perlaksanaan kurikilum khsr

Click here to load reader

Download Perlaksanaan kurikilum khsr

Post on 23-Jun-2015

2.698 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. KAJIAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

2. PERLAKSANAAN KURIKULUM KHSR

 • Mengenal pasti & memilih bahan-bahan kurikulum.
 • Membangunkan bahan kurikulum.
 • Pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya.

3. MENGENAL PASTI & MEMILIH BAHAN-BAHAN KURIKULUM

 • PEMILIHAN KANDUNGAN KURIKULUM
 • merupakan suatu aktiviti yang amat kompleks dan memerlukan ketelitian
 • pemilihan kandungan kurikulurn manifestasi ke arah merealisasikan visi dan misi negara yang dapat dicapai melalui proses pendidikan

4. PEMILIHAN KANDUNGAN KURIKULUM

 • Perkara perlu dititikberatkan dalam pemilihan kandungan kurikulum:-
 • perlu ada perseimbangan antara unsur kognitif, afektif dan psikomotor
 • Ketiga-tiga unsur ini merupakan asas dalarn proses pengajaran dan pembelajaran ke arah pembinaan insan yang seimbang.
 • politik juga merupakan unsur yang mempengaruhi pernilihan isi kandungan kurikulum

5.

 • merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan doktrin arau fahaman tentang kewujudan sesebuah negara
 • Aspirasi negara dan sesebuah negara diperjelaskan melalui sistem pendidikan
 • politik merupakan latar belakang penting yang menjadi pemandu kepada pembentukan dan pelaksanaan program pendidikan

6. PERSOALAN TENTANG PEMILIHAN KANDUNGAN MATAPELAJARAN

 • dikemukakan oleb Taba (1962):-
 • Setakat mana kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan keadaan semasa?
 • Bagaimanakah kepentingan mara pelajaran mengikut keadaan?
 • Adakah kandungan dalam sesebuah matapelajaran selari dengan keadaan masyarakat dan kebudayaan?
 • Adakah kandungan dalam sesebuah matapelajaran membolehkan objektif dicapai?

7.

 • Bolehkah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran dipelajari oleh pelajar?
 • Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan kebudayaan dan norma pelajar?
 • Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira kehendak pelajar?
 • Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira minat pelajar?

8. Mengikut John Dewey (1938)

 • kurikulum merupakan ciptaan sosial
 • iaitu pendidikan merupakan kaedah asas bagi reformasi masyarakat dan menimbulkan konsep pendidikan progresif
 • Prinsip kurikulum perlu dibina dan dua asas, iaitu bakat kanak-kanak dan kehendak-kehendak alam sekeliling
 • Keadaan ini memerlukan guru memainkan peranan sebagai pembimbing akademik kepada pelajar

9. MENGIKUT JEROME BRUNER(2001)

 • Kurikulum perlu berasaskan disiplin
 • iaitu kurikulum perlu dipusatkan kepada disiplin
 • Tujuan pendidikan adalah untuk mendekati struktur matapelajaran dan memahaminya dan prosesnya adalah melalui pusingan iaitu, mengenali matapelajaran dan mendalami matapelajaran.
 • Mengenali dan mendalami matapelajaran memberi makna bagi satu matapelajaran dan proses ini harus mengembangkan minat pelajar.
 • Mengenali dan mendalami matapelajaran juga membolehkan kanak-kanak kearah memahami, meninjau dan menukar keadaan alam persekitarannya.
 • Sekolah menjadi tempat memupuk keintelektualan dan prosesmenjadikan minda lebih berkesan.

10.

 • Prinsip yang telah dibincangkan boleh menjadi asas atau panduan untuk menentukan kandungan kurikulum dan Ia dibahagikan kepada dua keadaan:-
 • iaitu keadaan yang menekankan teknikal dan keadaan mempunyai hubungkait dengan kehendak masyarakat.
 • gabungan kedua-dua keadaan ini penting untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang bermakna kepada keadaan masyarakat dan kehendak serta tuntutan masa.
 • Kandungan kurikulum yang telah ditentukan menjadi bahan pengajaran yang merupakan salah satu daripada komponen kurikulum itu sendiri.

11. KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

 • Kemahiran Hidup merupakan satu matapelajaran bercorak amali yang diajar dalam Tahap 2.
 • Matapelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan.
 • Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis, pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan.

