peperiksaan perkhidmatan - pspns.webs.com  · 2 tahun 1982 badan yang ... -ujian akhir kursus...

Download PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN - pspns.webs.com  · 2 Tahun 1982 Badan yang ... -Ujian Akhir Kursus Induksi

Post on 27-Aug-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEPERIKSAANPEPERIKSAANPERKHIDMATANPERKHIDMATAN

  OLEH:OLEH:CAWANGAN PENGURUSAN KOMPETENSICAWANGAN PENGURUSAN KOMPETENSI

  BAHAGIAN PERKHIDMATANBAHAGIAN PERKHIDMATANJABATAN PERKHIDMATAN AWAMJABATAN PERKHIDMATAN AWAM

 • PENGENALANPENGENALANKaedah bagi mengukur pencapaian Kaedah bagi mengukur pencapaian seseorang calon melalui penilaian seseorang calon melalui penilaian terhadap bakat, kemahiran, pengetahuan terhadap bakat, kemahiran, pengetahuan serta kefahaman dalam sesuatu perkaraserta kefahaman dalam sesuatu perkara

 • TUJUAN PEPERIKSAANTUJUAN PEPERIKSAAN

  Secara amnya, tujuan peperiksaan dalam Secara amnya, tujuan peperiksaan dalam perkhidmatan kerajaan boleh dihuraikan perkhidmatan kerajaan boleh dihuraikan kepada 3 tujuankepada 3 tujuan-- Pengesahan Dalam PerkhidmatanPengesahan Dalam Perkhidmatan-- Kenaikan Pangkat Secara LantikanKenaikan Pangkat Secara Lantikan-- Mendapat Ganjaran/ElaunMendapat Ganjaran/Elaun

 • 1. Pengesahan Dalam Perkhidmatan1. Pengesahan Dalam Perkhidmatan

  Anggota perkhidmatan awam yang baru dilantik Anggota perkhidmatan awam yang baru dilantik perlu lulus peperiksaan perkhidmatan sebagai perlu lulus peperiksaan perkhidmatan sebagai salah satu syarat untuk tujuan pengesahan salah satu syarat untuk tujuan pengesahan dalam perkhidmatandalam perkhidmatan

  Contoh:Contoh:-- Peperiksaan Undang-undang Kerajaan Peperiksaan Undang-undang Kerajaan -- Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir

  (Perkeranian/Operasi) Gred N17(Perkeranian/Operasi) Gred N17

 • 2. Kenaikan Pangkat Secara Lantikan 2. Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)(KPSL)

  Anggota perkhidmatan awam yang sedang berkhidmat Anggota perkhidmatan awam yang sedang berkhidmat dan telah disahkan dalam perkhidmatan boleh dan telah disahkan dalam perkhidmatan boleh menduduki Peperiksaan Khas sebagai salah satu syarat menduduki Peperiksaan Khas sebagai salah satu syarat untuk tujuan dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat untuk tujuan dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat secara lantikan ke skim perkhidmatan gred gaji yang secara lantikan ke skim perkhidmatan gred gaji yang lebih tinggilebih tinggi

  Peperiksaan ini adalah sebagai menggantikan kelulusan Peperiksaan ini adalah sebagai menggantikan kelulusan akademik yang diperlukanakademik yang diperlukan

  Contoh:Contoh:-- Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 -- Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Pegawai Tadbir Gred N41 Perkhidmatan Pegawai Tadbir Gred N41

 • 3. Mendapat Ganjaran/Elaun3. Mendapat Ganjaran/Elaun

  Anggota perkhidmatan awam dalam Anggota perkhidmatan awam dalam perkhidmatan tertentu boleh menduduki perkhidmatan tertentu boleh menduduki peperiksaan bagi mendapatkan ganjaran atau peperiksaan bagi mendapatkan ganjaran atau elaunelaun

  Contoh:Contoh:-- Ujian Pengambilan Nota/Nota Rintas Bagi Ujian Pengambilan Nota/Nota Rintas Bagi

  Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17/N22 Untuk Elaun Dwi BahasaN17/N22 Untuk Elaun Dwi Bahasa

  -- Peperiksaan Bagi Bayaran Insentif Tugas Peperiksaan Bagi Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS) Pembantu Tadbir Pengurusan Stor (BITPS) Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17(Perkeranian/Operasi) Gred N17

 • LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM LEMBAGA PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM (LPPA)(LPPA)

  Ditubuhkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. Ditubuhkan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 19822 Tahun 1982

  Badan yang tertinggi bagi semua urusan Badan yang tertinggi bagi semua urusan peperiksaan di dalam perkhidmatan awampeperiksaan di dalam perkhidmatan awam

  Bidang kuasa adalah meliputi Kementerian dan Bidang kuasa adalah meliputi Kementerian dan Jabatan PersekutuanJabatan Persekutuan

  Kerajaan-kerajaan Negeri, Badan-badan Kerajaan-kerajaan Negeri, Badan-badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan, LPPA Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan, LPPA memberikan khidmat nasihat mengenai urusan-memberikan khidmat nasihat mengenai urusan-urusan peperiksaanurusan peperiksaan

 • PANEL-PANEL PEPERIKSAANPANEL-PANEL PEPERIKSAAN Membantu LPPA dalam urusan peperiksaan Membantu LPPA dalam urusan peperiksaan

  perkhidmatanperkhidmatan

  Terdiri daripada 2 peringkatTerdiri daripada 2 peringkat-- Panel Subjek LembagaPanel Subjek Lembaga-- Panel Subjek JabatanPanel Subjek Jabatan

