perkembangan murid pemulihan

Download PERKEMBANGAN MURID PEMULIHAN

Post on 30-Jun-2015

70 views

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IA MENERANGKAN TENTANG PERKEMBANGAN MURID PEMULIHAN DARI ASPEK TINGKAH LAKU, SOSIAL, EMOSI, INTELEK

TRANSCRIPT

  • 1. PENGANTAR KEPADA PENDIDIKANPEMULIHAN(PKP1014)PERKEMBANGAN MURID PEMULIHANMUHAMAD AZRI BIN MAHALIPPISMP PEMULIHAN AMBILAN JUN2014 (Q5)IPG KAMPUS IPOH

2. PERKEMBANGAN DARISEGI KOGNITIF(INTELEK) 3. Setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir, belajar,mengingat, menaakul, menganalisis serta bakatnya. Murid-muridmempunyai aras kognitif yang berlainan. Mereka mungkinmemproses rangsangan-rangsangan yang diterima daripadapersekitaran dengan cara-cara yang berlainan. Contohnyamurid-murid perempuan mempunyai kemahiran menulis dan memoriyang lebih tinggi daripada lelaki. KajianSantrock (2001) dapatmembuktikan pencapaian murid-murid lelaki lebih baik berbandingmurid-murid perempuan bagai matapelajaran Matematik, Sainsdan sukan. Manakala pencapaian murid-murid perempuan adalahbaik berbanding murid-murid lelaki dalam matapelajaran masakandan jahitan. 4. PERKEMBANGANDARI SEGIFIZIKAL 5. Aspek fizikal ini adalah perbezaan yang diwarisi. Ini dapatkita memerhatikan perbezaan individu dari dari segikelihatan luaran seperti paras rupa, susuk badan dansebagainya serta fizikal yang tidak boleh lihat iaitu fizikaldalaman seperti saiz otak dan jumlah neuron. Ini dapat kitalihat perbezaan perkembangan saiz badan kanak-kanakperempuan dan kanak-kanak lelaki semasa mencapai umurlingkungan 10 tahun sehingga 12 tahun semasa belajar disekolah rendah. Contohnya, kanak-kanak perempuan akanmencapai kematangan lebih cepat dan lebih tinggi daripadakanak-kanak lelaki. 6. Sheldon (1942) mengategorikan temperamenkepada tiga kategori iaitu Endomorf (bertubuhbulat) dengan suka bergaul, relaks danmementingkan diri sendiri tetapi mudah diserangtekanan perasaan. Mesomorf (tubuh badan otot yangkuat) menujukkan bersifat agresif, bertenaga dankuat bersukan. Manakala Ektomort (kurus dantinggi) dengan bersifat bimbang, suka bersendiriandan seorang pendiam. Walaupun pembawaan inidiwarisi, namun ia juga ditentukan oleh tindakbalasdengan persekitaran. 7. PERKEMBANGANDARI SEGI EMOSI 8. Murid-murid mempunyai tahap emosi yangberlainan. Ini adalah kerana mereka berasalkeluarga yang mempunyai tahap sosio-emosi dankemahiran-kemahiran sosial yang berlainan. Emosiini adalah berasal dari ibu bapa. Tahap kecerdasanemosi ini adalah berbeza. Contoh emosi, ketakutan,sensitif, cepat marah, pemalu, pasif dansebagainya. Kanak-kanak lelaki lebih bersifattemperamen daripada kanak-kanak perempuan. Guru perlu mengenalpasti perbezaan emosimurid-murid dan menangani dengan cara yangsesuai serta mendisiplin mereka. Guru-guru perlumerancangkan pelbagai strategi pengajaran danpembelajaran dengan mengikut personaliti murid-muridsupaya dapat mempertingkatkan tahapkeyakinan mereka semasa pembelajarandijalankan. 9. PERKEMBANGAN DARI ASPEKTINGKAH LAKU 10. Tingkah laku juga dikenali sebagai kebolehan khas yangdiwarisi tetapi peluang alam sekitar yang luas juga turutmempengaruhi tingkah laku seseorang. Menurut Mok SoonSang (2008), perbezaan tingkah laku individu dapat dihayatidari segi pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial. Contohnya,terdapat peluang atau galakan yang positif maka akanwujudnya tingkah laku seseorang itu positif. Dari segipengaruh persekitaran adalah seperti dari keluarga, sekolah,rakan sebaya, media massa dan kebudayaan. 11. PERKEMBANGAN DARI ASPEKSOSIAL 12. Menurut Guilford (1959), beliau menerangkan perbezaansosial adalah mengikut ciri-ciri semulajadi iaitu trait yang akantentukan sama ada individu itu permalu, pendiam,mengasingkan diri, gugup, gelisah, impulsif. Manakala minat,sikap, keperluan, kecenderungan serta temperamen jugaturut mempengaruhi individu. Manakala Bandura (1997)menekankan pengaruh model ke atas tingkah laku individuyang belajar tingkah laku tertentu melalui pemerhatianterhadap orang lain.Perbezaan sosial yang wujud adalah dipengaruhi wujudnyalatarbelakang sosio-ekonomi seperti murid-murid yangmempunyai kapasiti pendapatan keluarga yang tinggi, makanustrisi adalah lebih bagus dan keadaan fizikal terjagadengan rapi. Di dalam kelas, guru perlu mengenalpasti tahapsosial murid-murid dan sentiasa menyediakan bahanpengajaran dan pembelajaran yang sesuai. 13. MURIDPEMULIHAN 14. Emosi dan Tingkahlaku#Perasaan rendah diri.# Perasaan risau.#Perasaan sedih, hiba atau duka.#Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran.#Perasaan takut akan perkara-perkara baru.#Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.#Pasif.#Malasb. Sosial#Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggukawan- kawan.#Lemah / kurang interaksi dengan rakan.#Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku.#Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan.#Menangis enggan masuk darjah.#Hyper aktif. 15. c. Kesihatan#Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.#Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang(gemuk/kurus).#Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan).#Lemah gerakkan motor-kasar dan halus.#Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakitterlalu lama dan teruk.#Kurang menjaga kebersihan diri.d. Kesediaan Belajar#Belum bersedia untuk belajar.#Perbendaharaan kata kurang.#Lemah pemahaman.#Kurang keyakinan diri dan rangsangan.#Kurang matang IQ tidak seimbang dengan umurhayat. 16. e. Pengamatan#Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna danturutan.#Lemah pendengaran bunyi dan rentak.#Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.#Lambat mengkelaskan benda.#Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lamayang baru.#Tidak dapat menyelesaikan masalah.#Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidakfaham undang-undang.#Tidak kreatif.#Lemah pergerakan dan perbuatan.#Lemah daya pemikiran/ingatan.#Tidak boleh mengingat kembali. 17. RUJUKAN http://insaniah-gurudpli2012.blogspot.com/2012/08/perbezaan-individu.html 18. SEKIANTERIMA KASIH

View more >