presentation topic 6 psikologi

Download Presentation Topic 6 Psikologi

Post on 26-Jun-2015

851 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

THE ESSENTIAL ELEMENTS OF GIVING A SPEECH

TRANSCRIPT

  • 1. Kursus Dalam Perkhidmatan 14 Minggu Pra Sarjana Muda KPM OUM Unit 4 ,Kumpulan 6 : Jasleen bt Mohamed Razali (781207-11-5556)Julaiha bt Ibrahim (771114-01-5610) Ummy Nurleeza bt Zakaria (811123-11-5238)Pensyarah :En. Abdul Rahman bin Mahmud

2. TOPIK 6 TEORI PEMBELAJARANTAJUK :PENGENALAN TEORI PEMBELAJARAN ,6.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISME &6.2 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL KUMPULAN 6/ UNIT 4 :JASLEEN BT MOHAMED RAZALI781207-11-5556 3. PENGENALAN TEORI PEMBELAJARAN Pendekatan pengajaran guru dalam bilik darjah bergantung kepada bagaimana pelajar mempelajari kandungan sesuatumata pelajaran. 3 Teori PembelajaranBEHAVIORISMEKOGNITIFSOSIAL 4. FOKUS TEORI PEMBELAJARANBEHAVIORISME TINGKAH LAKU DAN PERSEKITARANFOKUS TEORI SOSIAL TINGKAH LAKU DAN PEMIKIRANFOKUS TEORI KOGNITIF PEMIKIRAN 5. OBJEKTIF TEORI PEMBELAJARAN Menghuraikan teori-teori pembelajaranbehaviorisme, sosial dan kognitif Menjelaskan teori-teori pembelajaran Gagne,Ausubel, Bruner dan konstruktivisme. Menerangkan pembelajaran langsung,koperatif dan masteri 6. 6.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORISMEAhli-ahli Psikologi Behavioral berpendapat,: Perubahan tingah laku yang berlaku dalam diriseseorang individu yang disebabkan olehpengalaman. Proses yang yang dilalui dari sejak kecil. Tumpuan kepada aspek tingkah laku manusiayang diperhati dan diukur. 7. TEORI PELAZIMAN PAVLOVIvan Petrovich Pavlov(1849-1936), seorangahli fisiologi Russiamerupakan peloporkonsep pelaziman klasikini. 8. KONSEP PENTING DALAMP&P MELALUI PRINSIPPELAZIMAN KLASIK PAVLOV GENERALISASI MAKSUD :- Ransangan yang sama akan DISKRIMINASI PENGHAPUSANmenghasilkan tindak balas yang sama.MAKSUD :- Individu bertindak MAKSUD :- Berlaku apabilabalas terhadap sesuaturansangan terlazim yang CONTOH :- ransangan yang tertentutidak disertai dengan1. Ali menjadi risau setiap kali sahaja dan tidak pada ransangan tidak lazimujian kimia akan diadakan. ransangan yang lain.Sekiranya sesuatu rangsangan2. Ali menjadi risau setiap kali CONTOH :-terlazim ujian biologi akan diadakan. 1. Ali tidak akan menjadi risau (loceng) tidak diikuti dgn~ Kedua matapelajaranapabila menduduki ujian lain rangsangan taktersebut mempunyaiseperti Sejarah dan Bahasaterlazim (makanan), lama- perkaitan. Jadi kerisauanInggeris. kelamaan dalam mata pelajaran kimiatelah digeneralisasikanorganisma itu tidak akan kepada satu mata pelajaranbergerak balas. Iaitu,(biologi)gerak balas berperingkat-peringkat terhapus. 9. TEORI PELAZIMAN KLASIKPAVLOV Setiap ransangan akan menimbulkan gerak balas. Gerak Balas RansanganApa-apa sahaja tingkah Apa-apa sahaja bentuklaku yang timbul akibat tenaga yangsesuatu ransangan.menimbulkan gerak balas. 10. - Pavlov membuktikan teori pembelajaran inidengan menjalankan kajian ke atas anjing. 11. 