 • 1. Panel Subjek Lembaga1. Panel Subjek Lembaga

  Bertanggungjawab terhadap peperiksaan Bertanggungjawab terhadap peperiksaan dalam perkhidmatan gunasama dan dalam perkhidmatan gunasama dan peperiksaan-peperiksaan tertentu yang peperiksaan-peperiksaan tertentu yang diambil oleh calon-calon dari diambil oleh calon-calon dari perkhidmatan-perkhidmatan lainperkhidmatan-perkhidmatan lain

  Urus setia bagi panel ini terletak di Urus setia bagi panel ini terletak di Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

 • 2. Panel Subjek Jabatan2. Panel Subjek Jabatan

  Bertanggungjawab mengendalikan Bertanggungjawab mengendalikan peperiksaan khusus untuk sesuatu peperiksaan khusus untuk sesuatu perkhidmatan tertentu yang mana perkhidmatan tertentu yang mana peperiksaan tersebut tidak dikendalikan peperiksaan tersebut tidak dikendalikan oleh Panel Subjek Lembagaoleh Panel Subjek Lembaga

  Urus setia bagi panel ini terletak di Urus setia bagi panel ini terletak di Kementerian atau Jabatan masing-masingKementerian atau Jabatan masing-masing

 • Keahlian panel-panel peperiksaan ini hendaklah Keahlian panel-panel peperiksaan ini hendaklah terdiri sekurang-kurangnya daripada 2 orang iaitu terdiri sekurang-kurangnya daripada 2 orang iaitu seorang Pengerusi dan seorang ahliseorang Pengerusi dan seorang ahli

  Senarai nama keahlian bagi kedua-dua panel ini Senarai nama keahlian bagi kedua-dua panel ini perlu mendapat kelulusan LPPA dari segi perlu mendapat kelulusan LPPA dari segi pelantikan merekapelantikan mereka

  Kementerian atau jabatan yang mempunyai satu Kementerian atau jabatan yang mempunyai satu atau dua orang pegawai/kakitangan yang atau dua orang pegawai/kakitangan yang disyaratkan mengambil peperiksaan perkhidmatan, disyaratkan mengambil peperiksaan perkhidmatan, sedangkan peperiksaan tersebut ada dijalankan sedangkan peperiksaan tersebut ada dijalankan oleh sesebuah jabatan lain, maka boleh oleh sesebuah jabatan lain, maka boleh ditumpangkan pegawai tersebut mengambil ditumpangkan pegawai tersebut mengambil peperiksaan di jabatan berkenaanpeperiksaan di jabatan berkenaan

 • JENIS-JENIS PEPERIKSAAN YANG JENIS-JENIS PEPERIKSAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH JPADIKENDALIKAN OLEH JPA

  Pengesahan Dalam PerkhidmatanPengesahan Dalam Perkhidmatan-- Ujian Akhir Kursus Induksi Modul Umum Bagi Kumpulan 1 Ujian Akhir Kursus Induksi Modul Umum Bagi Kumpulan 1 (Kumpulan P&P & Sokongan 1)(Kumpulan P&P & Sokongan 1)-- Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17(Perkeranian/Operasi) Gred N17

  -- Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Bagi Kumpulan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Bagi Kumpulan Sokongan Yang Setaraf Dengan Kumpulan C Dari Gred 17 Sokongan Yang Setaraf Dengan Kumpulan C Dari Gred 17 Hingga Hingga Gred 26Gred 26-- Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17-- Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Gred J41Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Gred J41-- Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Gred N11Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir Rendah Gred N11-- Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17

 • JENIS-JENIS PEPERIKSAAN YANG JENIS-JENIS PEPERIKSAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH JPADIKENDALIKAN OLEH JPA

  Pengesahan Dalam PerkhidmatanPengesahan Dalam Perkhidmatan-- Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Bagi Kumpulan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Utama Bagi Kumpulan Sokongan Yang Setaraf Dengan Kumpulan D Dari Gred 1 Sokongan Yang Setaraf Dengan Kumpulan D Dari Gred 1 Hingga Hingga Gred 16Gred 16-- Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Psikologi Gred S27Peperiksaan Perkhidmatan Penolong Pegawai Psikologi Gred S27-- Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred

  N17N17-- Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Psikologi Gred S41Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Psikologi Gred S41-- Peperiksaan Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu KhasPeperiksaan Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu Khas-- Peperiksaan Undang-undang KerajaanPeperiksaan Undang-undang Kerajaan

 • JENIS-JENIS PEPERIKSAAN YANG JENIS-JENIS PEPERIKSAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH JPADIKENDALIKAN OLEH JPA

  Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)-- Peperiksaan Khas (Untuk KPSL Ke Gred Gaji G11, N11, N3 dan Peperiksaan Khas (Untuk KPSL Ke Gred Gaji G11, N11, N3 dan KP11)KP11)-- Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Penolong Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Penolong

  Pegawai Tadbir Gred N27Pegawai Tadbir Gred N27-- Peperiksaan Khas Untuk Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pegawai Peperiksaan Khas Untuk Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Pegawai Latihan Vokasional Gred J42Latihan Vokasional Gred J42-- Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Pembantu Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Pembantu

  Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17-- Peperiksaan Khas Untuk Memasuki Skim Perkhidmatan Pegawai