peraturan-peraturan penggunaan panggilan

Click here to load reader

Post on 19-Dec-2016

244 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ~

  Peraturan-PeraturanPenggunaan Panggilan

  1. Panqqilan hormat baqi seseoranq yanq mempunyai dua atau lebihgelaran

  Amalan Protokol menyatakan bahawa "jika seseorang itumempunyai dua tempat dalam satu susunan maka ianya hendaklahmengambil tempat yang tertinggi sekali".

  Contoh:

  i) Seorang Ahli Dewan Negara atau Ahli Dewan Rakyatmempunyai gelaran Dato'. Panggilan hormat yanglebih sesuaidengankedudukannya ialah "Yang Berhormat".

  ii) Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri dan keluarga Dirajalketurunan rajaserta mempunyai anugerah membawa gelaranDato'. Panggilan hormatyang sesuai ialahYang Berhormat Tengku Dato' atau Yang Mulia Tengku Dato'.

  2. Penqqunaan Unqkapan Mereka Yanq Berketurunan Raja

  Surat Pekeliling Am No.4 tahun 1966 bertarikh 18 Februari1967 menetapkan gelaran yang diterima diletakkan selepasnama pangkat keturunan mereka :

  Contoh:

  Yang Mulia Raja Tun Ahmad, Yang MuliaTunku Tan Sri Imran

  Bagi panggilan hormat untuk keturunan berketurunan Arabiaitu 'Syed' atau 'Sheikh' yang menerima darjah kebesaranpula ialah:Yang Berbahagia Tan Sri Syed Abu Bakar

  7

 • I

  J.I

  3. Penqqunaan Panqqilan Honnat Denqan Gelaran-Gelara.IL~Is

 • SENARAI PANGGILAN

  HORMAT(HONORIFIC)

  1. Panggilan Turun Temurun

  2. PANGGlLAN DlRAJA2.1 Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja

  lelaki Wanita

  d) KD.Y.M.M.

  e) KD.Y.M.M.

  Yang di-PertuanAgong

  Sultan Kedah DarulAman

  Raja PermaisuriAgong

  Sultanah Kedah DarulAman

  Yangdi-Pertuan BesarI

  TunkuAmpuan NegeriNegeri Sembilan Darul Sembilan DarulKhususKhusus

  Sultan Pahang

  AI-SultanKelantan

  f) D.Y.M.M.Baginda Sultan Johor

  g) D.Y.M.M.Paduka Sultan Perak DarulSeri Ridzuan

  ~h) D.Y.M.M.

  i) D.Y.M.M.

  j) D.Y.M.M.

  Sultan Terengganu

  Raja Negeri Perlis

  Sultan Selangor

  Sultanah Pahang

  Raja PerempuanKelantan

  Sultanah Johor

  Raja PermaisuriPerakDarulRidzuan

  Permaisuri Terengganu

  Raja Perempuan-

  Panqqilan Hormat

  Seri PadukaBagindaK.D.Y.M.M.

  D.YM.M.

  D.Y.M.M.

  D.Y.M.M.

  D.Y.M.M.

  D.Y.M.M.

  D.Y.M.M.

  D.Y.M.M.

  -

  9

  Panqqilan lelaki Wanita Pan!:jqilanHormat Hormat

  i) Yang Mulia Tunku Tunku Yang Muliaii) Yang Mufia Ungku Ungku Yang Muliaiii) Yang Mufia Ku Ku Yang Muliaiv) Yang Mulia Raja Raja Yang Muliav) Tuan Syed Sharifah Puan/Cik

  vi) Tuan Sheikh Siti Puan/Cik

 • 1L

  ~

  10

  \2.2Pemangku Raja

  Pan

 • ~

  11

  1\ 3. PANGGILAN JAWATANPanQQilanHormat Lelaki Wanita PanQQilan

  Hormat

  M.TY.T.Yang di-Pertua Isteri Yang di-Pertua Y.A.Bhg.Negeri Negeri

  Vb) Y.A.B. Perdana Menteri Isteri Perdana Menteri Y.A.Bhg.

  Ily.A.B.Timbalan Perdana Isteri Timbalan Y.A.Bhg.Menteri Perdana Menteri

  V d) Y.B. Menteri/ Isteri Menteri/ Y.Bhg.Timbalan Menteri/ Timbalan Menteri/Setiausaha Parlimen/ Setiausaha Parlimen/

  e) Y.B. Yang di-Pertua Isteri Yang di-Pertua Y.Bhg.Dewan Negara/ Dewan Negara/Dewan Rakyat Dewan Rakyat

  f) Y.B. Ahli Dewan Negara/ Isteri Ahli Dewan Y.Bhg.Dewan Rakyat dan Negara/Ahli Dewan Dewan Rakyat danUndangan Negeri Ahli Dewan Undangan

  Negeri

  .

  1\PanQQilan Lelaki Wanita PanQQilan

  Hormat Hormat

  )Y.A.A. Ketua Hakim Negara Isteri Ketua Hakim Y.A.Bhg.Mahkamah Negara Mahkamah

  JPersekutuan Persekutuan

  If Y.A.PresidenMahkamah Isteri Presiden Y.Bhg.Rayuan/Hakim Mahkamah

  / Besar/ Hakim Rayuan/ HakimMahkamah Besar/ HakimPersekutuan/ Mahkamah

  Hakim Mahkamah Persekutuan/

  Rayuan/ Hakim Hakim Mahkamah

  Mahkamah Rayuan/ Hakim

  Tinggi/Hakim Mahkamah

  Mahkamah Syariah Tinggi/HakimMahkamah Syariah

  i) Y.Bhg. Ketua Setiausaha Isteri Ketua Setiausaha Y.Bhg.Negara Negara

 • :

  ~

  12

  '"

  \ Panqqilan Lelaki Wanita PanqqilanHormat Hormatj) Y.Bhg. Peguam Negara Isteri Peguam Negara Y.Bhg.

  k) I\.Bhg. Pang lima Angkatan Isteri Panglima Y.Bhg.Tentera Angkatan Tentera

  flYBhg. Ketua Polis Negara Isteri Ketua Polis Y.Bhg.

  Negara/

  jfr.Bh9.Ketua Pengarah Isteri ketua Pengarah Y.Bhg.Perkhidmatan Awam Perkhidmatan Awam

  /" n) Y.Bhg. Ketua Setiausaha Isteri Ketua Setiausaha Y.Bhg.Kementerian Kementerian

  0) Y.Bhg. Ketua Pengarah Isteri Ketua Pengarah Y.Bhg.Jabatan Persekutuan Jabatan Persekutuan

  NOTA:T.Y.T. - Tuan YangTerutamaY.A.B. - YangAmat BerhormatY.A.Bhg. - YangAmatBerbahagiaY.A.A. - YangAmatAnfY.A. - YangArifY.B. - YangBerhormatY.Bhg. - Yang Berbahagia

  . PANGGILAN KERANA DIKURNIAKAN DARJAH KEBESARANBil\ Darjah Singkatan Gelaran Gelaran panggilan Hormat

  panggilan

  \ lelaki Wanita Ister; Suami Penerima Isteri Suaml

  a. arjah U.IVI.I'. - - - - lOllY. I\lIldl IdllY I\llIdl IdllY "mat\ma Seri Oimuliakan Oimuliakan Dimullakan

  !r a\1kotaNe!jara

  /ISe S.M.N. Tun Tun Toh - Yang Amat Yang Amat Yang Amat

  laraJa

  roan Berbahagia Berbahagla BerbahaglaM ngku

  egara

  ;/ Serl Setia. S.S.M. Tun Tun Toh- Yang Amat Yang Amat Yang Amat

  Mahkota Puan Berbahagia Berbahagia Berbahagia

  d. Panglima P.M.N. Tan Sri Tan'Sri roan - Yang Yang YangMangku Sri Berbahagia Berbahagia BerbahagiaNegara

  e. Panglima P.S.M. Tan Sri Tan Sri Puan - Yang Yang YangSelia Sri Berbahagia Berbahagia BerbahagiaMahkota

  f. Pang lima P.l.N. Datuk Datuk Datin - Yang Yang Yanglasa Negara Berbahagia Berbahagia Berbahagia

  g. Pang lima P.S.D. Datuk Datuk Datin - Yang Yang YangSelia DiraJa Berbahagia Berbahagia Berbahagia

  L Ejaan Data bagi Persekutuan ia/ah Datuk.ii. Ejaan Data bagi semua negeri-negeri berilja dan Pu/au Pinang iaMb Dataiii. Ejaan Data bagi negeri Sabah,5arilWiIk -dan Me/aka ia/ak Datuk.

 • .

  SEKIANTERIMAKASIH

  -

  ~

  13

  \5. PANGGILAN KEAGAMAAN

  1\!poRnaailan Ho.-mat lelaki Wanita Panqqilan

  1/Ho.-mat

  / a.Juan Haji Hajah puanfCikIJ{. Sahibus Samahah Mufti - -

  /c. Sahibul Fadillah Kadi BesarfKadi - -

  .

  d. AI-Fadil Tuan GurufUstaz - -