perspektif kognitif tingkahlaku-behaviorist.ppt

34
PEMBENTUKAN SAHSIAH PEMBENTUKAN SAHSIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF BERDASARKAN PERSPEKTIF KOGNITIF TINGKAH LAKU (CBT) KOGNITIF TINGKAH LAKU (CBT) DAN RAWATAN SAHSIAH DAN RAWATAN SAHSIAH Disediakan oleh: Disediakan oleh: Jabatan Bimbingan dan Jabatan Bimbingan dan kaunseling kaunseling

Upload: melania-a-dingkim

Post on 17-Jan-2016

131 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

Page 1: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

PEMBENTUKAN SAHSIAH PEMBENTUKAN SAHSIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF BERDASARKAN PERSPEKTIF

KOGNITIF TINGKAH LAKU (CBT) KOGNITIF TINGKAH LAKU (CBT) DAN RAWATAN SAHSIAHDAN RAWATAN SAHSIAH

Disediakan oleh:Disediakan oleh:Jabatan Bimbingan dan kaunselingJabatan Bimbingan dan kaunseling

Page 2: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

PEMBENTUKAN SAHSIAH PEMBENTUKAN SAHSIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF KOGNITIF BERDASARKAN PERSPEKTIF KOGNITIF TINGKAH LAKU (CBT) DAN RAWATAN TINGKAH LAKU (CBT) DAN RAWATAN

SAHSIAHSAHSIAH1960 – Aaron Beck membina terapi 1960 – Aaron Beck membina terapi

kognitif tingkah laku.kognitif tingkah laku.

Kognitif – pemikiranKognitif – pemikiran

Tingkah laku – perlakuanTingkah laku – perlakuan

Pendekatan kognitif tingkah laku adalah Pendekatan kognitif tingkah laku adalah

umum. Di dalamnya ada umum. Di dalamnya ada Rational Emotive Rational Emotive Behavior Therapy, Rational Behavior Therapy, Behavior Therapy, Rational Behavior Therapy, Rational Living Therapy, Cognitive Therapy, and Rational Living Therapy, Cognitive Therapy, and Dialectic Behavior TherapyDialectic Behavior Therapy dan dan Reality TherapyReality Therapy..

Page 3: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

PemikiranPemikiran

Tingkah Tingkah lakulaku PerasaanPerasaan

HasilHasil

PeristiwaPeristiwa

Page 4: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Prinsip CBTPrinsip CBT

1.1. Ubah cara berfikir – ubah perasaanUbah cara berfikir – ubah perasaan

2.2. Ubah tingkah laku – ubah perasaanUbah tingkah laku – ubah perasaan

3.3. Sangat berstrukturSangat berstruktur

4.4. Proses yang mempunyai matlamatProses yang mempunyai matlamat

5.5. Matlamat sesi – mengajar ahli berfikir Matlamat sesi – mengajar ahli berfikir secara berkesan dan bertingkah laku secara berkesan dan bertingkah laku yang sesuaiyang sesuai

Page 5: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

6. Mempunyai teknik-teknik yang khusus6. Mempunyai teknik-teknik yang khusus

a.a. Main perananMain peranan

b.b. Analisis kelebihan dan kekuranganAnalisis kelebihan dan kekurangan

c.c. Menentukan matlamatMenentukan matlamat

d.d. ImaginasiImaginasi

e.e. RelaksasiRelaksasi

f.f. Penstrukturan kembali kognitifPenstrukturan kembali kognitif

Page 6: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Soalan prosesSoalan proses

1.1. Apa yang telah berlaku ?Apa yang telah berlaku ?

2.2. Apa yang anda sedang fikirkan ?Apa yang anda sedang fikirkan ?

3.3. Bagaimana perasaan, emosi dan fizikal Bagaimana perasaan, emosi dan fizikal anda ?anda ?

4.4. Apa yang anda lakukan ? Apa yang anda lakukan ?

Page 7: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

7. Home work (Tugasan kerja rumah) – 7. Home work (Tugasan kerja rumah) – proses yang penting dalam CBTproses yang penting dalam CBT

8. Pentingkan pemberian maklumat dan 8. Pentingkan pemberian maklumat dan pengajaran kemahiranpengajaran kemahiran

9. Berunsurkan logik 9. Berunsurkan logik

10. Berorientasikan penyelesaian masalah10. Berorientasikan penyelesaian masalah

11. Mementingkan masa sekarang11. Mementingkan masa sekarang

Page 8: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Pembentukan sahsiah berdasarkan perspektif Pembentukan sahsiah berdasarkan perspektif Choice Choice TheoryTheory (CT) dan rawatan sahsiah (CT) dan rawatan sahsiah

Membincangkan tentang bagaimana seseorang Membincangkan tentang bagaimana seseorang individu itu bertingkahlaku dan mengapa mereka individu itu bertingkahlaku dan mengapa mereka bertingkah laku.bertingkah laku.

