peraturan tata tertib

Download Peraturan Tata Tertib

Post on 17-Aug-2015

263 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

edu 3093

TRANSCRIPT

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002)PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002)PERATURAN KELAKUAN DAN TATATERTIBSebagaipe!a"a#a"a$%g&'&$e(#i$e$a#&)i pe'a#&'a-pe'a#&'apega"aia"a$(*e+a*&a,a #a#a#e'#ib) 1993 (Pi,aa 2002)G&'&$e(#i$ega$a+*ai+ai,ae#i*a,a+a$ pe'*)i,$a#a a"a$-Ka"a+a#a#a#e'#ibii$e'&pa*a(a#&a+a# peg&'&(a&*$e"&!&,*ape#a,bi'a.ag /e*ap,a+a$$e+a*(aa*a(ega+a0&g(i(e'#a #agg&g!a"ab*ea'a)pe/apaia$a#+a$a#,a 1b!e*#i0 (e(eb&a) !aba#a-MATLAMAT TATATERTIBMe+a*(aa*a #&ga( ,ega /e*ap% be'a$aa) ,a be'#agg&g!a"ab-Me+e#a**a *epe#iga a"a$ +ebi) ,a'ipa,a *epe#iga $e'e*a (e,i'i-S&pa.a pega"ai a"a$ $e!aga i$e! pe'*)i,$a#a a"a$-Meg)&*&$ pega"ai .ag $e+a*&*a *e(a+a)a a#a& $e+agga' pe'a#&'a-PERATURAN-PERATURAN KELAKUAN DAN TATATERTIB SE2ARA UMUMA#a'a pe'a#&'a #e'(eb (Wa'#a Ke'a!aa P-U- (A) 393 Pi,aa 2002)a,a+a)4-Pe'a#&'a 5(1) Se(e1'ag pe!a"a# a"a$ g&'& )e,a*+a) (e#ia(a $e$be'i*a *e(e#iaa *epa,a 6ag ,i-Pe'#&a Ag1g% ega'a ,a *e'a!aa-Pe'a#&'a 5(2) Ti,a* b1+e) $e$be+a*ag*a #&ga(.a ,e$i *epe#iga pe'iba,i- Ti,a* $e+a*&*a pe'/agga)a *epe#iga pe'iba,i ,a *epe#iga a"a$- Ti,a* b1+e) $egg&a*a *e,&,&*a.a &* *epe#iga ,i'i (e,i'i- Pe'+& $e!aga a$a bai* p'10e(i1-Pe'a#&'a 5(2)Pe'+& /e*ap a#a& (e#ia(a be'&(a)a- Me(#i !&!&'% a$aa) ,a be'#agg&g!a"ab-Ti,a* b1+e) $egg&a*a pega'&) a#a& $e$be'i*a #e*aa ,a+a$ $e.1*1g a#a& $e$a!&*a (eba'ag #a (a$a a,a &* ,i'i (e,i'i a#a& &* 1'ag +ai- Se#ia(a $e+a*(aa*a apa .ag ,i(&'&) (#i,a* ig*a' pe'i#a)) (e'#a pe'+& #e*& (#i,a* /&ai) ,a+a$ $e+a*(a*a #agg&g!a"ab-TATAKELAKUAN 6ANG DITEGA7 SAMA SEKALI ATAU B8LE7 DIBUAT DENGAN KEBENARANPe'a#&'a 5A (Gagg&a Se*(&a+)Ti,a*b1+e)$e+a*&*agagg&a(e*(&a+#e')a,ap 1'ag +ai- Se/a'a &$&$.a gagg&a (e*(&a+ a,a+a)4-Mega$bi+*i'a(ega+a*ea,aa.aga*a $e.ebab*a(e(e1'ag.ag"a'a(#e'(igg&g% #e')ia a#a& #e'&g-Gagg&a(e*(&a+ii#i,a*)a.a#e')a,*epa,a pe'+a*&a ,i #e$pa# *e'!a a#a& ,a+a$ "a*#& *e'!a-Pe'a#&'a 5A (Gagg&a Se*(&a+)Gagg&a(e*(&a+#e'$a(&*pe'b&a#a,a+a$ $e.a#a*a(e(&a#&pe'.a#aa.agbe'(i0a#(e*,&a+ *epa,a a#a& ,i )a,apa 1'ag +ai-Gagg&a(e*(&a+#i,a**i'a(a$aa,a,i+a*&*a (e/a'a+i(a%be'#&+i(a#a&apa!&ape'b&a#a.ag be'(i0a# (e*,&a+ *epa,a 1'ag +ai-Pe'a#&'a 3 (Pe*e'!aa L&a')Ti,a*b1+e)$ega$bi+ba)agia,a+a$apa!