pmr trial 2010 - geografi ( n.s )

Download PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

Post on 07-Apr-2018

245 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  1/27

  SULIT

  23tlGeografiOgos 010( I'/qiaffi)

  JABATAN PELAJARAN I'IEGERI SEMBILANPENILAIAN TTNGKATAN TIGA NEGERI SEMBILAN 2O1O

  GEOGRAFI

  Satu Jam Lima Belas Minit

  JAI{GAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ni mengandungi 0 soalan objektif.

  2. Javab semua soalan.

  3. Tiup-tiapsoalandiikutiempatcadangunjav'opanyangberhunrfA,B,,CdanD. agitiap-liap soalan pilih satu.iau,apan ahaia. Tandakan entua av'apan anda pada kertasobj ektif yang clise iakan.

  1. Fikir dengan eliti ketika memilih awupan. Jika anda hendak menukar sesuatu au'apan,padantkan sehingga bersih tanda yang tiduk dikehendaki lu dan hitamkon pilihan andayctng baru.

  Kertas soalan ni mensandunei 26 halarnan ercetak

  [email protected] Hak Cipta Jabatan Pelajaran Vegeri Sembilan[Lihat sebelah

  SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  2/27

  STlLIT 23tl

  Soalan I hingga soalan 6 berdasarkan eta opografi di bar.r'ah.

  5 /

  an Simpan Bul,iit Got'i

  E'*r? Petak

  Petunjuk:

  @EKontur

  trtrtrtr

  Hutan

  Jambatan

  N{asjid

  StesenTrigonometri

  Pejabat I)aerah

  Sekolah

  U

  tungaiStesen Pemancar

  Petempatan

  Getah

  Skala: cm mervakili 1k m

  23/l C;2010 Hak Cipra Jabaran elajaran Negeri Sembilan SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  3/27

  SULIT

  1. Apakah ujukan grid bagi stesen rigonometri alam peta?

  A. RG 3656

  B. RG 3455c . R G3155D. RG 256

  34

  2. Apakah enis pola petempatan ang erdapat di segi empat grid di atas?

  A. Berselerak

  B. BerjajarC. BerpusatD. Berkelompok

  3. Berapakah elang kontur di dalam peta?

  A. 15 meterB. 30 meterC. 45 meterD. 60 meter

  23tr

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  23/l a 2010 Hak Cipta.Tabatan ela-iaran egeriSembilan

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  4/27

  SULIT

  4. Apakah cerun yan-q erdapat dalarn segi empat grid di atas?

  A. CuramB. LandaiC. BertanggaD. Bertingkat

  5. Apakah ungsi Pekan ntan?

  I PerlombonganII PendidikanIII Pentadbiran aerahIV Pengumpulan asil pertanian

  A. I dan IB. I dan VC. II dan IID. III dan V

  6. Kira bearing ukuan tesen emancar RG 365565) ar i ambatan RG 336534)

  A. U45"7B. U45'BC. S45 'TD. S45 'B

  3 1

  23tl

  23ll a 2010 Hak Cipta Jabatan elaiaran Neeeri Sembilan SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  5/27

  SULIT 23tl

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  Greenwiclt0 0

  I

  Bandar A60" T

  12 .00tengah ari

  7 Apakah waktu empatan i bandar A jika waktu empatan i Greenu,ich 2.00 engahhari?

  A. 4.00 pagiB. 4.00 petangC. 8.00 pagiD. 8.00 malam

  8. Berikut ialah skala pecahan engimbang.

  1:100 00

  Antara berikut, yang manakah mewakili nilai di atas?

  A. 1 cm mewakili 0.1 kmB. 1 cm mewakili 100 kmC. 1 cm mewakili 10 kmD. 1 cm mewakili 1 km

  23/l ,c 2010 Hak Cipta .labatan elaiaran Negeri Sembilan

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  6/27

  SULIT

  9. Apakah pola sungai 1'ang dituniukkan seperti dalarn a.iah ?

  Rajah 1A. .Ieiala

  B. JejariC. SelariD. Reranting

  10. Peta 1 menunjukkan aw-asan anah inggi Malaysia.

  Di manakah edudukan Bukit Fraser ?

