percubaaan math

Download Percubaaan Math

Post on 06-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  1/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  SULIT

  Matematik Mei 2016 2 jam

  NAMA :………........................…………………….

  TINGKATAN :…............................……………….

  NO. KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

  PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 3 (PT3) !"#

  MATEMATIK

  Dua jam empat

  $ANGAN %UKA KERTAS S&ALAN INI SEHINGGA 'I%ERITAHU

  1. Tuliskan nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada ruang yang disediakan.

  2. Kertas solan ini adalah dalam dwibahasa.

  3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  4. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

  5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

  Kerta !a"a# i#i me#$a#%u#$i 24 &a"ama# 'er(etak.

  S ULIT MM/PT3

  Kod Pemeriksa

  )!a"a# Marka& pe#u&

  Marka& %iper!"e&

  1 *

  2 +

  3 *

  4 +

  5 *

  6 +

  * 6

  + 6

  , *

  10 4

  11 ,

  12 *

  13 *

  14 ,

  -um"a& 100

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  2/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  IN &RMATI&N &R AN'I'ATES MAKLUMAT UNTUK CALON

  1. &i /ue ti!# paper (!# i t ! 14 /ue ti!# . Kertas soalan ini mengandungi 14 soalan.

  2. A# er all /ue ti!# . Jawab se*+a soalan.

  3. rite !ur a# er ("ear" i# t&e pa(e pr! i%e% i# t&e /ue ti!# paper. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

  4. )&! !ur !rki#$. It ma &e"p !u t! $et mark . Tunjukkan langkah langkah penting. Ini boleh membantu anda untuk mendapatkan markah.

  5. I !u i & t! (&a#$e !ur a# er #eat" (r! !ut t&e a# er t&at !u &a e %!#e. &e# rite %! # t&e #e a# er.

  Sekiranya anda hendak menukar jawapan! batalkan dengan kemas jawapan yang telah

  dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

  6. &e %ia$ram i# t&e /ue ti!# pr! i%e% are #!t %ra # t! (a"e u#"e tate%. "ajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

  *. &e mark a""!(ate% !r ea(& /ue ti!# are &! # i# 'ra(ket . Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan.

  +. A "i t ! !rmu"ae i pr! i%e% !# pa$e 3 t! 5. Satu senarai rumus disediakan di halaman 3 hingga 5.

  ,. A '!!k"et ! !ur i$ure mat&emati(a" ta'"e i pr! i%e%. Sebuah buku si#ir empat angka disediakan.

  10. &e u a$e ! (a"(u"at!r i a""! e%. Penggunaan kalkulator sainti#ik dibenarkan.

  11. &i /ue ti!# paper mu t 'e &a#%e% i# at t&e e#% ! t&e e7ami#ati!#. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

  S ULIT 3

  &RMULAE / &RMULA

  MM/PT3

  The ,-ll- i 0 ,-1*+lae *a2 be hel ,+l i a s e1i 0 the 4+esti- s. The s2*b-ls 0i5e a1e 6-**- l2 +se7.

  "umus rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol simbol yang diberi adalah yang biasa digunakan .

  RELATI&NS / PERKAITAN

  1 am × a n 8 am 9 n

  2 am ÷ a n 8 am : n

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  3/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  3 ; am

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  4/27

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  5/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  1+ )(a"e a(t!r k 8 P* ′ P*

  +aktor skala! k 8 P* ′ P*

  1, Area ! ima$e ( k 2 , area o# object

  %uas imej ( k 2 , luas objek

  S ULI T

  #

  A# er all /ue ti!# .

  Jawab se*+a soalan.

  MM/PT3

  1 ;a< Mat(& t&e p"a(e a"ue ! t&e u#%er"i#e% %i$it i# ea(& ! t&e !""! i#$ #um'er. Padankan nilai tempat digit yang digaris dalam setiap nombor yang berikut.

  CA# er Jawapan e# t&!u a#% Puluh ribu

  15 230 u#%re% t&!u a#%

  "atus ribu

  2 +65 000 &!u a#%

  "ib u

  F2 mark markah ;'< &e um ! *5 ÷ ; 32 : 2* < a" ! (a# 'e ritte# a

  i 9 * 8 ii

  Jumlah nilai *5 ÷ ; 32 : 2* < boleh juga ditulis sebagai i

  A# er Jawapan

  i<

  9 * 8 ii

  F2 mark markah

  ii<

  ;(< Duri#$ t&e me$a a"e Pua# A>#i $et , e# %i (!u#t !r ea(& ti# ! (!#%e# e% mi"k t&at &e '!u$&t. I &e 'u 15 ti# ! (!#%e# e% mi"k &! mu(& %i (!u#t

  i"" &e $etH Semasa jualan mega! Puan *'ni mendapat diskaun , sen bagi setiap tin susu

  pekat yang dibeli. Jika dia membeli 15 tin susu pekat! berapakah diskaun yang dia akan perolehi-

  A. RM

  13.50 . RM

  1.35

  ?. RM 0.15

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  6/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  D. RM 0.0,

  ;%< I# t&e %ia$ram &a%e i# ! t&e u#it /uare i# $ri%.

  alam rajah! lorekkan unit segi empat dalam grid.

  A# er Jawapan

  F1 mark markah

  F2 mark markah

  S ULI T

  MM/PT3

  2 ;a< &i(& ! t&e !""! i#$ #um'er are a(t!r ! 2+ a#% 42. Mat(& t&e #um'er . i antara nombor berikut manakah #aktor bagi 2+ and 42. Padankan nombor tersebut.

