peranan pihak pengurusan kolej kediaman dalam ...· penolong pengurus asrama, kerani, jurutaip,...

Download PERANAN PIHAK PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN DALAM ...· Penolong Pengurus Asrama, Kerani, Jurutaip, Penyelia

Post on 13-Aug-2019

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • vi

  PERANAN PIHAK PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN DALAM

  MEMPERTINGKATKAN PEMBANGUNAN PEMBELAJARAN PELAJAR

  ABSTRAK

  Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau penilaian pelajar terhadap peranan pengurusan kolej kediaman dalam mempertingkatkan pembangunan pembelajaran di kolej kediaman. Kajian ini melibatkan 554 orang pelajar yang mewakili lima buah kolej kediaman di sekitar Universiti Teknologi Malaysia. Terdapat empat aspek penilaian pelajar terhadap pembangunan pembelajaran di kolej kediaman yang dilihat iaitu tanggungjawab pihak pengurusan, peranan pengetua dan felo dalam mengggalakkan aktiviti, pengurusan kemudahan pembelajaran dan yang terakhir adalah kebajikan yang diberikan kepada penghuni kolej kediaman. Dapatan daripada kajian rintis menunjukkan pekali kebolehpercayaan alfa adalah 0.837. Sampel kajian ini terbatas kepada pelajar-pelajar yang menghuni di lima buah kolej kediaman yang akan dipilih secara rawak berstrata. Instrumen kajian yang digunakan ialah satu set soal selidik yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A melibatkan latar belakang responden dan bahagian B melibatkan maklumbalas responden terhadap aspek pernyataan kajian. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package for Social Science, Version 13.0). Data dianalisis dalam bentuk kekerapan dan peratusan . Hasil kajian menunjukkan responden memberikan maklumbalas yang sederhana terhadap peranan pihak pengurusan dalam mempertingkatkan pembangunan pembelajaran pelajar di kolej kediaman. Akhir sekali penyelidik menyarankan agar kajian dapat dijadikan panduan kepada pihak yang terlibat dalam mengenalpasti keperluan kemudahan pembelajaran yang perlu diadakan di kolej kediaman bagi meningkatkan pembelajaran pelajar di universiti.

 • vii

  ROLE OF RESIDENTAL COLLEGE MANAGEMENT IN IMPROVING STUDENTS LEARNING

  ABSTRACT

  This research was carried out to study the student assessment towards of residential college management role to increase development learning process in residential college. This study involved 554 representative students of five residential colleges at the Universiti Teknologi Malaysia. There were four aspects of student assessment on the development of learning process in residential college which was responsibilities of the residential college administrator, role of principal and felo to encouragement student activity, convenience of study management and the lastly was the student welfare. Finding from pilot study showed that the reliability coefficient of alpha was at 0.837. Sample for this study was limited to students who are staying in five residential college would was random stratified. The instrument used in this descriptive study was a set of questionnaires. Selected main consist of two categories, background of respondent and the research constructs. The collected data were analyzed by using SPSS software (Statistical Package for Social Science, Version 13.0). Data were analyzed using mode and percentage manner and being categorized into three categories of achievement levels. The result of this research showed that respondent giving their medium responds for the role of residential college administrator to increase their student development of learning process. Lastly, it was suggested residential college management should proactively the involved in identify convenience student learning process during in the university.

  PENYELIDIK: Dr. Lokman Bin Mohd Tahir (Ketua)

  Puan Sanitah Mohd Yusof Shamsiha Mohd Nawi

  Email : p-lokman@utm.my Tel No: 07-5534290

  Vote No: 78279

 • ix

  KANDUNGAN

  PENGHARGAAN V

  ABSTRAK VI

  ABSTRACT VII

  KANDUNGAN VIII

  SENARAI JADUAL XII

  SENARAI RAJAH XIV

  SENARAI LAMPIRAN XV

  BAB I PENDAHULUAN

  1.1 Pengenalan 1

  1.2 Latarbelakang Masalah 5

  1.3 Pernyataan Masalah 8

  1.4 Objektif Kajian 9

  1.5 Persoalan Kajian 10

  1.6 Kepentingan Kajian 10

  1.7 Batasan Kajian 11

  1.8 Definasi Istilah 12

  BAB II SOROTAN KAJIAN

  2.0 Pengenalan 17

  2.1 Kajian-Kajian Berkaitan 19

  2.2 Tanggungjawab Pihak Pengurusan Kolej Kediaman

  Dalam Meningkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar 20

  2.3 Peranan Pengetua Dan Felo Dalam Menggalakkan

  Aktiviti Yang Menjurus Kepada Pembangunan

  Pembelajaran Di Kolej Kediaman 22

 • x

  2.4 Menguruskan Kemudahan Akademik Kolej Kediaman

  Bagi Mempertingkatkan Pembangunan Akademik

  Pelajar 25

  2.5 Kebajikan Pelajar Yang Diuruskan Oleh Pihak

  Pengurusan Kolej Kediaman 28

  2.6 Kesimpulan 31 BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

  3.1 Pengenalan 31

  3.2 Rekabentuk Kajian 33

  3.3 Lokasi Kajian 34

  3.4 Populasi Kajian 34

  3.5 Sampel Kajian 36

  3.6 Instrumen Kajian 37

  3.7 Keesahan Soal Selidik 44

  3.8 Kajian Rintis 45

  3.9 Analisis Data Kajian 46

  3.10 Tatacara Kajian 50

  3.11 Penutup 51

  BAB 4 ANALISIS DATA KAJIAN

  4.1 Pengenalan 52

  4.2 Bahagian A : Analisis Latar Belakang 53

  4.3 Perbincangan Bahagian A 57

  4.4 Analisis Bahagian B 57

  4.5 Perbincangan Bahagian B 69

 • xi

  4.5.1 Peratusan Kolej 11 Yang Mewakili Kolej

  Paling Baru Didirikan Di Universiti

  Teknologi Malaysia 69

  4.5.2 Peratusan Bagi Kolej Datin Seri Endon

  Yang Mewakili Kolej Yang Didiami

  Oleh Mahasiswi Sahaja 70

  4.5.3 Peratusan Kolej 17 Yang Mewakili

  Kolej Yang Didiami Oleh Mahasiswa

  Sahaja 72

  4.5.4 Peratusan Kolej Tun Fatimah

  Mewakili Kolej Yang Paling

  Tertua Didirikan 73

  4.5.5 Peratusan Kolej Tun Dr. Ismail

  Yang Mewakili Kolej Yang

  Didiami Oleh Mahasiswa

  Dan Mahasiswi 75

  4.6 Kesimpulan Keseluruhan Kajian 76

  BAB 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN