program sahsiah kesimpulan

Download Program Sahsiah Kesimpulan

Post on 06-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  1/58

  PROGRAM SAHSIAH (KESIMPULAN)

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  2/58

  HARI PERTAMA

  (ISNIN) 04.04.16

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  3/58

  PERSEDIAAN

  BERSEDIA BEKERJA

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  4/58

  Persediaan Belajar

  1. Kee!asan

  Diri ". Ala#an Belajar

  $. Disi%lin Diri 4. Kea&a!an Diri

  Persediaan 'i&ial

  Persediaan Men#al

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  5/58

  PERSEDIAAN'IIKA

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  6/58

  Kee!asan Diri

  Pastikan kekemasan diri seperti kekemasan rambut, bau dan pakaian da"am keadaan #an$ sempurna%

   E"akkan daripada berambut panan$ atau berpakaian se"eke& kerana ini men$uran$kan seman$at untuk be"aar%

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  7/58

  Ala#an Belajar

  'uku, a"at tu"is dan buku nta #an$ sesuai &arus disediakan supa#a kita dapat men$ikuti

  pe"aaran daripada $uru tanpa $an$$uan%

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  8/58

  PERSEDIAANMENTA

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  9/58

  Disi%lin Diri

  Setiap pe"aar per"u mempun#ai disip"in diri seperti rajin da#an* e se+la,, be"aar den$an tekun serta !en*,indari se*ala %er/a#an an* !elan**ari

  #a#as/sila atau %era#/ran se+la,.

  isip"in diri pentin$ kerana dapat me"ati& diri kita supa#a "ebi& bertan$$un$a*ab serta

  mampu menumpukan per&atian ketika be"aar%

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  10/58

  ea&a!an Diri Kita seba$ai pe"aar per"u mempun#ai kea+aman diri iaitu seman$at untuk be"aar

  Ha" ini ada"a& pentin$ kerana se"ain daripada seman$at #an$ diberikan "e& $uru atau ibu bapa,seman$at u$a &arus dipupuk daripada da"am diri sendiri%

  Seseran$ pe"aar #an$ berseman$at mampu menempu&

  se$a"a abaran den$an penu& kesabaran%

  Manaka"a pe"aar #an$ tidakberseman$at muda& kee*a serta epat men#era& ka"a& ketika ber&adapan den$an abaran%

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  11/58

  KE ARAH

  PEAJAR  EMERAN2

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  12/58

  ST3D 5SMART

   S - Sedia

  M - Mti.asi

   A - A*a"

   R - Rain

   / - /a*aka"

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  13/58

  SENARAI SEMAK PEAJAR EMERAN2 DAN

  BERTAN223N2JA7ABMempun#ai bekti0 dan ita1ita #an$

   e"as

  Mempun#aikea+aman #an$ tin$$i

  'erke#akinan tin$$i

  pada diri sendiri

  Mempun#ai ke&endak #an$ kuat

  'erkemampuan men$a*a" diri

  Mempun#ai ketaba&an men$&adapi abaran

  'erkmunikasi den$an ran$

  seke"i"in$

  Akti0 dan ber2kiran psiti0 

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  14/58

  AA' MENUN/U/ ILMU  3au&i si0at &ati #an$ tidak baik

   Sentiasa merenda& diri, men$&rmati dan menurut nasi&at $urun#a

  4uud kesun$$u&an diri untuk menapai

  keerme"an$an

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  15/58

  AA' MENUN/U/ ILMU

   'eradab span ter&adap $uru, sama ada di &adapan atau dibe"akan$n#a

   /idak kedekut i"mu ter&adap ka*an1ka*an

  Mematu&i peraturan di tempat be"aar

   /anamkan ita1ita untuk $unakan i"mu pen$eta&uan #an$ diper"e&i ba$i kebaikan &idup%