&a &'&(a be'*ai#a ,ega *e'!a-*e'!a +&a'-Wa+a&bagai$aap&%(e(e1'agpega"aii#& ,ib1+e)*a&*$e!a+a*a$aa-$aaa*#i9i#i a#a&$e+a*(aa*a$aa-$aape'*)i,$a#a ,ega *ebea'a *e#&a !aba#a-Ke#&a!aba#aa*a$e$a(#i*aba)a"aa*#i9i#i a#a& pe'*)i,$a#a i#& #i,a* ,i+a*&*a 4-Da+a$"a*#&pe!aba#,a(e$a(a$e!a+a*a #&ga( 'a($i-Ti,a*$e!e!a(*a*ebe'g&aa.a(ebagai pe!a"a# a"a$-Ti,a*be'/agga),ega*epe#igape!a"a# a"a$-Pe'a#&'a 23 (Ke#i,a*)a,i'a Tapa 2i)*e#i,a*)a,i'a#apa/ibe'$a*(&, (e(e1'agpega"ai#i,a*)a,i'&*apa-apa #e$p1)$a(a,a,i#e$pa#(epa#.abe+ia& )a,i' &* #&ga( 'a($i-*e#i,a*)a,i'abe'#&ga(#apa/ia#a& #e'+ebi),a)&+&$e,apa#*ebea'a,a'ipa,a *e#&a !aba#a a#a& #apa (ebab .ag $&a(aba) b1+e) ,i*ea*a #i,a*a #a#a#e'#ib-Pe'a#&'a 23 (Pe'a#&'a-pe'a#&'a Lai .ag Ti,a* Be'*ai#a) Pe'+& $e$a#&)i e#i*a be'pa*aia-Di+a'ag$egg&a*aapa!&a!ei(,a,a) *e/&a+i.ag,ip'e(*'ip(i*a1+e)pega$a+ pe'&ba#a- Ti,a*b1+e)$ee'i$aapa-apa)a,ia),a'ipa,a i,i9i,&a#a&*&$p&+a.ag$e$p&.ai *epe#iga pe'iba,i- Ti,a*b1+e)#e'+iba#,egape')aga *e"aga .ag (e'i&(-Pe'a#&'a 23 (Pe'a#&'a-pe'a#&'a Lai .ag Ti,a* Be'*ai#a)Ti,a*b1+e)$e$i!a$*a"ag,ega 0ae,a)% (a$a a,a ,ega a#a& #apa /aga'a- Ti,a*b1+e)$ega,a*aa#a&$ege+1+a*a a#a&$ega$bi+ba)agia,a+a$apa-apa /ababe'#&a)a#a&+1#e'i(e+ai#&!&a *eba!i*a-TINDAKAN TATATERTIBPe'+agga'a$aa-$aape'&*a.ag #e'$a*#&b,a+a$Pe'a#&'aTa#a*e+a*&a,a Ta#a#e'#ibPe!a"a#A"a$b1+e),i*ea*a #i,a*a #a#a#e'#ib- Ti,a*a#a#a#e'#ib.ag,i*ea*aa*a$egi* p'1(e,&'-p'1(e,&'.ag#e'#e#&$egi*!ei(-!ei( (a+a) +a*&-A$a'a De,aL&/ )a* e$1+&$eTagg&) pe'ge'a*a ga!iT&'& pag*a#B&ag *e'!a7UKUMAN-7UKUMAN PIHAKBERKUASATATATERTIB BOLEHMENGENAKANMANA-MANA SATU HUKUMANAPA-APA KOMBINASI DARI DUA ATAU LEBIH DARIPADA DUA HUKUMAN TATATERTIBATAUASAS-ASAS PIHAK BERKUASA TATATERTIB MENJATUHKAN HUKUMANJKTT DIBERI BUDIBICARA SELUAS- LUASNYA UNTUK MENIMBANGKAN HUKUMAN SESUAI DENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN.SETIAP KES DIPUTUSKAN ATAS "MERITSESUATU KESSIFAT-SIFATHUKUMANTATATERTIBPERATURAN 40(a)-AMARANHUKUMANAMARANMEMBAAMAKNA PEGAAIDIDAPATIBERSALAHDAN MENGINGATKANNYABAHAAHUKUMAN YANGLEBIHBERATAKANDIKENAKANJIKA BELIAU MENGULANGI KESALAHANAMARAN PERTAMAAMARAN KERASAMARAN TERAKHIRDLLPERATURAN 40(!) - LUCUTHAK EMOLUMEN4"(4). HAD LUCUTHAK EMOLUMEN -JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIR BERTUGAS#H$%&a'(a) &*'*+a ,$-./) 0$1$%a+ .$2a3a* ,*&a' )a&*+4 a,a5B5&*1*!a+a LTT. 4"(6) JIKA TELAH DILUCUTKAN DI BAAH HAL CUTI DI BAAH PERATURAN 789 TIDAK BOLEH DIKENAKAN HUKUMAN INI LAGI.**. DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANANPERATURAN 40(&) - PENANGGUHANPERGERAKAN GAJI CARA PERLAKSANAAN#47(") T$-./) : 15(a%9 8 15(a%9 ; 15(a% a,a5 "7 15(a%Pa&a ,a+*') 5(a%2 ,a)5% .$+2$+a'a% 2a

Recommended

View more >