ping pong sekolah menengah

Click here to load reader

Post on 24-May-2015

4.884 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 1DASAR 1 MURID 1 SUKAN1.1Pengenalan 71.2Rasional 71.3Matlamat 81.4Konsep 8BAB 2 PENGURUSAN KELAB SUKAN2.1Pengenalan 102.2 Penubuhan Kelab Sukan 11 MODUL INI DISEDIAKAN SEBAGAI LANGKAH AWAL UNTUK2.3 Organisasi Kelab Sukan132.4 Bidang Tugas Jawatankuasa Kelab Sukan 14MEMBANTU GURU-GURU PENASIHAT KELAB SUKAN SEKOLAH.BAB 3 LATAR BELAKANG SUKAN PING PONG3.1 Sejarah Dan Perkembangan 17 USAHA PENAMBAHBAIKAN MODUL INI AKAN DILAKUKAN3.2 Peraturan Dan Undang-Undang Permainan203.3Ukuran22 SECARA BERKALA DAN BERTERUSAN. 3.4 Peralatan Dan Pakaian233.5 Pengelolaan Kejohanan/SistemPertandingan 25 MODUL INI BOLEH DIGUNAPAKAI SEBAGAI PANDUAN DANBAB 4 PERSEDIAAN DAN PERANCANGANRUJUKAN GURU DALAM USAHA MEMBANGUNKAN SUKAN DI4.1 Pertimbangan Untuk Latihan294.2 Contoh 1 Sesi Latihan 35SEKOLAH.4.3 Aktiviti Memanaskan Badan 374.4 Aktiviti Gerak Kendur 374.5 Contoh Aktiviti Memanaskan Badan384.6 Contoh Aktiviti Gerak Kendur40BAB 5PERKEMBANGAN KEMAHIRAN5.1Pengenalan 425.2Servis 495.3Pukulan (Forehand)535.4Pukulan (Backhand)555.5Merejam (Smash)58RUJUKAN61ISTILAH62

2. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera,dan Salam Sejahtera. Salam 1Malaysia.Sekolah sebagai institusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepadaatau kurikulum, malah diberikan tanggungjawab turut memfokuskan bidang kokurikulum.Bahagian Sukan dan Bahagian Pendidikan Guru atas kejayaan penerbitan modul ini.Antara cabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Halini dapat dikesan menerusi penghayatan kita terhadap apa-apa yang terkandung dalam Aktiviti sukan telah menjadi semakin penting dan wajib dilaksanakan di semua sekolahFalsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi tonggak kepada prinsip sistem pendidikan di seluruh negara. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan seharusnya merancang,negara yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap, berkesan danrohani, dan intelek. berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan.Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Modul Dalam menghadapi alaf baharu yang serba mencabar ini, kita harus sentiasa memainkanLatihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah, bertujuan untuk meningkatkan peranan dan tanggungjawab untuk melahirkan modal insan, iaitu murid yang seimbangpenyertaan dan menyuburkan semangat kesukanan dalam kalangan murid. Sukan bukandan harmonis secara menyeluruh dan bersepadu. Pewaris generasi akan datang ini mampusahaja wadah untuk mengasah bakat dan kebolehan murid tetapi dapat menjurus kepada menyahut cabaran dan memastikan kesejahteraan negara berkekalan dan seterusnyahala tuju membentuk masyarakat bersatu padu, aman dan sejahtera di samping dapat dapat meningkatkan kemajuan negara. Generasi ini merupakan penentu kegemilanganmengeratkan hubungan antara guru dengan ibu bapa dan menceriakan sekolah ketikanegara kelak. Oleh itu, peranan dan penglibatan murid dalam aktiviti sukan amat penting.berlangsungnya sesuatu kejohanan.Program sukan tersebut membolehkan murid memperoleh, menyebar dan menggunakan ilmu pengetahuan.Pertumbuhan murid seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi dan tidaksewajarnya terhad dalam aspek pencapaian akademik. Sememangnya pencapaian danSaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semuakecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan pembinaan pihak yang terlibat dalam menyumbangkan idea sehingga terbitnya Modul Latihan Sukansahsiah peribadi serta memberikan peluang kepada mereka menggilap bakat dalam sukanUntuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah. Semoga modul ini dapat dijadikan panduanyang digemari sepanjang tahun juga tidak boleh disekat. Wajar diakui melalui kegiatanuntuk melahirkan generasi yang mantap dari segi fizikal dan mempunyai disiplin yangsukan, murid akan dapat mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat, baik untuk tinggi, bersikap positif serta mempunyai jati diri. Selain itu, diharap modul ini akan digunakesihatan fizikal terutamanya mengurang masalah obesiti, menyemai nilai sahsiah yang pakai dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkanterpuji, membina keyakinan diri yang tinggi di samping berasa seronok hadir ke sekolah oleh semua pihak.akan dapat membendung gejala ponteng.Saya berharap agar pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ini dapat memberikan manfaatSekian, terima kasih.kepada pembentukan keperibadian mulia dalam kalangan generasi muda. Semoga usahamurni ini akan berkekalan dan dapat mencapai objektif yang disasarkan. DATO ABD GHAFAR BIN MAHMUD Ketua Pengarah Pelajaran MalaysiaBERTUGAS DENGAN IKHLASSekian, terima kasih.TAN SRI DATO HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSINTimbalan Perdana Menteri MerangkapMenteri Pelajaran Malaysia 3. Salam Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim,Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Sejahtera.Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin, limpah danjawatankuasa program 1Murid 1Sukan (1M1S) kerana berjaya dalam menghasilkan ModulkurniaNya jua dapat saya menyampaikan sepatah dua kata bagi mengisi ruangan di ModulLatihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah ini. Penghasilan modul iniLatihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah khususnya kepada semua wargamenepati usaha transformasi pendidikan negara yang berhasrat untuk meningkatkanpendidik yang akan menggunakan modul ini di sekolah seluruh negara.penyertaan murid dalam bidang sukan. Kemunculan modul ini adalah antara langkahawal Bahagian ini demi merealisasikan cetusan idea Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato Bersesuaian dengan cabaran dan perkembangan pendidikan semasa serta harapan danHj. Muhyiddin bin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran amanah daripada ibu bapa, amatlah wajar bagi Kementerian Pelajaran Malaysia untukMalaysia. Usaha mengoptimumkan kecergasan murid melalui pembudayaan sukan di merangka pendekatan dan strategi bagi memastikan kelangsungan peranannya sebagaisekolah bertujuan untuk menghasilkan murid yang berminda cerdas. organisasi yang menjadi tunggak kemajuan murid di sekolah seluruh negara.Penerbitan modul ini diharapkan dapat membantu banyak pihak dalam melaksanakan Sehubungan dengan itu, usaha Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkapprogram 1Murid 1Sukan. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh pelbagai Menteri Pelajaran Malaysia mengumumkan Dasar 1Murid 1Sukan untuk dijalankan padaaspek seperti penyertaan murid, penyediaan prasarana, serta perancangan program dalamsesi persekolahan 2011 amatlah bersesuaian khususnya mengimbangi hasrat melahirkanpelbagai peringkat. Justeru, modul ini dapat dijadikan rujukan untuk menyelaraskan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani serta secara tidak langsungpelaksanaan program 1Murid 1Sukan.Penggemblengan pengurusan semua pihakmengurangkan isu sosial yang semakin memuncak sejak akhir-akhir ini.dalam organisasi masing-masing yang diilhamkan melalui modul ini diharapkan dapatmembantu untuk menjayakan misi dan visi program 1Murid 1Sukan demi mengembalikan Modul ini adalah hasil usaha bersama Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan Bahagiankegemilangan sukan negara seperti yang dihasratkan oleh semua pihak. Modul ini diharap Sukan dalam memastikan guru-guru di sekolah khususnya guru penasihat kelabdapat menjadi penyumbang kepada perpaduan, pemupukkan nilai murni dan etikasukan boleh menjadikan modul ini sebagai panduan dalam menjalankan aktiviti kelabkepimpinan dalam kalangan warga sekolah. sukan di sekolah sepanjang tahun. BPG juga melalui fungsi barunya berhasrat ingin memperbanyakkan kursus-kursus pentauliahan kejurulatihan mahupun kepegawaianSekian.sukan yang diiktiraf oleh Majlis Sukan Negara mahupun Persatuan Sukan Kebangsaan. Program 1Murid 1Sukan merupakan satu pengiktirafan kepada aspek kesukanan dalamEE HONGmenjadi salah satu elemen penting bagi membina modal insan yang cemerlang.Pengarah Bahagian Sukan Sekali lagi saya berharap modul ini akan membantu sedikit sebanyak guru-guru penasihat kelab sukan di sekolah dalam menjalankan program-program kesukanan di sekolah. Sekian, terima kasih. DATO HAJI MOHD. GHAZALI BIN AB. RAHMAN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru 4. Ping PongBAB 1 DASAR 1Murid 1Sukan1.1PENGENALAN Dasar 1Murid 1Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang- kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberikan tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberikan penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Matlamat dasar ini memberikan perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS). 9 Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid selaras dengan ungkapan minda yang cerdas terletak pada tubuh yang sihat. Dalam konteks ini, bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan insan yang sihat, cergas dan produktif agar dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar setiap murid menikmati manfaat bersukan dengan harapan dapat membentuk generasi yang membudayakan sukan seiring dengan keperluan akademik.1.2RASIONALBAB 1DASAR 1 MURID 1 SUKAN Dasar 1Murid 1Sukan mendokong Dasar Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini menitikberatkan penglibatan semua murid dalam pelbagai aktiviti sukan. Dasar ini dibentuk atas rasional kegiatan sukan adalah sebahagian daripada transformasi pendidikan yang diusahakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Sukan seharusnya mendapat pengiktirafan, sokongan(1M 1S)dan galakan yang sama sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asas yang lain seperti akademik dan kegiatan kokurikulum supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi kesejahteraan minda dan jasmani. 5. Ping PongDasar ini juga menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat,semangat muhibah, kesefahaman, toleransi dan meningkatkan nilai moral danfizikal yang memberikan satu landasan yang betul dalam mengintegrasikanpelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatu padu serta memupuksemangat cinta akan negara.Dasar 1Murid 1Sukan dapat memberikan peluang secara menyeluruh kepadasemua murid melibatkan diri dalam sukan secara lebih terurus dan terancang sertamengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan insan secara holistik. 1.3MATLAMATDalam jangka masa yang panjang, dasar ini berhasrat untuk melahirkan modalinsan yang sihat dan cergas melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalanganmurid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun. Pelaksanaan dasar ini akan10membantu bagi mengatasi masalah disiplin dan mengurangkan masalah obesitidalam kalangan murid.Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalamkalangan murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budayabersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yangmengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. 1.4KONSEPDasar 1Murid 1Sukan ialah program pembangunan sukan di sekolah yangmewajibkan setiap murid dari Tahap 2 di sekolah rendah hingga ke Tingkatan 6di sekolah menengah mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yangdikendalikan secara terancang dan sistematik. Dasar 1Murid 1Sukan berteraskan BAB 2prinsip-prinsip asas perkembangan fizikal Murid. Justeru, Dasar 1Murid 1Sukandiwujudkan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan agar;i.memberikan akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripadapenglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang aktif atau PENGURUSAN KELAB SUKANtidak aktif;ii. membangunkan program sukan sekolah ke arah meningkatkan penyertaanmurid sekurang-kurangnya dalam satu jenis sukan di sekolah;iii. memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi dalam sukan untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi; 6. Ping Pong Ping Pong2.2PENUBUHAN KELABBAB 2 PENGURUSAN KELAB SUKAN 2.1PENGENALANDalam menubuhkan sesebuah persatuan di sekolah, pihak sekolah perlulahmengenal pasti beberapa kriteria yang perlu diambil perhatian terlebih dahulu. Pengurusan Kelab Sukan melibatkan empat proses utama iaitu merancang, Antara kriteria tersebut adalah seperti yang berikut : mengelola, memimpin dan mengawal. i .Mengenal pasti kepakaran yang ada (guru yang bakal dilantik) alam memilih dan melantik guru penasihat kelab sukan sekolah, pihak D engurusan perlulah mengambil kira aspek-aspek kepakara sedia ada pdaripada guru-guru itu sendiri. Kepakaran ini merujuk kepada penglibatan guru tersebut dari bangku sekolah lagi, di Institut Pendidikan Guru (IPG) atau di Universiti. Sememangnya bukan semua guru mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang sukan, namun sekurang-kurangnya pengalaman sejak dari bangku sekolah juga boleh dijadikan asas kepada pertimbangan bagi pelantikan seorang guru itu sebagai guru penasihat12 sesebuah kelab sukan sekolah. 