peraturan pegawai awam kelakuan & tatatertib 1993 (pindaan 2002)

Download Peraturan Pegawai Awam Kelakuan & Tatatertib 1993 (Pindaan 2002)

Post on 12-Jun-2015

13.406 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. GURU DAN PERUNDANGAN PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUANDAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002)

2. PERATURAN KELAKUAN DAN TATATERTIBSebagai penjawat awam, guru mesti mematuhi peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993(Pindaan 2002) Guru mesti mengamalkan nilai dan etika dalamperkhidmatan awam. Kawalan tatatertib ini merupakan satu alat pengurusanuntuk mewujudkan pentadbiran yang cekap dalammelaksanakan segala fungsi serta tanggungjawab ke arahpencapaian matlamat dan objektif sesebuah jabatan. 3. MATLAMAT TATATERTIBMelaksanakan tugas dengan cekap, beramanahdan bertanggungjawab.Supaya pegawai awammenjaga imejperkhidmatan awam.Meletakkan kepentingan awam lebih daripadakepentingan mereka sendiri.Menghukum pegawai yangmelakukan kesalahan ataumelanggar peraturan. 4. PERATURAN-PERATURAN KELAKUAN DAN TATATERTIB SECARA UMUM Antara peraturan tersebut (Warta Kerajaan P.U. (A) 395Pindaan 2002) adalah:- Peraturan 4(1)Seseorang penjawat awam guru hendaklah sentiasamemberikan kesetiaan kepada Yang di-Pertuan Agong,negara dan kerajaan. 5. Peraturan 4(2)Tidak boleh membelakangkan tugasnya demi kepentinganperibadi.Tidak melakukan percanggahan kepentingan peribadi dankepentingan awam. Tidak boleh menggunakan kedudukannya untuk kepentingandiri sendiri.Perlu menjaga nama baik profesion. 6. Peraturan 4(2) Perlu cekap atau sentiasa berusaha.Mesti jujur, amanah dan bertanggungjawab.Tidak boleh menggunakan pengaruh atau memberikantekanan dalam menyokong atau memajukan sebarangtuntutan sama ada untuk diri sendiri atau untuk orang lain.Sentiasa melaksanakan apa yang disuruh (tidak ingkarperintah) serta perlu tekun (tidak cuai) dalam melaksankantanggungjawab. 7. TATAKELAKUAN YANG DITEGAH SAMA SEKALI ATAU BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN Peraturan 4A (Gangguan Seksual) Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Secara umumnya gangguan seksual adalah:- Mengambil kira segala keadaan yang akan menyebabkanseseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Gangguan seksual ini tidak hanya terhad kepada perlakuan ditempat kerja atau dalam waktu kerja. 8. Peraturan 4A (Gangguan Seksual) Gangguan seksual termasuk perbuatan dalam menyatakansesuatu pernyataan yang bersifat sekdual kepada atau di hadapanorang lain. Gangguan seksual tidak kira sama ada dilakukan secara lisan,bertulis atau apa jua perbuatan yang bersifat sekdual kepada oranglain. 9. Peraturan 5 (Pekerjaan Luar) Tidak boleh mengambil bahagian dalam apa jua urusanberkaitan dengan kerja-kerja luar.Walau bagaimanapun, seseorang pegawai itu dibolehkanuntuk menjalankan mana-mana aktiviti atau melaksanakanmana-mana perkhidmatan dengan kebenaran ketua jabatan. Ketua jabatan akan memastikan bahawa aktiviti atauperkhidmatan itu tidak dilakukan :- Dalam waktu pejabat dan semasa menjalankan tugasrasmi. Tidak menjejaskan kebergunaannya sebagai penjawatawam. Tidak bercanggah dengan kepentingan penjawat awam. 10. Peraturan 23 (Ketidakhadiran Tanpa Cuti) ketidakhadiran tanpa cuti bermaksud seseorangpegawai tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan ditempat sepatutnya beliau hadir untuk tugas rasmi. ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau terlebih dahulumendapat kebenaran daripada ketua jabatan atau tanpasebab yang munasabah boleh dikenakan tindakantatatertib. 