  F3 mark markah

  A# er Jawapan

  6 2+

  *

  14

  42 21

  ;'< Ji#% t&e pr!%u(t ! &i$& (!mm!# a(t!ri ati!# ; ?J< a#% "! er

  (!mm!# mu"tip"(ati!# ;L?M< ! 12 a#% 1+.Cari hasil darab #aktor sepunya terbesar ;J) < dan gandaan sepunya terkecil ;G) K< bagi 12 dan 1+.

  F2 mark

  markah A# er Jawapan

  J) 8

  G) K 8

  ;(< Li t a"" t&e per e(t /uare 'et ee# 15 a#% *0. Senaraikan semua kuasa dua sempurna di antara 15 dan *0.

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  7/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  F3 mark markah

  A# er Jawapan

  Per e(t

  /uare Kuasa

  dua sempu

  rna

  4 ,

  2

  +

  S ULIT ; MM/PT3

  3 ;a< Ji#% t&e #um'er ! k i# t&e !""! i#$ #um'er "i#e. Gi e !ur a# er i# %e(ima".

  Cari nilai bagi k dalam garis nombor di bawah. /eri jawapan dalam perpuluhan.

  0 k 1

  F1 mark markah

  A# er Jawapan

  k 8

  ;'< Mari#a i maki#$ a %e"i p"atter !r a part . )&e a#t t! er e t&e ame am!u#t ! meat

  a#% (&ee e. D!e &e &a e t&e ame am!u#t ! meat a#% (&ee eH Gi e !ur rea !#.

  Marina membuat satu hidangan untuk sebuah parti. ia ingin menyediakan jumlah

  daging dan jumlah keju yang sama kepada tetamunya. *dakah dia mempunyai

  jumlah daging dan jumlah keju yang sam a- /eri alasan anda.

  Meat Dagi ng

  2 k$ 'ee 2 k$ daging lembu

  2 k$ (&i(ke# 2 k$ daging ayam

  2 k$ mutt!# 2 k$ daging kambing

  hees e Ke j u

  2 k$ Ameri(a# (&ee e 2 k$ keju *merika

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  8/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  2 k$ ) i (&ee e 2 k$ keju Swiss

  2 k$ Pr! !"!#e (&ee e 2 k$ keju Pro0olone

  F2 mark markah

  A# er Jawapan

  S ULI T

  < MM/PT3

  ;(< rite !#e #um'er ("! e t! 3 %e(ima" p"a(e &e# r!u#%e% t! 'e 3.*+.

  Tuliskan satu nombor hampir kepada 3 tempat perpuluhan! apabila

  dibundarkan menjadi 3.*+.

  F1 mark

  markah A# er Jawapan

  ;%< Dia$ram 3 ;%< &! a emi(ir("e it& (e#tre O &i(& (!# i t ! i e e(t!r A ! !

  ? ! D a#% E.

  "ajah 3 ;%

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  9/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  S ULIT "! MM/PT3

  4 ;a< Dia$ram 4 ;a< &! 3 erti(e ! a para""e"!$ram */C .

  "ajah 4 ;a< menunjukkan 3 bucu bagi sebuah segiempat selari */C .

  Ji#% t&e (!!r%i#ate ! t&e !urt& erte7 a#% "a'e""e% a /! C a#% .

  Tentukan koordinat bucu keempat dan labelkan sebagai /! C dan .

  A# er Jawapan y

  F2 mark markah

  5

  4

  3

  2 A

  1

  = ="

  =" " 3 4 9 # x

  =

  =3

  Dia$ram 4 ;a< "ajah 4 ;a<

  ;'< I# Dia$ram 4 ;'< 2 i t&e mi%p!i#t ! t&e trai$&t "i#e P" . &e (!!r%i#ate ! p!i#t P 2 a#% " are ; 5 6 < ; 1 k < a#% ;h 2 < re pe(ti e" . Ji#% t&e a"ue ! h a#%k .

  alam "ajah 4 ;'< 2 adalah titik tengah garis lurus P". Koordinat titik titik P! 2 dan " adalah ; 5 6 < ; 1 k

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  10/27

  [Lihat sebelah S ULITMM/PT3

  A# er Jawapan

  "

  Dia$ram 4 ;'< "ajah 4 ;'< F2 mark markah

  h 8 k 8

  S ULIT "" MM/PT3

  ;(< Dia$ram 4 ;(< &! P2"S i a para""e"!$ram. &e %ia$!#a" P" a#%2S i#ter e(t at p!i#t T . Ji#%

  "ajah 4 ;(< menunjukkan P2"S adalah segi empat selari. 1aris lurus P" dan 2S bersilang pada titik T. Cari

  P ; 1 5 < 2

  T

  S ; 3 1 < Dia$ram 4

  ;(< "ajah 4

  ;(<

  " ; * 1 <

  ;i< t&e (!!r%i#ate ! p!i#t .

  koordinat titik T.

  ;ii< t&e (!!r%i#ate ! p!i#t .

  koordinat titik 2.

  A# er Jawapan

  ; i <

  ; i i <

  F2 mark

  markah F2

  mark markah

  5 ;a< Dia$ram 5 ;a< &! t&e time %i p"a e% !# a at(&.

 • 8/17/2019 Percubaaan Math

  11/27