peraturan pegawai awam 1993 (en.azlan)

Download Peraturan Pegawai Awam 1993 (en.azlan)

Post on 05-Aug-2015

86 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993BAHAGIAN II: TATAKELAKUAN2 21. Pendahuluan2.Rasional Peraturan Tatatertib3. Tatakelakuan/LaranganSecara Umum(Per. 4(1),(2)(aj)Secara Khusus (Per. 4A, 5 - 23)- Larangan Mutlak- Boleh Dengan kebenaranPeraturan Oleh Pek./Surat Pek.Lain-lain Peraturan/Akta4. PenutupSKOP CERAMAH3 3PENDAHULUAN(Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993- Dibuat di bawah Perkara 132(2) PerlembagaanPersekutuan- Menggantikan P. A Bab D_Peraturan-Peraturan Lembaga TatatertibPerkhidmatan Awam 1993 - P.U.(A)3964 4Dalam menjalankan tugas pegawai dibekalkandengan kuasa. Ia perlu dikawal bagi mengelakkanpenyelewengan dan menyalahgunakan kuasa untukkepentingan peribadi.Setiap masa pegawai awam hendaklah menjagatingkahlaku & perbuatan supaya nama baikperkhidmatan awam tidak terjejasMemelihara tingkahlaku bagi mengelakkan syakwasangka orang awam terhadap kejujuran dankesungguhan dalam menjalankan tugas.5 5RASIONAL RASIONAL PERATURAN TATATERTIBPERATURAN TATATERTIBMemastikanMemastikanpegawaipegawaiawamawam::i. i. melaksanakanmelaksanakantugastugasdengandengancekapcekap, , beramanahberamanahdandanbertanggungjawabbertanggungjawab;;ii.ii.meletakkanmeletakkankepentingankepentinganawamawamlebihlebihutamautamadaripadadaripadakepentingankepentinganmerekamerekasendirisendiri;;iii. iii. menjagamenjagaimejimejperkhidmatanperkhidmatanawamawam; ; dandaniv.iv.yang yang melakukanmelakukankesalahankesalahan/ / melanggarmelanggarperaturanperaturandihukumdihukum..6 6TATAKELAKUANSECARA UMUMPeraturanPeraturan 4, 4, PeraturanPeraturan-- PeraturanPeraturanPegawaiPegawai AwamAwam ((KelakuanKelakuan dandanTatatertibTatatertib) 1993.[Per. 4(1),(2)(a) 1993.[Per. 4(1),(2)(a.j)].j)]7 74.4. (1)(1)SeseorangSeseorangpegawaipegawaihendaklahhendaklahpadapadasetiapsetiapmasamasamemberikanmemberikantaattaatsetianyasetianyakepadakepadaYang Yang didi--PertuanPertuanAgongAgong,Negara ,Negara dandanKerajaanKerajaanPegawai hendaklah sentiasa menjaga, memelihara dan mempertahankankedaulatan dan maruah negara, hormat danpatuh kepada undang- undang sertaberusaha untuk berbakti kepada negara.8 8CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(1)Bersubahat denganmusuh negara.Membocorkan rahsia Kerajaan.Memburuk-burukkan serta memperkecilkecilkan dasar serta tindakan Kerajaan.Berlakon dalam filem yang memburukkannegara9 9CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(a)4.(2) 4.(2) SeseorangSeseorang pegawaipegawai tidaktidak bolehboleh (a) (a) membelakangkanmembelakangkan tugastugas awamnyaawamnyademidemi kepentingankepentingan peribadinyaperibadinya;;a. Menguruskan perniagaan/ pelaburansendiri/ isteri/ anak/ saudara-maradalam waktu pejabat/tugas rasmi.Menyebelahi / memberi keutamaankepada saudara- mara/ rakan- rakandalam menimbangkan sesuatupermohonan .10 104.(2)Seseorang 4.(2)Seseorang pegawaipegawai tidaktidak bolehboleh --(b) (b) berkelakuanberkelakuan dengandengan sedemikiansedemikiancaracara yang yang mungkinmungkin menyebabkanmenyebabkankepentingankepentingan peribadinyaperibadinyabercanggahbercanggah dengandengan tugastugasawamnyaawamnya;;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(b)Menguruskan tender/sebutharga sedangkanpegawai mengetahui ada di antara mereka yang mengemukakan tender/sebutharga terdiridaripada saudara-maranya.11 114.(2) 4.