13 ii.Kemudahan prasarana sukan yang ada di sekolah Prasarana merupakan satu elemen yang mempengaruhi pelaksanaan program sukan di sekolah. Sekolah yang mempunyai padang akan mempunyai kelebihan yang banyak dalam menyusun atur program sukan khususnya sukan-sukan yang sering menjadi amalan di sekolah tersebut. Bagi sekolah yang mempunyai gelanggang, perlu bijak menyusun program- program sukan yang berasaskan gelanggang manakala sekolah yang mempunyai dewan tertutup pula mempunyai kelebihan tersendiri dalam merancang program sukan di sekolah. FUNGSI PENGURUSAN DALAM SUKAN iii.Peralatan sukan yang sedia ada di sekolah Merancang melibatkan proses menentukan objektif kelab sukan dan cara Peralatan sukan juga mempengaruhi pelaksanaan program sukan di sekolah. untuk mencapai objektifnya. Pelbagai aspek perlu dilihat secara menyeluruh dalam menyediakan peralatan Mengelola merujuk kepada proses mengagihkan serta mengkoordinasikan sukan di sekolah. Pihak sekolah mungkin boleh mempertimbangkan tugas serta sumber untuk mencapai sesuatu objektif kelabaspek bilangan jenis sukan yang akan diwujudkan dalam sekolah, bilangan sukan.murid yang akan menyertai sesuatu jenis sukan dan bilangan guru penasihat Memimpin proses mempengaruhi murid atau orang bawahan untukyang boleh menyelenggarakan sesuatu peralatan sukan itu. Sesuatu jenis bekerja dalam mencapai matlamat kelab sukan.peralatan sukan ini juga mungkin akan dipengaruhi oleh harga dan jangka Mengawal proses membentuk dan mengimplimentasikan mekanismehayat alatan tersebut. penilaian kerja bagi memastikan objektif kelab sukan yang dirancang akan tercapai. 7. Ping Pong Ping Pongiv.Budaya sukan kegemaran yang menjadi pilihan murid di sekolah2.3ORGANISASI KELAB SUKAN Pemilihan jenis-jenis sukan untuk kelab sukan di sekolah sangat dipengaruhi oleh budaya sukan di sekolah berkenaan atau mungkin dipengaruhi olehOrganisasi kelab sukan sekolah perlu distruktur agar sistem pengoperasiannya persekitaran masyarakat dalam komuniti tersebut. Pemilihan sukan-sukanberjalan dengan cara yang berkesan. Langkah ini merupakan latihan awal murid itu perlulah bersesuaian dengan budaya sedia ada bagi memudahkandalam mengurus sesebuah kelab sukan yang mungkin sedikit sebanyak menyamai penglibatan murid secara menyeluruh.organisasi sukan di luar.v.Bilangan guru dan bilangan murid Bilangan guru dipengaruhi oleh pengalaman guru tesebut sama ada sebagai seorang ahli sukan mahu pun guru penasihat atau jurulatih. Bilangan guru dalam satu-satu jenis sukan dipengaruhi oleh bilangan murid yang menyertai kelab sukan tersebut. Penyertaan murid dalam satu-satu kelab sukan juga perlu dikawal agar ahli kelab tidak terlalu ramai. Contohnya, kelab sukan bola sepak dan badminton pasti menjadi pilihan utama murid di Malaysia. Oleh itu, guru penasihat perlu bijak mengagih-agihkan murid sekolah itu14 menyeluruh.secara15Contoh carta organisasi Kelab Sukan Sekolah 8. Ping PongPing Pong 2.4BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KELAB menyediakan Laporan Kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung; dani.Pengerusi menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas semasa ke semasa. kesempurnaan semua mesyuarat; meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yangvi. Penolong Bendahari diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya; dan membantu Bendahari dalam menjalankan segala tugas dan menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari tanggungjawabnya; dan semasa ke semasa. menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.ii.Naib Pengerusi membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab vii. Ahli Jawatankuasa yang diberi; membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi; dan dilaksanakan; menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari mempengerusikan biro sekiranya dilantik; dan16 semasa ke semasa. menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 17iii.Setiausaha mengurus hal-hal surat menyurat; viii. Pemeriksa Kira-Kira mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan- memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan Tahunankegiatan; dan mencatat kehadiran ahli; bertanggungjawab ke atasnya; dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan; dan memastikan pengurusan kewangan diurus dengan betul. menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Dalam mengendalikan kelab sukan, guru penasihat perlulah menyelaras danmemantau perkembangan jawatankuasa semasa merancang dan menjalankaniv. Penolong Setiausahaaktiviti yang telah ditetapkan. Guru penasihat perlulah memberi maklumat dan membantu Setiausaha dalam menjalankan segala tugas dandorongan kepada jawatankuasa kelab agar aktiviti yang dirancang dapat berjalan tanggungjawabnya; dandengan baik bagi memberikan keseronokan kepada ahli-ahli kelab. Bidang kerja menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dariyang diberikan merupakan cadangan pecahan bidang tugas jawatankuasa kelab semasa ke semasa.sukan yang bakal dibentuk nanti.v.Bendahari bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan kelab; melakukan dan menyimpan kira-kira kewangan dan bertanggungjawab atas kesahihannya; menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya; melaporkan kedudukan kewangan kelab di dalam mesyuarat ahli Jawatankuasa; 9. Ping Pong BAB 3LATAR BELAKANG SUKAN PING PONG 3.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGANAsal usul ping pong bermula di sekitar tahun 1890-an sebagai satu permainandalam rumah dan menjadi popular di seluruh negara. Sambutan hangat terhadapping pong bagaimanapun tidak bertahan lama. 19Permainan Tenis Meja sebenarnya sejenis 1890, David Foster dari Englandpermainan papan & dadu (board & dice), memperkenalkan sukan tenis mejaoleh J.H.Singer dari New York, c.1884. 1891 GOSSIMA diperkenalkan Peralatan sukan ping pong dalam kotak oleh John Jaques mulai 1920-anBAB 3Sukan ping pong menjadi popular dalam tahun 1920-an, dan kelab-kelabditubuhkan di seluruh dunia. Nama Ping Pong kemudiannya menjadi tanda niagayang didaftarkan sebagai hak cipta Parker Brothers. Oleh sebab itu, nama permainanini ditukar kepada tenis meja. Persekutuan Tenis Meja Antarabangsa (InternationalTable Tennis Federation - ITTF) ditubuhkan pada tahun 1926. Persatuan Tenis MejaLATAR BELAKANG SUKANAmerika Syarikat ditubuhkan pada tahun 1933.PING PONG Pada penghujung abad ke-19, sukan tenis merupakan sukan yang popular dalamkalangan kelas elit. Pada masa itu, mahasiswa-mahasiswa Britain mendapat ilhamdaripada sukan tenis. Mereka meletakkan buku-buku di tengah meja sebagai jaringdan menggunakan raket kosong yang disaluti velum dan bola yang diperbuatdaripada getah dan kayu lembut sebagai peralatan. Pemain ping pong bermaindengan cara berdiri pada kedua-dua hujung meja yang bertentangan. Sukan 10. Ping PongPing Pong ini mendapat sambutan yang hangat daripada orang ramai dan mula menjadi Sejarah perkembangan ping pong popular dalam kalangan masyarakat Eropah. mengalami banyak perubahan dari segi corak permainan sehingga Istilah ping pong diambil bersempenakepada kegunaan peralatan. Pada dengan bunyi ping yang dihasilkan apabila tahun 1960-an, corak permainan bertembung dengan raket, dan pong ping pong berbentuk defensif. apabila bola melantun di atas meja. PadaPada zaman itu, pemain-pemain tahun 1902 seorang profesor pelawat darimenggunakan corak loop drive. Jepun telah membawa balik sukan ini keDari segi