persepsi guru terhadap faktor-faktor yang ?· mendorong pelajar ke kelas tuisyen, dengan purata...

Download PERSEPSI GURU TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG ?· mendorong pelajar ke kelas tuisyen, dengan purata min…

Post on 28-May-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - i -

PERSEPSI GURU TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG

MENDORONG PELAJAR KE KELAS TUISYEN

DI SEKOLAH SJK ( C ) ZON SELATAN DAERAH KULAI JOHOR

KHO BEE CHIN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - ii -

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - iii -

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - iv -

PERSEPSI GURU TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG

MENDORONG PELAJAR KE KELAS TUISYEN

DI SEKOLAH SJK (C) ZON SELATAN, DAERAH KULAI, JOHOR.

KHO BEE CHIN

Laporan kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

(Pengurusan Pendidikan)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

NOVEMBER 2008

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - v -

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - vi -

iii

Untuk keluarga tersayang

Terima kasih atas segala doa, bantuan dan dorongan.

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - vii -

iv

PENGHARGAAN

Penyelidik merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih

kepada Doktor Abdul Rahim Bin Hamdan, selaku penyelia Projek Sarjana Muda ini atas

segala bimbingan, dan nasihat yang diberikan sepanjang tempoh pelaksanaan kajian ini.

Segala ilmu yang diberikan akan disanjung dan dikenang selama-lamanya.

Penghargaan juga kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran

Negeri Johor, Guru-guru Besar sekolah yang dipilih kerana telah memberi kebenaran

untuk mejalankan kajian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua guru

yang terlibat, yang telah menjawab soal selidik kerana sudi membantu untuk

melaksanakan kajian ini.

Rakan-rakan PKPGB yang seperjuangan, terima kasih atas segala dorongan,

galakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan. Seterusnya kepada semua pihak yang

terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam membantu menyiapkan kajian ini.

Semoga Tuhan membalas jasa dan budi baik kalian.

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - viii -

v

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi guru terhadap faktor yang mendorong

pelajar ke kelas tuisyen di enam buah sekolah SJK (C) Zon Selatan, Daerah Kulai.

Seramai 80 orang responden, dari sekolah-sekolah tersebut dipilih sebagai responden

dalam kajian ini. Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik. Kaedah

kajian yang digunakan adalah kaedah tinjauan dan persampelan dilakukan secara

persampelan rawak mudah kelompok atas kelompok. Nilai kebolehpercayaan instrumen

adalah 0.89. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara perisian Statistical Package

for Social Scinece (SPSS 11.5 for Windows). Statistik deskriptif iaitu kekerapan dan min

digunakan untuk menganalisis tahap faktor yang mendorong pelajar ke kelas tuisyen.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor ibu bapa merupakan faktor terutama yang

mendorong pelajar ke kelas tuisyen, dengan purata min 3.68 iaitu pada tahap yang tinggi.

Faktor kendiri merupakan faktor yang kedua pentingnya dengan min keseluruhan 3.18

iaitu pada tahap sederhana, manakala faktor rakan sebaya pula mencatat min

keseluruhan 3.02, dan juga pada tahap sederhana. Dapatan kajian juga menunjukkan

persepsi guru-guru terhadap sebab utama ibu bapa menghantarkan anak-anak ke kelas

tuisyen kerana mereka mementingkan prestasi akademik anak-anak mereka. Selain itu,

ibu bapa terlalu sibuk dan juga kekurangan kepakaran untuk membimbing anak-anak

mereka.

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - ix -

vi

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the perception of teachers about the factors that

push forward the students to attend tuition classes for six schools in Southern Zone,

Kulai District. A total of 80 teachers in those schools have been chosen as the

respondents. The instrument of this study is questionnaire form. Method used in this

study is surveying method. The sampling has been done using the cluster on cluster

random sampling method. The reliability of the instrument is 0.89. The data was

analyzed using Statistical Package for Social Science (SPSS 11.5 for Windows).

Descriptive statistic, frequency and mean is used to analyze the data. Result showed that

the most dominant factor that push forward the students to tuition classes was factor of

parents, with the mean score 3.68, which was at higher level. The second dominant

factor was factor of students them selves, with the mean score 3.18 followed by the

factor of peer group with the mean score 3.02, and both at moderate level. This study

showed that the parents sent their children to tuition classes because of their academic

achievement. Besides this, the parents also lacked of time and skills to guide their

children.

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - x -

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS

PENGESAHAN PENYELIA

HALAMAN JUDUL i

PERAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI CARTA xiv

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN xvi

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - xi -

viii

BAB PERKARA MUKA SURAT

BAB I PENGENALAN

1.0 Pengenalan 1

1.1 Latar Belakang Masalah 4

1.2 Pernyataan Masalah 6

1.3 Objektif Kajian 6

1.4 Persoalan Kajian 7

1.5 Skop Dan Batasan Kajian 7

1.6 Kepentingan Kajian 8

1.7 Definisi Istilah 8

1.7.1 Persepsi 9

1.7.2 Pelajar 9

1.7.3 Faktor Utama 9

1.7.4 Ibu Bapa 10

1.7.5 Kendiri 10

1.7.6 Rakan Sebaya 10

1.7.7 Mendorong 10

1.7.8 Tuisyen 11

1.8 Penutup 12

BAB II SOROTAN KAJIAN

2.0 Pengenalan 13

2.1 Sorotan Penulisan 14

2.1.1 Tuisyen Dalam Senario Pendidikan 14

2.2 Kajian Berkaitan 15

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - xii -

ix

2.3 Pendekatan Teori 19

2.3.1 Teori Pembelajaran 19

2.3.2 Teori Berasaskan Pembelajaran Sosial 20

2.3.3 Teori Tingkah Laku Manusia 20

2.3.4 Teori Keperluan 21

2.3.5 Model Pembelajaran SIM 22

2.4 Penutup 23

BAB III METODOLOGI

3.0 Pengenalan 25

3.1 Reka Bentuk Kajian 25

3.2 Tempat Kajian 27

3.3 Subjek Kajian ` 28

3.3.1 Populasi 28

3.3.2 Sampel Kajian 28

3.4 Instrumen Kajian 30

3.4.1 Bahagian A : Maklumat Diri 31

3.4.2 Bahagian B : Soal Selidik 31

3.5 Kesahan Instrumen Kajian - Kajian Rintis 34

3.6 Prosedur Kajian 35

3.7 Analisis Data 37

3.8 Penutup 39

BAB IV ANALISIS DATA

4.0 Pengenalan 40

4.1 Analisis Data 41

4.1.1 Huraian Bahagian Maklumat 41

Diri Responden

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - xiii -

x

4.1.1.1 Taburan Responden 42

Mengikut Gred Sekolah

4.1.1.2 Taburan Respnden Mengikut Jantina 44

4.1.1.3 Taburan Responden Mengikut Bangsa 45

4.1.1.4 Taburan Responden Menghantar 46

Anak/Adik Ke Kelas Tuisyen Atau Tidak

4.1.2 Huraian Bahagian Analisis Item 47

Soal Selidik

4.1.2.1 Persepsi Guru Terhadap Faktor Ibu Bapa 47

Sebagai Pendorong Pelajar Ke Kelas

Tuisyen

4.1.2.2 Persepsi Guru Terhadap Faktor Rakan 51

Sebaya Sebagai Pendorong Pelajar Ke

Kelas Tuisyen

4.1.2.3 Persepsi Guru Terhadap Faktor Kendiri 54

Sebagai Pendorong Pelajar Ke Kelas

Tuisyen

4.1.2.4 Persepsi Guru Terhadap Faktor Utama 57

Yang Mendorong Pelajar Ke Kelas

Tuisyen

4.2 Penutup 58

BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.0 Pengenalan 59

5.1 Perbincangan Hasil Kajian 59

5.1.1 Perbincangan Maklumat Diri 60

Responden

KHOBEECHINBP060081D2008TTP.doc - xiv -

xi

5.1.2 Persepsi Guru Terhadap Faktor 61

Ibu Bapa Sebagai Pendorong

Pelajar Ke Kelas Tuisyen

5.1.3 Persepsi Guru Terhadap Faktor 62

Rakan Sebaya Sebagai Pendorong

Pelajar Ke Kelas Tuisyen

5.1.4 Persepsi Guru Terhadap Faktor 63

Recommended

View more >