polisi dalaman pemberian maklumat - ssm.com.my · pdf filekorporat, rasuah atau apa-apa...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

236 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • POLISI DALAMAN PEMBERIAN

  1

  POLISI DALAMAN PEMBERIAN

  MAKLUMATINTERNAL WHISTLE BLOWER POLICY

 • Pengenalan

  Pendedahan oleh seseorang biasanya (tidak terhad kepada)terdiri daripada seseorang pekerja penguatkuasaanpersekutuan atau negeri, agensi kerajaan atau syarikatswasta dimana laporan dibuat kepada orang-orang yangberkuasa sama ada di dalam organisasi atau mengikut budibicara pemberi maklumat kepada mana-mana agensi

  2

  .

  bicara pemberi maklumat kepada mana-mana agensipenguatkuasaan yang lain berkenaan salahlaku tadbir uruskorporat, rasuah atau apa-apa kesalahan lain yangdijalankan oleh mana-mana individu atau kumpulan individuitu yang boleh dihukum oleh mana-mana undang-undangyang digubal.

 • Tujuan

  Dasar ini bertujuan untuk menggalak kakitangan SSM,

  pembekal atau orang awam (setakat perkhidmatan yangdisediakan) untuk mendedahkan apa-apa tingkah lakuyang tidak wajar berlaku di dalam organisasi. Dasar inijuga melindungi identiti pemberi maklumat sertamenawarkan perlindungan identiti kepada mereka.

  3

  menawarkan perlindungan identiti kepada mereka.

  Polisi pemberi maklumat berasal daripada peruntukan Akta

  Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (WPA 2010). Dasartersebut adalah tertakluk kepada WPA 2010.

 • Kenapa?

  Bertindak sebagai semak dan imbang.

  Memastikan bahawa mereka yang diamanahkan oleh pihakberkuasa di dalam organisasi bertindak secara akauntabilitidan tidak menyalahgunakan kedudukan dan kuasa yangdiamanahkan.

  Pekerja yang terkilan atau pihak yang terkilan mempunyai

  4

  Pekerja yang terkilan atau pihak yang terkilan mempunyaipeluang untuk membuat laporan mengenai kejadian salahlaku oleh sesiapa sahaja di dalam organisasi tanpa mengirapangkat.

  Kebebasan ini diberikan kepada pemberi maklumat tentangsiapa mereka memilih untuk mengadu kerana tidak adapaksaan dan tidak ada satu dasar pintu tertutup. Merekaboleh membuat aduan terus kepada SPRM, PDRM, JabatanBuruh dan lain-lain ...

 • Apa yang boleh dilaporkan?

  Contoh (tidak terhad kepada):

  Rasuah

  Gangguan - seksual, mental

  amalan yang tidak adil

  5

  Penyalahgunaan kuasa

  Kasih

  Nepotisme

  Perkauman

  Seksisme

  Agama / Kaum / bertoleransi / sensitif gender

 • Siapa boleh melaporkan?

  Pihak Dalaman

  1. Pekerja

  2. Pekerja Kontrak

  3. Pekerja Sementara

  6

  Pihak Luaran

  1. Pembekal

  2. Orang awam (setakat perkhidmatan yangdisediakan)

 • Perlindungan

  Identiti dan pengenalan pemberi maklumat akan dilindungi setiapmasa.

  Mana-mana pekerja yang membuat laporan dengan niat yangbaik akan dilindungi daripada apa-apa tindakan buruk.

  Sesiapa yang terlibat dalam tindakan balas akan tertakluk kepadatindakan di bawah WPA Seksyen 10 (6):

  7

  tindakan di bawah WPA Seksyen 10 (6):

  (6) Mana-mana orang yang melanggar subseksyen (1)melakukan suatu kesalahan dan boleh disabitkan denda tidakmelebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempohtidak melebihi lima belas tahun atau kedua-duanya.

  Walaupun laporan tersebut terbukti tidak benar, perlindungan tetap terpakai jika laporan pekerja dibuat dengan niat baik, tidak mengambil bahagian dalam sebarang tindakan dan tidak sengaja membuat pendedahan berkenaan sesuatu yang tidak benar pada masa laporan tersebut dibuat.

 • Jaminan Kerahsiaan

  Semua laporan yang dikemukakan adalah sulit

  Identiti pemberi maklumat dirahsiakan dalam semuakeadaan

  Sekiranya rujukan dibuat kepada agensi penguatkuasaanyang lain, keadah yang sama digunapakai, tetapi pemberimaklumat akan dimaklumkan di mana rujukan dibuat dan

  8

  maklumat akan dimaklumkan di mana rujukan dibuat dandia mempunyai pilihan untuk merujuk kes itu sendiri.

 • Laporan Tanpa Nama

  Laporan yang dikemukakan akan diterima, tetapi akandipertimbangkan mengikut budi bicara ARMC.

  Seksyen Audit Dalam akan meneruskan siasatan danmenyediakan laporan awal kepada Jawatankuasa Audit danPengurusan Risiko (JKAPR).

  Perbincangan mengenai perkara ini akan dicatat oleh

  9

  Perbincangan mengenai perkara ini akan dicatat olehpegawai Seksyen Audit dalam

  Tindakan susulan terhadap laporan tanpa nama adalahtertakluk kepada keputusan muktamad JKAPR.

 • Laporan Berniat Jahat

  Jika seseorang pekerja membuat laporan yang tidakberasas (disahkan melalui siasatan susulan) tiada tindakanakan diambil jika ianya dibuat dengan niat yang baik.

  Jika laporan dibuat dengan niat jahat (mala fide) dan,pelapor tahu fakta-fakta yang dikemukakan adalah tidakbenar, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat tidak terpakai.

  10

  benar, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat tidak terpakai.

  SSM bertanggungjawab untuk membuktikan bahawapekerja tersebut telah membuat laporan yang berniatjahat, dan sekiranya mereka boleh berbuat demikian maka

  perlindungan itu terbatal.

 • Pegawai yang Bertanggungjawab(SSM)

  Seksyen Audit Dalam diberi kuasa oleh Anggota SuruhanjayaSSM untuk menyiasat dan menangani kes-kes pemberimaklumat yang berkaitan dengan salah laku dalaman yangdilaporkan kepada mereka.

  Ketua Seksyen Audit Dalam hendaklah memantau kes-kesberkenaan mengikut dasar yang telah diluluskan.

  11

  berkenaan mengikut dasar yang telah diluluskan.

  Identiti pemberi maklumat hendaklah dirahsiakan.

  Mana-mana laporan yang dibuat terhadap mana-manapegawai Seksyen Audit dalam hendaklah dikendalikan secaralangsung oleh Pengerusi JKAPR atau sesiapa yang dilantikoleh mereka.

 • Membuat Laporan

  Pelapor boleh menggunakan Borang Contoh, ataumenggunakan format bebas dengan syarat semuamaklumat penting berhubung perkara yangdilaporkan dimasukkan.

  Anda juga boleh melaporkan sekiranya rakan

  12

  Anda juga boleh melaporkan sekiranya rakansekerja adalah pihak yang terkilan.

  Pelapor adalah bebas untuk melaporkansecara langsung kepada agensi penguatkuasa yang lain.

  Sila ambil perhatian bahawa Akta PemberiMaklumat bukanlah cara untuk menyelesaikandendam peribadi.

 • Peringatan

  Tidak ada perkara seperti tindakan dengan sewenang-wenangnya.

  Kita semua bertanggungjawab.

  Mempunyai asas bagi keputusan anda dan janganmenganggap bahawa kedudukan anda mengatasi segala-galanya.

  13

  galanya.

  Kebertanggungjawaban adalah paling utama.

  Sebelum kita melihat atau mengadu orang lain, lihatlah dirikita sendiri terlebih dahulu.

  Kerahsiaan tindakan anda untuk memberi maklumatadalah amat penting.

 • Soalan & Pertanyaan

  14

  Soalan & Pertanyaan

  Terima kasih

View more