peralatan, pada tahun Jepun dan memperkenalkannya kepada1960an, pemain China Xhang Xi Lin pelajar-pelajar universiti Jepun. Tidak lamamenggunakan raket yin-yan, iaitu sebelah raket menggunakan getah yang biasa kemudian, sukan ini juga diperkenalkanmanakala yang sebelah lagi menggunakan jenis getah long-pimple. Pada tahun kepada orang-orang Vienna dan Budapest. Dengan cara itu, sukan ping pong1971, pemain dari Perancis Jean Paul Weber telah menggunakan getah jenis anti- mula berkembang ke seluruh dunia dan mendapat sambutan hangat hampir di spin semasa beliau menyertai kejohanan ping pong dunia yang berlangsung di seluruh pelusuk dunia.Nagoya, Jepun.20Peralatan ping pong telah mengalami banyak perubahan Peraturan permainan ping pong juga sering dikaji dari semasa ke semasa demi21pada tahun 1940-an. Pada mulanya, permukaan raketkebaikan sukan tersebut. Pada tahun 1985, suatu peraturan baru mengenaidilapik getah berbintik nipis (pimpled rubber). Kemudian penggunaan getah raket telah diperkenalkan. Getah raket di kedua-dua belahnegara Jepun telah memperkenalkan sandwich rubberperlu menggunakan warna yang berbeza, iaitu jika sebelah raket berwarna hitam,yang mempunyai lapisan span di bawah lapisan getah permukaan sebelah yang lain wajib berwarna merah. Pengenalan penggunaanbintik yang bintiknya menghadap lapisan span (inverted dua warna yang berlainan pada raket getah bertujuan untuk mengurangkansponged). Ciptaan ini menghasilkan putaran bola yang kekeliruan apabila pemain menggunakan yin-yan.jauh lebih kuat berbanding dengan getah berbintik.Ciptaan ini juga membenarkan pemain-pemain Jepun Untuk menjadikan sukan ping pong lebih menarik, pada tahun 2000, Persekutuanyang menggunakan gaya pegang cekak pen (pen holder)Ping Pong Antarabangsa (ITTF) telah menambah diameter bola ping pong daripada menguasai dunia ping pong pada tahun 1950-an dengan corak permainan yang38 mm kepada 40 mm. Suatu perubahan pada sistem mata setiap permainan mementingkan corak menyerang dan pergerakan kaki yang pantas. dari 21 mata kepada 11 mata, dan setiap pertandingan ditentukan dalam Best of 5 Games atau Best of 7 Games pada tahun 2001. Di negara kita, persatuan ping pong ditubuhkan pada tahun 1952 dan persatuan ini didaftarkan secara rasminya pada tahun 1958 sebagai Persatuan Ping Pong Kini, di peringkat Malaysia mahupun di peringkat antarabangsa, kedudukan sukan Malaya. Pada tahun 1964, Persatuan Ping Pong Malaysia (TTAM) pula ditubuhkan. ini semakin kukuh dan terus berkembang dari setahun ke setahun. Kemuncak Perkembangan ping pong di negara kita bertambah pesat. Persatuan inidaripada perkembangan ini ialah pengiktirafan yang diberikan kepada sukan ini telah melaksanakan banyak kegiatan di dalam negara malah pada peringkat sebagai salah satu acara Sukan Olimpik, iaitu acara perseorangan dan beregu mula antarabangsa. Pada masa sekarang, ping pong merupakan sukan kegemaran dipertandingkan buat kali pertamanya dalam Sukan Olimpik di Seoul, Korea pada pelbagai kaum di negara kita. Kini, ramai rakyat Malaysia telah menjadikan ping tahun 1988. pong sebagai sukan rekreasi kegemaran mereka. 11. Ping Pong Ping Pong 3.2 PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG PERMAINAN iv. Servis Asas Sukan Ping Pong Pemain yang melakukan servis wajib berdiri di belakang hujung i.Satu Permainan (A Game) meja ping pong. Satu permainan ping pong dipertandingkan dengan menggunakan Bola diletakkan di atas tapak tangan yang terbuka di atas sistem 11 mata. permukaan permainan meja dan melambungkan bola itu menegak Setelah 2 mata, pemain atau pasangan pemain yang menerima servis ke atas dan pastikan lambungan itu adalah di atas permukaan meja akan bertukar menjadi pemain atau pasangan pemain yang melakukan dan di belakang hujung meja. servis dan seterusnya sehingga tamat permainan. Semasa bola itu menurun, pemain perlu memukul bola itu dengan Setiap permainan akan dimenangi oleh pemain atau pasangan pemain raket dan pastikan bola melantun di atas bahagian meja sendiri yang mula-mula mendapat 11 mata; atau sebelum melepasi ke bahagian atas meja lawan. Jika kedua-dua pemain atau pasangan pemain mendapat 10 mata Jika bola servis itu menyentuh jaring dan masih dilantun di atas (disebut deuce) di mana permainan akan dimenangi oleh pemenang meja lawan, let akan dipanggil dan servis perlu diulangkan yang mula-mula mendapat 2 mata yang mendahului pihak lawannya, semula. contoh: 12-10, 15-13, 20-18. (di mana susunan melakukan servis dan Jika bola servis itu menyentuh jaring dan bola itu tidak dilantun menerima servis hendaklah sama tetapi setiap pemain hendaklah di atas meja lawan, maka pemain yang melakukan servis akan22 melakukan servis untuk 1 mata bergilir-gilir). hilang satu mata.23 Pertukaran tempat dilakukan selepas tamat satu permainan.Pemain yang mula menerima servis dalam permainan pertama akan memulakan v. Satu Mata servis dalam permainan kedua. Seseorang pemain akan kehilangan satu mata kecuali apabila ralli itu adalah satu ii. Satu Perlawanan (A Match) Jika gagal melakukan servis yang baik. Sesuatu perlawanan hendaklah ditentukan dengan kemenangan daripada Jika gagal melakukan hantaran balik yang baik. sebarang nombor ganjil permainan yang biasanya 3, 5 atau 7 permainan. Jika memukul bola itu dua kali berturut-turut. Dalam pertandingan yang terakhir, apabila sampai pada mata yang ke 5, Jika pemain atau apa-apa yang dipakai atau dibawanya tersentuh pemain perlu bertukar tempat.bola. Jika menggerakkan permukaan meja semasa bola itu dalam iii. Permulaan Satu Permainan (Start a game) permainan. Sebelum mula bertanding dalam sesuatu permainan, pengadil Jika tangan bebasnya menyentuh permukaan permainan semasa dikehendaki melakukan undian (toss coin) untuk menentukan pemain bola itu dalam permainan. yang mana satu akan memulakan servis. Jika berkelakuan buruk walaupun selepas diberi amaran oleh Terdapat tiga pilihan bagi pemenang undian:pengadil. a) hak memilih untuk memulakan servis; atau b) membenarkan pihak lawannya memulakankan servis; atauvi. Let c) melakukan pemilihan tempat. Rally itu dikatakan Let jika: Jika pemenang undian melakukan pemilihan tempat, pihak lawannya Apabila bola servis menyentuh jaringsemasa melepasinya. ada pilihan sama ada hendak memulakan servis atau memilih pihak Apabila pemain yang menerima servis belum bersedia ataupun lawannya memulakan servis dahulu. pasangannya dalam acara bergu. Jika pemenang undian memilih untuk memulakan servis, pihak lawannya hanya boleh melakukan pemilihan tempat untuk memulakan permainan. 