perbandingan di antara air reverse osmosis (ro) dengan air filev abstrak air ialah bahan perantara...

Click here to load reader

Post on 11-Sep-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERBANDINGAN DI ANTARA AIR REVERSE OSMOSIS (RO) DENGAN

  AIR MASAK TERHADAP PENGEKALAN KANDUNGAN AIR

  DALAM BADAN SESEORANG ATLIT.

  LAM SUI HENG

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

 • PSZ 19:16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS ♦

  JUDUL: PERBANDINGAN DI ANTARA AIR REVERSE OSMOSIS (RO) DENGAN AIR MASAK TERHADAP PENGEKALAN KANDUNGAN AIR DALAM BADAN SESEORANG ATLIT.

  SESI PENGAJIAN: 2005/2006

  Saya LAM SUI HENG (HURUF BESAR)

  Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut;

  1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

  pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara

  institusi pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan (√)

  SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

  TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

  √ TIDAK TERHAD

  Disahkan oleh

  (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA)

  Alamat Tetap: P. O. BOX 488, PN. HALIJAH BTE IBRAHIM 96107 SARIKEI, Nama Penyelia SARAWAK.

  Tarikh: 18 APRIL 2006 Tarikh: 19 APRIL 2006

  CATATAN: * Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak

  berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

   Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

 • “Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

  adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah

  Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)”.

  Tandatangan : ...............................................

  Nama Penyelia : Pn. Halijah bte Ibrahim

  Tarikh : 19 April 2006

 • PERBANDINGAN DI ANTARA AIR REVERSE OSMOSIS (RO) DENGAN

  AIR MASAK TERHADAP PENGEKALAN KANDUNGAN AIR

  DALAM BADAN SESEORANG ATLIT.

  LAM SUI HENG

  Laporan projek ini dikemukakan

  sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Sains Sukan)

  Fakulti Pendidikan

  Universiti Teknologi Malaysia

  APRIL, 2006

 • ii

  “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

  Tandatangan : ..............................

  Nama Penulis : Lam Sui Heng

  Tarikh : 18 April 2006

 • iii

  Untuk ayah dan ibu yang disayangi Segala jasa dan pengorbanan selama ini tidak pernah dilupakan

  Terima kasih ayah dan ibu

 • iv

  PENGHARGAAN

  Selamat sejahtera, penulis bersyukur kerana dapat menyempurnakan Projek

  Sarjana Muda (PSM) dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pertama kali, penulis

  ingin merakamkan penghargaan ikhlas kepada penyelia tesis, Pn. Halijah bte Ibrahim

  atas bimbingan, bantuan dan nasihat yang diberi sepanjang tempoh penyelidikan tesis

  ini.

  Kerjasama daripada semua subjek yang terlibat dalam penyelidikan ini

  amatlah dihargai. Sekalung perhargaan dan ribuan terima kasih ingin diucapkan.

  Penghargaan juga ditunjukkan kepada semua yang terlibat sama ada secara

  langsung atau tidak langsung membantu menjayakan projek penyelidikan ini.

  Diharap agar penyelidikan yang disiapkan ini dapat memberi manfaat kepada pihak

  berkenaan.

  Sekian, terima kasih.

 • v

  ABSTRAK

  Air ialah bahan perantara untuk melaksanakan semua tindakbalas biokimia

  sel dan tisu dalam badan manusia. Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk membuat

  perbandingan di antara air Reverse Osmosis (RO) dengan air masak terhadap

  kandungan air dalam badan seseorang atlit. Seramai 6 orang lelaki dan 6 orang

  perempuan yang berumur dalam lingkungan 23 hingga 25 tahun telah dipilih di

  kalangan pelajar Universiti Teknolgi Malaysia,Skudai, Johor untuk dijadikan subjek

  dalam kajian ini. Alat “bodynamics-body composition analyzer” digunakan untuk

  mengukur kandungan air dalam badan subjek. Subjek diberikan air masak atau air

  Reverse Osimosis (RO) secara rawak dalam 2 sesi ujian. Setiap subjek tidak

  mengetahui jenis air yang diberikan ketika ujian dijalankan. Penganalisaan data

  mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan t = 4.782, p< 0.001 di antara

  air Reverse Osmosis (RO) dengan air masak terhadap kandungan air dalam badan

  seseorang atlit.

