peta pemikiran

Download Peta pemikiran

Post on 09-Dec-2014

22.111 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. KURSUS PROGRAM i-THINKMEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR1KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2. Bahan ini dibangunkan dan diterjemahkan berdasar nota kursus yang dikendalikan oleh Kestrel Education, United Kingdom2 3. 3 Cont.. 4. 6 TITIK PERMULAANRangkaian Peta VisualKolaborasi KemahiranBerfikir Membangunkan KecenderunganPeribadiPenyoalan Reflektif Membentuk persekitaran4 5. Paradigmaglobalisasi menyatakan bahawasesuatu maklumat dapat disebarkandengan luas dalam masa yang singkat Namun, yang paling penting adalahbagaimana maklumat itu diterima melaluipenglihatan dan pendengaran seseorangyang diproses oleh bahagian otakDavid BrooksThe Cognitive AgeNew York TimesFriday, May 2, 20085 6. Adakahseseorang individu berupaya untukmemahami maklumat yang diterima? Adakah seseorang individu dapatmengeksploitasi maklumat yang diperolehi? Adakah budaya membentuk corakpemikiran individu? David Brooks The Cognitive Age New York Times Friday, May 2, 20086 7. Vygotskyyakin bahawa minda kita adalahdipengaruhi oleh alat yang digunakan.Semasa kita melakukan aktiviti fizikalseperti menanam pokok atau menggosokgigi, aktiviti tersebut perlu dilakukan denganmenggunakan alat yang sesuai Kita perlu menyedari bahawa alat yang kitagunakan semasa berfikir juga penting James Hiebert, et. al. Making Sense7 8. GAMBARAN SECARA UMUMSoalan Proses pemikiranPeta pemikiran (gambar peta)Bagaimanakah kamu mendefinisikan benda atau idea ini?Mendefinisikan mengikutApakah konteksnya?Apakah rujukan kamu? konteksBagaimanakah kamu menerangkan sesuatu benda? ApakahMenerangkan kualitikata sifat yang paling sesuai untuk menerangkan benda ini?Apakah persamaan dan perbezaan kedua-dua benda ini? Mana Membanding bezasatu yang akan kamu pilihi?Kenapa?Apakah isi utama,isi sokongan dan maklumat berkenaan Membuat pengelasantentang informasi ini?Apakah komponen atau bahagian yang membentuk objek Hubungan bahagian-fizikal ini? seluruhApakah yang berlaku? Apakah urutan bagi sesuatu peristiwaUrutanyang berlaku?Apakah peringkat perkembangannya?Apakah yang menyebabkan perkara ini dan kesan-kesannya?Sebab dan kesanApakah yang mungkin berlaku?Apakah perkaitan atau analogi antaranya? Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor penghubung) as8 9. Peta Pemikiran Proses Kata KunciPemikiran Mendefinisikan mengikut Konteks/ Senaraikan, jelaskan, tuliskan semua yang anda tahu, Bulatan konteks sumbangsaran, kenalpasti, kaitkan dengan pengetahuan sedia ada, meneroka makna/ maklumat BuihMenerangkan kualiti Terangkan, Jelaskan, Gunakan 5 pancaindera untuk menerangkan sesuatu, kualiti, sifat, ciri-ciri Membanding beza Bandingkan, bezakan,carikan persamaan dan perbezaan, bezakanPeta Buihantara A dengan BBerganda Membuat pengelasanKelaskan, Asingkan, Kategorikan, Kenalpasti antara idea utama dan Pokok penjelasannya Hubungan bahagian-Sebahagian daripada.., tunjukkan struktur., ambil sebahagianDakapseluruh daripada., kenalpasti struktur, komponen fizikal, anatomi AlirUrutanSusunkan mengikut aturan yang betul, ceritakan/ kira semula, kitaran, tunjukkan proses, selesaikan masalah., mengkaji corak (trend) Pelbagai Alir Sebab dan AkibatSebab dan akibat, bincangkan akibatnya/ pengajaran, apakah yang akan berlaku sekiranya., jika.maka.., terangkan perubatan., kenalpasti pengajarannya, kenalpasti keputusan daripada., apa yang berlaku jika Analogi (hubungan yangKenalpasti perkaitan, meneka peraturan, simbol, analogi, kesetaraan Titisama, mencari faktor penghubung)9 10. Pada akhir kursus, peserta kursus akan dapat:Mendefinisikan danmenggunakan 8 petapemikiranMenghubungkaitkan peta pemikiran denganteknik menyoal sertapemikiran muridMengintegrasikan bidang kandungan Memperkenalkan 8peta pemikiran kepada murid10 11. Dihasilkan oleh peserta kursus dan murid sekolah rintis11 12. 