12. Ping PongPing Pong vii. Waktu Rehat ii.Jaring Waktu rehat di antara setiap game adalah 1 minit. Ketinggian jaring ialah 15.25 cm dari permukaan meja dan tiang jaring Semasa berehat, pemain perlu meletakkan raket di atas meja 15.25 cm tinggi. Sebelah luar tiang hendaklah 15.25 cm dari garisan sisi pertandingan, kecuali dibenarkan oleh pengadil.meja. viii. Out Time Setiap pemain atau pasangan boleh meminta SATU kali time out yang diperuntukan 1 minit semasa permainan dijalankan. Pemain yang ingin meminta time out cuma menunjukkan satu tanda T dengan tangannya. Permainanakan disambung semula apabila pemain yang meminta time out sudah bersedia atau pun masa 1 minit sudah tamat. ix. Penggunaan Tuala Pemain hanya dibenarkan menggunakan tuala mengelap peluh24 setelah 6 mata dalam sesuatu permainan. Pemain juga dibenarkan menggunakan tuala semasa pertukaran tempat. 25 x.Waktu Memanaskan Badan Pemain dibenarkan melakukan latihan di atas meja pertandingan iii. Kawasan Permainan sebelum pertandingan dimulakan. Waktu memanaskan badan cuma Kawasan permainan mesti berbentuk segiempat tepat.Panjangnya tidak DUA minit. kurang daripada 14 meter, lebar 7 meter dan tinggi 5 meter. Kawasan permainan boleh dikelilingi dengan surround yang tinggi tidak 3.3UKURAN melebihi 1.5 meter. i. Meja Ping Pong 3.4 PERALATAN DAN PAKAIAN Mestilah berbentuk segiempat tepat dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152.5 cm dan tinggi permukaan permainannya 76 cm dari aras i.Bola lantai. Bola 40 mm, berwarna putih atau oren boleh digunakan dalam permainan. 13. Ping PongPing Pong ii.Raket iv.Pakaian Boleh sebarang saiz, bentuk atau berat. Pemain tidak boleh berpakaian yang sama warnanya dengan warna bola. Raket mesti dilapik getah pada permukaan yang digunakan untuk Baju pemain digalakkan masuk ke dalam seluar. memukul bola. Pemain beregu mesti berpakaian seragam. Permukaan raket yang tidak dilapik getah tidak boleh digunakan untuk memukul bola. v.Alat Ukuran Jaring Permukaan raket yang tidak digunakan mestilah berwarna hitam atau Alat ukuran jaring ini digunakan untuk mengukur ketinggian jaring merah, bergantung kepada warna getah di permukaan sebelahnya. mengikut peraturan ITTF iaitu 15.25 cm. Kedua-dua permukaan raket mestilah berlainan warna; merah padasatu permukaan dan hitam pada permukaan keduanya.26 27 3.5 PENGELOLAAN KEJOHANAN / SISTEM PERTANDINGAN iii.Getah i . Pertandingan Kalah Mati Pemukaan getah hendaklah rata dan tidak boleh berlubang ataupun Pertandingan cara ini paling mudah dan ringkas dikelolakan. Pemenangkembung. akan terus bertanding manakala yang kalah akan tersingkir. Sistem ini sangat Getah yang digunakan mesti mempunyai logo ITTF (Persekutuansesuai dalam mengelolakan pertandingan yang terdapat banyak penyertaan Ping Pong Antarabangsa).tetapi kekurangan masa, sumber kewangan, tempat, kemudahan, peralatandan sumber manusia. Sistem ini bukan cara yang terbaik untuk mengukurkeupayaan sesuatu pasukan atau peserta.a.Kelebihan Boleh dijalankan dalam masa yang singkat; Cepat memilih pemenang; Boleh dijalankan dengan peralatan yangterhad; Seronok untuk ditonton; dan Penyertaan ramai.b.Kelemahan Pasukan yang menjadi johan, boleh jadi bukan yang benar-benar terbaik; Separuh daripada pasukan akan terkeluar selepas pusingan pertama; dan Kemungkinan ada di antara pemain dari pasukan yang kalah langsung tiada peluang bermain. 14. Ping PongPing PongCara mengira bilangan pasukan atau peserta menunggu (bye). BilanganCarta Keputusan Pertandinganmenunggu (bye) dalam sistem pertandingan ini boleh dikira denganmenggunakan angka ganda dua iaitu angka 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya.Contoh 7 pasukan yang bertanding. Angka yang lebih dari 7 ialah 8. Maka 8tolak 7 ialah 1. Keadaan ini bermakna ada 1 pasukan menunggu (bye). Cartauntuk sistem kalah mati ialah seperti berikut: 1Contoh Carta Keputusan Pertandingan Liga Satu Pusingan 2 328 4 29 5 6 7 Contoh Jadual Pertandingan Kalah Mati ii. Pertandingan LigaMerupakan satu-satunya pertandingan yang sesuai dijalankan sekiranyapertandingan itu bertujuan memilih pasukan yang terbaik. Perkara-pekara yangperlu diambil perhatian: Masa yang mencukupi; Kewangan yang ada; Bilangan pengadil; dan Contoh Carta Keputusan Pertandingan Liga Berkumpulan Kemudahan dan peralatan yang ada.Pertandingan boleh dijalankan dalam Liga satu pusingan; dan Liga berkumpulan; 15. Ping PongBAB 4PERSEDIAAN & PERANCANGAN 4.1 PERTIMBANGAN UNTUK LATIHAN i.Tahap murid: Aktiviti sukan yang dijalankan perlu bersesuaian dengan tahap umur dankeupayaan murid.ii. Bilangan murid: Guru harus mengetahui bilangan murid yang akan menyertai aktiviti inisupaya dapat menyediakan peralatan yang mencukupi dan ruang latihanyang bersesuaian.iii. Langkah-Langkah Keselamatan:Antara langkah keselamatan yang perlu diambil perhatian oleh guru ialah: Tahap kesihatan murid; Memanaskan badan sebelum aktiviti dan gerak kendur dilakukanselepas 31aktiviti; Pakaian dan kasut yang sesuai dengan aktiviti; dan Peralatan dan kemudahan yang digunakan dalam keadaan baik danselamat.iv. Tempat Latihan: Ruang latihan yang sesuai dan selamat.v. Kemudahan peralatan:Merancang jumlah dan jenis-jenis peralatan yang perlu digunakan semasaaktiviti;BAB 4contoh : kon, bola segar dan tali.vi. Masa latihan: Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti sukan adalah seperti berikut: Sekolah Rendah 60 minit/mingguPERSEDIAAN & PERANCANGAN Sekolah Menengah90 minit/minggu 16. Ping PongPing Pong PERTIMBANGAN KHUSUS UNTUK PERSEDIAAN SUKAN PING PONG Aktiviti Gambar rajah Aktiviti Gambar rajah 1. Pemain dan Kumpulan Guru membahagikan Murid mengikut kumpulan berdasarkan tahap penguasaan kemahiran sukan ping pong masing-masing. Bilangan dalam setiap kumpulan tidak melebihi 30 orang.Contoh Tempat Bilik Darjah: 2. Tempat latihan meja murid digunakan untuk menggantikan meja 32 Tempat latihan seharusnya indoor. Ruang yang boleh digunakan ping pong33 termasuklah dewan sekolah, bilik darjah yang kosong, pusat aktiviti sekolah dan lain-lain tempat yang mempunyai ruang yang cukup untuk meletakkan sekurang-kurangnya sebuah meja. 3.Keselamatan Memilih lantai kawasan permainan yang rata, tidak kasar dan selamat. Pastikan semua peralatan adalah dalam keadaan baik dan selamat Contoh: Kadbod jaringdiguna pakai. 4. Organisasi Kumpulan Pastikan guru dapat melihat semua murid. Pastikan semua murid mendengar arahan. Pastikan perhatian murid tidak diganggu oleh perkara lain ketika arahan diberikan. Guru bercakap, murid mendengar. Rajah menunjukkan cara organisasi kumpulanyang sesuai 17. Ping PongPing PongAktiviti Gambar rajah AktivitiGambar rajah 5. Peralatan dan Pakaian Jaring Bola Jaring, papan kadboard olahanBola ping pong 40 mm, belon kecil sendiridan sebarang bola kecil yang ringan Kadbod yang dilipat untuk dijadikan jaringdan difikirkan sesuai. Contoh: Papan jaring (perolehi dari bengkel Kemahiran Hidup)Bola ping pong, belon dan bola getah kecil yangringan.34 Meja 35Meja ping pong, meja biasa besar yang mempunyai permukaan yang sesuai. Bangku Pendidikan Jasmani RaketRaket ping pong, raket papan yang dibuat sendiri.Meja dan jaring yang diubah suai dari meja biasa. 