peperiksaan percubaan 2012 ekonomi asas · pdf fileapakah maksud'pengguna adalah...

39
SULIT '3t57lL E konomi Asas Kertas 1 Septembe r 2O12 1%iam ANJURAN MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSTA (CAWANGAN PERLIS) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012 EKONOMI ASAS KERTAS 1 Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Keftas soalan ini mengadungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiaytiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A.B,C, dan O. Bagi tiaptiap soalan, pilih salu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang disediakan. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan dibenarkan. www. mLschoolchildren corn 1. 2. 3. 4. 2012 Ponitia Ekonomi Asas Perlis [Lihat halaman sebelah] SULIT www.myschoolchildren.com Muat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Upload: lamtruc

Post on 05-Feb-2018

236 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

'3t57lL

E konomiAsasKertas 1

Septembe r 2O121%iam ANJURAN

MAJLIS PENGETUASEKOLAH MALAYSTA(CAWANGAN PERLIS)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012

EKONOMI ASAS

KERTAS 1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Keftas soalan ini mengadungi 40 soalan.

Jawab semua soalan.

Tiaytiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A.B,C, dan O. Bagitiaptiap soalan, pilih salu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda padakertas jawapan yang disediakan.

Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan dibenarkan.

www. mLschoolchildren corn

1.

2.

3.

4.

2012 Ponitia Ekonomi Asas Perlis [Lihat halaman sebelah] SULIT

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 2: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

1. Gambar 1 menunjukkan situasi di sebuah firma.

Semua fakt,r' :. : i i

dengan sebark nrungKirr

dalam pfose:; p,rrr irt,;l, l.il ..rr

untuk mencati.i: ;;l; 'i,iifutama kita.

Gambar 1

Apakah objektif utama firma membuat pilihan dalam menyetesaikan masalah ekonomi?

A Memaksimumkan kepuasan

B Memaksimumkan keuntungan

C Mengutamakan barang keperluan

D Memaksimumkan kebajikan rakyat

2. Apakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis?

A Pengeluar mestilah memenuhi semua permintaan pengguna

B Harga barang di pasaran ditentukan sepenuhnya oleh pengguna

C Keputusan pengguna menentukan jenis barang yang hendak dikeluarkan

D Pengeluar perlu menawarkan barang pada harga yang murah untuk memuaskan

kehendak pengguna

3. Manakah antara berikut tergolong dalam sektor ketiga?

I

ilillIV

A ldanllB ldanlVC ll dan lll

D lll dan lV

31 1

I

lndividu Pekerjaan

En. Malik Eien insuransEn. Roslan Penternak ikanEn. Chonq Jurutera

Cik Normala Jururawat

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 3: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

37s7lLSULIT

4. Maktumat berikut berkaitan dengan ienis pendapatan individu.

En. Harun bekerja di kebun

sebanyak RM 650. Beliau

Sirqrpanan Nasional.

sayur dan mendapat ganjaran

menyimpan RM 50 di Bank

Apakah jenis pendapatan yang diperoleh Encik Harun?

Upah dan sew#

Upah dan faedah

Untung cian sewa

Untung dan faedah

5. Rajah 1 menunjukkan rumus pendapatan boleh guna.

Pendapatanlndividu

A

B

C

D

,A

B

C

D

Potongan waiib

Rajah 1

Antara berikut yang manakah merupakan potongan wajib?

A Bayaran sewa

B Ansuran kereta

C Carurnan [(A/SP

D Premium insurans nyawa

6. Jadual 1 rnenunjukkan jenis pendapatan dan perbelanjaan Cik Huda bagi tahun 201 1.

Jumlah (RM)

38 00023 000

Jadual 1

Kira pendapatan boleh cukai cik Huda pada tahun tersebut.

RM 13 000

RM 15 000

RM 25 000

RM 61 000

Pendapatan boleh guna

Butiran

PendapatanJumlah pelepasan cukai

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 4: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

7 ' Antara berikut yang manakah menerangkan tentang keperruan asas manusia?Harga barang tidak stabil

Diperlukan untuk meneruskan hidupDiperlukan untuk keselesaan hidupTerdiri daripada pelbagai pilihan barang

B' JEiltukan langkah penyediaan belanjawan peribadi mengikut urutan yang betul.