1. Anjing ditambat pada sebuah pasungan.2. Satu alat dipasang pada pipi anjing untuk menyukat air liur.3. Kali pertama loceng (rangsangan terlazim) dibunyikan tiada air liur (gerak balas) dari anjing.4. Loceng dibunyikan dan makanan ditunjukkan.5. Anjing mula mengeluarkan air liur.6. Ujikaji dilakukan berulang kali.7. Bunyi loceng tanpa menunjukkan makanan.8. Anjing masih mengeluarkan air liur. 12. Eksperimen tersebut boleh dirumuskan sepertiberikut :Sebelum pelaziman Bunyi Loceng Tiada gerak balas (rangsangan terlazim) Makanan Air liur (rangsangan tak terlazim) (gerak balas tak terlazim Semasa pelazimanBunyi Loceng(rangsangan terlazim) Air liur Makanan(gerak balas tak (rangsangan tak terlazim)terlazim Selepas berlakunya pelazimanBunyi Loceng Air liur(rangsangan terlazim) (gerak balas terlazim) 13. Kesimpulan Daripada kajian Pavlov 1) Penguasaan- Bagaimana organisma mempelajari sesuatu gerak balas atau respons baru berlaku berperingkat-peringkat.- Lebih kerap organima itu mencuba, lebih kukuh penguasaan berkenaan. 14. 2) Generalisasi - Menunjukkan bahawa sesuatuorganisma ygtelah terlazim dgn sesuaturangsangan takterlazim (seperti loceng) juga akanmenghasilkan gerak balas terlazim(keluar airliur) walau pun rangsangan ituberlainan atauhampir sama (iaitu, nada locengberlainan). 15. 3) Diskriminasi- Organisma berkenaan dapatmembezakanatau mendiskriminasikan antararangsangan yang dikemukakan dan memilih utktidakbertindak atau bergerak balas. 16. 4) Penghapusan- Sekiranya sesuatu rangsangan terlazim (loceng) tidak diikuti dgn rangsangan tak terlazim (makanan), lama-kelamaan organisma itu tidak akan bergerak balas. Iaitu, gerak balas berperingkat-peringkat terhapus. 17. TEORI PELAZIMAN OPERANTHORNDIKE E.L Thorndike mengemukakan konsep pelaziman operan : pembelajaran cuba ya Dia juga menyarankan bahawa pembelajaran manusia oleh hukum tertentu.Kesediaan dari segiHukum Kesediaan psikomotor, efektif, kognitif Latihan yang diulang-Hukum Pembelajaran Hukum Latihan ulang untuk tingkatkanThorndikekemahiran.Kesan yangmenyeronokkan Hukum Kesan meningkatkan pertalian antara ransangan dangerak balas 18. TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER Menurut Skinner (1953) di dalam teori Pelaziman Operan :Gerakbalas boleh diperkuatkan(diulangi) atau dihapuskan (tidakdiulangi), jika diberi peneguhan sebaik sahaja gerak balas ituditunjukkan. 19. 5 PROSES TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER 1.PENEGUHAN POSITIF 2.PENEGUHAN NEGATIF 3.DENDAAN 4.PRINSIP PREMACK 5.PELUPUSAN 20. PRINSIP PENEGUHAN Dalam pelaziman operan, peneguhan akanmemperkukuhkan tingkah laku. Peneguhan akan mengikuti tindakan yangdiperkuatkan. Terdapat 2 jenis peneguhan: 1.Peneguhan positif melibatkan penambahan sesuatu. 2.Peneguhan negatif melibatkan penarikan sesuatu. 21. PENEGUHAN POSITIFPeneguhan positif ialah memberikan sesuatuganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan, yangmenyebabkan perlakuan itu diulangi ataudiperkuatkan lagi.TINGKAH LAKU Pelajar kemukakan soalan dengan baikKESAN / AKIBAT Guru memuji pelajarTINGKAH LAKU MASA HADAPANPelajar kemukakan lebih banyak soalan yang baik. 22. Kajian ke atas burungmerpatiMerujuk kepada konsekuen atau hasil tingkah laku yang positif agar tingkah laku akan sering diulang kembali.Misalnya setelah melakukan tingkah laku yang tepat, burung merpati memperolehi peneguhan (makanan) dan peneguhan ini memperkuatkan lagi tingkah lakunya (iaitu cenderung untuk diulang pada masa akan datang). 