ppt study islam

Download Ppt study islam

Post on 23-Jun-2015

39 views

Category:

Design

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. STUDY ISLAMMuhammad AdriansyahAlamPutra 111409300000RizkiSetiawan 11140930000078

2. Sejarah Singkat Kodifikasi Al-quranA. Penghimpunan dan Penulisan Mushaf1. Makna Penghimpunan Al-QuranPenghimpunan Al-Quran mempunyai dua pengertian,kedua-duanya disebut dalam nash. Dalam surat al-Qiyamah:17, Allah swt berfirman; Sesungguhnya atas tanggungankamilah penghimpunannya (di dalam dadamu) dan(membuatmu pandai) membacanya. Kata penghimpunannya(jamahu) bermakna penghafalannya . orang-orang yanghafal al-Quran disebut Jummaul-Quran atau Huffadzul-Quran. 3. Mengenai penghimpunan al-Quran dalam artipenghafalannya dan penyemayamannya dengan mantap didalam hati, telah dikaruniakan Allah swt kepada Rasul-Nyalebih dahulu sebelum kepada orang lain. Beliau dikenal sebagaiSayyidul-Huffadz dan sebagai Awwalul-Jumma, manusiapertama penghafal al-Quran, tak ada tolok bandingnya. Hal itu memudahkan para sahabat pilihan yang hidup sezamandengan beliau sebagai penghafal al-Quran, dan jumlah merekapasti tidak sedikit. 4. 2. Penulisan Al-QuranAl-Quran Al-Karim turun dalam masa sekitar 22 tahun atautepatnya, menurut sementara ulama, dua puluh tahun, dua bulan,dan dua puluh dua hari. Ada beberapa faktor yang mendukungpembuktian otentisitas al-Quran: Masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya al-Quran,adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Masyarakat Arab sangat gandrung lagi membanggakankesusasteraan. Mereka bahkan melakukan perlombaan-perlombaandalam bidang ini pada waktu-waktu tertentu. Ayat-ayat al-Quran turun berdialog dengan mereka,mengomantari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang merekaalami, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. 5. Dalam al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi saw,ditemukan petunjuk-petunjuk yang mendorong para sahabatuntuk selalu bersikap teliti dan hati-hati dalam menyampaikanberita.Para sejarawan membagi periode tentang penulisan al-Quranmenjadi tiga bagian: 1. Periode Rasulullah saw.Al-Quran, sebagaimana sudah diketahui bahwa Allah telahmemberikan kekuasaan yang khusus terhadapnya. Sebagaimanaditegaskan Allah swt dalam firmannya:Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dansesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (al-Hijr : 9) 6. 2. Periode Khalifah Abubakar Al-Shiddiq ra.Pada tahun 12 H, tepatnya pada kepemimpinan KhalifahAbubakar terjadilah pemberontakan dari pembangkangpembayar zakat dan pemurtadan dibawah pimpinan Musailamahal-Kadzzab, beliau mengutus Khalid IbnulWalid untukmengatasi mereka ke Yamamah, dari peristiwa tersebut taksedikit korban dari kaum muslim. Bahkan tercatat 70 Huffadz(penghafal Al-Quran) sebagai syuhada. 3. Periode Khalifah Utsman Ra.Adalah Hudzaifah al-yaman menyarankan kepada AmirulMukminin untuk menyatukan perbedaan bacaan diantara kaummuslimin. hal ini dimaksudkan agar tidak meyebabkanperbedaan diantara kaum muslim. 7. B. Rasmul UtsmaniTulisan al-Quran Utsmani adalah tulisan yangdinisbatkan kepada sayyidina utsman ra. (Khalifah keIII). Istilah ini muncul setelah rampungnya penyalinanal-Quran yang dilakukan oleh team yang dibentuk olehUstman pada tahun 25H. oleh para Ulama carapenulisan ini biasanya di istilahkan dengan RasmulUtsmani. 8. SEKIAN DAN TERIMAKASIH