375

A

B

C

D

I

il

Iil

IV

A

B

C

D

9. Apakah tujuan individu menabung?

A Mernbiayai pendidikan

B Meningkatkan produktiviti

C Menggantikan barang modalO Menarnbahkan modat perniagaan

10' Antara yang berikut, yang manakah merupakan peranan isi rumah?

Mencatatkan semua perbelanjaanMengenalpasti punca penciapatan

Menyusun perbetanjaan rnengikut keutamaanMengimbangkan anggaran pendapatan boreh guna dengan perberanjaanI,ll,lll dan lV

l,lll, ll dan lV

ll, l, lll dan lV

ll.tll,l dan lV

I

il

ilt

IV

A

B

C

D

Mernbekalkan faktor pengeluaran kepada firrnaMenggunakan barang dan perkhidmatan daripada firmaMenerima ganjaran daripada firma dalam pendapatan faktorMenguruskan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan

I dan ll

I dan lV

ll dan lll

lll dan lV

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 5: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

11. Rajah 2 menunjukkan peralihan keluk permintaan kopi.

37s7lt

Harga (RM)

Qo Qr

Rajah 2Kuantiti (unit)

Apakah faktor yang menyebabkan keluk permintaan beralih dari DODO ke D1D1?

I

il

lil

Harga barang itu jatuh

Pendapatan individu meningkat

Kenaikan harga barang pengganti

lV Jangkaan harga pada masa depan turun

C

I dan ll

I dan lV

ll dan lll

llldan lV

12. Jadual 2 di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi suatu barang.

Harga Kuantiti Oiminta (unit)

B 2010 25

Jadual 2

keanjalan harga permintaan lika harga meningkat daripada RMBBerapakah nilaikepada RM10?A 1.2

B O.B

c 1.5

D 1.0

4

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 6: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULI;

13" Keanjalan harga permintaan adalah anjal jika peratus perubahan

37

A

B

C

D

pendapatan melebihi peratus perubahan kuantiti diminta

dalam kuantiti diminta melebihi peratus perubahan harga

harga melebihi peratus perubahan dalam kuantiti diminta

dalam kuantiti diminta melebihi peratus perubahan pendapatan

Jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah

Jumlah kos sama dengan kos tetap pada output sifar

Jumlah kos meningkat apabila input tetap bertambah

Jumlah kos ialah kos per unit bagi pelbagai tingkat keluaran

ldan ll

I dan lV

ll dan lll

lll dan lV

o

14. Jadual 3 rnenunjukkan hubungan antara input berubah dengan jumlah keluaran suatu bar,

lnput berubah (unit) Jumlah keluaran (uniii

1

5I

11

12

q

1B445260

Jadual 3

Berapakah keluaran sut firma apabila input berubah meningkat dari B unit kepada 12 unit?

A 2.5 unit

B 4.0 unit

C 5.5 unit

D 8.0 unit

15. Antara yang berikut .yang manakah benar tentang jumlah kos pengeluaran jangka pendek?

E,

sis/=/il,l

I

il

ilt

IV

A

B

C

D

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 7: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

sullr 37s7lL

16. Antara berikut .yang manakah kos tetap firma?

A Pembelian bahan mentahc

B Pembayaran upah kepada buruh

C Pembayaran bil eletrik dan telefon

D ;-Pembayaran faedah pinjaman bank

17. Apakah yang menyebabkan peningkatan terhadap penawaran baju-T di pasaran?.

A Kenaikan cukaijualan

B Kernajuan tingkat teknologi

C Harga baju-T di pasaran telah jatuh

D Harga barang pengganti telah meningkat

18. Antara berikut yang manakah menepati konsep pasaran?

I Ada penjual sahaja

ll Penjual dan pembeli mesti bertemu

lll Mempunyai satu tingkat harga tertentu

lV Mempunyai barang dan perkhidmatan untuk diurusniagakan

A ldanll

B ldanlV

C ll dan lll

D lll dan lV

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 8: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

Harga (RM)Kuantiti yang diminta (unit)

Suhana Susan Suria1\ 40 45 504 30 22 256 20 16 15I 10 12 10

SULIT

19. Jadual 4 menunjukkan kuantiti kad perayaanpada pelbagai tingkat harga.

37

yang diminta oleh Suhana, Susan dan Suria

L'

Pada tingkat harga

A 32 unit

B 51 unit

C 77 untt

D 135 unit

Jadual 4

RM6, berapakah permintaan pasaran ?

20. Rajah 3 rnenunjukkan keluk keseimbangan pasaran bagi suatu barang.

Harga (RM)

D

uantiti(unit)

Rajah 3

Apakah keadaan pasaran pada titik V?

I

lt

ilt

IV

Harga akan naik

Harga akan jatuh

Lebihan penawaran sebanyak 1O unit

Lebihan permintaan sebanyak 10 unit

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 9: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT 37s7 /L

C

D

A

B

I dan ll

I dan lV

ll dan lll

tll dan lV

I

21. Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam pasaran faktor.

Pasaran Faktot'

F irma

RAJAH 4

Berdasarkan rajah , firma akan meminta faktor-faktor pengeluaran daripada isi rumah. Apakah

faktor-faktor pengeluaran yang ditawarkan oleh isi rumah?

Buruh dan tanah

Buruh dan modal

Buruh. tanah dan modal

Buruh. tanah, modal dan usahawan

22. Apakah kesan terhadap pasaran buruh di Malaysia apabila kerajaan melonggarkan syarat

kemasukan pekerja asing?

A

B

C

D

l

il

ilt

IV

A

B

C

D

Upah buruh menurun

Upah buruh meningkat

Penawaran buruh menurun

Penawaran buruh meningkat

I dan ll

I dan lV

ll dan lll

lll dan lV

isi Rumah

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 10: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

suLrT 37s7 lr23. Antara ciri-ciriwang yang berikut. yang manakah menyebabkan wang berfungsi sebagai alat

bayaran tertunda?

A Tahan lama

B Mudah dibawa

24. Rajah 5 menunjukkan maklumat berkaitan bank ABC

Bank ABC

Memberi pinjaman bersindiket

C Kestabilan nilai

D Diterima umum

Mernberi khidrna t nasiha tkorporat

Rajah 5Yang manakah antara berikut merupakan Bank ABC?

A Am Finance Berhad

B Maybank (M) Berhad

C Bank Negara Malaysia

D Affin Merchant Bank Berhad

25. Antara berikut. yang manakah menerangkan fungsi bank pusat sebagaijurubank kepada bank

perdagangan?

A Memberi pendahuluan

B Mengurus pertukaran asing

C Menjadi sumber pinjaman terakhir

D Menjual dan membeli surat jaminan kerajaan

26- Tindakan bank pusat yang manakah dapat mengurangkan kadar pengangguran? J(A Memendekkan tempoh bayaran balik pinjaman XcB Menaikkan kadar rizab berkanun S/i/C Membeli surat jaminan kerajaan 5.

D Meningkatkan kadar faedah Fa.Y(/)

Err\9e

S){(Da.o

c)a)

a-\

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 11: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

27. Jadual 5 menunjukkan sebahagian

31s7lL

Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2011.

o

Butiran Jumlah (RM)

PertanianPerkiianganPerlombongan dan kuariPembinaan

Berapakah jumlah sumbangan sektor

A RM 38 595 juta

B RM 81 258 juta

C RM 107 874iuta

D RM 190 857 juta

Jadual 5

utama pada tahun tersebut?

28. Pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama akan menyebabkan...

I harga komoditi stabil

ll peluang pekerjaan terjejas

lll sumber asli mengalami kehausan

lV pendapatan negara semakin bertambah

A ldanllB ldanlV

C ll dan lll

D lll dan lV

29. Antara berikut yang manakah cukai tidak langsung?

A Duti setem

B Cukai pintu

C Cukai tanah

D Cukaijualan

30. Antara berikut yang manakah merupakan perbelanjaan pembangunan?

A Emolumen

B Keselamatan

C Bayaran khidmat hutang

D Bekalan dan Perkhidmatan

152 26242 66315 279

10

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 12: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT 37s.7 lr

31. Pernyataan manakah merujuk kepada duti eksport?

A Cukai ke atas komoditi utama yang akan di eksport

B Cukai terhadap barang import tertentu dari luar negara

C Cukai keatas keluaran tempatan untuk pasaran dalam negeri

D Cukai bagi barangan akhir keluaran tempatan dan luar Negara

32. Berikut adalah pernyataan mengenai perbelanjaan kerajaan.

Perbelanjaan semasa yang ditanggung oleh kerajaan pada setiap tahun bagimemastikan pengurusan dan pentadbiran kerajaan berjalan lancar.

Antara berikut ,maklumat yang manakah berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan tersebut?

I Pembinaan infrastruktur ICT

ll Memperbaiki kemudahan awam

lll Bayaran gaji kakitangan kerajaan

lV Projek perumahan angkatan tentera

A ldanll

B ldanlV

C ll dan lll

D llldan lV

33. Apakah persamaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan antarabangsa?

A Bahasa

B Matawang

C Penggunaan dokumen

D Sempadan perdagangan

11

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 13: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

37s7 lLSU.LIT

34. Jadual 6 menunjukkan nilai eksport dan import Malaysia pada suatu tahun.

Jadual 6

Apakah keadaan imbangan ciagangan Malaysia pada tahun tersebut?

,An

B

C

D

Lebihan RM27 381 juta

Kurangan RM27 381 juta

Kurangan RM24 550 juta

Lebihan RM24 550 juta

Harga eksport Malaysia lebih mahal

Jumlah eksport Malaysia akan jatuh

Jurnlah import Malaysia akan jatuh

tmbangan dagangan Malaysia meniadi negatif

35. Apakah tujuan sekatan perdagangan antarabangsa?

I Sumber hasil kepada kerajaan

ll Melindungi industri muda dan tempatan

lll Meningkatkan permintaan barangan import

lV Meningkatkan persaingan terhadap barang tempatan

A ldanll

B ldanlV

C ll dan lll

D llldan lV

36. Apakah kesan daripada kejatuhan nilai Ringgit Malaysia?

A

B

C

D

Jumlah( RM juta)

Eksport kayu siap digergajiEksport barang elektroniklmport barang penggunaan

baranq perantaraan

15 83516 2454 6992 831

t2

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 14: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

37s7 lLPilihan jawapan bagi Soalan 37 hingga soalan 40 berdasarkan jadual berikut.

Pilihan

A

pernyataan t

, Betul

__@h-B;tut -Q-lo-I-__

Pernyataan I%---_

Salah--Betul-_-.Betul-----Salah

BeD

I rabungan di bank perdagangan mernberi putangan yang rebih tinggidaripada pelaburan.

li Tabungan di bank perdagangan rebih berisiko daripada membuatpelaburan.

I Pemberi pinjaman dibayar ganjaran faedah kerana menanggung risiko.ll Faedah yang diterima mengurangkan cukai pendapatan individu.

I objektif penggunaan isi rumah ialah mencapai utiliti yangmaksimum.ll utiriti iarah kepuasan yang diterima daripada penggunaan sesuatu

barang dan perkhidrnatan-

I aeban cukai rangsung tidak boreh dipindah kepada pihak rain.ll cukai perkhidmatan tergorong daram jenis cukai rangsung.

KERTAS SOALAN TAIVIAT

37.

3B.

39.

40.

13

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 15: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

S ULIT

3757 n

EkonomiAsasKertas 2September 2O122 jam ANJURAN

MAJLTS PBNGETUASEKOLAH MALAYSTA(CAWANGAN PERLIS)

PEPERIKSAAN PERCUtsAAN SPM 2012

EKONOMI ASAS

KERTAS 2

Dua janr

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 . Kertas soalan ini mengandungidua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab tiga soa/an daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B.

3. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yangdisediakan.

4. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkandalam kurungan.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

www. myschoolch ild ren.coni

2O72 Ponitia EkonomiAsos Perlis [Lihat halaman sebelahJ SULIT

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 16: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT 3751

Bahagian A

p5 markahl

Jawab tiga soalan sahaja.

1. (a) Terangkan sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang.

[6 markah

(b) Gambar 1 menunjukkan perbincangan berkaitan dengan barang yang int

dikeluarkan oleh Syarikat C&T Sendirian Berhad.

Jadisaya rasa eloklahbahagian pengeluaran

lumpukan padapengeluaran kamera

digital sahaja.

Gambar 1

Bagaimanakah syarikat itu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut? [6 markal'

(c) Maklumat berikut berkaitan dengan satu ciri sistem ekonomi negara X.

Wujud persaingan yang sihat , adil dan saksama antara pengeluar .

(i)

(ii)

Apakah sistem ekonomi negara X?

Huraikan tiga ciri lain sistem ekonomi tersebut.

[1 markat

[6 rnarkat

S/o/()iQ/

=e/s/

/

(

{a_l<(r)

q)

*EeC)

oQa-

C'qJ

.qJ<\

Saya cadangkansyarikat kita

mengeluarkankamera digital dantelefon berkamera.

-r atr saya rasa pihaksyarikat tidak dapat

mengeluarkan kedua-duanya serentak.

2012 Ponitia Ekonomi Asas Perlis

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 17: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

(d) Gambar 2 menunjukkan situasi

syarikat .

3757

perbincangan seorang pengurus di sebuah

Syarikat akan membuatpelaburanmenggantikan barangmodal yang rosak danhaus. Namun begitu wangsyarikat tidak mencukupi.

[2 markah]

[4 markah]

Gambar 2

(i) Nyatakan maksud pelaburan seperti yang dinyatakan oleh penguruspengeluaran tersebut.

Terangkan tujuan pengeluar membuat pinjaman.(ii)

2. (a) Jadual 1 menunjukkan permintaan Proton lnspira untuk tahun 2010 dan 201 1.

Tahun Harga(RM) Kuantiti diminta ( unit)

201 0

201 1

RM 94,000.00

RM 94,000.00

10O0 unit

20O0 unit

Jadual 1

Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan Proton lnspire

pada tahun 2011 berbanding tahun 2O1O. [6 markah]

2012 Panitio €konomi Asos Perlis

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 18: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT

Jadual 2

Lukis keluk permintaan untuk barangskala 2 cm mewakili 5 unit pada paksi

kuantiti diminta.

(d) Bezakan input tetap dengan input berubah.

2072 Panitia Ekonomi Asas Perlis 3

3757

M di atas kertas graf dengan menggunak,harga dan 2 cm mewakili 1O unit pada pal

[3 markah]

[3 markah]

[3 markah]

[3 markah

barang X dan barang Z.

[4 markah

[3 rnarkah

(b) Jadual 2 menunjukkan permintaan barang M pada tingkat harga tertentu.

Harga ( RM ) Kuantiti diminta ( unit )

30

20

.tn.L'

(i)

(ii) Jelaskan pembentukan keluk permintaan barang M.

(iai) Terangkan hukum permintaan.

(c) Jadual 3 menunjuld<an peratus perubahan harga dan peratus perubahan kuantiti

diminta bagi barang X . Y dan Z.

Peratus perubahan harga Peratus perubahankuantiti diminta

Jadual 3

(i) Hitungkan nilai keanjalan harga permintaan bagi barang X dan barang Y.

60

50

20

(ii) Terangkan strategi untuk meningkatkan jumlah hasil bagi

5

10

15

Jenis barang

Barang X

Barang Y

BarangZ

30

50

40

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 19: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

./SO

SULIT

3.(a) Rajah 1 menunjukkan keluk penawaran Firma X.

3757 t

SoSo ke S1S1 .

[4 markah]

[3 markah]

[3 rnarkah]

O 10 2A Kuantiti (unit)

Rajah 1

Terangkan dua fal<tor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran

(b) Rajah 2 menunjukkan keluk keseimbangan pasaran.

Harga /RM

Kuantiti (unit)

20

Huraikan keadaan pasaran

(i) RM2

(ii) RM6

Rajah 2

pada tingkat harga berikut :

6

4

2

o 4030

2O72 Panitio EkonomiAsas Perlis

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 20: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SU-!-|T 3757

(c) Berikut adalah maklumat tentang aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.

En. Khusren telah menyewakan bangunan miliknyaSdn. Bhd yang mengeluarkan produk kecantikan.sebanyak RM35OO sebulan,dan membelanjakanproduk kecantikan daripada syarikat tersebut.

kepada Syarikat KejoraBeliau menerirna sewaRM20O untuk rnembeli

Lakarkan aiiran pusingan pendapatan tersebui.

Bezakan antara aliran wang dengan aliran flzii<al.

(i) Lernbu tempatan diserang penyakil kuku dan mulut.

(ii) Harga daging lembu import iatuh

4. (a) Terangkan ciri-ciriwang yang baik.

(b) Gambar 3 menuniukkan fungsi sejenis bank perdagangan.

(i)

(ii)

[5 markah]

[4 markah]

[3 markah'

[3 markah,

[6 markah]

(d) Berdasarkan peristiwa-peristiwa berikut, jelaskan kesan ke atas pasaran daging

lembu tempatan (setiap peristiwa adalah berasingan).

EIcIMBBANKBAHAGIAN

PINJAMAN

2012 Panitio EkonomiAsas Perlis

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 21: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT 3751

Huraikan secara ringkas bagaimana bank tersebut memberi kemudahan pinjaman

melalui.

(i) Pinjaman bercagar

(ii) Pinjaman persendirian

(iii) Pinjaman melalui penggunaan kad kredit

[2 markah]

[2 markah]

[2 markah]

(c) Jadual 4 menunjukkan peratus sumbangan setlap sektor ekonomi kepada jumlahkeluaran negara pada tahun 1960.

Sektor ekonomi Peratus (%)

Sektor utama 43.7

Seldor kedua 15.2

Sektor ketiga 41.8

(Sumbq : Lapran ekononi pe{bagaikeluaran)

Jadual 4

Terangkan masalah yang dihadapi oleh ekonornijika negara hanya bergantung kepadasektor utama. [7 markah]

F/olo/c/E/B/-/i/II

cLE

(Jro/o/

-c/(),cDl5J+l

A'

*/i/i/*'(U

$Eq)

-\(ca

a)o).b

gqJa-(U

a_oQJo\s

2472 Panitio EkonomiAsas Perlis

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 22: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT 37s7 I

[3 rnarkah]

[3 markah]

(d) Gambar 4 menunjukkan suatu keadaan ekoncmi semasa negara.

7

6

5

4

3

2

If\t

T "d;""-;l

".*tre""*+s""s

Gambar 4

Bagaimanakah kera.iaan melalui belanjawan negara mengatasi masalah ketidakstabilanekonomi tersebut melalui :

(i) Kadar cukai

(ii) Perbelanjaan kerajaan

5. (a) Peta 1 menunjuklen dua urusniaga bagi Syarikat Andaman yang beribu pejabat di

Pahang.

Peta 1

7

4OO RIBU MENGANGGUR

2072 Panitio Ekonomi Asos Perlis

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 23: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT 3751

(i) Nyatakan jenis perdagangan bagi urus niaga X dan urusniaga y.

[2 markahl

Terangkan tiga persamaan kedua-dua jenis perdagangan tersebut..

Jelaskan lima bentuk selcatan perdagangaii antai-abangsa.

[6 markahl

[9 markah!

Maklurnat berikut menunjukkan kadar pertukaran asing antara Dolar AmerikaSyarikat (USD) dengan Ringgit Malaysia(RM).

USD1 = RM 3.BO

Sekiranya pengimport Malaysia mengimport barangan bernilai RM 380 O0O dari

Amerika Syarikat;

(i) Apakah mata wang yang diperlukan untuk Jnembuat pembayaran?.11 rnarkat

(ii) Huraikan nilai mata wang yang perlu dibayar oleh pengimport tersebut?

[ 2 markal

(d) Jadual 5 menunjukkan perubahan nilai eksport dan import Malaysia bagi tempoh duatahun.

Butiran/ Tahun

RM Juta

2006 2@7

Eksport

lrnport

599 959 653 849

488 231 536 839

Sumber: Ubah suai daripada Laporan Ekonomipelbagaitahun

Jadual 5

Terangkan kesan perubahan

Malaysia ?

eksport dan imporl ke atas kadar pertukaran Ringgit

(ii)

(b)

(c)

2012 Panitia EkonomiAsas Perlis

[5 markah]

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 24: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SULIT 1757 1

Bahagian B

[25markah]

Soalan ini wajib dijawab

Encik Aiman merupakan seorang bekas pesara Guru.Beliau menerima ganjaran persaraa

sebanyak RM2SO,OOO.ffi dan bayaran pencen sebanyak RM3,OOO.OO sebulan daripac

kerajaan . Beliau merancang untuk menggunakan sebahagian daripada wang tersebut unttmembeli dua ekar tanah dan sebahagian lagi digunakan untuk memulakan perniagaan .

Encik Aiman teiah memulakan perniagaan dengan menubuhkan sebuah syarikat pembororberas. Pada peringkat awainya beliau meirumpukan kepada pembelian dan penjualan bera

biasa untuk penduduk setempat. Setelah dua tahun beroperasi, permintaan terhadap bere

tempatan semakin meningkat, Encik Aiman mula merancang untuk memperkembangka

lagi perniagaannya dengan menambahkan lagi jenis produk keluarannya, iaitu mengimpcberas wangi Super daripada Negara Thailand untuk memenuhi permintaan daripacgolongan tertentu.

Perniagaan Encik Aiman semakin berkembang maju, dan beliau merasakan bahawa capengurusan kewangan yang dilakukannya terutama dari aspek pengurusan kewang:adalah kurang sistematik. Beliau merancang untuk mendapatkan t<fiidmat nasihat dtsebuah bank perdagangan mengenai cara simpanan baik dan selamat.

Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut:

(a) (i) Bagaimanakah Encik Aiman boleh menambahkan pendapatannya sela

daripada yang dinyatakan di atas? [4 markah]

(ii) Jelaskan jenis perbelanjaan kerajaan yang terdapat di dalam petikan di atas

[3 markah]

(b) Adakah Beras Wangi Super yang diimport dari Thailand sama dengan beras biasatempatan dari segi kumpulan barang dalam ekonomi? Berikan alasan anda.

[6markah]

(c) Sebagai seorang pegawai di sebuah bank perdagangan, terangkan 3 jenis deposit yan!boleh anda tawarkan kepada Encik Aiman. [7 markahJ

(d) Adakah anda bersetuju dengan keputusan En Aiman mengimport Beras Wangi Superdaripada negara Thailand.Nyatakan alasan anda. [Smarkah]

I2012 Panitia Ekonomi Asas Perlis

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 25: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

PERATURAN PEMARKAHAN

Bahagian A

Nosoalan

Butiran

1 (a) F1 - buruh

Hl - tenaga manusia yang disumbangkan sama ada dari segi fizikallmental/terdindaripada buruh mahirl buruh lidak mahir/ menerima upah sebagai ganjaran.

F2 - tanah

H2 - anugerah alam semulaiadi / tuhan / penawaran terhad / terbahagi kepada surnberyang dapat diperbaharui/ sumber,vang tidak dapat diperbaharui/ menerima sewasebagai ganjaran.

F3 - modal

H3 - alaUmesin lwangl input proCuhil yang digunakan dalam proses pengeluaran /meningkatkan produhiv:ti / keupayaan pengeluaran / menerirna faedah sebagaiganjaran.

F4 - usahawan

H4 - individu yang menggabungkan sumber ekonomi I faftor pengetuaran untukmenghasilkan output / Sanggup menanggung risiko / menerima untung sebagaiganjaran.

Mana_mana 3F + f,f{= [6m]

1(b) syarikat c&T sendirian Berhad mengalami masalah kekurangan fahorPengeluaranmisalnya seperti sumber ekonomi/modaUburuh

Catamark

1

1

1r

1r

1r

1t

1r

1r

Im:6rr

H1

H21n

LnH3

H4

H5

H6

Syarikat C&T Sendirian Berhad memilih kamera digital

kerana ia dapat rnemaksimumkan untung/meminimumkan kos

- kos lepas ialah telefon berkamera

'produk pengeluaran kedua terbaik yang lerpaksa dilepaskan.

Sistem ekonomi islam

a) Pemilikan faktor

hak milik mutlak Allahmanusia bebas mencari/mengumpul kekayaan asaskan berlandaskan hukumsyarak

1rr

1m

1m

Jumlr

[6m

1m

1m

1m

1m

Max .www. mvschoolchildre[. com

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 26: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

b) Penentuan harga

Ditentukan oleh mekanisme harga/kuasa permintaan dan kuasa penawaran

Kerajaan akan campurtangan jika terdapat ketidakstabilan dalam pasaran

c) Pembuat keputusan

Ditentukan oleh penggrrna dan pengeluar

Pengguna bebas buat pilihan barang dan perl&idmataniPengeluar bebasmengeluarkan barang dan perkhidmatan

Sebarang keputusan mestilah tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Pihak kerajaan bertanggungjawab menjanrin bekalan barang keperluan yangcukup kepada masyarakat.