Page 9: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Mengapa manusia bermasalah…Mengapa manusia bermasalah…

Individu tidak dapat memenuhi apa yang Individu tidak dapat memenuhi apa yang mereka inginkan (mereka inginkan (quality worldquality world) ) berdasarkan keperluan asas (berdasarkan keperluan asas (basic basic needs).needs).

Gagal memilih tingkah laku yang Gagal memilih tingkah laku yang berkesan. berkesan.

Tidak mahu bertanggungjawab ke atas Tidak mahu bertanggungjawab ke atas pilihanpilihan

Page 10: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Basic NeedsBasic Needs1. Love & Belonging ( Sayang & dipunyai)1. Love & Belonging ( Sayang & dipunyai)

2. Fun (Kegembiraan)2. Fun (Kegembiraan)

3. Freedom (Kebebasan memilih)3. Freedom (Kebebasan memilih)

4. Power (Menghargai, dihargai, bersaing)4. Power (Menghargai, dihargai, bersaing)

5. Survival (Kelangsungan hidup)5. Survival (Kelangsungan hidup)

* Glasser (1965; 1989 dan 1998) dan Ahmad Jazimin (2003)* Glasser (1965; 1989 dan 1998) dan Ahmad Jazimin (2003)

Page 11: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Situasi ASituasi A

PemikiranPemikiran PerasaanPerasaan Tingkah Tingkah LakuLaku

KesanKesan

Kenapa Kenapa saya tidak saya tidak disayangidisayangi

Sedih dan Sedih dan kecewakecewa

Murung Murung Tidak minat Tidak minat belajar dan belajar dan ponteng ponteng kuliahkuliah

Page 12: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Situasi BSituasi B

PemikiranPemikiran PerasaanPerasaan Tingkah Tingkah LakuLaku

KesanKesan

Menerima Menerima hakikat hakikat bahawa bahawa kasih kasih sayang itu sayang itu satu satu anugerahanugerah

SelesaSelesa BertenagaBertenaga Sanggup Sanggup menghadamenghadapi apa pi apa sahaja sahaja kesukaran kesukaran hiduphidup

Page 13: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

4 soalan dalam proses Terapi Realiti4 soalan dalam proses Terapi Realiti::

1. 1. WW = Apa yang anda inginkan ? ( = Apa yang anda inginkan ? (Quality worldQuality world))

2. 2. DD = Bagaimana perasaan, pemikiran dan = Bagaimana perasaan, pemikiran dan tingkah laku anda ? (tingkah laku anda ? (Present behaviourPresent behaviour))

Apa pilihan anda ? (Apa pilihan anda ? (ChoiceChoice))

3. 3. EE = Apakah segala tindakan anda selaras = Apakah segala tindakan anda selaras dengan keinginan anda? (dengan keinginan anda? (Self-Self- EvaluationEvaluation))

4. 4. PP = Apa perancangan anda? ( = Apa perancangan anda? (Future positiveFuture positive))

Page 14: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Pembentukan sahsiah berdasarkan pespektif kognitif Pembentukan sahsiah berdasarkan pespektif kognitif (REBT)(REBT)

Teori ini juga memberikan penekanan kepada Teori ini juga memberikan penekanan kepada pemikiran, penganalisaan, penilaian, perlakuan pemikiran, penganalisaan, penilaian, perlakuan dan membuat keputusan. Pendekatan ini juga dan membuat keputusan. Pendekatan ini juga bercorak didaktif atau mengajar, mengarah dan bercorak didaktif atau mengajar, mengarah dan mengutamakan kepada pemikiran daripada mengutamakan kepada pemikiran daripada kepercayaan yang tidak rasional itu.kepercayaan yang tidak rasional itu.

Page 15: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Pandangan terhadap sifat manusiaPandangan terhadap sifat manusia

Manusia dilahirkan dengan keupayaan Manusia dilahirkan dengan keupayaan untuk berfikiran secara rasional dan tidak untuk berfikiran secara rasional dan tidak rasional.rasional.

