peperiksaan percubaan spm tahun 2014 spm trial... peperiksaan percubaan spm tahun 2014 physics...

Download PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2014 SPM Trial... PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2014 PHYSICS Tingkatan

Post on 28-Dec-2019

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2014

  PHYSICS

  Tingkatan 5

  Kertas 2

  Dua Jam Tiga Puluh Minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan

  yang sepadan dalam bahasa Melayu.

  3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau

  sebahagian soalan sama ada dalam bahasa

  Inggeris atau bahasa Melayu.

  4. Calon dikehendaki membaca maklumat di

  halaman belakang kertas soalan ini.

  5. Jawab semua soalan Bahagian A di dalam kertas

  soalan di ruang jawapan yang disediakan.

  6. Pilih satu soalan di Bahagian B dan Bahagian C,

  gunakan kertas kajang yang dibekalkan.

  Kertas ini mengandungi 26 halaman bercetak

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Bahagia n

  Soalan Markah

  Penuh Markah

  Diperoleh

  A

  1 4

  2 5

  3 6

  4 7

  5 8

  6 8

  7 10

  8 12

  B 9 20

  10 20

  C 11 20

  12 20

  Jumlah

  SULIT

  4531/2

  PHYSICS

  Kertas 2

  Sept 2014

  2 Jam 30 Minit

 • 2

  Hak cipta © MPSM Pahang 2014 SULIT 4531/2

  Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.

  1.

  t

  uv a

   

  15.

  r

  i n

  sin

  sin 

  2. asuv 222  16.

  depthapparent

  depth real n

  3. 2

  2

  1 atuts 

  ketara dalam

  nyata dalam n 

  4. mvMomentum 17.

  vuf

  111 

  5. maF  18. ion/ magnificatLinear

  u

  v mlinear Pembesaran  ,

  6. 2

  2

  1 energy / Kinetic mvKinetik Tenaga 

  7.

  mghgraviti Keupayaan Tenaga 

  energy / potential nalGravitatio

  19. λfv 

  8.

  2

  2

  1

  2

  1 kxFxkenyal keupayaan Tenaga

  energy/ potential Elastic

  

  20.

  D

  ax λ

  9.

  time

  energy Power, P

  21. ItQ 

  masa

  tenaga PKuasa  ,

  22. VQE 

  23. IRV 

  10.

  V

  m 

  24. IVPKuasa ,Power /

  11. mcQHaba  ,Heat/

  25. 2s m 10 g

  12. mlQHaba  ,Heat/

  26.

  P

  S

  p

  S

  V

  V

  N

  N 

  13. pemalar

  T

  pV constant /

  27. Kecekapan/ Efficiency

  %100 PP

  SS  VI

  VI

  14. 2211 VpVp 

  28. Gandaan arus/ Current gain

  b

  c

  I

  I 

  29. 2mcE 

  30. 18 s m100.3 c

 • 3

  Hak cipta © MPSM Pahang 2014 SULIT 4531/2

  Section A

  Bahagian A

  [60 marks]

  [60 markah]

  Answer all questions in this section

  Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

  1 Diagram 1.1 shows a mercury thermometer.

  Rajah 1.1 menunjukkan termometer merkuri.

  Diagram 1.1

  Rajah 1.1

  (a) What is the accuracy of the thermometer? Berapakah kejituan termometer itu?

  ..........................................................................................................

  [1 mark ]

  [ 1 markah ]

  (b) What is the function of X ?

  Apakah fungsi X ?

  ...........................................................................................................

  [ 1 mark]

  [ 1 markah ]

  (c ) Diagram 1.2 shows a thermometer immersed in a cup of hot water.

  The mercury in the bulb expands and rises.

  Rajah 1.2 menunjukkan apabila termometer itu dimasukkan ke dalam

  segelas air panas. Merkuri dalam bebuli mengembang dan naik.

  1(a)

  1(b)

  X

 • 4

  Hak cipta © MPSM Pahang 2014 SULIT 4531/2

  Diagram 1.2

  Rajah 1.2

  (i) Why is the temperature of the hot water taken when the mercury stops expanding?

  Mengapa suhu air panas itu diambil apabila merkuri berhenti

  mengembang?

  ………………………………………………………………..

  [1 mark]

  [ 1 markah ]

  (ii) Give one suggestion how to increase the sensitivity of the

  thermometer.

  Berikan satu cadangan bagaimana hendak menambahkan sensitiviti

  termometer.

  .................................................................................................

  [1 mark]

  [ 1 markah]

  Hot water /

  air panas

  1(c)(i)

  1(c)(ii)

  Total A1

 • 5

  Hak cipta © MPSM Pahang 2014 SULIT 4531/2

  2. Diagram 2.1 shows a light ray passing into diamond.

  Rajah 2.1 menunjukkan satu sinar cahaya melalui intan.

  (a) What is meant by critical angle? Apakah maksud sudut genting.

  .........................................................................................................

  [1mark]

  [1markah]

  (b) Calculate the critical angle of the diamond. [Refractive index of diamond = 2.42]

  Hitung sudut genting bagi intan. [Indeks biasan intan = 2.42]

  [2marks]

  [2markah]

  (c) Complete the path of the light ray in diamond until it finally emerge from each object.

  Lengkapkan lintasan sinar cahaya dalam intan sehingga

  cahaya itu akhirnya keluar dari objek.

  [2marks]

  [2markah]

  30o

  2(b)

  2(c)

  Total 2A

  2(a)

 • 6

  Hak cipta © MPSM Pahang 2014 SULIT 4531/2

  3. Diagram 3 shows a bar magnet is being pushed towards a solenoid.

  Rajah 3 menunjukkan magnet bar ditolak ke arah solenoid.

  Diagram 3

  Rajah 3

  (a) What is meant by electromagnetic induction? Apakah maksud aruhan elektromagnet?

  ............................................................................................................

  [1 mark]

  [1 markah]

  (b) State the polarity at X when the bar magnet is moved towards the solenoid.

  Nyatakan kekutuban pada X apabila magnet bar digerakkan ke dalam

  solenoid.

  .......................................................................................................

  ...................

  [1 mark]

  [1 markah]

  (c) In Diagram 3, when the magnet is pushed towards the solenoid; Dalam Rajah 3, apabila magnet ditolak masuk ke dalam solenoid;

  (i) mark the direction of induced current on the solenoid,

  tandakan arah arus aruhan pada solenoid,

  (ii) show the direction of the pointer on the zero centred galvanometer. tunjukkan arah anak panah pada galvanometer sifar tengah.

  [2 marks]

  [2 markah]

  3(a)

  3(b)

  3(c)

  Galvanometer

  N

  bar magnet/

  magnet bar

  X

  0

 • 7

  Hak cipta © MPSM Pahang 2014 SULIT 4531/2

  (d) State one method to increase the induced current in the solenoid. Nyatakan satu kaedah untuk meningkatkan arus aruhan di dalam

  solenoid.

  .............................................................................................................

  [1 mark]

  [1 markah]

  (e) Name the physics law involved in determining the pole in (b) above. Namakan hukum fizik yang terlibat dalam menentukan kutub

  pada (b) di atas.

  ...............................................................................................................

  [1 mark]

  [1 markah]

  4. Diagram 4.1 shows a cylindrical glass tube of uniform cross sectional area

  of 3 cm 2 . The glass tube contains lead shots and f

Recommended

View more >