peperiksaanpercubaanspm 2015 .antarabangsa untuk berbincang isu pemanasan global. (iii} kolestrol

Download PEPERIKSAANPERCUBAANSPM 2015 .antarabangsa untuk berbincang isu pemanasan global. (iii} Kolestrol

Post on 16-Mar-2019

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SULIT . 1103/2

Nama ,. Tingkatan .

1103/2Bahasa

- Mcla:ruKertas 2Ogos20152 t jam

.PEPERIKSAANPERCUBAAN SPM2015

-BAHASA MELAYU

Kertas 2

TINGKATAN 5Dua jam tiga puluh minit

- .

1103/2 2015 Hak Cipta Persidangan Pengetua YIK

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kerlas soalan in; mengandungi empat soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. jawapan bagi Soalan 2 (b), Soalan 2 (c), Soalan 2 (d) dan Soalan 4 berdasarkanteks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

4. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas yang disediakan.

5. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan rumi atau jaw;.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak

[ Liliat halaman sebelahSULIT

SULIT 2

Soalan 1 : Rumusan

[30 markah]

1103/2

Baca petikan di bawah dengan teliti,. kemudian buat satu rumusan tentang CKr-a-carapenyediasn mabnan yang seJamat dan masalah-masalah yang dihadapi. Panjangrumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perbtaan.

Di Malaysia, pengendali makanan diwajibkan mengarnbil suntikan vaksin danmenghadiri kursus pengendalian makanan sebelum memuJakan pemiagaan makanan.Hakikatnya, kita sendiri juga ialah pengendali makanan. Amalan mernbasuh tangansebelum dan kctika penyediaan makanan merupakan langkah yang sangat penting. Semuaperalaian dan permukaan keIja hendak1ah dibersihkan dengan air bersih dengan carnpuranlarutan eecairantibakteria. Pengendali makanan perlu membiarkan sebentar larutanantibaktcria itu pada permukaan yang dikehendakisebelum dibilas dengan air bersih.

Ulam dan sayur-sayuran mentah masih menjadi hidangan kegemaran rakyat Malaysiamerentas budaya. Begitu juga dengan buah-buahan sarna ada yang bam dipetik atau dibelidi kedai. Semua iui pcrlu dicuci dengan air bersih sebelum dimakan. Kuman di bahagianluar boleh masuk ke bahagian dalarn scmasa pengendalian dilakukan. Tuala untukmengelap tangan perIu ditukar sekerap rnungkin. Kain yang lcmbap sangat sesuai untukpembiakan bakteria. Kebanyakan keluarga di Malaysia gemar menggunakan kain yangburuk untuk mengelap meja selepas digunakan dan kain itu tidak direndam denganmeoggunakan air panas.

Sebaik-baiknya bahan mentah dan ballan yang sudah dimasak heodaklahdiasingkao.Jus dan lebihan lelchan yang mengandungi hunan daripada sayur, daging dan makanan lautmentah boleh mencemari makanan yang sudah siap dimasak. Makanan mentah perludiletakkan pada .tingkat yang lebih rendah daripada makanan yang sudah dimasak di dalarnperi sejuk. Petl sejuk yang terlalu padat dengan bahan simpanan tidak sesuai untukpengaliran udara scjuk. Tempoh penyimpanan makanao di dalam peti sejuk perlu jugadiambil perhatian. Sebcnarnya makanan tidak boleh disimpao terlalu lama di dalam petisejuk. Ada yang menjadi basi selepas tiga hingga lima hari. Ada juga yang bert.ahaJ.1sehingga seminggu. Perlu diingat bahawa kadang-kadang bakteria penyebab keracunanmakartaIl tidak menjejaskan rupa, bau dan rasa maLman.

_Makarum bendaklah dimasak cukup lama Wlttik mcma.