Individu akan mengalami neurosis atau Individu akan mengalami neurosis atau psikosis disebabkan idea-idea dan psikosis disebabkan idea-idea dan kepercayaan yang tidak rasional, tidak kepercayaan yang tidak rasional, tidak realistik dan tidak logik dan menimbulkan realistik dan tidak logik dan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku yang gangguan emosi dan tingkah laku yang bersifat bersifat self-defeatingself-defeating (putus asa). (putus asa).

Page 16: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Bagaimana gangguan berlaku ke Bagaimana gangguan berlaku ke atas manusiaatas manusia

manusia menghadapi masalah adalah manusia menghadapi masalah adalah bukan akibat daripada sesuatu perkara bukan akibat daripada sesuatu perkara atau peristiwa tetapi disebabkan oleh atau peristiwa tetapi disebabkan oleh pandangan atau pemikiran mereka sendiri pandangan atau pemikiran mereka sendiri terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku.

Page 17: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

PsikotikPsikotik

• Tidak dapat menerima realitiTidak dapat menerima realiti

• Demanding – Terlalu menuntut (toleransi rendah).Demanding – Terlalu menuntut (toleransi rendah).

• Tidak mahu mengalah dan menyalahkan orang lain.Tidak mahu mengalah dan menyalahkan orang lain.

• Sikap rigid (tiada fleksibiliti) – kata-kata mesti, perlu, Sikap rigid (tiada fleksibiliti) – kata-kata mesti, perlu, sepatutnya dll.sepatutnya dll.

• Kompulsif, stereotaiping, dan Kompulsif, stereotaiping, dan self-withdrawalself-withdrawal..

Page 18: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

NeurosisNeurosis • Tidak dapat menerima realitiTidak dapat menerima realiti

• Selalu menyalahkan diri.Selalu menyalahkan diri.

• Awfulizing – Rasa malu teramat sangatAwfulizing – Rasa malu teramat sangat

• Deservingness – Terlalu mengalahDeservingness – Terlalu mengalah

• Damnation – Menyalahkan diri.Damnation – Menyalahkan diri.

• Lemah harapan.Lemah harapan.

• Fobia.Fobia.

• Self-withdrawal – Menarik diriSelf-withdrawal – Menarik diri

Page 19: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Pemikiran Tidak Rasional yang seringkali Pemikiran Tidak Rasional yang seringkali menggangu manusiamenggangu manusia

Saya mesti disayangi oleh semua orangSaya mesti disayangi oleh semua orang Masalah orang lain adalah masalah sayaMasalah orang lain adalah masalah saya Orang kejam dan jahat mesti dihukumOrang kejam dan jahat mesti dihukum Saya mesti ingat bahaya selalu Saya mesti ingat bahaya selalu

sekiranya ianya seringkali mengganggu sekiranya ianya seringkali mengganggu hidup sayahidup saya

Lari dari masalah lebih baik dari Lari dari masalah lebih baik dari menghadapinyamenghadapinya

Page 20: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Saya mesti bergantung pada orang lainSaya mesti bergantung pada orang lain Bahagia mesti datang dari luar bukannya Bahagia mesti datang dari luar bukannya

dari diri sayadari diri saya Saya tidak boleh ubah diri sayaSaya tidak boleh ubah diri saya Saya mesti dapat apa yang saya hendakSaya mesti dapat apa yang saya hendak Masa lampau sangat penting kerana ia Masa lampau sangat penting kerana ia

mempengaruhi diri saya pada hari ini.mempengaruhi diri saya pada hari ini. Saya melihat diri saya ini sangat teruk dan Saya melihat diri saya ini sangat teruk dan

tidak boleh diubah.tidak boleh diubah.

Page 21: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Konsep ABCDEKonsep ABCDE A ialah penggerak pengalaman(activating A ialah penggerak pengalaman(activating

experience) atau peristiwa experience) atau peristiwa B ialah sistem kepercayaan yang dianuti B ialah sistem kepercayaan yang dianuti

oleh seseorang oleh seseorang C ialah akibat consequenceC ialah akibat consequence iaitu kesan ke iaitu kesan ke

atas perasaan klienatas perasaan klien D ialah kaedah-kaedah untuk berhujah, D ialah kaedah-kaedah untuk berhujah,

mengajar, mencabar dan memperbetulkan mengajar, mencabar dan memperbetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional sistem kepercayaan yang tidak rasional

