proposal kajian stail pengurusan

Click here to load reader

Post on 15-Dec-2014

4.216 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hubungan stail pengurusan dengan suasana kerja

TRANSCRIPT

 • 1. PROPOSAL PENYELIDIKAN OLEH : DEVARAJAN A/LT. MARATHA PILLLAI M20102000952

2.

 • Latar Belakang Kajian :
 • Kejayaan & kegagalan organisasi dipengaruhi oleh stail pengurusan pemimpin sesuatu organisasi.
 • Sekolah adalah organisasi sosial yang diketuai dan dipimpin oleh pengetua.
 • Pengurusan merujuk kepada pencapaian matlamat organisasi secara efektif & cekap.

3.

 • Pernyataan Masalah :
 • Tajuk kajian :Hubungan Stail Pengurusan Pengetua dengan Suasana Kerja Guru : Satu Kajian di Sekolah-sekolah Menengah Terpilih di Daerah Larut, Matang & Selama, Perak.
 • Objektif Kajian :
 • Kenalpasti corak suasana kerja yang wujud dalam kalangan guru-guru sekolah menengah
 • Kenalpasti corak stail pengurusan pengetua-pengetua di sekolah menengah.

4.

 • Perhubungan antara stail pengurusan pengetua dengan suasana kerja positif & suasana kerja negatif guru di sekolah menengah.
 • Dimensi stail pengurusan pengetua yang merupakan peramal terbaik kepada suasana kerja positif di sekolah menengah.
 • Dimensi stail pengurusan pengetua yang merupakan peramal terbaik kepada suasana kerja negatif di sekolah menengah.

5.

 • Soalan Kajian :
 • Persoalan 1 corak suasana kerja yang wujud.
 • Persoalan 2 stail pengurusan pengetua yang diamalkan.
 • Persoalan 3 hubungan yang wujud antara dimensi pengabaian, dimensi berorientasikan kerja, dimensi dorongan, dimensi pertimbangan & dimensi stail pengurusan sebagai peramal terbaik, dengan suasana kerja positif atau negatif di sekolah-sekolah.

6.

 • Hipotesi Kajian :
 • Tiada perhubungan signifikan antara dimensi pengabaian, dimensi berorientasikan kerja, dimensi dorongan, dimensi pertimbangan & dimensi stail pengurusan sebagai peramal terbaik, dengansuasana kerja positifdi sekolah-sekolah.
 • Tiada perhubungan signifikan antara dimensi pengabaian, dimensi berorientasikan kerja, dimensi dorongan, dimensi pertimbangan & dimensi stail pengurusan sebagai peramal terbaik, dengansuasana kerja negatifdi sekolah-sekolah.

7.

 • Kepentingan Kajian :
 • Dapat bantu kumpul maklumat tentang stail pengurusan pengetua & hubungannya dengan suasana kerja guru di sekolah menengah.
 • Skop Kajian :
 • Kajian ini hanya melibatkan guru-guru sekolah-sekolah menengah yang terpilih di Daerah Larut, Matang & Selama (LMS), Perak & tidak mewakili semua populasi guru atau semua sekolah menengah di Malaysia.

8.

 • Definisi Operasional :
 • Pengetua ketua jabatan sekolah menengah
 • Suasana kerja persekitaran kerja harian
 • Kepuasan kerja emosi yang menyeronokkan
 • Sekolah menengah sekolah menengah harian kerajaan & bantuan kerajaan
 • Stail pengurusan cara penggunaan kuasa oleh pengetua untuk memimpin, merancang, mengarah, mengurus & menyelaras kerja.

9.

 • Konsep Pengurusan & Stail Pengurusan :
 • Definisi pengurusan (beberapa buku dirujuk)
 • Maksud efisien (Griffin, 2002)
 • Pengertian gaya atau stail (Kamus Dewan)
 • Maksud tingkah laku pengetua (Hoy & Hoy, 2003)
 • Stail pengurusan (Halpin & Croft, 1963)

10.

 • Konsep Suasana Kerja :
 • Definisi suasana kerja (beberapa buku)
 • Kajian Berkaitan Stail Pengurusan
 • & Suasana Kerja :
 • Pemahaman tentang hubungan langsung antara stail pengurusan dengan suasana kerja (beberapa buku, tetapi terhad)

11.

 • Teori Stail Pengurusan & Suasana Kerja :
 • Beberapa teori stail pengurusan & suasana kerja digunakan.
 • Contohnya Teori X & Teori Y (Douglas McGregor)
 • Pendekatan Berorientasikan Tugas &
 • Pendekatan Berorientasikan Pekerja oleh Likert
 • (Siepert & Likert, 1973)
 • Kerangka Konseptual Kajian :
 • GunakanOrganizational Climate Description Questionaire(OCDQ) (Halpin & Croft, 1963).

12.

 • Pendahuluan :
 • Kaedah kajian mestilah sesuai dengan tujuan kajian iaitu mengenalpasti stail pengurusan pengetua, suasana kerja guru di sekolah dan hubungan antara kedua-duanya.
 • Kaedah Kajian :
 • Kaedah penyelidikan atau tinjauan digunakan
 • Tinjauan deskriptif bermatlamat menerang sesuatu fenomena yang sedang berlaku.

13.

 • Sampel Penyelidikan
 • & Kaedah Persampelan :
 • Sekolah menengah sebagai sampel kajian
 • Kaedah persampelan ialah persampelan kelompok(cluster sampling)
 • Populasi guru seramai 360 orang dari 9 buah sekolah digunakan sebagai sampel kajian.

14.

 • Instrumen Kajian :
 • Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian.
 • Bahagian A mendapatkan maklumat diri reponden
 • Bahagian B mengukur suasana kerja guru
 • Bahagian C mengukur stail pengurusan pengetua

15.

 • Kebolehpercayaan Instrumen :
 • Merujuk kepada keupayaan instrumen kajian mengukur pembolehubah kajian secara konsisten setiap kali digunakan pada masa, tempat dan sampel yang berlainan.
 • Pekali kebolehpercayaan yang lebih daripada 0.6 sering digunakan.
 • Kajian dijalankan semula untuk menguji kebolehpercayaan instrumen.

16.

 • Kajian Rintis :
 • Instrumen kajian diuji terlebih dahulu melalui kajian rintis ke atas 30 orang responden di 2 buah sekolah di daerah LMS.
 • Kaedah Analisis Data :
 • Data kajian dianalisis menggunakan program SPSS versi 11.0
 • Statistik deskriptif & statistik inferensi digunakan

17.

 • Analisis realibiliti digunakan untuk menentukan kebolehpercayaan instrumen.
 • KaedahCronbach Alphadigunakan untuk analisis realibiliti.
 • Kaedah kajian korelasi Pearson digunakan untuk melihat perhubungan antara stail pengurusan dengan suasana kerja.
 • Hubungan korelasi menunjukkan sama ada hubungan linear antara 2 variabel adalah positif, negatif atau pun tiada hubungan linear.

18.