  23tl

  Peta 1: MALAYSIA

  ;\

  k-.lr'.-

  23/l ca 201 Hak Cipta labaran elajaran egeriSembilan SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  7/27

  SIILIT

  I 1. Artara ,vang erikut, vangmanakah gunung ipat tua?

  A. Banjaran Rocky

  B. Banjaran AndesC. Banjaran Himalay'a

  D. Banjaran it iuangsa.

  12 . Apakah ciri flzikal yang sama dalam kau'asan r-ang erlorek dalam peta2?

  P eIa 2 : SEMENANJLING MALAYSIA

  A. Dataran sempit dan erputus-putus

  B. Tanah pamah beralun

  C. Dataran erhakis

  D. Tanih aluvium

  23tl

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  23/l a 2010 Hak Cipta Jabatan Pelaiaran eeeri Sembilan

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  8/27

  SLTLIT

  13 . Apakah persamaan ungsi sungai i bali'ah?

  Sun_c.ai lraoPhrala

  Sungai Rajang

  23tI

  A. Pengangkutan r

  B. Senrpadan egeri

  C. Menghanyut kalu balak

  D. Kau,asan ekreasi

  14. Antara berikut"manakah asik semula ad i Malaysia?

  I Tasik Bera

  II Tasik Chenderoh

  III Tasik Kenf r

  lV Tasik Chini

  A. I dan l

  B. I dan V

  C. II dan II

  D. III dan V

  15. Antara yang berikut, yang manakah Jelapang Padi Malaysia" ?

  A. Dataran JohorB. Dataran KelantanC. Dataran Kedah-PerlisD. Dataran Pantai Barat Sarawak

  23/l a 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  9/27

  SULIT 9

  16. Apakah cara-cara nengatasi alangan anah inggi terhadap egiatan manusia?

  I tanam urnputII membina berrtengIII menebusguna anahIV rnembina ero\ryong

  A. i dan lB. I dan VC. Il dan IID. III dan V

  23tr

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  17 . Apakah epentingan arvasan erlorek dalam peta 3?

  Peta : MALAYSIA

  I. pelanconganII . pembalakanIII. penternakanIV. tanaman hawa sederhana

  A. I dan IB. I dan V

  C. II dan IID. III dan V

  23ll a 2010 Hak Cipta Jabatan elaiaran egeri Sembilan

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  10/27

  SULIT

  Kaedah iologi

  o Ular

  o Helang

  N4engapakah aedah ni digunakan?

  A. mengekalkan esuburan anihB. mengelak emusnahan utanC. melindungi idupan iarD. mengurangkan enggunaan acun serangga

  19 . Berikut alah ebuh aya Malaysia.

  o Lebuh aya Karako Lebuh rava Utara- Selatan

  Apakah kesan pembinaan ebuh aya di atas erhadap alam sekitar?

  A. Struktur anah stabilB. Perubahan andskapC. Pertambahan ksigenD. Pertambahan lora dan fauna

  20. Apakah kesan kegiatan pertanian pindah erhadap alam sekitar?

  I. Kemajuan ndustri kaluII. Kesuburan anih bertambahIII. Pokok berharga itebangIV. Keasidan anih meninskat

  A. I dan lB. I dan VC. II dan IID. III dan V

  10 23tr

  1 8 .

  23/l .o 2010 Hak Cipta Jabatan Pelaiaran Neeeri Sembilan SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  11/27

  SULIT 4 4-L.L

  2 . Peml'ataan i barvah merupakan esan enomena lam.

  o Bronkit iso Sakit mata

  Kejadian nranakah apat dikaitkan dengan pern)'ataan i atas?