23. CONTOH DLM BILIK DARJAH Peneguhan positif yang boleh diberikan dalam bilik darjah ialah seperti memberikan kata-kata pujian selepas pelajar melakukan sesuatu kerja atau menjawab soalan. 24. PENEGUHAN NEGATIF Peneguhan negatif ialahransangan serta-merta yangtidak selesa atau menyakitkanyang diberikan selepas sesuatutingkah laku ditunjukkan. 25. Kajian ke atas tikusDilakukan ke atas tikus yang diletakkan di dalam kotak.Lantai kotak akan mengeluarkan arus elektrik.Tikus melompat kesakitan.Apabila tikus tertekan tuas, arus elektrik itu akan terhenti.Lama-kelamaan ia akan memahami dan akan mengulangi lagi tingkah laku tersebut.KOTAK SKINNER (SKINNERBOX) 26. CONTOH DI LUAR BILIK DARJAH Seorang bapa memarahi anaknya kerana tidakmembuat kerja rumah yang diberikan olehguru.Oleh kerana jemu dengan leteranbapanya, maka si anak tadi pun menyiapkankerja sekolahnya.Tindakan anak (membuatkerja rumah) dapat mengelak daripadaransangan yang tidak diingini (leteran bapa). 27. DENDAAN Dendaan adalah satu proses atau tatacara untuk melemahkan atau mengurangkan berulangnya tingkah laku yang tidak diingini. Dendaan boleh dibahagikan kepada 2:1.Dendaan persembahan.2.Dendaan penyingkiran 28. DENDAAN PERSEMBAHAN Berlaku apabila sesuatu ransanganmenyebabkan berlakunyaperubahan dalam tingkah laku diripelajar tersebut.Dendaan ini tidakmelibatkan fizikal tetapi dapatmenakutkan pelajar.Contohnya;larian padang,sistem demerit. 29. DENDAAN PENYINGKIRAN Berkaitan dengan penyingkiran ransangan. Contohnya; ibubapa atau guru-guru tidak memberi kemudahan apabila seseorang pelajar tidak berkelakuan betul.Dendaan yang dikenakan ialah tidak membenarkan mereka menonton televisyen dalam tempoh seminggu. 30. PRINSIP PREMACK Konsep utama prinsip Premack ialahmengaitkan aktiviti yang kurang diminatidengan aktiviti yang lebih diminati untukmengukuhkan tingkah laku terhadapaktiviti yang kurang diminati.Prinsip inijuga dikenali sebagai Grandma s Rule. 31. CONTOH PRINSIP PREMACK Sebagai guru kita boleh menyelang selikanaktiviti yang menarik dengan aktiviti yangkurang menarik dalam bilik darjah untukmeningkatkan kadar pembelajaran muridseperti mengakhiri mata pelajaran matematikdengan satu aktiviti bermain komputer. 32. 6.2 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Albert Bandura (1986,1977, 1998, 2000) Profesor Psikologi diUniversiti Stanford. Mengasakan TeoriPembelajaran Sosial jugadikenali sebagai TeoriKognitif. Mengemukakan ModelDeterminisme TimbalBalik dan TeoriPembelajaran Peniruan 33. Model Determinisme Timbal Balik Faktor Utama PerlakuanIndividuPersekitaran (Kognisi) 34. Teori Pembelajaran PeniruanCARA-CARA PENIRUAN Proses tiruan mudah Tiruan melalui sekatlakuan & taksekatlakuan Pemerhatian Penyimpanan Tiruan melalui elisitasi timbul Pengeluaran Motivasi 35. Sekian, Terima Kasih