18. Ping PongPing PongAktiviti Gambar rajah AktivitiGambar rajah Pakaian Regangan otot-otot mengikut gambar baju T, seluar sukan dan kasut sukanrajah. yang sesuai. 6. Aktiviti Memanaskan Badan Chain Tag- Memanaskan otot Lakukan larian anak (joging) beberapa pusingan mengelilingi meja.36 37 Regangan Leher : berdiri tegak dan jatuhkan dagu perlahan-lahan ke arah dada.4.2 CONTOH SATU SESI LATIHAN Bahu : Pusingan lengan, daripada Permainan : Ping Pong kedudukan berdiri, pusingkan kedua- Tarikh : dua lengan perlahan-lahan ke depan Masa: 4.00 pm 5.30 pm (90 minit) untuk melakukan satu bulatan. Aktiviti: Pukulan Forehand 2 Sasaran Selepas melakukan 10 gerakan tukarkan arah dan pusingkan lengan Kemahiran: Pukulan Forehand perlahan-lahan ke belakang sebanyak Alatan: Sekurang-kurang 3 raket ping pong, sekurang-kurang 30 biji bola 10 kali. ping pong, meja ping pong / meja tulis / 12 buah meja murid yang disusun rapat (3x4), jaring ping pong / buku-buku disusun / papan / Pergelangan Tangan: lain-lain bahan yang sesuai Ramas sebiji bola getah atau bola tenis perlahan lahan dan regangkan jari-jari antara 10 hingga 20 kali. 19. Ping Pong Ping Pong Komponen Aktiviti Komponen Aktiviti Pengelolaan / Gambar rajah Pengelolaan / Gambar rajah / Masa/ Keterangan/ Masa/ Keterangan Permainan Aktiviti menyejukkan Sila rujuk Gamba rajah 4.6 Memanaskan Memanaskan badan Badan Kecilbadan. Lari mengelilingi meja ( 15 minit) ( 50 minit) Post-mortem.ping pong /mengelilingi dewan. Regangan bahagian 4.3 AKTIVITI MEMANASKAN BADANkepala, bahu, pinggangdan kaki. i. Tujuan aktiviti memanaskan badan adalah: meningkatkan suhu badan (faktor utama untuk meningkatkan prestasi); meransang aktiviti sistem saraf pusat (meningkatkan fungsi transmisi saraf - kontraksi otot menjadi lebih efisyen); Aktiviti Taklimat Guru mengurangkan masa reaksi ;38 Pengukuhan ( 15 minit) Guru memberi taklimat permainan kecil. meningkatkan koordinasi; 39 mengurangkan risiko kecederaan; dan Demostrasi meningkatkan tahap motivasi dan persediaan psikologi. Permainan Pukulan Forehand 2 Kecil Sasaran ( 50 minit) Kemahiran : Pukulan 4.4 AKTIVITI GERAK KENDUR Forehand i.Selepas aktiviti intensiti tinggi (latihan/pertandingan) terdapat jumlah darah Langkah-langkah: yang banyak menuju ke jantung.1. 10 orang dalam satu kumpulan ii. Jangan berhenti bergerak secara tiba-tiba kerana ini akan menyebabkan2. Sediakan 10 biji bola. pengumpulan darah di vena pada kaki dan tangan. Ianya juga boleh3. Murid melambung mengganggu peredaran darah ke jantung, otak dan otot. bola dan melakukan pukulan forehand. iii. Pergerakan perlahan selama 5-10 minit (jalan, aktiviti aerobik intensiti4. Bola perlu melepasirendah) boleh membantu menggalakkan peredaran darah elak pening jaring dan kena pada pengsan. Ini diikuti dengan senaman regangan (regangan statik). sudut kiri atau sudut kanan meja pingpong5. Rakan lain akan iv. Masa ini paling baik untuk senaman regangan kerana: mengira berapa kebolehan otot memanjang secara maksimum; dan pukulan yang berjaya dapat membantu mengurangkan pengumpulan asid laktik jatuh pada sasaran yang ditetapkan6. Setiap murid diberi 3 kali peluang. 20. Ping PongPing Pong 4.5 CONTOH AKTIVITI MEMANASKAN BADAN ii. Senaman Regangan Dinamik i. Senaman Regangan Statik4041 21. Ping Pong 4.6 CONTOH AKTIVITI GERAK KENDUR i. Aktiviti-Aktiviti Berpasangan42BAB 5PERKEMBANGAN KEMAHIRAN 22. Ping PongPing Pong BAB 5 PERKEMBANGAN KEMAHIRAN 2. Pegangan pen (penhold grip) 5.1PENGENALAN Ibu jari dan jari telunjuk menyangkutkan penghujung pemegang raket. Dalam sukan ping pong, penguasaan kemahiran asas adalah penting. Tiga jari yang lain menyokong kestabilan raket pada bahagian belakang Kemahiran asas dalam sukan ping pong terbahagi kepada yang berikut: mengikut keselesaan para pemain. Kawalan raket dan penyesuaian lantunan bola Kaedah pegangan ini seperti cara memegang pen.Oleh itu, cara ini juga Kedudukan bersedia (cara berdiri) digelarkan sebagai pegangan pen. Servis asas topspin & backspin Pukulan forehand drive/block/push Pukulan backhand drive/block/push Smash Untuk menggalakkan Murid kita mengemari bermain sukan ping pong, pelbagai permainan kecil diperkenalkan berdasarkan kemahiran asas. 44 A. Kemahiran asas kawalan raket45 1.Pegangan jabat tangan (shakehand grip) Pegang raket dengan tangan, pastikan pemegang digenggam dalam tapak tangan. Genggam raket seolah-olah anda sedang berjabat tangan. Unjurkan ibu jari dan jari telunjuk selari dengan hujung getah pada raket.Pandangan Hadapan Tiga jari yang lain akan pegang pemegang raket dengan longgar supaya dapat mengekalkan kestabilan raket. Pandangan BelakangPandangan HadapanPandangan Belakang 23. Ping Pong Ping Pong B. Aktiviti kemahiran kawalan raket dan penyesuaian lantunan bola AktivitiGambar rajahAktiviti Gambar rajah (sambungan daripada aktiviti permainan 2) Permainan :1Cara Pegangan Pen Nama :Grip Kemahiran : Pegangan jabat tangan hand shake grip dan cara pegangan pen Langkah-langkah:Pandangan Pandangan a. Murid melakukan bulatan.hadapan belakang b. Guru menunjukkan cara grip (rujuk rajah). c. Murid berpasangan. Cara Pegangan Shake Hand d. Guru menyebutkan cara grip, Murid46 menunjukkan cara grip, rakan mereka akan memeriksanya.47 e. Murid menghayun raket ke hadapan dan belakang mengikut keselesaan masing- masing. Ulangi lakuan dengan pegangan lain.PandanganPandangan belakanghadapanPermainan :3Nama : Melantun Bola Permainan :2 Kemahiran : Kawalan bola dengan teknik Nama : Menimbang Bola pegangan raket yang betul Kemahiran : Kawalan bola dengan teknik raket yang betul Langkah-langkah:a. Bahagikan murid kepada kumpulan. Langkah-langkah: b. Setiap kumpulan 10 orang. a. Bahagikan murid kepada kumpulan. c. Murid memegang raket dan bola dan b. Setiap kumpulan 10 orang. memukul bola menghala ke lantai. c. Murid memegang raket dan bola dan d. Secara berganti-ganti, murid memukul bola menghala ke atas. memukul ke lantai dan menghantar d. Secara berganti-ganti, murid memukul bola kepada rakannya. ke atas sambil menghantarkan bola kepada rakannya. VariasiLetakkan 3 skitel, murid diarahkan Variasimengelilingi skitel sebelum bola diberi Letakkan dua skitel, murid diarahkan kepada rakannya. mengelilingi skitel sebelum bola diberi kepada rakannya. 