E berlaku apabila pemikiran/perasaan E berlaku apabila pemikiran/perasaan menjadi normal dan mempunyai sistem menjadi normal dan mempunyai sistem kepercayaan dan penilaian yang rasional kepercayaan dan penilaian yang rasional

Page 22: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Contoh ABCDEContoh ABCDE AA ialahialah gagal dalam peperiksaan. gagal dalam peperiksaan. B B ialah saya mesti tidak pandaiialah saya mesti tidak pandai C C ialah saya rasa sedih dan rendah diriialah saya rasa sedih dan rendah diri D D ialah “ nampaknya anda melihat diri ialah “ nampaknya anda melihat diri

anda teruk dan tidak boleh di ubah. Siapa anda teruk dan tidak boleh di ubah. Siapa kata?”kata?”

E ialah “ anda memang gagal dalam E ialah “ anda memang gagal dalam peperiksaan tapi tak semestinya anda peperiksaan tapi tak semestinya anda gagal selama-lamanya”gagal selama-lamanya”

Page 23: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Pembentukan sahsiah berdasarkan pespektif Pembentukan sahsiah berdasarkan pespektif behaviourismebehaviourisme

mal-adaptif’ (salah suaian).mal-adaptif’ (salah suaian).2. tingkah laku musnah;2. tingkah laku musnah; - musnah diri- musnah diri - orang lain- orang lain - benda- benda dipelajari sama ada melalui dipelajari sama ada melalui proses rangsangan, peneguhan atauproses rangsangan, peneguhan ataupeniruan.peniruan.

Page 24: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

MatlamatMatlamat

1.Membentuk perlakuan ‘adaptif’ dengan 1.Membentuk perlakuan ‘adaptif’ dengan keperluan dan nilai hidup masyarakat.keperluan dan nilai hidup masyarakat.

2. Membina pelan tindakan.2. Membina pelan tindakan.

  

3. Melaksanakan pelan tindakan yang3. Melaksanakan pelan tindakan yang

realistikrealistik

Page 25: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Funtional AnalysisFuntional Analysis

Kaunselor Analisis A,B dan C pelajar.Kaunselor Analisis A,B dan C pelajar.Dalam tingkahlaku;Dalam tingkahlaku;A = A = Antecedent eventsAntecedent events (peristiwa berlaku (peristiwa berlaku

sblm tercetusnya t/laku yg ingin diubah.sblm tercetusnya t/laku yg ingin diubah.

B = B = Behaviour Behaviour (t/laku maladaptif seperti (t/laku maladaptif seperti ponteng, buli, mencuri dll.)ponteng, buli, mencuri dll.)

C=C=ConsequenceConsequence (kesan dr segi perasaan & (kesan dr segi perasaan & t/laku selepas berlakunya peristiwa)t/laku selepas berlakunya peristiwa)

Page 26: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Guru perlu menganalisa ABC supaya Guru perlu menganalisa ABC supaya pelajar dpt melihat A yg sering memberi pelajar dpt melihat A yg sering memberi peneguhan kpd pelajar unt melakukan B.peneguhan kpd pelajar unt melakukan B.

Cthnya pelajar mempamerkan t/laku Cthnya pelajar mempamerkan t/laku merokok (B), merokok (B), guruguru meneroka (A – peristiwa meneroka (A – peristiwa yg meransang sebelum merokok) & mgkin yg meransang sebelum merokok) & mgkin wujud satu corak yg sering memberi wujud satu corak yg sering memberi peneguhan unt pelajar merokok.peneguhan unt pelajar merokok.

Page 27: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Peneguhan yg dimaksudkan sebagai cthnya :Peneguhan yg dimaksudkan sebagai cthnya :

i)i) ““emm..sedapnya kalau dpt rokok slps makan”emm..sedapnya kalau dpt rokok slps makan”

i)i) Setiap kali ada Suhaimi, dia mesti merokokSetiap kali ada Suhaimi, dia mesti merokok

i)i) Setiap kali lalu didpn kedai Atan dia mesti Setiap kali lalu didpn kedai Atan dia mesti merokok.merokok.

Page 28: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Semasa menganalisis A guru mesti Semasa menganalisis A guru mesti menunjukkan kpd klien pemikiran berjumpa menunjukkan kpd klien pemikiran berjumpa dengan Suhaimi atau lalu di depan kedai Atan dengan Suhaimi atau lalu di depan kedai Atan blh menjadi peneguh kpd t/laku merokok.blh menjadi peneguh kpd t/laku merokok.