11. Peraturan 23 (Peraturan-peraturan Lain yang TidakBerkaitan) Perlu mematuhi etika berpakaian.Dilarang menggunakan apa jua jenis dadah kecuali yangdipreskripsikan oleh pengamal perubatan.Tidak boleh menerima apa-apa hadiah daripada individuatau kumpulan yang mempunyai kepentingan peribadi.Tidak boleh terlibat dengan perhutangan kewangan yangserius. 12. Peraturan 23 (Peraturan-peraturan Lain yang Tidak Berkaitan)Tidak boleh meminjamkan wang dengan faedah, samaada dengan atau tanpa cagaran.Tidak boleh mengadakan atau mengelolakan ataumengambil bahagian dalam apa-apa cabutan bertuahatau loteri selain tujuan kebajikan. 13. TINDAKAN TATATERTIBPerlanggaran mana-mana peruntukan yang termaktubdalam Peraturan Tatakelakuan dan Tatatertib PenjawatAwam boleh dikenakan tindakan tatatertib.Tindakan tatatertib yang dikenakan akan mengikutprosedur-prosedur yang tertentu mengikut jenis-jenis salahlaku. 14. HUKUMAN-HUKUMAN Amaran Denda Lucut hakTangguhemolumenpergerakan gaji TurunBuang kerja pangkat 15. PIHAK BERKUASA TATATERTIBBOLEH MENGENAKAN MANA- MANASATU HUKUMAN ATAU APA-APA KOMBINASI DARI DUAATAU LEBIH DARIPADA DUAHUKUMAN TATATERTIB 16. ASAS-ASAS PIHAK BERKUASA TATATERTIBMENJATUHKAN HUKUMANJKTT DIBERI BUDIBICARA SELUAS- LUASNYAUNTUK MENIMBANGKAN HUKUMAN SESUAIDENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN. SETIAP KES DIPUTUSKAN ATAS "MERITSESUATU KES 17. SIFAT-SIFAT HUKUMANTATATERTIB 18. PERATURAN 40(a) - AMARANHUKUMAN AMARAN MEMBAWA MAKNAPEGAWAI DIDAPATI BERSALAH DANMENGINGATKANNYA BAHAWAHUKUMANYANG LEBIH BERAT AKAN DIKENAKAN JIKABELIAU MENGULANGI KESALAHAN AMARAN PERTAMA AMARAN KERAS AMARAN TERAKHIR DLL 19. PERATURAN 40(c) - LUCUTHAK EMOLUMEN41(4). HAD LUCUTHAK EMOLUMEN - JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIRBERTUGAS: Hendaklah dikira tempoh sebenar pegawai tidak hadir; atau Budibicara LTT.41(5) JIKA TELAH DILUCUTKAN DI BAWAHHAL CUTI DI BAWAH PERATURAN 26, TIDAKBOLEH DIKENAKAN HUKUMAN INI LAGI.ii. DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN 20. PERATURAN 40(d) - PENANGGUHAN PERGERAKAN GAJICARA PERLAKSANAAN:42(1) Tempoh 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan42(2) KuatkuasaPada tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya42(3) Dalam TempohHukumanPegawai tidak berhak menerima pergerakan gaji42(4) Tarikh (a) Berubah kepada tarikhPergerakan pergerakan gaji paling hampirGaji selepas habis tempoh hukuman (b) Hendaklah kekal pada tarikh yang diubah sehingga mencapai tangga gaji maksimum 21. PERATURAN 40(e) - TURUN GAJICARA PERLAKSANAAN:43(1)(a) Turun Gaji Secara mendatar dalamperingkat yang sama (b) Turun Gaji Tidak melebihi 3 pergerakan gaji (c) Tempoh antara 12 bulan hingga 36 bulan43(2) Kuatkuasa tarikh yang ditetapkan oleh JKTT43(3) TarikhBerubah kepada tarikhPergerakan Gaji berikutnya selepas habistempoh hukuman43(4) Dalam TempohPegawai tidak berhakHukuman menerima pergerakan gaji 22. PERATURAN 40(f) - TURUN PANGKATCARA PERLAKSANAAN:44(a)Turun Gred Menurunkan gred seseorangpegawai kepada gred yanglebih rendah dalam SkimPerkhidmatan yang sama.44(b)Penetapan Gaji Matagaji diletakkan dalamjadual gaji gred yangditurunkan yang lebih rendahdan berhampiran dengan gajiakhir yang diterima sebelumditurunkan pangkat. 23. PERATURAN 40(g) - BUANG KERJAi. PEGAWAI DIKELUARKAN/ DIBUANG DARIPADA PERKHIDMATAN PERBADANAN ii. TARIKHBUDIBICARA JKTT Tidak boleh dibelakangkan daripada tarikh Mesyuarat JKTT. iii. AKIBATNYA HILANG HAK SEBAGAIPEGAWAI PERBADANAN 24. SEKIAN, TERIMA KASIH . . .