12 13. Perkara atau orang yang mempengaruhi sayaGuru ibubapa PengalamanBerjalanKemahiranBerfikirAliHana Ketua Unit Makanankeluarga20 14. Perkara atau orang yang mempengaruhi saya Maklumat yang berkenaan dengan sayaNama21 15. 22 16. 23 17. Mempunyai enam kaki? Berbadan Gula-gula kecil SeranggaMerah24 18. Apakah sumber yang kamu rujuk? Segala maklumat yang kamu ketahui tentang kemahiran berfikir Kemahiranberfikir25 19. MENGGUNAKAN PETABULATAN Dalam pengajaran yang lalu, adakah peta bulatan sepatutnya digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pdp? Pada masa yang akan datang, adakah anda akan menggunakan peta bulatan semasa mengajar sesuatu topik?26 20. Pembelajaran yang lebih berkesan bukan sahaja bergantung kepada arahan yang merangsangkan daripada guru... (Instruct) malah, yang lebih penting ialah memberi peluang kepada murid belajar secara kendiri (Construct)27 21. PETA PEMIKIRAN Keseragaman Penggunaan PetaPemikiran28 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA29 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 23. Berdasarkan kajian kecerdasan, petapemikiran telah menggabungkan prosespembelajaran secara kognitif danpersembahan maklumat secara visualdalam bentuk grafik30 24. Apabilapendekatan keseluruhan sekolahdilaksanakan, penggunaan peta pemikirantelah menyediakan satu cara berfikir yangkonsisten untuk guru menyampaikanmaklumat dan murid belajar dan mengingat31 25. PetaPemikiran bukan kurikulum yang baru,tetapi merupakan alat berfikir yangmembolehkan guru menyampaikankurikulum yang sedia ada dalam bentukyang lebih bermakna32 26. Apakah itu Peta Pemikiran dan adakah ia Bentuk berbeza denganVisual Pengurusan Grafik (GraphicDigunakanBerdasarkan untuk Organizer)?menggabung 8 kemahirankognitif jalin fakta yang Peta kompleks PemikiranGunakan Peta Bulatan untuk DigunakanDigunakan dalam semua mendefinisikan oleh semua bidang Peta Pemikirangurukandungan33 27. Pengurusan Grafik Peta Pemikiran Sumbangsaran berkaitan tugasMendefinisikanmengikut konteks Peta minda Menerangkan Kitaran Hidup:Sainsmenggunakan kata/ frasa adjektif webbingKronologi: SejarahMembanding beza Kluster Pengelasan Gambar rajah venn:Matematik Sebahagian daripada Peta konsep keseluruhanMembuat turutan Sebab dan kesan AnalogiUntukUntuk tugasanVisual pemikiran yang pengetahuanyang lebihumum untuk kelas dan individuterperincisekolah34 28. 80% daripada informasi yang diterima oleh otak adalahdalam bentuk VISUAL40% daripada saraf gentian dalam badan yang disambungke bahagian otak adalahdihubungkan dengan retina36,000 mesej dalam bentuk -Eric Jensen,visual dapat diterima oleh Brain BasedLearningmata dalam masa satu jam35 29. Pengetahuan akan disimpan dalam dua bentuk: 1. Bentuk Linguistik 2. Bentuk Bukan LinguistikKajian menunjukkan bahawa semakinbanyak kita menggunakan kedua-duabentuk di atas, semakin senang dapat kita berfikir dan ingat sesuatu.36 30. PEANUTS BY: SCHULZ37 31. 38 32. Bentuk VisualDigunakan untukBerdasarkanmenggabung8 kemahiran jalin fakta yang Peta cognitif kompleks Pemikiran Digunakan Digunakan oleh semuadalam semuaguru bidang kandunganPeta Pemikiran membolehkanmurid memahami kemahirankognitif yang abstrak melalui bentuk visual yang konkrit.39 33. Bentuk Visual Digunakan untuk menggabungBerdasarkan 8jalin fakta yangkemahiran Peta kognitifkompleks Pemikiran Digunakan dalamDigunakan olehsemua bidangsemua gurukandungan40 34. Bentuk VisualDigunakan untukBerdasarkan 8menggabung kemahiran jalin fakta yangPetakognitif kompleksPemikiranDigunakan dalamDigunakan oleh semua bidangsemua guru kandungan41 35. Bentuk Visual Digunakan untuk menggabung jalinBerdasarkan 8fakta yangkemahiranPetakognitif kompleksPemikiranDigunakan dalamDigunakan oleh semua bidangsemua guru kandungan42 36. 43 37. 44 38. 45 39. 46 40. 47 41. Fleksibel Reflektif PETA PEMIKIRAN PerkembanganIntegratif48 42. Bagaimanakah anda mengetahui apa yang anda tahu? Persamaan PerbezaanPerbezaan49 43. MENGGUNAKAN PETA BUIH BERGANDA Dalam pengajaran yang lalu, adakah peta buih berganda sepatutnya digunakan untuk meningkatkan keberkesanan pdp? Pada masa yang akan datang, adakah kamu akan menggunakan peta buih berganda semasa mengajar sesuatu topik?50 44. 51 45. Mendefinisikan mengikut konteks52 46. PETA BULATAN BENTUK:NOTA: PROSES BERFIKIR:53 47. Mathematics 48. Penerangan MenggunakanKata/Frasa Adjektif 49. PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRANPeta BuihBENTUK:NOTA:Adjektif, fakta, Attributes: MathspendapatAProperties: SciencePerkara, TopikPROSES BERFIKIR:Penerangan (Adjektif)Hanya Adjektif! 50. 61 51. Membanding Beza 52. PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUKPEMBELAJARAN PETA PEMIKIRANPeta Buih BergandaNOTA:Unik: SeragamBENTUK: Perbezaan Persamaan: Perbezaan Ada Kaitan denganVennPROSES BERFIKIR: Persamaan DiagramBanding/BezaKod Warna 53. Membuat Pengelasan 54. PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUK PEMBELAJARAN PETA PEMIKIRANPeta Pokok BENTUK: NOTA: Tajuk, topik, kategori JenisKategoriKategori ataukumpulanPROSES BERFIKIR: Detail, contoh Induktif / Kelaskan, asingkan,Deduktif kategorikan 55. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 56. Hubungan Seluruh-Bahagian 57. PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUKPEMBELAJARAN PETA PEMIKIRANPeta DakapBENTUK:NOTA:KeseluruhanSebahagian daripada Pecahan kecil Fizikal,Bahagian bendautamaPROSES BERFIKIR: maujudHubungan Seluruh-Bahagian, Struktur 58. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA74 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 59. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA75 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 60. Urutan 61. PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUKPEMBELAJARAN PETA PEMIKIRANPeta AlirBENTUK: NOTA: Plot, Proses,Langkah Utama Kronologi Penerangan tentang langkah utamaPROSES BERFIKIR:Boleh dilukis dariTurutan, Kitaran,Langkah pelbagai arah 62. Sebab dan Akibat 63. PANDUAN MENYEDIAKAN NOTA UNTUKPEMBELAJARAN PETA PEMIKIRANPeta Pelbagai AlirPenerangan tentang sebabBENTUK: NOTA:SebabRamalan akibat/ kesanKejadian Menganalisa akibat/kesanjikamakaAkibat, HasilPROSES BERFIKIR: bila akibatnya/kesannyaSebab dan KesanMeramalkan kejadian Boleh jadi satu bahagian sahaja 64. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA87 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 65. KEME