24. Ping Pong Ping Pong C. Kedudukan berdiri dan bersedia (stance) Aktiviti Gambar rajah Jarak kaki hendaklah berdiri mengangkang seluas bahu.Permainan :4 Kaki kiri bertapak ke depan sedikit dari kaki kanan.Nama : Ping Pong BangkuKemahiran : Kawalan bola dengan teknik Lutut bengkok sedikit dalam keadaan posisi yang bersedia. pegangan raket yang betul Halakan badan ke hadapan dengan membengkokkan bahagian belakang supaya dagu berada dalam garisan tegak dengan lutut.Langkah-langkah: Kedua-dua tangan yang berada di hadapan dengan siku yang membengkoka. Murid berpasangan. sebanyak 85 - 90 darjah. b. Letak bangku di atas lantai.c. Bangku berfungsi sebagai jaring.d. Murid cuba memukul bola melepasi bangku dan rakannya cuba memukul balik bola tersebut selepas bola itu melantun.e. Murid boleh berlatih kemahiran ini 48 berulang kali. 49 Permainan :5Nama : Pukulan ke DindingKemahiran : Kawalan bola dengan teknik pegangan raket yang betulLangkah-langkah:a. Murid berpasangan.b. Guru mendekatkan meja ke dinding. c. Murid perlu memukulkan bola ke arah dinding dan memukul semula bola selepas ia melantun dari permukaan meja.d. Seorang murid memukul bola, manakala rakannya mengira berapa pukulan yangdibuat.e. Selepas 3 kali pukulan, murid bertukargiliran.Cara berdiri bagiCara berdiri bagipemain tangan kanan pemain kidal 25. Ping Pong Ping Pong Aktiviti-aktiviti kedudukan bersedia (cara berdiri)AktivitiGambar rajah Aktiviti Gambar rajah dan pergerakan kaki satu langkah ke depan atau belakang. Murid yang Permainan : 1 (Statik) menjadi cermin akan mengikut gerak Nama : Cermin Kepada Rakan langkahnya. Kemahiran : Cara berdiri yang betul e. Murid mengulangi lakuan tersebut. Langkah-langkah: a. Guru tunjukkan cara berdiri (kedudukan bersedia) dan semua murid berdiri mengikut arahan; jarakkan kedua-dua kaki mengikut lebar bahu, bengkokkan sedikit lutut dan badan condong sedikit ke hadapan. Contoh gerakan satu kaki ke depan atau ke belakang50 b. Murid berpasangan. Mereka berdiri menghadap sesama sendiri. Murid51 memerhatikan cara rakan mereka berdiri.5.2SERVIS A. Kemahiran Asas Letakkan bola di atas tapak tangan. Tangan yang memegang raket perlu berada di atas paras meja dan melepasigarisan hujung meja. Lambungkan bola sekurang-kurangnya 16 cm dan ke atas. Memukul bola dengan raket dari belakang bola ke hadapan. Permainan : 2 (Dinamik) Bola mesti menyentuh bahagian meja di bahagian pemain yang melakukan Nama : Cermin Kepada Rakanservis dan ke arah bahagian meja pihak lawan. Kemahiran : Cara berdiri dengan pergerakan kaki satu langkah depan dan ke sisi Langkah-langkah: a. Murid berpasangan. b. Demonstrasi - Guru berdiri statik (kedudukan sedia) berhadapan dengan murid, yang menjadi cermin kepadanya. c. Murid mengulangi lakuan tersebut. d. Demonstrasi - Guru berdiri (kedudukan sedia) berhadapan dengan murid, yang menjadi cermin kepadanya. Kemudian bergerak melangkah ke sisi kanan atau kiri,contoh gerakan dua kaki serentak 26. Ping Pong Ping Pong Aktiviti Gambar rajahPermainan :2Nama : Lambung dan PukulKemahiran : Kombinasi lambung dan pukulLangkah-langkah:a. Murid berpasangan.b. Murid melambung bola menegak. Bola dipukul ketika ia menurun ke arah dinding.c. Setiap murid diberi masa 2 minit untuk mencuba secara bergilir-gilir.52Lambung bolaMemukul bola denganIkut lajak53 raket dari belakang B. Permainan Kecil AktivitiGambar rajah Permainan :1 Nama : Lambung dan Sambut Permainan :3 Kemahiran : Melambung bola Nama : Lambung, Pukul ke BakulKemahiran : Kombinasi lambung dan pukul Langkah-langkah: a. Murid berpasangan. Langkah-langkah: b. Sebiji bola setiap pasangan. Letakkan a. Bahagikan murid kepada kumpulan. bola di atas tapak tangan. b. Letakkan sebuah bakul sejauh 2 meter c. Lambungkan bola itu setinggi yang dari kedudukan murid yang memukul boleh ke arah pasangannya. bola. d. Rakan pasangan akan menyambut c. Murid perlu melambung bola menegak bola dengan tangannya. ke atas dan memukul bola semasa ia e. Selepas itu, ulangi perbuatan lambung menurun ke dalam bakul. dan sambut antara rakan. d. Setiap pemain boleh melakukan 5 kali percubaan lalu bertukar giliran. 27. Ping Pong Ping Pong AktivitiGambar rajah AktivitiGambar rajah Permainan :4 d. Murid seterusnya melakukan aktiviti Nama : Menimbang Bola yang sama. Kumpulan yang mendapat Kemahiran: Forehand & Backhand 5 mata dahulu akan menjadi johan.e. Selepas rehat, murid melakukan servis Langkah-langkah: backspin diikuti larian ke hujung meja a. Individu - Seorang sebiji bola ping pong. bertentangan untuk menyambut bola b. Murid menimbang bola dengan cara selepas satu lantunan di atas meja. Jika forehand dan backhand berselang seli berjaya akan mendapat 1mata. Murid tanpa menjatuhkan bola dan mengira tersebut pulang kepada kumpulan dan jumlah timbangan. memberi bola ke ahli berikutnya. c. Jumlah timbangan paling banyak akan f. Murid seterusnya melakukan aktiviti yang menang. sama. Kumpulan yang mendapat 5 mata akan menjadi johan.54 Permainan :5 Nama: Multiple Ball Training 5.3 PUKULAN (FOREHAND) 55 Kemahiran: Servis Topspin & Servis Backspin A. Kemahiran Asas Langkah-langkah: a. Murid berpasangan. Bersedia dengan kaki dan bahu dalam posisi yang sama. b. Sediakan 10 biji bola ping pong dalam Bengkokkan lutut dan badan menghala ke hadapan. Raket berada di hadapan badan. bakul untuk setiap pasangan. Kaki kanan bergerak sedikit ke belakang. c. Murid melakukan servis 5 kali topspin Hayunkan raket dari belakang dan menyentuh bola pada posisi yang tertinggi. dan 5 kali backspin dan pasangannya Ikut lajak pukulan ke hadapan. mengutip bola. d. Tukar giliran servis dan kutip bola. Permainan :6 Nama : Berganti-ganti (Relay) Jaring diolah dari Kemahiran: Servis Topspin & Servis Backspin susunan buku Langkah-langkah: a. Tiga orang murid dalam satu kumpulan (rujuk Gamba rajah). b. Murid melakukan servis topspin diikutibersedia hayun raket kepukul bola padaikut lajakpulang kepada larian ke hujung meja bertentangan untukMeja murid boleh cantum menjadibelakang posisi tertinggikeadaan sedia menyambut bola selepas satu lantunan di atas meja. Jika berjaya akan mendapat 1 mata. Meja Ping Pong untuk semua aktiviti c. Murid tersebut pulang ke kumpulan dan memberi bola ke ahli berikutnya. 28. Ping PongPing Pong B. Permainan kecil AktivitiGambar rajahAktivitiGambar rajah Permainan :3 Nama :Pukulan Forehand 2 Sasaran Kemahiran :Pukulan Forehand Permainan :1 Nama : Bola GantungLangkah-langkah: Kemahiran :Pukulan Forehand a. 5-10 orang dalam satu kumpulan b. Sediakan 10 biji bola. Langkah-langkah: c. Murid melambung bola dan melakukan a. Murid berpasangan. pukulan forehand. b. Gantung sebiji bola ping pong pada d. Bola perlu melepasi jaring dan kena sebatang kayu. pada sudut kiri atau sudut kanan meja c. Seorang memegang batang kayu dan ping pong. biarkan bola tergantung pada paras dada. e. Rakan lain akan mengira berapa d. Pasangannya memukul bola dengan pukulan yang berjaya jatuh pada 56 menggunakan cara pukulan forehand. e. Setiap murid memukul 20 kali. sasaran yang ditetapkan. f. Setiap murid diberi 3 kali peluang.57 f. Murid bergilir dengan pasangan. 5.4PUKULAN (BACKHAND) Permainan :2 Nama : Pukulan ke Bakul/Kotak Kemahiran :Pukulan Forehand A. Kemahiran Asas Bersedia dengan kaki dan bahu dalam posisi yang sama. Langkah-langkah: Bengkok lutut dan hala badan ke hadapan. a. Bahagikan murid kepada 8-12 orang Raket menghala ke belakang pada paras pinggang. dalam satu kumpulan. Bila memukul bola, raket menghala ke hadapan. b. Letakkan sebuah bakul/kotak kecil 2 meter dari tempat permulaan. c. Murid melantunkan bola di lantai dan memukul bola ketika ia menaik, dengan cara forehand ke dalam bakul/ kotak. d. Setiap murid memukul bola bergilir- gilir. e. Peruntukan masa 5 minit. Ulangi beberapa pusingan. f. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah bola yang dapat dimasukkan ke dalam bakul/kotak.Cara-cara melakukan pukulan backhand 29. Ping PongPing Pong B. Permainan Kecil Aktiviti Gambar rajahAktivitiGambar rajahf. Kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah bola yang dapat dimasukkan ke Permainan :1 dalam bakul/kotak. Nama : Bola GantungVariasi Kemahiran :Pukulan BackhandSelepas murid menguasai pukulanbackhand, guru boleh mengarahkan murid Langkah-langkah:memukul bola dengan pukulan forehand a. Murid berpasangan.dan backhand berselang seli. b. Gantung sebiji bola ping pong pada sebatang kayu. c. Seorang memegang batang kayu dan biarkan bola tergantung pada paras dada.58 d. Pasangannya memukul bola dengan menggunakan cara pukulan backhand.59 e. Setiap orang murid memukul 20 kali. f. Murid bergilir dengan pasangannya. Variasi Selepas murid menguasai pukulan kilas, guruPermainan :3 boleh mengarahkan murid memukul bola Nama :Pukulan Backhand sekali dengan pukulan forehand dan sekaliKemahiran :Pukulan Backhand lagi pukulan backhand secara berselang-seli.Langkah-langkah: a. Lima orang dalam satu kumpulan. Permainan :2 b. Sediakan 10 biji bola dalam 1 bakul. Nama : Pukul ke Bakul/Kotak c. Murid melantun bola di permukaan Kemahiran :Pukulan Backhand meja, melakukan pukulan backhand ketika bola menaik. Langkah-langkah:d. Bola perlu melepasi jaring dan kena a. Bahagikan murid kepada 8-12 orang pada meja. dalam satu kumpulan.e. Rakan lain akan mengutip bola dan b. Letakkan sebuah bakul/kotak kecil 2 m mengira berapa pukulan yang berjaya. dari tempat permulaan.f. Setiap murid diberi peluang sebanyak c. Murid melantunkan bola di lantai dan 5 kali untuk melakukan pukulan. memukul bola ketika ia menaik, dengan cara pukulan kilas, ke dalam bakul/kotak.Variasi: d. Setiap murid memukul bola bergilir-gilir.Selepas murid menguasai kemahiran ini, e. Peruntukan masa 5 minit. Ulangi beberapa guru boleh melambung bola ke dua tempat pusingan. kiri dan kanan di atas meja ping pong,Murid memukul bola kembali untuk melatihpergerakan murid tersebut. 30. Ping PongPing PongB. Permainan Kecil Aktiviti Gambar rajah Permainan :4Aktiviti Gambar rajahNama : Kriket Meja dengan Backhand PushPermainan :1Kemahiran : Pukulan Backhand PushNama : Lantun dan SmashKemahiran: SmashLangkah-langkah:a. Lima orang dalam satu kumpulan. Langkah-langkah:b. Sediakan 10 biji bola dalam 1 bakul.a. Murid berpasangan.c. Murid melambung bola dan melakukan b. Murid melantunkan bola ke lantai.pukulan backhand ke backhand rakan. c. Pasangannya perlu melakukan Pihak rakan akan menyambut bola dan pukulan smash ketika bola menaik masuk ke dalam bakul. seperti.d. Rakan lain akan mengira berapa Variasi60pukulan backhand yang berjaya. Selepas murid menguasai kemahiransmash, guru boleh mengarahkan rakannya 61e. Setiap murid diberi 5 kali peluang untuk melakukan pukulan push. melantunkan bola ke kiri dan kanan supayamurid itu perlu menggerakkan badannyauntuk melakukan pukulan smash. 5.5 SMASH A. Kemahiran asasPermainan :2 Jarakkan diri ke arah belakang meja.Nama : Lantun dan Smash Tangan menghala ke belakang.Kemahiran: Smash Berat badan beralih dari belakang ke kaki hadapan, pusingkan bahagian pinggang. Langkah-langkah: Melakukan pukulan di puncak lantunan dengan kuat. a. Murid berpasangan. Posisi bersedia. b. Murid melantunkan bola ke meja dan Tangan menghala ke belakang. melakukan pukulan smash ketika bola Buat pukulan smash ke hadapan. menaik. Ikut lajak.c. Rakan yang berada di hujung meja bertentangan akan menyambut bola dan mengulangi lakuan pemain pertama. 31. Ping PongPing PongAktiviti Gambar rajah RUJUKAN Permainan :3 Cai Ming Xu. (1990). Table Tennis, Wan Li Book Shop, Guang Dong People Press Ltd, Nama : Lantun dan Smash China. Kemahiran: SmashGlenn Tepper. (2003). ITTF Level 1 Coaching Manual. International Table Tennis Langkah-langkah: a. Aktiviti ini dijalankan dalam kumpulan.Federation. b. Seorang akan melambung bola tinggi ke hujung meja dari tepi meja. RakannyaInternational Table Tennis Federation (2003). Breaking Down Barriers (Of Poverty, melakukan smash seperti dalam gambarInjustice, Aids, Drugs, Alcohol) With Table Tennis Balls!. ITTF. bersiri, melepasi jaring dan masuk ke meja lawan.Larry Hodges. (1993). Ping Pong: Meniti Tangga Kejayaan, Human Kinetics c. Seorang murid diberikan 3 kali peluang.Publishers, USA. d. Tukar giliran. e. Kemenangan diputuskan dengan berapaLee Chin Choy. (1991). Ping Pong, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.62 kali smash yang berjaya.63Sen Wu. (1992). Panduan Pengajaran Ping Pong Dengan Ilustrasi, Wu Ling Press Ltd. Variasi Selepas murid menguasai kemahiran smash, guru boleh mengarahkan rakannya ENGLISH SCHOOLS TABLE TENNIS ASSOCIATION. melambung bola ke kiri dan kanan supaya(HYPERLINK http://www.estta.org.uk/development.html http://www.estta.org.uk/ murid itu perlu mengerakkan badannya development.html) untuk melakukan pukulan smash.English Schools Table Tennis Association. (2008). Butterfly More Schools Project Permainan :4 Toolkit: Development & Competition Toolkit Handbook. United Kingdom. (HYPERLINK Nama : Target Ponghttp://www.estta.org.uk/More%20Schools%20Project/MSP%20Handbook/All%20 Kemahiran: Smash Handbook%20Pages.pdf http://www.estta.org.uk/More%20Schools%20Project/MSP%20Handbook/All%20Handbook%20Pages.pdf ) Langkah-langkah: a. 3 orang satu pasukan.Glenn Tepper. Alois Rosario. Wilhelmina Pruyn. (2002). Table Tennis In Schools b. Seorang melantun bola ke lantai. c. Rakannya akan melakukan smash ketika Program. Table Tennis Victoria, Table Tennis Australia, Australia. bola menaik, ke target yang telah(HYPERLINK http://www.ittf.com/ittf_development/Tops_Manual.pdf http://www.ittf. disediakan. com/ittf_development/Tops_Manual.pdf ) d. Rakan ke 3 mengutip bola secepat mungkin.Russell S. Jordan. (1999). Newgy School Table Tennis Program. USA Table Tennis e. Setiap orang mesti smash sekali danMagazine. (HYPERLINK http://www.usatt.org/juniors/newgy_school_program.shtml digilirkan. http://www.usatt.org/juniors/newgy_school_program.shtml) f. Bola yang berjaya mengenai sasaran dikira mata mengikut nilai target. g. Permainan diberi masa 3 minit sekumpulan. h. Kumpulan yang mengumpul mata tertinggi menang. 32. Ping Pong ISTILAH A Game Satu Permainan A Match Satu Perlawanan Game Point Mata Permainan Match Point Mata Perlawanan 11 Point System Sistem Mata 11 Time Up Pemain meminta permainan ditangguhkan selama satu minit. Let Tiada mata diberikan dan permainan dimainkan semula.64