(2) SeseorangSeseorang pegawaipegawai tidaktidak bolehboleh --(c)(c)berkelakuanberkelakuan dengandengan apaapa--apaapacaracara yang yang mungkinmungkin menyebabkanmenyebabkansyaksyak yang yang munasabahmunasabah bahawabahawa --(i)(i)diadiatelahtelahmembiarkanmembiarkankepentingankepentinganperibadinyaperibadinyabercanggahbercanggahdengandengantugastugasawamnyaawamnyasehinggasehinggamenjejaskanmenjejaskankebergunaannyakebergunaannyasebagaisebagaiseorangseorangpegawaipegawaiawamawam; ; atauatau(ii)(ii)diadiatelahtelahmenggunakanmenggunakankedudukankedudukanawamnyaawamnyabagibagifaedahnyafaedahnyasendirisendiri;;12 12Menggunakandanmemandu kenderaanjabatanuntukkegunaan sendiri seperti pergi kepejabatdan balik dari pejabat, menghantar anak ke sekolahdan lain-lain.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(c)Menggunakankakitanganjabatan/alat/barang-barang jabatan untuk hal-hal persendiriannyaseperti membersihkantanah,kawasanrumah, mengangkat perabut rumah dan lain-lain.13 13Menyalahgunakan hak istimewa sebagaiseorangdiplomatseperti terlibatdalamaktivitipenyeludupan.14 144.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(d)Berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan /mencemarnama baik perkhidmatan awamCONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(d)Terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Berjudi di pejabat/waktu bertugas.Disabitkan kesalahan jenayah/ mahkamah syariah.Kesusahan berat kerana hutang.Menerima keraian dari orang yang ada hubungan rasmi.Melakukan gangguan seksual15 154.(2) 4.(2) SeseorangSeseorang pegawaipegawai tidaktidak bolehboleh --(e)(e)kurangkurang cekapcekapatauatau kurangkurangberusahaberusaha;;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(e)Gagal menguruskan penyata bank danbuku tunai dengan teratur danbersistematik.Tiada inisiatif untuk menyelesaikanurusan kerja seberapa segera.16 164.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(f) tidak jujur atau tidak amanah;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(f)Menggunakan wang tabung amanahuntuk kegunaan sendiri.Membuat bayaran tanpa menyemakkerja-kerja yang diarahkan telah siapatau belum. Tidak melaporkan harta atau pelaburan.17 174.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(g) tidak bertanggungjawab;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(g)Menghasut kakitangan Kerajaan supayajangan terlalu berusaha dalam menjalankantugas.Menjalankan sesuatu tugas tanpamenghiraukanimplikasi terhadap JabatanKhasnya dan Kerajaan amnyaMengambil cuti rehat di saat perkhidmatannyasangat- sangat diperlukan.18 184.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(h) membawa atau cuba membawa apa-apabentuk pengaruh atau tekanan luar untukmenyokong atau memajukanapa-apatuntutan berhubung dengan atauterhadap perkhidmatan awam, sama adatuntutan itu ialah tuntutannya sendiri atautuntutan mana-mana pegawai lain;CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(h)Meminta orang kenamaan untuk menggunakan jasabaiknya mempengaruhi Lembaga Kenaikan Pangkatuntuk menaikkanpangkatnya.Meminta ahli politik untuk menyokong permohonannyamendapatkan tanah Kerajaan atau rumah atau sesuatujawatan.19 194.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(i) ingkar perintah; danCONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(i)Membantah atau melawan pegawai atasan. Membawa keluar fail terperingkat Jabatantanpa kebenaran bertulis Ketua Jabatan(Perenggan 67, Arahan Keselamatan). Keluar negara tanpa kelulusan KSU, Kementerian.20 204.