perancangan aktiviti panitia matematik tambahan tahun 2010

Download Perancangan aktiviti panitia matematik tambahan tahun 2010

Post on 31-Oct-2014

68 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. PERANCANGAN AKTIVITI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN TAHUN 2010 Program/Petunjuk Bil.Sasaran ObjektifPengisian AktivitiJangkamasaTindakan/Penyelaras Aktiviti/Projek PrestasiModul Sure A+ (Modul Bimbing Emas, Modul Cepat Pelajar dapat Tambahan P&P formal Semua pelajarSemua guru Matematik Tangkas, Modulmenguasai menggunakan modul Januari Penggunaan Tingkatan 4Tambahan yang1. Jawab Untuk kemahiran lengkap bagi semuahinggamengikut turutan dan Tingkatanmengajar Tingkatan 4 Jaya, Modul mengikuttopic Matematik Novembertopik 5dan 5 Program Didik sukatan Tambahan Cemerlang dan Modul Wajib Jawab) Pelajar dapat kemahiran penyelesaian Bengkel masalah bagiPelajar belajar dalam Pembelajaran soalan takkumpulan yang Aplikasi konsep Semua guru Matematik Strategik Semua pelajar Setiap hujung2. rutin.dibimbing oleh Guru pembelajaranTambahan yang (Soalan-soalanTingkatan 5 bulan Muda dan guru sebagai koperatif mengajar Tingkatan 5 SPM fasilitator. 2003-2009)1