SULIT 3 1103/2

Semua makanan yang sudah dimasak dan dibiarkan pada suhu bilik perlu dimakandalam masa dua jam sclepas dimasak: Dalam majlis kenduri lazimnya jamuan dibuat secarabufet. Makanan scperti ini perlu sentiasa dipanaskan di atas paras suhu 60 darjah Celsius.Anda boleh menggunakan 'chafing dish' dan 'slow cooker '. Jika tidak merancang untukmakan dalam masa dua jam sclepas dimasak, simpanlah makanan berkenaan di dalam petisejuk. Kita tidak boleh membiarkan makanan yang sudah dimasak pada suhu bilik. Hal inidemikian kerana bakteria boleh rnembiak berkali ganda. Bakteria boleh membiak pada julatsuhu 5 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius.

Penycdiaan makanan yang selamat merupakan konscp asas kebersihan yang seringdilupakan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita terlalu gemar akan makanan tetapi kurangpeka terhadap makanan yang sclamat ootuk dimakan. Oleh itu, penyediaan makanan yangselamat ini bukan sahaja perlu diamalkan oleh pengendali makanan tetapi juga individutcrtentu terutama suri rumab.

. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada "Cara selamatsediakan makanan" oleh Dr. Helmy bin Hazmi, Berita

, Harion, Januari, 2015)

Soalan 2 : PernahamaD

[35 markah]

Soalan 2(a) Pelikan Umum

Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalon yang berikut dengan menggunakanayat anckI sendiri. .

(i) Berikan maksud rangkai kata merentas hudaya.[2 markah]

(ii) Bagaimanakah cara' w1tuk menentukan supaya makanan itu masak dengansempurna?

[3 markah]

(iii) Pada pendapat anda, mengapakah pengguna di negara kita gemar membeli makanan digerni-gerni di tepi jalan sedangkan makanan itu belum tentu sclamat ootuk dimakan?

[4 markah]

1103/2

[ Lihat halaman sebeIahSULIT

YiK - B. MELA YU (2) TKT 5

SULIT

Soalan 2 (b) Pctikan Pros:1 Moden

4 110312

Baca petikan drama di bawah dengan teliti. kemwlian jowah soalalJ-soalan berikut de!1ganmenggunalwn ayat anda sendiri.

SABARJAH: Habis kau henda.1< suruh buat rnacam mana'? Cium kau? Sujud debt kakikau? Jangan henda.l< perasan, San.i. hngan henda~1( tunjuk baik kau itu. Yang hilangitu bapa aku. Bapa aku. Kau tidak ad;} kena-mcngena dalall1 perkara ini.

SAN1: Kak.. .... Bukan itt! maksud Sani, kak .....SA.J3ARJi\1~: Jangan panggiJ al'U Jr..aka-I< bu.SA.BRJ: Angah! (Cuba meleraikan perlengk.Iian)SAJ3.

SULIT 5 110312

(i) Apakah kata-kata Sabariah yang mcnyentuh pcrasaan ibunya Jimah0[2 markahJ

(ii) Pada pendapat anda, mengapakah seorang ibu dapat menjaga sepuJuh orang anaktetapi sepuluh orang anak belum tentu dapat menjaga seorang ibu?

[4 markah]

(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam petikan drama di atas dan satupengajaran lain daripada drama tersebut yang tidak terdapat dalam petikan.

[3 markah]

1103/2

[ Lihat halaman scbelahSULIT

YIK - B MELAYU (2) - TKT 5

SULIT

Soalan 2 (c) Petikan Prosa KlasH..;:

6 110312

Baea pelikan prosa klasik di bcnmh deng{u: .te!iti, kemudian je.'iyaosoa!an-soalan yangberikutnya dengan menggrml1kanqt11 andQ ser:diri,

, '

, Setelah sudab maka Kboja Maimun pun bcnnohonlah kepada isteriilya lalu dipetuk-diciumnya akan isterinya yang cantik molck itu, muda molck dcngari kelakuannya yangbaik ,dehgan tiada yang tidakbaiknya itulah adanya, antara keduanyaitu berta.'1'gisandengan air matanya serta__menaruh akan dua ekor burung itu. Maka Khoj;l Maitnun punpergilah belayat. ' , , '

Hatta ber'cipa lamanya'KhojaMairiiun belayar itu, n~aka datanglah, cubaan Aliah Taalaatas hambanya, dengan demikian di.cetera akan orang yang empunyanya,cetera itu. Selama'peninggalan Khoja Maimun tX:layar iril, seherrnula ada pada suatu hali maka BibiZainabpun bercintalah akah sUaminya. Maka ia pun pergilah duduk di tingkapmahligainyaber:gan-angan scrta memandang pada jalan scraya itl! makapad~ ketika itu terpandanglahkepada anak raja di dalam negeriitu lalu berkuda hampir dengan Inahligai isteri Khoja,Maimun. Pada tatkala Bibi Zainab pun mernandang ke bawah maka terpandanglah kepadamukaanak raja itu, pemandangan Bibi Zainab terlaluelok rupanya anak raja itu. Sebennula

",anak raja purl" memandang kepada isteri Khoja Maimun, terlalu baikparasnya sarnabeIjumpa matany~ lalu dibawanya tersenyum olch anak raja itu. Dengau takdir Allah Taalamakaanak raja itupun berahilah a1am Bibi Zainab itu. Adapun:~ BibiZainab itu puntersangkutJah hatinya akan ailak raja itu. ' '

(Dipetik daripada cerita"Hikayal JOwlaMaimun,." dalam" Antologi- Barga Remaja,DBP,2009)

, i

(i) Ap8kah maksudrangkaikatatersangkutlahhatinya?

(ii) Apakah tindakan Khoja Maimun scbelum pergi belayar?

, [2 markah]

[3 markah]

1

(iii) Pada pendapat anda, wajarkah 'Khoja Maimun meninggaikan isterinya:seorang diri dirumah? " , "",

[J markah)

1103/2SULIT

YIK - B, MELAYU (2) , TKT 5

SULIT

Soalan 2 (d) Gurindam

7 11 0312

Boca gurindam di bawah dcngan {cliti, kemudil.1fi ja\\'oh SOulon-,wolan yang berikutnyadengan }?;engg'...malwn aym ando sendiri.

Cal,ari olchmu akan saJmb2LYang bolch dijadikal1 ubat.

Cahari o1chrnu ak

--- ----------------------_ ..__._--.__ .. -._._-_._--_.-.._--_.--~------ ... - -~-- ----- -- - - _.. --- ---- ---~-_._---- ------ ---

SULIT 8

Snalan 3 :Pengetahuan dan Kcmahiran Bahasa

[30 markah]

Jem'ah semua .malan

1103/2

(a) Tulis satu aya/ hagi se/iap kata ganda Ji bawah supayu jeTas menunjukkan bahawaunda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda /idak boleh menambahkan,menukarkan atau menggugurkan imhuhan a/au menggunakan perkataan sebagaiperibahasa atou nama khas.

(i) bergopoh-gapah(ii) hentiun-menghcfltarn(iii) kekanak-kanakan(iv) kepura-puraan(v) sekonyong-konyong(vi) timang-timangan

[6 markah]

. (b) Baca petikan d/ bawah dengan teli/i, kemudian nya/akan golongan kala bagi se/iapkata yang bergaris dalam aya/ di bawah sarna ada kata nama, kata kerja, katiladjektif a/au kata tugas. Anda tidak perlu menyalin aya/ itu semula.

Bebernpa batang pokok telah tum bang kelmarin bcrik.-utan angin kencang dan.bujan lebat yang melanda di kawasan Tanah Tinggi Cameron. Septiluh bu2.h rumahjuga telah dihanyutkan air sungai yang deras. Sebuah jambatan pendek yang barndibina dr kawaan ladang teh turut roboh.

[6 markah]

(c) Dalam seliap ayat Ji bawah, lerdapa/ satu kesalahan ejaan dan satu kesalabanpenggunaan imbuban. Senaraikan dan hewlkan kesalahan-kesalahan itu. Bagise/iap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada sa/u kesalahanpenggunaan ejaan dan