perpustm:/ ... nama penyelia tarikh l ... kerjasama daripada pen gurus-pen gurus personel hotel...

Click here to load reader

Post on 25-Jan-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERPUSTM:/.MJ f-:Ui TTHO

  111111111111 1111 11111 f Ii ij II 11- f 3 0000 00068496 3

 • INSTITUT TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

  1j()~C3 V~~C3~SA~ STATUS I\4.JI~ ~S

  JUDUL: KURlKULUM PENGURUSAN HOTEL DAN KA TERlNG : SA TU AKA.LISIS TERHADAP ELEMEN - ELEMEN. KEMAHIRA.N KERJAYA DAN SAHSIAH DIRl

  SESI PENGAJIAN: SEMESTER J SES1200]/2002

  Saya HELEN UNYAN ANAK EMBUL ( MT001232) (HURUF BESAR)

  mengaku membenarkan Kajian Kes ini disimpan di Perpustakaan lnstitut Telmo1ogl Tun Hussein Onn dengan syarat-syarat kegunaan seperti beri1.'1lt:

  1. Kajian Kes ini adalah hak milik Institut TeJmologi Tun Hussein Onn. 2. Perpustakaan lnstitut Telmologi Tun Hussein Onn dibenarkan membuat salinan untuk

  tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan Kajian Kes ini sebagai bahan pertukaran

  antara institusi pengajian tinggi. 4. *Sila tandakan (vi')

  SULIT

  TERHAD

  (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termah.'1Ub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  (Mengandungi mak1umat TERHAD yang teJah ditentukan oleh organisasilbadan di mana penye1idikan dijalankan)

  D D G TIDAK TERHAD

  Alamat T etap: 251, Tabuan Davak Off Jalan Wan Alwi No.4 93350 Kuelling, Sarawak

  Tarikh: ] 1 SEPTEMBER 2001

  (T

  Eneik Kamarolzaman Bin Haji Mohd. Jidi Nama Penyelia

  Tarikh: ] I SEPTEMBER 200]

  CATATAN:'" Jika Kajian Kes ini SULIT alau TERHAD. sila lampirkan surat danpada pihak berkuasalorganisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh K1.tjian Kes ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

 • PENGESAHAN PENYELlA

  "Saya akuj bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah SaIjana

  Pendidikan ( Teknikal )".

  Tandatangan

  Nama Penyelia

  Tarikh

  l Encik a aro z an bin Hajj Mohd. lidi

  ···~L~t~mi············ ~ Jabcmm Pendidibn 'fi!Jmi~ /it ~i~ Fakulti Teknolo;l Kcj~7-:ifI Kotej UnivermI "ftkooklgl rim ii~(}fl

 • KURIKULUM PENGURUSAN HOTEL DAN KA TERlNG : SA TU ANALISIS

  TERHADAP ELEMEN-ELEMEN, KEMAHIRAN KERJA Y A DAN SAHSIAH DIRI

  HELEN UNY AN ANAK EMBUL

  Kajian kes ini dikemukakan sebagai memenuru sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazab Srujana Pendidikan ( TeknikaI )

  Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional

  Fakulti Teknologi Kejuruteraan

  lnstitut Teknologi Tun Hussein Onn

  Universiti Teknologi Malaysia

  SEPTEMBER, 2001

 • «Saya akui karya ini adalah hasiJ kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

  tiap-tiap satunya saya jelaskan sumbernya".

  Tandatangan

  Nama Penulis

  Tarikh

  -4P.'A O~ "'~~'1%"'~""""""'" H-.~~~~ ......... tl?0~ ... ~: .. ~11 J3-U 1-

  1\ log/O) ......... 1.: ............................. .

  11

 • 111

  Untuk keluarga tersayang:

  A yah ..... Al exander Em buJ

  Ibu .... .Indun Yeo

  Adik-adik. .... Timothy, Stainley Luang, Josephine dan Pilly Hagai

 • PENGHARGAAN

  Penulis ingin mm.kamkan setinggi - tinggi penghargaan ikhlas dan mima kasih kepada penyelia kajian kes,

  Encik Kamarolzaman bin Hj. Mohd. Jidi dan penilai kajian kes, Encik Jamaluddin bin Hashim di atas segala bimbingan,

  nasihat, kritikan yang membina, cadangan serta komen yang amat berguna sepanjang tempoh penyediaan kajian kes ini.

  IV

  Tidak dilupakan ucapan terima kasih kepada pensyarah tesis, Prof. Madya Dr. Mohd. Rashid bin Rajuddin dan

  Encik Ghazally bin Spahat di atas komen, tunjuk ajar serta garis panduan semasa penyediaan kerns cadangan kajian kes.

  Penghargaan istimewa dan tidak terhingga juga ditujukan kepada Prof. Madya Dr. Shaharuddin Tahir, pensyarah

  dari Sekolah Ekonomi, Universiti Utara Malaysia yang banyak meluangkan masa dalam memberikan sumbangan idea,

  kritikan, cadangan, bahan-baban rujukan serta membantu di daJam menganalisa data, memberikan dorongan dan inspirasi.

  Kerjasama daripada pen gurus-pen gurus personel hotel bertaraf tiga. empat dan lima bintang di kawasan Kuala

  lumpur, Selangor dan Kuching amatlah dihargai.

  T erima kasih juga kepada pakcik saya, Encik Blake Yeo dan makcik saya, Puan lemmy Yeo yang banyak

  membantu dalam urusan mendapatkan maklumat daripada para pengurus personel hotel.

