powerpoint kajian tindakan - straight line

of 47 /47

Upload: latifah-arshad

Post on 19-Jul-2015

4.200 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 2: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 3: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 4: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 5: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 6: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 7: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 8: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 9: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

1, Pelajar dapat menulis satu persamaan am garis lurus2. Pelajar dapat mengenal pasti kecerunan garis lurus dari satu persamaan garis lurus4. Pelajar dapat mengenal pasti pintasan-y dari persamaan

garis lurus.5. Mengenal pasti kesalahan dalam menulis persamaan garis lurus dari kecerunan berbentuk pecahan.7. Menjalankan usaha pemulihan kepada sebab dan punca- punca kesalahan yang telah dilakukan.9. 80% pelajar dapat menuliskan persamaan garis lurus dari kecerunan berbentuk pecahan dan satu titik.7. Untuk menghasilkan satu bahan/kaedah P&P yang berkesan dan mudah.

Page 10: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 11: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 12: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 13: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 14: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Menulis persamaan am garis lurus y = mx + c

Kenal pasti kecerunan dan pintasan-y tanpa menyusun semula persamaan

Kenal pasti kecerunan dan pintasan-y dengan menyusun semula persamaan

Mencari pintasan-y dari kecerunan dan titik diberi

Menulis satu persamaan garis lurus yang lengkap

Kecerunan bukan

dalam bentuk pecahan

Kecerunan dalam bentuk

pecahan

Page 15: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 16: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 17: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 18: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 19: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 20: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 21: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 22: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 23: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 24: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 25: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Contoh : Diberi Kecerunan dan titik (1,2)

4

5

Page 26: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

+

y x= c

5y 4x

+

c=

5

4

RightLeft

Darab Atas dengan x

Darab Bawah dengan y

Kecerunan diberikan

Page 27: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Nilai C dikira dengan menggantikan nilai x dan y dari titik (1,2) yang diberi

+5y 4x c=

(1, 2)

+5(2) 4(1) c=

=10 4 c-

=6 c

Page 28: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Persamaan garis lurus yang dikehendaki

+5y 4x 6=

+y x=

Diringkaskan sebagai

54

5

6

Page 29: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Contoh : Diberi Kecerunan dan titik (4,-5)

7

2−

Page 30: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

+

y x= c

7y -2x

+

c=

7

2−

RightLeft

Darab Atas dengan x

Darab Bawah dengan y

Kecerunan diberikan

Page 31: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Nilai C dikira dengan menggantikan nilai x dan y dari titik (4,-5) yang diberi

+7y -2x c=

(4, -5)

+7(-5) -2(4) c=

=-35 8 c+

=-27 c

Page 32: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Persamaan garis lurus yang dikehendaki

-7y -2x 27=

-y x=

Diringkaskan sebagai

72−

7

27

Page 33: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 34: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 35: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 36: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 37: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

Menulis persamaan am garis lurus y = mx + c

Kenal pasti kecerunan dan pintasan-y tanpa menyusun semula persamaan

Kenal pasti kecerunan dan pintasan-y dengan menyusun semula persamaan

Mencari pintasan-y dari kecerunan dalam bentuk pecahan dan titik diberi

Menulis satu persamaan garis lurus yang lengkap

Page 38: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 39: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 40: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 41: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 42: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 43: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

79.31

100

41.38

92.86

20.69

67.86

3.45

78.57

3.45

75.00

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Pe

ratu

s

Menulis Persamaan AmGaris Lurus

Tentukan nilai m dan c(tanpa susun)

Tentukan nilai m dan cdengan menyusun

Mencari nilai c dengan mbentuk pecahan

Menulis persamaandengan m bentuk

pecahan

Item

Analisis Pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pos Setiap Item

ujian Pra ujian Pos

Page 44: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

1(3.6%)7(25.0%)20(71.4%)

Saya juga dapat mengenal pasti kecerunan dan pintasan-y dari persamaan garis lurus yang diberi atau dituliskan.

8.

6(21.4%)22(78.6%)Kaedah ini membantu daya ingatan saya7.

1(3.6%)6(21.4%)21((75.0%)

Saya tidak mempunyai masalah untuk membentuk persamaan atau menuliskan persamaan garis lurus sekarang

6.

3(7.1%)26(92.9%)

Saya akan sentiasa menggunakan kaedah ini untukmembentuk persamaan garis lurus jika kecerunan yang diberikan berbentuk pecahan

5.

3(10.7%)25 (89.3%)Dengan kaedah ini saya seronok untuk menjawabsoalan berkaitan dengan ‘garis lurus’

4.

28(100%)Guru memberikan penjelasan dan penerangan yang baik tentang kaedah ini

3.

28(100%)Kaedah ini mudah dan senang difahami2.

1(3.65%)27(96.4%)Saya setuju kaedah 'ARBL' untuk menuliskan persamaan garis lurus

1.

Tidak setujuTidak PastiSetuju

ResponPernyataanBil

likert – satu skala pengukuran yang mempunyai tiga pilihan digunakan iaitu S – Setuju, TP – Tidak Pasti, TS – Tidak Setuju

Daripada analisis menunjukkan hampir keseluruhan pelajar begitu berminat dengan kaedah yang digunakan. Purata 25 daripada 28 Murid telah memberikan respon ‘Setuju’ terhadap kaedah yang telahdidedahkan kepada mereka

Page 45: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line
Page 46: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line

D alam K ajian ini, beberapa item telah d ikenal pasti untuk m enguji

kebolehan pelajar berkaitan dengan garis lurus dengan m enggunakan

ujian pra dan ujian pos,

M asih belum m encukupi untuk m enghasilkan satu kajian yang baik.

D isarankan agar satu kajian lain unuk m engenal pasti kefaham an yang

d ipunyai oleh pelajar m enggunakan tem u duga klinikal. D engan

kaedah ini gam baran m ental, m akna dan cara atau kaedah yang

d ipunyai oleh pelajar dalam m enyelesaikan m asalah dapat d iketahui

dengan lebih m endalam lagi.

Terdapat juga beberapa kem ahiran asas yang m asih belum d i kuasai

oleh pelajar. D isarankan juga agar d ibuat kajian berkaitan dengan

operasi asas nom bor pecahan dan nom bor bulat dan m anipulasi algebra

seperti m enukar perkara rum us.

Page 47: Powerpoint Kajian Tindakan - Straight Line