  A. JerebuB. Ilujan asidC. Pulau habaD. Penipisan apisan zon

  22. Apakah kesan-kesan ergerakan umi seperti dalarn Raiah 2?

  Rajah 2

  I. Kejadian empat musimIL Kejadian siang dan malamIII. Air pasang urutIV. Siang dan malam idak sama panjang

  A. 1 dan IB. I dan VC. II dan IID. III dan V

  23tl

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  23ll a 2010 Hak Cipta abatan elaiaran eseri Sembilan

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  12/27

  SULIT 1.2

  23. Apakah aktor,vang membolehkan ktiviti pertanian ijalankan sepanjangtahun di N4ala1'sia?

  A. Suhu ahunan endahB. .lulat suhu ahunan besarC. Iklim panas an embapD. Musirn kering vang nyata

  2rl. Apakah ciri iklim karvasan ertanda ?

  A. paling keringB. paling lembapC. menerima hujan ebatD. menerima angin kencang

  23tl

  \ \\ lI

  PCIA : SEMENANJTING MALAYSIA

  23ll ,c:2010 lak Cipta Jabatan Pelaiaran eeeri Sembilan SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  13/27

  SULIT 1 3

  25. Apakah aktor )'ang mempengaruhi ulat suhu ahunan seperti dalaur adual di baivah ?

  Lokasi Julat sul-ru ahunan

  Kr"rala umpur 20c

  I dikelil ingi leh autII. ketinggianmatahariIII. kelembapan dara endahIV. menerima pancaran matahari sepanjang ahun

  A. I dan I

  B. I dan VC. II dan IID. III dan V

  26. Rajah 3 di bawah menunjukkan proses ejadian

  A. bayu autB. bayu daratC. angin SumateraD. angin monsun

  23tl

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  -----t+

  udara sejuk

  udara part rt lt l

  :----=-

  la s,nII

  --:a:

  Rajah 3

  23ll rc 2010 lak Cipta Jabatan elajaran egeri Sembilan

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  14/27

  SULIT

  27. Kombinasi anakah enar

  !4

  tentang unrbuhan semula adi Mala,vsia?

  23tl

  A.

  B .

  C.

  D.

  Hutan Jenis Tanih

  Gunung Pasir

  Pantai Laterit

  Pava bakau Lumpnr

  Hujan ropika Beris

  28. Apakahumbuhan

  sernulaadi

  di kawasan berlorek dalarn Peta 5'?

  A. Hutan paya air tawarB. Hutan paya air masinC. Hutan gunungD. Hutan hujan ropika

  , ' . ^ l r - )r - s t \ , - . . ,

  I

  Peta 5: SEMENANJUNG MALAYSIA

  23/l a 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  15/27

  SULIT 15

  29. Apakah aktor )'ang mempengaruhi umpuan perrduduk i kau,asan erikut?

  DAORA

  A. GolernanB. \.4uka bumiC. PengangkutanD. Sumber mineral

  30. Berikut alah ciri-ciri umbuhan ernulaiadi unia.

  o Malar hijauo Berdaun ecil dan keras

  Kawasan manakah alam peta 6 merujuk kepada ciri tumbuhan sernula adidi atas?

  Peta 6: DLTNIA

  3l . Apakah kesan pembebasan as kloroflorokarbon CFCX

  A. JerebuB. Penipisan apisan ozonC. Hujan asid

  D. Pulau haba

  [ . FEL. KEJ

  23tl

  [Lihat halaman sebelahSULIT

  )As15

  ( \L-^._/ N

  /

  23/l .o 2010 Hak Cipra Jabatan Pelajaran egeri Sembilan

 • 8/6/2019 PMR Trial 2010 - Geografi ( N.S )

  16/27

  SULIT 1 6

  32. Apakah agensi ang berperanan enjaga aman negara an iidupan iar?

  A.