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  16/58

  A%aa,

  EMERAN2

  !enjadi se+ran* %elajar

  PERSEDIAAN8

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  17/58

  9%#i!is#i   Jan*an ersia%

  %esi!is#i  Kesedaran !e!i/l

  #an**/n*ja:a 

  T/!%/an se%en/, ,a#i

  M/laan dari a:al

  Sen#iasa ersedia

  en*a%an %erala#an Te%a#i :a#/

  elajar

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  18/58

  H+r!a#i

  */r/

  Bers+al  ja:a

  den*an */r/

  Beri

  ;adan*an

  Berin;an* den*an

  raan

  Sia%an #/*asan

  an* dierian

  Da%a#an

  an#/an*/r/

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  19/58

  HARI KE< "

  (SEASA) 0=.04.16

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  20/58

  PENAMPIAN

  DIRI

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  21/58

  APA IT3 PENAMPIAN DIRI8

  Penampi"an diri ia"a& pembentukan diri seseran$

  a$ar ke"i&atan "ebi& menarik terutama dari se$i 2+ika" dan u$a pembentukkan keperibadian #an$ mempersnakan%

  Penampi"an diri terbentuk daripada asu&an,

  pendidikan dan u$a pendeda&an daripada ibu bapa, rakan seba#a, $uru dan mas#arakat seke"i"in$ %

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  22/58

  PENAMPIAN DIRI >

  IMEJ DIRI

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  23/58

  IME  J

  DIR I

  Pakaian

  Kekemasan iri

  'era"an

  uduk

  Hema& iri

  La#anan

  Kebersi&an

  Kesi&atan

  Pen$eta&ua n

  Persna"iti

  Sikap

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  24/58

  PAKAIAN AN2 SES3AI KE KEAS

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  25/58

  Sel/ar Sla; 

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  26/58

  Ke!eja

  en*an Panjan*

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  27/58

  Baj/ Tradisi+nal

  'au Kurun$

  'au Me"a#u

  'au Punabi

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  28/58

  KAS3T

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  29/58

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  30/58

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  31/58

  PAKAIAN AN2 TIDAK SES3AI KE KEAS

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  32/58

  Keaa M+den

  ?

  Alasan @ Keba#a mdern biasan#a berbau pendek paras atas pun$$un$% Keba#a mdern u$a biasan#a ketat dan menampakkan bentuk badan% Materia"n#a pu"a biasan#a kain p"#ester, manik, "abu&i dan seba$ain#a #an$ kuran$ menamin

  kese"esan ketika pembe"aaran

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  33/58

  Baj/ Tan%a en*an Ramai pe"aar men$enakan bau tanpa "en$an den$an inner ma&upun ardi$an%

  A"asan - Nampak tidak pr0esina" 5 se"a&1"a& &endak per$i bersiar1siar% Apabi"a dipakai den$an ardi$an, pe"aar per"u mena$a ardi$an den$an rapi supa#a tidak menampakkan "en$an%

  ?

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  34/58

  Mini Dress A"asan - Memakai mini dress mun$kin menepati

  s#arat bau tidak ketat 5 "abu&Namun, pemakaiann#a tidak sesuai untuk ke ku"ia&%

  'au ini "ebi& sesuai untuk ke"uar bera"an1a"an

  atau bers&ppin$

  ?

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  35/58

  T

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  36/58

  Sel/ar Jeans

  ?

  A"asan - Se"uar eans meman$ tidak sesuai dipakai ke ke"as% Ia "ebi& sesuai untuk aara

  santai dan tidak 0rma"% Ini ditamba& den$an keadaan se"uar eans tersebut #an$ k#ak dan u$a berrak% O"e& #an$ demikian, e"akkan pemakaian se"uar eans

  ke ke"as%

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  37/58

  Seli%arSandal

  ?

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  38/58

  HARI KE< $

  (RAB3) 06.04.16

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  39/58

  ARI

  PERKATAAN TERSEMB3NI

  1

  Pera#[email protected]

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  40/58

  Pera#[email protected]

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  41/58

  P9P 3I

  "

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  42/58

  $

  SARIKAT C PR9D3K 

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  43/58

  HARI KE< 4

  (KHAMIS) 04.04.16

 • 8/17/2019 Program Sahsiah Kesimpulan

  44/58

  7+rd Sear; ,

  1

  And

  Meanin*

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/WORD%20SEACRH.docx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/WORD%20SEACRH.docx http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/WORD%20SEACRH.docx http://