Oleh itu, unt buang t/laku rokok pelajar, pelajar Oleh itu, unt buang t/laku rokok pelajar, pelajar hendaklah membuat kontrak unt mengurangkan hendaklah membuat kontrak unt mengurangkan kekerapan berjumpa dgn Suhaimi & juga lalu kekerapan berjumpa dgn Suhaimi & juga lalu didepan kedai Atan tadi. didepan kedai Atan tadi.

Page 29: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Ini semua mestilah mendapat persetujuan Ini semua mestilah mendapat persetujuan pelajar jika secara terpaksa, pelan tindakan yg pelajar jika secara terpaksa, pelan tindakan yg di atur tidak akan menjadi.di atur tidak akan menjadi.

Selaras dengan pandangan bahawa tingkah laku Selaras dengan pandangan bahawa tingkah laku boleh diajar dan ditiru.boleh diajar dan ditiru.

Page 30: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Dgn lain perkataan, unt kes dlm kacamata Dgn lain perkataan, unt kes dlm kacamata t/laku, semasa meneroka A, kaunselor t/laku, semasa meneroka A, kaunselor hendaklah bertanyakan bila selalunya t/laku hendaklah bertanyakan bila selalunya t/laku itu terjadi, siapa yg ada di situ, suasana itu terjadi, siapa yg ada di situ, suasana ketika itu bagaimana, masa, keadaan, apa ketika itu bagaimana, masa, keadaan, apa yg difikirkan, apa reaksi org lain.yg difikirkan, apa reaksi org lain.

Ini penting unt melihat faktor Ini penting unt melihat faktor reinforcer reinforcer (peneguhan) yg menjadi perangsang kpd (peneguhan) yg menjadi perangsang kpd t/laku maladaptif.t/laku maladaptif.

Page 31: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Semasa meneroka B pula, guru ingin tahu dgn Semasa meneroka B pula, guru ingin tahu dgn jelas t/laku pelajar yg maladptif sprt jelas t/laku pelajar yg maladptif sprt kekerapannya, perasaannya ketika itu, perasaan kekerapannya, perasaannya ketika itu, perasaan atau reaksi org lain ketika itu, gaya ia atau reaksi org lain ketika itu, gaya ia melakukannya dll.melakukannya dll.

Sebg cth ia menghisap 20 btg rokok sehari, guru Sebg cth ia menghisap 20 btg rokok sehari, guru & pelajar akan membuat perancangan unt & pelajar akan membuat perancangan unt mengurangkan & akhirnya membuang tabiat mengurangkan & akhirnya membuang tabiat merokok trsbut.merokok trsbut.

Page 32: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Semasa meneroka C pula, guru & pelajar akan Semasa meneroka C pula, guru & pelajar akan meneroka kesan yg timbul stlh klien melakukan meneroka kesan yg timbul stlh klien melakukan t/laku maladptif, sprt perasaan & t/laku terhdp t/laku maladptif, sprt perasaan & t/laku terhdp org lain.org lain.

Cthnya akibat dr merokok, pelajar menghadapi Cthnya akibat dr merokok, pelajar menghadapi mslh hubungan dgn pasangannya, mungkin mslh hubungan dgn pasangannya, mungkin kaunselor akan menolongnya dgn menggunakan kaunselor akan menolongnya dgn menggunakan teknik t/laku.teknik t/laku.

Page 33: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Memilih Matlamat Untuk BerubahMemilih Matlamat Untuk Berubah

Guru & pelajar membuat pilihan Guru & pelajar membuat pilihan mengenai matlamat kaunseling, iaitu mengenai matlamat kaunseling, iaitu t/laku yg pelajar mahu mengubah.t/laku yg pelajar mahu mengubah.

Ini boleh jadi dari A, B dan CIni boleh jadi dari A, B dan C

Page 34: Perspektif Kognitif tingkahlaku-Behaviorist.ppt

Memilih Teknik/Prosedur yg Memilih Teknik/Prosedur yg sesuaisesuai

1.1.Shaping Shaping (pembentukan)(pembentukan)

2.Main peranan.2.Main peranan.3. Desensitasi bersistem3. Desensitasi bersistem4. Latihan releksasi. 4. Latihan releksasi. 5. Latihan tegas diri (asertif).5. Latihan tegas diri (asertif).6. Ekonomi token.6. Ekonomi token.7. Modelling.7. Modelling.8. Peniruan8. Peniruan