perkembangan sistem pendidikan di malaysia (pendidikan semasa)

of 36/36
PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA (PENDIDIKAN SEMASA)

Post on 18-Jun-2015

1.129 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA (PENDIDIKAN SEMASA)

PENDIDIKAN SEMASAMelalui Akta Pendidikan 1996 dan Dasar

Pendidikan Kebangsaan 1999 terbentuk Sekolah Bestari, Sekolah Wawasan, PPISMI, dan KIA2M.Apabila wujud sekolah-sekolah ini maka

terbentuklah Pelan Induk Pembangunan ( 2006 2010 )

AKTA PENDIDIKAN 1996TUJUAN

1)Mantapkan sistem pendidikan kebangsaan bagi generasi muda sejajar dengan anspirasi negara menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi. 2) 3)Untuk menggariskan perundangan yang berkaitan dengan pendidikan.

Tiga peruntukan perundangan umum: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dikemukan pada

1988 dijadikan landasan asas. Konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan lagi dan merangkumi: 1)Semua tahap persekolahan, iaitu bermula dari pra sekolah kerajaan hingga pendidikan tinggi. 2)Semua kategori sekolah yakni sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. 3)Status Bahasa Kebangsaan dijadikan bahasa pengantar utama dalam sistem kebangsaan.

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAANMISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN

1)Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi mengembangkan potensi individu sepenuhnya. 2)Memenuhi anspirasi negara kita.

MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAANtaat setia dan bersatu padu

1)Melahirkan bangsa Malaysia yang bersifat

2)Melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera 3)Menyediakansumber tenaga manusia untuk keperluan pembangunan negara 4)Menyediakan peluan-peluang pendidikan yang sama bagi semua warga negara

DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN1)Tahap Pendidikan Prasekolah 2)Tahap Pendidikan Rendah 3)Tahap Pendidikan Menengah 4)Tahap Pendidikan Khas 5)Tahap Pendidikan Teknik Dan Vokasional 6)Tahap Politeknik 7)Tahap Pendidikan Tinggi

PERBEZAAN ANTARA AKTA PENDIDIKAN 1996 DAN AKTA PELAJARAN 19611)Landasan 2)Sistem Pendidikan Kebangsaan 3)Bahasa Pengantar 4)Status Bahasa Kebangsaan 5)Kurikulum Kebangsaan 6)Bahasa Cina dan Bahasa India 7)Bahasa Kaum Asli 8)Peperiksaan awal 9)Kategori Sekolah

Pusat Prasekolah Kurikulum Prasekolah Pendidikan Rendah Pendidikan Lepas Menengah Pengajaran Agama Islam Pendidikan Khas Lembaga Pengelola Politeknik Latihan Perguruan Program Twinning dan Lingkage Peranan Ketua Pendaftar/ Pendaftar

PPSMIPPSMI atau pengajaran Sains dan Matematik

dalam Bahasa Inggeris. Tujuan ~ mempastikan agar negara tidak ketinggalan dalam globalisasi dunia.

Implikasi dasar PPSMIMasalah terhadap guru-guru matapelajaran

Matematik dan Sains yang kurang fasih berbahasa Inggeris. Wujudnya masalah buku-buku teks yang terpaksa diterjemah kepada bahasa Inggeris. Penyediaan bahan rujukan yang sesuai dalam bentuk cetakan atau perisian komputer perlu disediakan.

Tujuan ~ mewajibkan ibubapa warganegara di

Pendidikan wajib

Malaysia mendaftarkan anak yang mencapai umur 6 tahun ke sekolah. Implikasi pendidikan wajib ~ekuiti peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat dilaksanakan. ~hak asasi kanak-kanak terpelihara.

Status matapelajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil Tujuan ~ mengurangkan bilangan murid

sekolah kerajaan ~peningkatan bilangan murid murid bukan cina di sekolah vernakular Cina. Implikasi status matapelajaran Cina dan Tamil ~ Bilangan guru terlatih dalam pengkhususan bahasa Cina dan Tamil perlu ditingkatkan

Sekolah Bestari

Konsep Sekolah BestariPerubahan budaya berasaskan ingatan dan

pembelajaran yang berorientasikan peperiksaan. Memupuk budaya berfikir kreatif dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan pelajar. Ia berlandaskan kepadaa Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menekan konsep perkembangan individu secara menyeluruh.

Matlamat Sekolah BestariMenyediakan asas penghasilan pekerja

berasaskan ilmu. Golongan pelajar sekolah bestari menjadi tenaga kerja Koridor Raya Multimedia. Membantu dalam pemindahan teknologi.

Rasional Sekolah BestariMencapai wawasan 2020 serta perkembangan

pesat dalam era sains dan teknologi. Menyediakan tenaga kerja dalam menghadapi cabaran abad akan datang. Pengubahsuaian sistem pendidikan di Malaysia dengan wujudnya sekolah bestari ini.