  Sahabat karib saya, Puan Mareia Datuk Hassan Sui dan Puan Sharen Siowou yang membentuk diri saya menjadi

  seorang insan yang penyabar. cekal, tabah dan tenang di dalam menempuhi dugaan kehidupan.

  Setulus ingatan buat Cik Minah Ak. Japang. Cik Nura Ak. Heruda, Cik Stefanie Ibby dan Cik Rachael Runin yang

  banyak memberi sokongan moral di dalam penyediaan kajian kes ini.

  Tidak dilupakan juga ucapan mima kasih kepada ternan serumah, Cik (he Rugayah bl Che Ismail dan Cik

  Rodzaida bt Md. Alias yang menjadi penglipur lara dan pence ria suasana.

 • v

  ABSTRAK

  Pendidikan hospitaliti di MaJaysia rnernainkan peranan penting daJarn menyokong

  pembangunan pelancongan dan memastikan penawaran sumber manusia yang berkualiti

  berterusan bagi rnernenuhi keperluan industri. Kajian yang rnelibatkan aspek berkaitan

  dengan hospitaliti ini ialah kaj ian ke atas graduan sepenuh masa pengkhususan program

  pengurusan hotel dan katering bagi tempoh pengajian dua tahun. Matlarnat utama kajian

  ini ialah untuk mendapatkan persepsi pengurus personel hotel terhadap kepentingan

  subjek yang ditawarkan masa kini, kernahiran keIjaya, sahsiah diri dan tahap pencapaian

  graduan. Sejumlah 100 borang soal selidik diedarkan kepada 100 buah hotel yang

  beroperasi di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan Kuching. WaJau bagairnanapun,

  daripada populasi tersebut, hanya 37 (37%) responden sahaja yang memberikan respon

  kepada kajian ini. Dapatan im menunjukkan bahawa 37 eJernen ( subjek ), 29 item

  kemahiran kerjaya dan 24 item sahsiah diri dikatakan sebagai sangat penting. Walau

  bagaimanapun, dari segi pengukuran kua1iti, graduan pengurusan hotel dan katering

  masih belum dapat memenuhi keperluan dan permintaan pihak industri.

 • VI

  ABSTRACT

  Hospitality education in Malaysia pJays an important role of supporting tourism

  development and ensuring the continuous supply of quality human resources to meet the

  overwhelming industry requirements. The hospitality-related aspect of the study involved

  a survey of graduated majoring in hotel management and catering and enrolled full time

  in two years universities. The aim of this research is to establish hotel personnel

  manager's perceptions of the importance of the subjects currently offered, skilled

  identified, personal traits and the level of graduated achievements. A total of] 00

  questionnaires were sent to 100 hotels in Kuala Lumpur, Selangor and Kuching.

  However, only 37 hotel personnel manager responded ( 37 % ) out of the total

  popUlation. The results indicate that 37 elements (subjects), 29 skilled identified and 24

  personal traits were judged as very important. However, hotel management and catering

  graduates cannot fulfill industry needs and demands in term of quality.

 • BAB

  BABl

  KANDVNGAN

  PERKARA

  PENGAKUAN

  DEDIKASI

  PENGHARGAAN

  ABSTRAK

  ABSTRACT

  KANDUNGAN

  SENARAI JADUAL

  SENARAI RAJAH

  SENARAI SINGKATAN

  SENARAI LAMPIRAN

  PENGENALAN

  BAHAGIAN SA TV

  PENGENALAN

  1.1 Pendahuluan

  1.2 Latarbelakang Masalah

  1 .3 Pernyataan Masalah

  1.4 Soalan Kajian/Hipotesis

  :MUKASURAT

  ii

  III

  iv

  " vi

  vii

  xi

  xiii

  XIV

  xv

  1

  3

  7

  7

  Vll

 • BABn

  1.5

  1.6

  1.7

  1.8

  1.9

  1A.1 Soalan Kajian

  1.4.2 Hipotesis

  ObjektifKajian

  Kerangka T eori

  Kepentingan Kajian

  1. 7.1 Sumbangan Kepada Ahli Akademik

  1.7.2 Sumbangan Kepada IPT A dan IPTS

  1.7.3 Sumbangan Kepada Institusi Pendidikan

  Vokasional dan Teknikal

  1.7.4 Sumbangan Kepada Masyarakat Umum

  Skop Kajian

  Definisi Istilah

  BARAGIAN DUA

  SOROT AN PE1\TULISAN

  SOROTAN PENULISAN

  2.1

  2.2

  Pendahuluan

  Ulasan Karya

  2.2.1 Kurikulum Hospitaliti

  2.2.2 Kemahiran Kerjaya

  2.2.3 Sahsiah Pekerja

  BAHAGIAN TIGA

  METODOLOGI PENYELIDIKAN

  Vlll

  .8

  8

  10

  J 1

  13

  13

  14

  14

  14

  14

  15

  17

  17

  17

  18

  22

  25

 • BABID

  BABIV

  METODOLOGI PENYELIDIKAN

  3.1

  3.2

  3.3

  3.4

  3.5

  3.6

  3.7

  Rekabentuk Kajian

  Responden/Sumber Data

  3.2.1 Data Sekunder

  3.2.2 Data Primer

  rnstrum entasi

  Analisis Data

  Kajian Rintis

  Batasan Kaj ian

  Andaian

  BAHAGIAN EMP