ppt 301 sistem ekonomi islam

Click here to load reader

Post on 26-Nov-2015

54 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AA301 Tamadun Islam

TRANSCRIPT

 • ISLAMEKONOMI SISTEM Sukatan Pelajaran Politeknik Seluruh Malaysia 2012

 • HASIL PEMBELAJARAN KURSUSCLO 1 - Menjelaskan dengan tepat konsep Tamadun IslamCLO 2 Menerangkan sejarah kemunculan serta perkembangan Tamadun Islam dan isu-isu semasa Tamadun Islam dalam kumpulan.CLO 3 Membandingkan konsep kejadian manusia menurut pandangan Islam dan sains supaya dapat difahami hakikat kejadian diri dan mensyukurinya.CLO 4 Menghuraikan secara menyeluruh sumbangan Tamadun Islam terhadap ekonomi, perkembangan ilmu, politik dan tamadun manusia supaya dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian.TAJUKPengenalan kepada Tamadun IslamKemunculan Tamadun Islam Dan PerkembangannyaManusia Dan MasyarakatSistem Ekonomi IslamIslam dan Ilmu PengetahuanPengembangan Ilmu Dan Sumbangan Ilmuan IslamPolitik Dan Kenegaraan IslamPemikiran Islam Dan Isu-Isu SemasaPENILAIAN BERTERUSANKUIZ 1 (15%)Tajuk 1KUIZ 2 (15%)Tajuk 4MINI PROJEKESEI (20%)Tajuk 2 dan 8BENTANG (20%)UJIAN (30%)Tajuk 3, 5,6 dan 7

 • ISLAMKONVENSIONALBerlandaskan prinsip Al-Quran dan As-SunnahTerpisah dari agama.Mengikut pemikiran manusiaBersifat lengkap dan sempurnaKebebasan individuKeseimbangan kepentingan individu dan masyarakatPentingkan modal dan hartaTidak terpisah dari asppek kerohanianAmalan riba , gharar (ketidakpastian) dan maisir (pertaruhan)Sesuai sepanjang zaman, tetap dan dinamikPentingkan kekayaan material semata-mata.

 • 321

 • Dalam masa 5 minit, senaraikan 10 aktiviti ekonomi yang dibenarkan Islam?

  Setelah selesai bincangkan ketepatan jawapan dengan pensyarah kamu

 • Institusi yang pertama sekali yang mengamalkan konsep transaksi Islam ialah Lembaga Tabung Haji (LTH) bermula tahun 1963 atau sebelum ini dikenali sebagai Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji. Ia berlandaskan 3 aktiviti utama :

 • Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) telah ditubuhkan pada Julai 1983 sebagai bank Islam pertama di Malaysia dan diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965.Berikut merupakan produk BIMB :.

  ProdukMudharabahMusyarakahMurabahahBai Bithaman AjilIjarah (Sewaan)Bai al Tajiri ( Sewa beli)Bai Salam (Jualan Salam)Qardhul HasanWakalahKafalahWadiah

 • Merupakan perbendaharaan negara bermula pada zaman Rasulullah s.a.w

  Secara rasmi ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab

  Sumber Baitul Mal boleh dibahagikan kepada 3 iaitu :

  Harta Masyarakat (Zakat, Sedekah, Waqaf)Harta Negara (Rampasan:Ghanimah dan FaI, Cukai : Kharaj, Jizyah dan Usyur, Harta Qarun atau tanpa waris)Harta Umum (Perlombongan, Perusahaan, Perniagaan, Pertanian)

 • Dari segi bahasa : Bermaksud sebagai tumbuh , bertambah, baik, suci dan subur.Dari sudut Syara : Harta-harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu

  Berikut merupakan asnaf zakat :

 • Konsep takaful :

  Mementingkan dan menghayati amalan kerjasama, tolong-menolong, setiakawan serta kebajikan masyarakat.

 • Dari segi bahasa ; Suatu barang yang diserahkan kepada seseorang sebarang cagaran hutang.Dari segi istilah ;Harta yang dijadikan cagaran kerana sesuatu hutang untuk menyamakan hutangnya apabila tidak berkemampuan pembayarannya oleh yang berhutang mengikut ketentuan Syara

  Rukun Pajak Gadai Islam :

 • Ust Zaharuddin bt Abdul Rahman (UZAR) berkata :

  Mudahnya riba boleh dibahagikan kepada dua (2) iaitu :-1) Riba Ad-Duyun ( Muncul dari Hutang) : Iaitu kadar lebihan faedah (Riba) yang terhasil disebabkan tempoh. Ia pula terbahagi kepada dua (2) jenis, iaitu :-a- Riba al-Qardh : Iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan yang lebih dari jumlah pinjaman pokok yangmana ianya telah disyaratkan di awal kontrak pinjaman (loan contract), dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam. b- Riba al-Jahiliyyah : Iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih dari jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat si peminjam gagal membayar jumlah pinjaman yang ditetapkan pada tempoh yang telah dipersetujui. Akibatnya si pemberi pinjam akan mengenakan kadar denda ke atas si peminjam kerana minta tangguh pembyaran hutang atau gagal membayar hutang dalam waktu yang ditetapkan. 2) Riba al-Buyu' (Muncul dari Jual Beli Barangan Ribawi) :Keterangannya : Iaitu ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua item ribawi atau pertukarannya di buat secara tangguh. Ia pula terbahagi kepada dua (2) jenis iaitu :-a- Riba An-Nasiah : Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua item Ribawi yang SAMA JENIS secara tangguh (tidak disempurnakan dalam satu masa).Contohnya :- 5 gram emas di jual dengan harga RM200; atau RM3,800 dijual dengan harga USD1,000 secara tangguhRiba akan muncul apabila transaksi di atas berlaku secara tangguh. Dalam konteks semasa, Riba akan berlaku apabila wanita masa kini membeli emas secara tangguh.Ia adalah termasuk di dalam Riba An-Nasak.b- Riba al-Fadhl : Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua item Ribawi yang SAMA JENIS dengan berbeza kadar berat (jika dijual secara timbang) atau kuantitinya (jika dijual secara bilangan kuantiti). Contohnya : Menukar 5 gram emas (jenis 916 ) dengan 6 gram emas (jenis kualiti 750) : HARAM kerana sepatutnya kedua-duanya 5 gram.

 • Dalam masa 5 minit, senaraikan 3 implikasi riba dalam kehidupan manusia? Setelah selesai bincangkan ketepatan jawapan dengan pensyarah kamu

  *