12.

 • Kandungan matapelajaran ini merangkumi dan mendedahkan mengenai kemahiran asas, pengetahuan yang berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu dipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif dan sebagainya.
 • Kurikulum ini masih menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi, kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan.

13.

 • Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah.
 • Murid juga digalak untuk merebut peluang yang ada secara bijak, dan mengambil inisiatif daripadanya.

14.

 • Nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan.
 • Dari segi kandungan, beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya.
 • Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen kreativiti dan reka cipta telah ditambah.

15. KRITERIA PEMILIHAN ISIKANDUNGAN

 • Di Malaysia, kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ( KHSR) dipilih berdasarkan kepada model kurikulum dan pengajaran serta model semasa dan yang berpotensi.
 • Kandungan kurikulum yang dipilih mestilah yang berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara, iaitu kurikulum yang dirancang mestilah sesuatu pembelajaran yang dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, mengikut kepercayan dan kepatuhankepada Tuhan.

16.

 • Sesuatu kurikulum yang digubal semasa memilih kandungan mestilah terdiri daripada pembelajaran yang mempunyai nilai- nilai murni.
 • Sesuatu kurikulum yang dipilih mestilah mempunyai nilai- nilai murni bagi membentuk modal insan yang cemerlang dan mempunyai sifat- sifat yang positif.
 • Sesuatu pembelajaran itu mestilah terdiri daripada sesuatu pelajaran yang dapat memupuk kesedaran para pelajar terhadap penjagaan alam sekitar bagi menjamin kualiti alam sekitar berada pada tahap yang baik.

17.

 • Dasar Negara iaitu, ianya selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu yang dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari pelbagai aspek.
 • Haruslah berdasarkan kepada komponen Kemahiran Bersepadu Sekolah Rendah, iaitu yang merangkumi kepada perkembangan diri dan menekankan kepada pembelajaran secara individu dan berkumpulan bagi membolehkan sesuatu pembelajaran itu dapat dilksanakan secara berkesan.

18.

 • Faktor Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif juga antara perkara yang perlu diambilperhatian semasa memilih kandungan.
 • Ianya merangkumi kepada pengalaman dan memberi kemahiran kepada para pelajar seperti bertukang, dan merekabentuk sesuatu.
 • Di dalam aktiviti ini, ianya melibatkan beberapa perkara iaitu kemahiran seseorang para pelajar, bekerjasama secara berkumpulan, berkomunikasi,sikap kepimpinan serta merancang sesuatu aktiviti pembelajaran berdasarkan kepada proses p&p yang telah dijalankan.

19.

 • Kehendak masyarakat juga merupakan salah satu perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih kandungan.
 • Sesuatu kandungan pembelajaran itu mestilah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan masyarakat, sesuatu yang dapat memenuhi keperluan tenaga pekerja, bersesuaian dengan peringkat umur ( mengikut aras) iaitu tidak terlalu rendah atau tingi arasnya.
 • Sesuatu kandungan itu juga mestilah relevan dengan keadaan semasa, iaitu berdasarkan kepada teknologi pada masa kini dan kajian pada masa hadapan.

20. MEMBANGUNKAN BAHAN KURIKULUM

 • Pembinaan Kurikulum
 • Pengembangan Kurikulum
 • Pelaksanaan Kurikulum

21. PEMBINAAN KURIKULUM

 • Pembinaan kurikulum melibatkan pengkongsepsian rekabentuk kurikulum. Ini adalah untuk mencapai kesemua objektif kurikulum.
 • Semua objektif ini diperhalus dan dikenal pasti mengenai isi kandungan yang sewajar dengannya.
 • Seterusnya isi kandungan bagi setiap komponen objektif disampaikan kepada murid melalui pendekatan dan strategi pengajaran serta bahan- bahan pembelajaran supaya murid- murid dapat mencapai objektif yang dirancangkan.
 • Bergantung kepada objektif, kegiatan pembinaan kurikulum boleh melibatkan kegiatan yang amat besar dimensinya. Ini amat jelas jika projek diadakan untuk mengendalikan sesuatu program pendidikan yang luas dan menyeluruh.

22.

 • Pembina kurikulum terdiri daripada golongan professional universiti serta mereka yang mahir tentang sesuatu pengajaran.
 • Sebahagian besar daripada kegiatan pembinaan kurikulum tertumpu kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembe