JKSM Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia

  4.17 AUDIT Jabatan Audit Negara

  4.18 CGSO Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan

  Malaysia

  4.19 ANM Jabatan Akauntan Negara Malaysia

  4.20 KPP (SR) Ketua Penolong Pengarah Seksyen Rekod

  4.21 PPK (SR) Penolong Pengarah Kanan Seksyen Rekod

  SA LI

  NA N

  LA M

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 01

  Tarikh Pindaan

  Muka surat 5

  BIL. SINGKATAN PENGERTIAN

  4.22 PPA (SR) Penolong Pegawai Arkib Seksyen Rekod

  4.23 DDMS Sistem Pengurusan Rekod Elektronik

  5. RUJUKAN

  5.1 Manual Kualiti

  5.2 Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629]

  5.3 Senarai Fail JKSM.

  5.4 Surat Pekeliling Am bil. 1 Tahun 1977 – Peraturan Pemeliharaan

  Rekod-Rekod Kerajaan

  5.5 Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia

  5.6 Jadual Pelupusan Rekod Kewangan dan Perakaunan

  5.7 Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2007: Panduan Pengurusan

  Pejabat (Bahagian 1:Pengurusan Am Pejabat)

  5.8 Malaysia Standard MS 2223-1:2009 dan MS 2223-2:2009

  5.9 Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010

  5.10 Arahan Amalan No.13 Tahun 2006

  5.11 Arahan Amalan No.6 Tahun 2010

  5.12 Manual Pengguna DDMS 2.0

  SA LI

  NA N

  LA M

  AN W

  EB JK

  SM

  asus Typewritten Text 8 Ogos 2017

  asus Typewritten Text

  asus Typewritten Text

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 6

  6. PROSES KERJA

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  KP/ P(BPKR)/

  KPP(SR)

  PS(SR)

  PN

  KPP(SR) / PP(SR) /

  PPS(SR)

  PS(SR)

  PS(SR)

  PA(SR)

  A. PEMBUKAAN DAN PENGEDARAN FAIL KES

  1. Menerima dokumen kes Mahkamah Rayuan dan

  klasifikasikan mengikut negeri.

  2. Merekod/ Mendaftar kes dalam Rekod Pendaftaran

  Kes Mahkamah Rayuan.

  3. Mengedarkan fail kes rayuan kepada Hakim

  Mahkamah Rayuan.

  4. Menerima Alasan Penghakiman daripada Pegawai

  Penyelidik Hakim Mahkamah Rayuan.

  5. Menandakan dengan perkataan `kes selesai'

  pada kulit fail kes yang telah selesai.

  6. Merekodkan status kes selesai dalam Rekod

  Pendaftaran Kes Mahkamah Rayuan.

  7. Menyimpan fail kes yang telah selesai di Bilik Fail

  Rayuan.

  PT(PI)

  B. DAFTAR DAN SELENGGARA FAIL URUSAN AM

  DAN FUNGSIAN

  1. Hantar surat yang diterima melalui pos/ serahan

  tangan/ faks/ emel ke Bilik Registri untuk dicap

  tarikh terima.

  2. Daftar surat di dalam Buku Daftar Surat Menyurat

  (Am 10-Pin. 3/80).

  3. Pegawai yang bertanggungjawab di Bilik Registri

  SA LI

  NA N

  LA M

  AN W

  EB JK

  SM

 • JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA SALINAN TERKAWAL

  JKSM-PKPS02 – KAWALAN REKOD MS ISO 9001:2008

  No. Keluaran 07

  Tarikh Keluaran 12 November 2015

  No. Pindaan 00

  Tarikh Pindaan -

  Muka surat 7

  TANGGUNGJAWAB TINDAKAN

  PT(PI)

  KP/KHS/ WP

  PT(PI)/ PA(SR)

  akan mengimbas setiap surat yang diterima di

  dalam sistem DDMS.

  4. Hantar surat menerusi DDMS kepada penerima.

  5. Kandungkan surat ke dalam fail.

  6. Pegawai berkaitan hendaklah mengambil tindakan

  yang sewajarnya terhadap arahan yang diminitkan.

  7. Jika fail baru, beri tajuk fail, kod fail yang

  bersesuaian berpandukan senarai Klasifikasi Fail

  JKSM/ JKSN/ MSN.(Rujuk Lampiran 1).

  8. Memasukkan kertas minit dan kad pergerakan fail

  di sebelah kiri manakala surat di sebelah kanan.

  (Rujuk Lampiran 2 dan 3).

  9. Merekodkan surat masuk dengan dakwat merah

  dan surat keluar dengan dakwat biru/ hitam pada

  kertas minit.

  10. Memasukkan nombor mengikut turutan dan

  dikandung dalam bulatan di tepi sebelah kanan

  surat.

  11. Menyimpan fail mengikut kategori sama ada

  ter