 • vi

  ABSTRACT

  Water is one of the medium used to perform all the biochemical cell and

  tissue reaction in human body. The purpose of conducting this research was to make

  a comparison among Reverse Osmosis (RO) water with boiled water towards an

  athlete body. Six boys and six girls around twenty three to twenty five years old were

  selected among University Teknologi Malaysia students in Skudai, Johore to be the

  sample of this research. Equipment called biodynamic-body composition analyzer

  was used to measure the water content in the samples body. The samples were given

  boiled water or Reverse Osmosis (RO) water randomly in two test session. Each

  sample did not know what type of water was given to them when the test was carried

  out. The data analyzer realized that there was a significant difference at t = 4.782,

  p

 • vii

  KANDUNGAN

  BAB PERKARA MUKA SURAT

  BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

  BORANG PENGESAHAN PENYELIA

  HALAMAN JUDUL i

  HALAMAN PENGAKUAN ii

  HALAMAN DEDIKASI iii

  HALAMAN PENGHARGAAN iv

  ABSTRAK v

  ABSTRACT vi

  KANDUNGAN vii

  SENARAI JADUAL x

  SENARAI SIMBOL xi

  SENARAI LAMPIRAN xii

  BAB I PENDAHULUAN 1

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latar Belakang Masalah 3

  1.3 Pernyataan Masalah 6

  1.4 Objektif Penyelidikan 7

  1.5 Hipotesis Penyelidikan 7

  1.6 Kepentingan Penyelidikan 8

  1.7 Limitasi Kajian 9

  1.8 Definisi Konsep 9

  1.9 Penutup 10

 • viii

  BAB II SOROTAN KAJIAN 11

  2.1 Pengenalan 11

  2.2 Kajian Berkiatan 12

  2.3 Penutup 17

  BAB III METODOLOGI 18

  3.1 Pengenalan 18

  3.2 Rekabentuk Kajian 19

  3.3 Persampelan 20

  3.4 Tempat Penyelidikan 20

  3.5 Instrumen Kajian 21

  3.6 Prosedur Kajian 22

  3.7 Prosedur Ujian 24

  3.8 Analisis Data 25

  3.9 Penutup 26

  BAB IV ANALISIS DATA 27

  4.1 Pengenalan 27

  4.2 Analisis Deskritif 28

  4.3 Analisis Inferensi 32

  4.4 Penutup 34

  BAB V PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN

  CADANGAN 35

  5.1 Pengenalan 35

  5.2 Perbincangan 36

  5.3 Kesimpulan 37

  5.4 Cadangan 38

  5.5 Penutup 39

 • ix

  SENARAI DOKUMEN RUJUKAN 40

  LAMPIRAN 43

  Lampiran A – E 43-47

 • x

  SENARAI JADUAL

  NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

  3.1 Prosedur ujian 24

  4.1 Min ujian pertama 29

  4.2 Min ujian kedua 29

  4.3 Min air Reverse Osmosis (RO) dengan air masak

  (Lelaki) 30

  4.4 Min air Reverse Osmosis (RO) dengan air masak

  (Perempuan) 31

  4.5 Keputusan ujian T di antara air Reverse Osmosis (RO)

  dengan air masak 32

 • xi

  SENARAI SIMBOL

  RO - Air Reverse Osmosis

  p - Nilai signifikan

  ± - Sisihan piawai

  kg - Kilogram

  cm - Sentimeter

 • xii

  SENARAI LAMPIRAN

  LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

  A Keputusan Ujian pertama dan ujian kedua 43

  B Borang skor ujian 44

  C Surat perjanjian 45

  D Rekod kesihatan diri 46

  E Gambar-gambar 47

 • BAB I

  PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan

  Air ialah bahan perantara bagi mengangkut nutrien, gas dan bahan kumuhan

  serta untuk semua tindakbalas biokimia sel dan tisu dalam badan manusia. Air adalah

  penting untuk mengekalkan isipadu darah yang secukupnya dengan berperanan di dalam

  ke sistem kardiovaskular bagi meneruskan aktiviti. Penyejatan air dari kulit dan

  penghembusan keluar air ke udara dari paru-paru adalah penting untuk pengawalaturan

  suhu badan manusia. selain daripada itu, air juga bertindak sebagai pelincir dalam proses

  pencernaan dan penyerapan.

  Air merupakan komponen yang paling banyak di dalam badan manusia, iaitu 50

  peratus daripada berat badan orang dewasa dan 70 peratus bagi bayi yang baru

  dilahirkan. Dalam keadaan normal, sebanyak 3 liter air akan hilang daripada tubuh

  badan seseorang dalam satu hari. Oleh itu, kita sering dinasihatkan supaya meminum air

  yang banyak, iaitu lebih kurang 3 liter air (lebih kurang 10 cawan) setiap hari. Ini

  bertujuan adalah untuk menggantikan air yang telah dikumuhkan. Pada masa yang sama,

  kita juga kehilangan bah