Pelaksanaan Sekolah BestariMenggariskan beberapa matlamat yg

memenuhi keperluan individu, masyarakat dan stakeholders iaitu: ~pendemokrasian pendidikan ~peningkatan penglibatan stakeholders. ~pembangunan menyeluruh bedasarkan keupayaan individu. ~penekanan aspek-aspek jasmani, rohani dan intelek.

Strategi PelaksanaanKurikulum pelbagai perspektif dan elektif

matapelajaran. Integarsi menegak, mendatar dan multidisiplin. Penaakulan, nilai, kreativiti dan bahasa yg merentasi kurikulum. Penggunaan teknologi dalam pnp. Keprihatinan kepada kepelbagaian kebolehan, gaya dan keupayaan pembelajaran.

Peringkat teknologi Sekolah Bestari

Bangsa Malaysia

SEKOLAH WAWASAN (SK, SRJK(C), SRJK(T))

Sistem pendidikan seragam perpaduan antara kaum Komunikasi terbuka Kepelbagain etnik dan budaya

Kakitangan pelbagai kaum

Identiti etnik positif

Konsep Sekolah WawasanPengelompokkan 3 buah sekolah dalam satu

kawasan yang sama. Setiap sekolah mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain. Murid berbilang kaum akan belajar bersamasama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum.

Rasional Sekolah WawasanMenghasilkan warganegara yang mempunyai

semangat baru bagi meneruskan wawasan negara. Interaksi antara murid-murid sekolah rendah akan menjayakan matlamat perpaduan antara kaum.

Isu yang timbul di Sekolah WawasanPemupukan kepelbagaian dari segi etnik dan

budaya melalui bahan cetakan dan bukan cetakan. Keadilan dan kesaksamaan dari segi undangundang. Ketiadaan unsur kompleks superior atau inferior berasaskan kaum etnik. Komunikasi terbuka merentasi kaum etnik. Kakitangan akademik dan bukan akedemik yang berasal daripada pelbagai kaum etnik bagi memperkayakan interaksi sosial muridmurid.

cabaran Sekolah WawasanAmalan pengajaran koperatif yang

berkurangan. Kekurangan latihan khas bagi guru-guru. Keimbangan latar belakang guru dengan murid-murid.

Program Kelas Intervensi Asas Membaca Dan Menulis ( KIA2M)Latarbelakang :

Langkah segera menangani isu kemahiran asas membaca dan menulis dalam kalangan murid-murid yg dijalankan oleh guru Bahasa Melayu selama 3 atau 6 bulan.

Matlamat KIA2MSupaya 100% murid tahun 1 menguasai 2M. Bagi mencapai matlamat ini, program telah

menggariskan tujuan yang berikut: 1) memberi peluang kepada murid murid mengikuti pnp selaras dengan kebolehan masing-masing. 2) Menyemai semangat berminat untuk belajar.

Kumpulan sasaran KIA2MTerdiri daripada murid-murid Tahun 1 yang

: 1) perlukan pemulihan dalam kelas. 2) perlukan pemulihan kelas. 3) lambat dan masih belum menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.

Strategi pelaksanaan KIA2M

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

Teras 1 s 6- melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan- membina negara bangsa.

Pelan - memartabatkan profesion perguruan Induk Pembangunan Teras 2- membangunkan modal in Pendidikan

Teras 4- merapatkan jurang pendidikan

Teras 3- memperkasakan sekolah kebangsaa

Strategi pelaksanaan tahap 1Perkasakan Bahasa Kebangsaan Mantapkan perpaduan negara dan integrasi

nasional Pupuk sifat cintakan seni, warisan dan budaya bangsa Pupuk kesefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari

Strategi pelaksanaan tahap 2Sediakan lebih banyak pilihan pendidikan Tingkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu

pengetahuan Mantapkan sistem taksiran dan penilaian bersifat holistik. Memperkukuhkan disiplin Percepatkan perkhidmatan aduan masalah disiplin.

Strategi pelaksanaan tahap 3Meluaskan program prasekolah. Mantapkan kepimpinan guru besar dan kualiti

guru. Mengukuhkan budaya sekolah. Memantapkan kurikulum, program kokurikulum dan sukan. Menambahbaikan sistem sokongan. Meningkatkan prestasi akademik.

Strategi pelaksanaan tahap 4Membangunkan infrastruktur dan kemudahan

pendidikan luar bandar. Tingkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran. Tambahkan bilangan guru terlatih. Tambahbaikkan sistem pengagihan bantuan kepada murid miskin, berkeperluan khas dan kumpulan minoriti.

Strategi pelaksanaan tahap 5Tambahbaikkan sistem pemilihan calon guru. Mantapkan latihan perguruan. Mantapkan kerjaya perguruan. Mantapkan perancangan dan pengurusan

sumber manusia.

Strategi pelaksanaan tahap 6Memastikan kepimpinan teguh dan berkesan. Memilih guru dan jurulatih yang berkebolehan dan

berkemahiran. Memberi lebih autonomi kepada sekolah dalam aspek-aspek seperti pengetua, pihak pengurusan, tenaga pengajar, staf sokongan dan murid. Wujudkan sistem akauntabiliti. Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan.