peraturan pengurusan aset.ppt - iium.edu. pengurusan asmengisi borang laporan kemalangan am 362a....

Download Peraturan Pengurusan Aset.ppt - iium.edu. Pengurusan AsMengisi Borang Laporan Kemalangan Am 362A. ... Mendapat nilaian harta benda yang rosak Laporan Polis mengenai kemalangan Sampai

Post on 06-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KURSUS P

  ENGURUSAN

  ASET D

  AN S

  TOR K

  ERAJAAN

  PENGURUSAN A

  SET

  PENGURUSAN A

  SET

  1

  OLEH

  Bahagia

  n K

  awala

  n d

  an P

  em

  anta

  uan

  PERBENDAH

  ARAAN M

  ALAYSIA

 • OBJEKTIF

  SESI

  Untuk:

  Menerangkan tentang peraturan berkaitan

  Pengurusan Aset selaras dengan akta, arahan,

  peraturan dan panduan Kewangan semasa;

  Membolehkan peserta kursus melaksanakan

  1

  Membolehkan peserta kursus melaksanakan

  tugas mengikut peraturan yang ditetapkan;

  Menerangkan isu dan masalah Pengurusan Aset

  yang ditimbulkan oleh Ketua Audit Negara;

  Mengurangkan teguran audit mengenai

  Pengurusan Aset.

 • DEFINISI ASET

  MOF

  1

  DEFINISI ASET

 • DEFIN

  ISI ASET K

  ERAJAAN

  Asetberm

  aksud

  harta

  benda

  kepunyaan

  ata

  um

  ilik

  an

  ata

  udi

  bawah

  kawala

  nKeraja

  an

  yangdib

  eli

  dengan

  wang

  1

  Keraja

  an

  yangdib

  eli

  dengan

  wang

  keraja

  an

  ata

  um

  ela

  lui

  sum

  bangan

  yangditerim

  aata

  uharta

  yangdiram

  pas/d

  ilucuth

  ak.

 • JEN

  IS-J

  EN

  IS A

  SET K

  ERA

  JAA

  N

  TA

  NA

  H &

  BA

  NG

  UN

  AN

  /U

  TIL

  ITI

  TA

  NA

  H &

  BA

  NG

  UN

  AN

  /U

  TIL

  ITI

  TA

  NA

  H &

  BA

  NG

  UN

  AN

  /U

  TIL

  ITI

  TA

  NA

  H &

  BA

  NG

  UN

  AN

  /U

  TIL

  ITI

  HA

  RTA

  MO

  DA

  LH

  AR

  TA

  MO

  DA

  LH

  AR

  TA

  MO

  DA

  LH

  AR

  TA

  MO

  DA

  L

  1

  IN

  VEN

  TO

  RI

  INV

  EN

  TO

  RI

  INV

  EN

  TO

  RI

  INV

  EN

  TO

  RI

  INV

  EN

  TO

  RI

  INV

  EN

  TO

  RI

  INV

  EN

  TO

  RI

  INV

  EN

  TO

  RI

  B

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  TB

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  TB

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  TB

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  TB

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  TB

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  TB

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  TB

  EKA

  LA

  N P

  EJA

  BA

  T

  BA

  RA

  NG

  STO

  RB

  AR

  AN

  G S

  TO

  RB

  AR

  AN

  G S

  TO

  RB

  AR

  AN

  G S

  TO

  RB

  AR

  AN

  G S

  TO

  RB

  AR

  AN

  G S

  TO

  RB

  AR

  AN

  G S

  TO

  RB

  AR

  AN

  G S

  TO

  R

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

  KEH

  IDU

  PA

  N/B

  ER

  NYA

  WA

 • PENGURUSAN A

  SET

  MU

  LA

  AK

  HIR

  P E R O

  T E N D E R K O N

  HA

  RTA

  M

  OD

  AL &

  IN

  VEN

  TO

  RI

  (Bar

  ang T

  ak L

  uak

  )

  REK

  OD

  Penggunaan

  Penyelenggaraan

  PEMERIKSAAN

  Stor

  Barang

  Ter-

  pakai

  P E L UTerimaan

  Keluaran

  P 1

  O L E H A N

  N T R A K P E S A N A N

  U P U S A N

  BA

  RA

  NG

  AN

  STO

  R(Bara

  ng G

  unahabis)

  Terimaan

  (Rekod)

  Simpanan

  Keluaran

  ( Rekod)

  PENGIRAAN/ PEMERIKSAAN/

  VERIFIKASI STOK

  BEKA

  LA

  N

  PEJA

  BA

  T( B

  ara

  ng G

  unahabis)

  Terimaan

  Simpanan

  (Stok operasi)

  Keluaran

  P E N O K O K A N

  STOK

 • PEKELILING/SURAT PEKELILINGMOF

  1

  PEKELILING/SURAT PEKELILING

 • SPP/PP/ BERKAITAN PENGURUSAN ASET

  Pe

  ratu

  ran

  Me

  ng

  en

  ai

  Pe

  ng

  gu

  naan

  , P

  en

  gu

  ru

  san

  dan

  Pe

  ny

  ele

  ng

  garaan

  K

  en

  de

  raan

  Ke

  raja

  an

  Mala

  ysia

  .

  PP

  2/8

  01

  .

  TA

  JU

  KB

  IL. SP

  P/P

  PB

  IL

  1

  Pe

  ng

  gu

  naan

  Bo

  ran

  g-B

  oran

  g B

  aru

  Bag

  i P

  en

  gu

  ru

  san

  Harta M

  od

  al, In

  ve

  nto

  ri

  dan

  B

  ekala

  n P

  eja

  bat.

  PP

  2/9

  14

  .

  Arah

  an

  Me

  ng

  en

  ai

  Tatacara M

  ela

  po

  rkan

  K

  eh

  ilan

  gan

  Dan

  Me

  ny

  ele

  ng

  gara U

  ru

  san

  H

  ap

  uskir

  a W

  an

  g d

  an

  Baran

  g-b

  aran

  g A

  wam

  .

  PP

  3/9

  03

  .

  Ke

  mala

  ng

  an

  Yan

  g M

  elib

  atkan

  Ke

  nd

  eraan

  K

  eraja

  an

  Mala

  ysia

  .P

  P 7

  /85

  2.

 • SPP/PP/ BERKAITAN PENGURUSAN ASET

  Garis

  Pan

  du

  an

  Pe

  lup

  usan

  Pe

  rala

  tan

  P

  P 7

  /95

  6.

  Pe

  ng

  uru

  san

  Pe

  ny

  ele

  ng

  garaan

  P

  ew

  uju

  dan

  Sis

  te

  m P

  en

  ye

  len

  gg

  araan

  Yan

  g D

  iran

  can

  gSP

  A 2

  /19

  95

  5.

  TA

  JU

  KB

  IL. SP

  P/P

  PB

  IL

  1

  Pe

  ng

  wu

  jud

  an

  Jaw

  atan

  ku

  asa P

  en

  gu

  ru

  san

  A

  se

  t K

  eraja

  an

  Di

  pe

  rin

  gkat

  Ke

  me

  nte

  ria

  n/J

  ab

  atan

  .

  Arah

  an

  P

  en

  tad

  bir

  an

  19

  Ju

  n 1

  99

  5

  8.

  Pe

  ng

  lib

  atan

  Pe

  gaw

  ai

  Pe

  ng

  aw

  al D

  ala

  m

  Pe

  ng

  uru

  san

  Sto

  r d

  an

  Ase

  t K

  eraja

  an

  di

  Ke

  me

  nte

  ria

  n/J

  ab

  atan

  /Bad

  an

  Be

  rkan

  un

  .

  SP

  P 1

  2/9

  57

  .

  Garis

  Pan

  du

  an

  Pe

  lup

  usan

  Pe

  rala

  tan

  K

  om

  pu

  te

  rP

  P 7

  /95

  6.

 • SPP/PP/ BERKAITAN PENGURUSAN ASET

  Pe

  ng

  ag

  ihan

  Ko

  mp

  ute

  r P

  erib

  ad

  i Te

  rp

  akai

  Ke

  Se

  ko

  lah

  -se

  ko

  lah

  Arah

  an

  P

  en

  tad

  bir

  an

  10

  .

  Garis

  Pan

  du

  an

  Pe

  lup

  usan

  Ase

  t d

  an

  Baran

  g

  Ke

  raja

  an

  SP

  P 2

  /19

  97

  9.

  TA

  JU

  KB

  IL. SP

  P/P

  PB

  IL

  1

  Pan

  du

  an

  Pe

  rb

  en

  dah

  araan

  Tatacara

  Pe

  ng

  uru

  san

  Sto

  r

  PP

  -TP

  S1

  3.

  Ke

  hilan

  gan

  dan

  Hap

  uskir

  aA

  P B

  ab

  C-II

  (31

  4-3

  26

  )

  12

  .

  Pe

  nin

  gkatan

  Am

  au

  n P

  elu

  pu

  san

  dan

  H

  ap

  uskir

  a H

  arta B

  en

  da K

  eraja

  an

  Yan

  g B

  ole

  h

  Dilu

  luskan

  Ole

  h K

  em

  en

  te

  ria

  n/J

  ab

  atan

  SP

  P 3

  /20

  02

  P.U

  (B)

  51

  3

  11

  .

  Se

  ko

  lah

  -se

  ko

  lah

  Pe

  ntad

  bir

  an

  7 J

  an

  . 2

  00

  2

 • PKP BERKAITAN PENGURUSAN ASET

  Pe

  rkh

  idm

  atan

  Me

  mb

  eli d

  an

  Me

  mu

  ng

  ut S

  isa

  Be

  si (S

  crap

  )Tam

  bah

  an

  1

  PK

  P B

  il.

  1 /

  20

  01

  2.

  Ko

  ntrak P

  erkh

  idm

  atan

  Me

  mu

  ng

  ut d

  an

  M

  en

  ce

  lup

  Atau

  Me

  mb

  eli T

  ay

  ar T

  erp

  akai

  Tam

  bah

  an

  1

  PK

  P B

  il.

  10

  /20

  00

  1.

  TA

  JU

  KB

  IL. P

  KP

  BIL

  1

  Pe

  rkh

  idm

  atan

  Pe

Recommended

View more >