2. Program/ Jangkamasa/ Petunjuk Bil.Sasaran Objektif Pengisian Aktiviti Tindakan/Penyelaras Aktiviti/ProjekBulan PrestasiPelajar dapat memantapkanPelajar menyelesaikan konsepHasil dari secarasoalan-soalan bagi RevisionSemua pelajar penting yang Januarilisan dan bertulis Semua guru Matematik3.tajuk-tajuk Tingkatan 4 Programme Tingkatan 5 perlu dikuasai hingga Mac bagi topic Tambahan Tingkatan 5(Answer For Success, (ulangkajiberkenaanTicket To Victory) topic Tingkatan 4)Pelajar terpilih darisemua SBP Zon Selatan Pelajar Pelajar akanakan dikumpulkan dan Pelajar Program Perfect Pilihan dapat menjadididedahkan dengancemerlang Wakil guru yang4. Score Zon (CemerlangfasilitatorJulaisoalan-soalan daripada menjadi mengajar Tingkatan 5 Selatan mewakilikepadamodul yang dibina oleh fasilitator sekolah)rakannyaguru-guruberpengalamanP&P secara formal Menghabiskan semasa penggal 1 dan sukatan danlatihtubi dan Januari Kelas TutorialSemua pelajar Sekali sebulanSemua guru yang5. mengulangkajipendedahan teknik dan hingga Berjadual Tingkatan 5 bagi setiap kelas mengajar Tingkatan 5 topicformat SPM dalamOktober Tingkatan 4penggal kedua.2 3. Program/ Jangkamasa/ Petunjuk Bil.Sasaran Objektif Pengisian Aktiviti Tindakan/Penyelaras Aktiviti/ProjekBulan Prestasi Pelajar disusun dalamkumpulan secaraterancang supaya Pelajar dapatterdapat fasilitatorUjian sebelum mengukuhkan Kem HujungSemua pelajardikalangan mereka.2 kalidan selepasSemua guru yang6. kemahiran MingguTingkatan 5Dalam setiap bengkelsepenggal bengkel di mengajar Tingkatan 5 yang telahdifokuskan kepada adakan dipelajarikemahiran tertentu yangharus dicapai olehsetiap pelajar. Ujian Bulanan dan Pelajar dapatPeperiksaan Semua pelajar mengenalpasti Semua guru yangPertengahan Tahun,Sepanjang7. Penilaian Tingkatan 4 kemahiranMarkah Ujian mengajar Tingkatan 4Peperiksaan Percubaan Tahun Berterusandan 5 yang tidakdan 5dan Peperiksaan Akhir dapat dikuasaiTahunPelajar dapat menambah Kelas Tutorialbaik Bimbingan secaraDapat bersaing Mutiara Pelajar Y ang penguasaan individu Berfokus Januari- Semua guru yang8.dengan pelajar (Personal Tak Akuryang perlu kepada penguasaan Oktobermengajar Tingkatan 5yang akur Coaching) dalamasas. Matematik Tambahan3 4. Program/Jangkamasa/ Petunjuk Bil. Sasaran ObjektifPengisian Aktiviti Tindakan/PenyelarasAktiviti/Projek Bulan Prestasi Dapatmeningkatkankemahiran Sekali dalamKelas PrepPelajar Pelajar diberi latihan Tugasan yangSemua guru yang9.dibawah sebulan bagiBerfokusTingkatan 4 berfokus tajuk tertentudapat disiapkan mengajar Tingkatan 4bimbingan setiap kelastambahan olehguruMelahirkanPelajar berjumpa gurukeyakinanmata pelajaran untuk Mencapai targetdan Februarimenetapkan gredSBP dan sekolahkeazaman2010Program sasaran (target) dalam yang dapatkumpulanhingga Semua guru yang10. Terbilang Add peperiksaan PMR atau dilihat dariPelajar sasaran November mengajar Tingkatan 5Maths SPM 2010.prestasiTingkatan 5 supaya2010. peperiksaan danberusahaAda Ikrar dan Akur ujian bulananmencapaiJanjimatlamat.Pelajar dapatTeknikmengetahuiCeramah Strategi Pencapaian A+MenjawabPelajar format soalan Menjawab Soalan olehMei dan Jun(SPM) Ketua Panitia dan guru11.soalanTingkatan 5 peperiksaan guru luar dan guru2010 yang mengajarMatematik sebenar dan SMAP LabuSkimaTambahanskima. 4 5. Program/ Jangkamasa/ Petunjuk Bil. Sasaran ObjektifPengisian AktivitiTindakan/PenyelarasAktiviti/ProjekBulan Prestasi Pelajarmembuatpersediaansebelum Komitmen danProgram Perfect Semua pelajar peperiksaan Membuat soalan dari kesungguhan Semua guru yang12.JulaiScore Peringkat Tingkatan 5 percubaan dan Modul Perfect Score pelajar darimengajar Tingkatan 5Sekolah memantapkan pemerhatiankemahiranbagi setiapsoalan SPMPelajar dapat KeteganganmendedahkanSecara dalam diriSemua guru yang13. Bicara MutiaraSemua pelajar Diskusi vice-versamasalah yang berkalapelajar dapat mengajar Tingkatan 5Tingkatan 5dialaminyadikurangkanPelajarcemerlang Ujian Bulan Semasaakan dapatPelajar cemerlang Februari, programmembimbingdilantik untukPeperiksaanGuru Muda Semua pelajardijalankan Semua guru yang14. pelajar yangmembantu pelajar- Pertengahan(Lesson Study Tingkatan 5atau semasamengajar Tingkatan 5tidak pelajar tak akur dalamTahun danGroup) aktiviti dalammencapainisbah 1:2Peperiksaan kelastahap Percubaan 5 6. Program/ Jangkamasa/ Petunjuk Bil. Sasaran Objektif Pengisian AktivitiTindakan/PenyelarasAktiviti/ProjekBulan PrestasiSebagai sebahagianPelajar dapatLatihanpengisian program latihMarkahmenguasaiBerfokusSemua pelajartubi peperiksaanSemua guru yangkemahiranJulai-15. (FocusTingkatan 4 percubaan atau mengajar Tingkatan 4lebih mantap NovemberExcellent dan 5Soalan-soalan adalah Peperiksaandan 5dalam topicProgram) berfokus kepada tajuk- Akhir Tahunpilihan tajuk terpilihKeputusanpeperiksaanpercubaan kali Menjawab soalan-keduaJadual WaktuSemua pelajarsoalan bagi semua September-Semua guru yang16.Anjal Tingkatan 5negeri (kertas 1 danNovembermengajar Tingkatan 5Komitmen dan kertas 2)kesungguhanpelajar daripemerhatian Pelajar dapatKuiz Matematik Semua pelajarbertukar ideaSemua guru yangTambahanTingkatan 4Jun dan17. danMenjawab soalan kuiz Keputusan kuiz mengajar Tingkatan 4(panitia Daerah dan 5Setemberpengetahuandan 5Seremban,dengan pelajarluar6 7. Program/ Jangkamasa/ Petunjuk Bil. Sasaran Objektif Pengisian AktivitiTindakan/PenyelarasAktiviti/ProjekBulan Prestasi Komitmen dankesungguhanOlimpiad danpelajar membuatTiga Penjuru)persediaan dandari pemerhatianGuru-guruCeramah / BengkeldapatAsas dan IntermediateKomitmen danmenggunakanGSP oleh Pn ZabidahkesungguhanKursusGuru-guru GSP dalamdan Pn Siti Azzah (JUguru untukPenggunaan Semua guru Sains dan18. Sains dan P&PGSP peringkat Februari mempelbagaikanGSP dalamMatematikMatematikkebangsaan)kaedah P&PP&PMenambahminat pelajarHands-on experiencebelajaroleh guruMengisi Bank JanuariBengkel Soalan untuk hingga Mac Komitmen danPembinaan Itemdigunakan(semasa slot kesungguhan Guru-guruuntuk Banksebagai soalan Membina item pelbagai hari Selasaguru untuk Semua guru Matematik19.MatematikSoalanujian Bulananaras Kertas 1 dan 2)petang jikamembina item Tambahan TambahanMatematik dantiadasoalan sendiriTambahanPeperiksaanmesyuaratAkhir Tahunpanitia)7 8. Guru-guru yang akan mengajar Matematik Tambahan Tahun 2010 1. Pn Zabidah Awang (Ketua Panitia) 2. En Mok Pin Chin 3. Cik Hjh Halidah Md Yunus 4. En Ramly Abu Di sediakan oleh : Pn Zabidah AwangKetua Panitia Matematik TambahanSMAP Labu 8