(2) Seseorang pegawai tidak boleh -(j)cuai dalam melaksanakantugasnya.CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4(2)(j)Cuai memastikan barang- barang yang dibeli olehJabatan di masukkan dalam senarai 'inventory'.Menghilangkan harta Kerajaan dalam simpananpegawaiPegawai Perubatan/Doktor tersilap memberi ubatkepada pesakit/ semasa pembedahanTertinggal alat-alat pembedahan dalam anggota yang dibedah.21 21TATAKELAKUANSECARA KHUSUSDITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)BOLEH BUAT DENGAN KEBENARAN22 221. DITEGAH SAMA SEKALI (MUTLAK)PER.JENIS LARANGAN4A GANGGUAN SEKSUAL7MENYALAHGUNA DADAH9MENERIMA/ MEMBERI KERAIAN11 MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI DARIPADA EMOLUMEN RASMI DAN PENDAPATAN PERSENDIRIAN YANG SAH12 MEMINJAM WANG/MENJADI PENJAMIN13 KETERHUTANGANKEWANGAN YANG SERIUS15 MEMINJAMKAN WANG DENGAN BUNGA16 PENGLIBATAN DALAM PASARAN HADAPAN17 REFEL DAN LOTERI18 PENERBITAN BUKU BERDASARKAN MAKLUMAT TERPERINGKAT20 PENYUNTING AKHBAR/MAJALAH/JERNAL21 KEGIATAN POLITIK7 PEGAWAI KPT/KPDP23 TIDAK HADIR BERTUGAS TANPACUTI/KEBENARAN/SEBAB YANG MUNASABAH23 23PERATURAN 4A. - GANGGUAN SEKSUAL(1)DILARANG MELAKUKANGANGGUAN SEKSUAL IAITU:(a) Cubaan merapati/memintalayanan seksual(b) melakukan perbuatanbersifat seksualmenyebabkan seseorang yang warastersinggung, terhina atau terugut.(2)BENTUK PERBUATAN BERSIFAT SEKSUAL:(a) secara lisan, bertulis dan lain-lain(b) tidak terhad di tempatkerja / waktu kerja selagi mencemarkan imejPerkhidmatan Awam24 24 (2) BENTUK PERBUATAN BERSIFATSEKSUAL:(a) secara lisan, bertulis dan lain-lain(b) tidak terhad di tempat kerja / waktu kerjaselagi mencemarkan imej PerkhidmatanAwamCONTOH PELANGGARAN PERATURAN 4A.Bercerita / jenaka / isyarat yang lucahMenyentuh anggota sensitif badanPERATURAN 4A. - GANGGUAN SEKSUAL25 25PERATURAN 7: MENYALAHGUNA DADAHTIDAKBOLEHMENGGUNAKAN/MENGAMBIL/ MENYALAHGUNAKAN/MENAGIHDADAH BERBAHAYA(KECUALI BAGI MAKSUD PERUBATAN)PEGAWAI BOLEH DIAMBIL TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJAPERKHIDMATAN PEGAWAIBOLEH DITAMATKAN ATASKEPENTINGANAWAM[PERATURAN49] SEKIRANYAPEGAWAIMENCAPAIUMUR PERSARAAN PILIHAN.TTLAKU.PPT1/MS1 426 26CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 7.Menghi sap ganj a, mor f i n, her oi n dan l ai n-l ai nMenagi hdadah27 27TIDAK BOLEH MENERIMA / MEMBERI KERAIAN SEKIRANYA:KERAIAN ITUDAPATDENGANAPA-APACARA MEMPENGARUHI TUGAS RASMI.PERATURAN 9 - MENERI MA/ MEMBERIKERAI ANCONTOH PELANGGARAN PERATURAN 9.BERCANGGAH DENGAN TATAKELAKUAN PERATURAN 4.Kont r ak t or mer ai k an Ket ua J abat anyang menj adiahl iLembaga Tender[ Ker ai an = Bel anj a mak an, hot el , t ambang ber c ut idan l ai n-l ai n]28 28PERATURAN 11 - MENYENGGARA TARAF HI DUP MELEBI HIEMOLUMEN/PENDAPATAN YANG SAHPEGAWAI TIDAK BOLEH :i) MENYENGGARA TARAF HIDUP MELEBIHI EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH.ii) MENGUASAI/MEMILIKISUMBERKEWANGANATAU HARTAYANGTAKSEIMBANGATAUTAKMUNASABAH DENGAN EMOLUMEN/ PENDAPATAN YANG SAH. CONTOH PELANGGARAN PERATURAN 11.Pegaw aiber k er et a mew ah yang di k et ahuibuk an dar ipusak a dan l ai n-l ai n29 29PERATURAN 12 - MEMI NJ AM WANG/MENJ ADIPENJ AMI NTIDAK BOLEH MEMINJAM WANG / MENJADI PENJAMINKEPADA MANA-MANA ORANG YANG :i) TERTAKLUK KEPADA KUASA RASMINYAii) ADA URUSAN RASMIiii) TINGGAL / MEMILIKI TANAH / MENJALANKAN PERNIAGAAN DALAMKAWASAN KUASA RASMIiv) MENJALANKAN PERNIAGAAN MEMBERIPINJAM WANG30 30BOLEH PINJAM DARIPADA :i) BANK - BERCAGAR/OVERDRAFii) SY. INSURAN - CAGARAN POLISIiii) SY. KERJASAMA - (TERMASUK KERAJAAN)iv) SY.MEMINJAM - AKTA SY. MEMINJAM 1969v) PERJANJIAN SEWA BELIDENGAN SYA

Recommended

View more >