1r

1r

1r

Max

1r

1r

1r

1t

1r

Max

1r

1t

1r

1t

Mar

1

1

1

1

Ma>

t0

1

1

[lun

d) Pilihan

- Berdasarkan hukum syarak

- Pengeluar mengeluarkan barangperundangan lslam

- Jual beli arak adalah dilarang

yang halalltidak bertentangan dengan

e) Motif

Mendapat keredhaan Allah/mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat

Pengeluar bebas menerima keuntunga nlkelcayaan yang sederhana

Pengumpulan kekayaan tidak halallriblmenyorok barang /kegiatan haram tidakdibenarkan sama sekali.

3Fx2H=6markah

Pelaburan memberi maksud aliran perbelaniaanbarang-barang modal/penambahan modalmeningkatKan pendapatan pada masa depan.

firma terhadap pembelianyang sedia ada untuk

1

1

i0 Tujuan meminjam ;

a) Menambah modal perniagaan

- Pengeluar ingin menambah modal seperti mesin, jentera dan alat

kdengkapan kilang

I

I*-t

t

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 27: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

b) Meningkatkan produktiviti

Tambahan lModal dalam perniagaan akan meningkatkan daya pengeluaranfirma

c) memulakanperniagaan

peniaga yang ingin memulakan perniagaan memerlukan modal yang

banyak untuk menyeu/a bangunan, membelialatan pejabat mengubahsuai

pejaba dan pelbaoai perbelaniaan tain.

Pilih mana-mana 2F + 2H = 4markah

Peraturan pemarkahan

F1 - CitarasaH1 - Pengguna menyukairekabentuk proton lnspira

F2 - Pendapatan indMduH2 - Pendapatan individu meningkat

F3 - Jangkaan harga masa depanH3 - Pengguna meniangkakan harga Proton lnspira akan meningkat pada masa hadapanmenyebabkan permintaan masa sekarang bertambah.

F4 - Dasar kerajaanH4 - Kerajaan menurunkan caruman kwsp, Pendapatan boleh guna meningkat,permintaan proton meningkat.

F5 - Harga barang penggantiH5 - Harga kereta import meningkat

F1 - Harga barang penggenapH1 - Harga minyak petroljatuh.

C

In4

1

)

1

l

I

itI

I

I

I

_l

1

II

Mana-mana 3F + 3H = [6 ml

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 28: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

(b)

(i)

Harga

(RM)

15

10

5

D\,((-.-\

X\c

D

Kuantiti

(unit)

Paksi harga - 1rr, paksi kuantiti- 1m fiika ada titik origin- 0)

[tiada markah jika tiada titik O/origin]3 titik koordinat - 1m

Label- DD - 1m

[Skala mesti tepat , jumlah markah = max 3markah]

[lika tidak mengikut skala - 2 markah sahaja - koordinat dan labelJ

H1 - Pada harga RM 5 kuantiti diminta bagibarang M ialah 30 unit di labelkan pada titikc.

H2 - Apabila harga meningkat kepada RM 10 kuantiti diminta berkurang kepada 20 unitdilabelkan pada titik b,

H3 - Apabila harga bertambah kepada RM 20 kuantiti diminta turun kepada 10 unitdilabelkan pada titik a.

H4 - Dengan menggabungkan titik a,b dan c terbentuklah keluk permintaan (DD) H5 -

yang mencerun ke bawah darikiri ke kanan.

H1 - semakin tinggi harga, semakin rendah kuantiti lang dimintaH2 - semakin rendah harga , semakin tinggi kuantiti yang diminta.H3 - Pada tingkat harga RM 5 kuantiti yang diminta ialah 30 unit. Apabila hargameningkat kepada RM 10, kuantiti yang diminta jatuh kepada 20 unit.H4 -Pada tingkat harga RM 15, kuantitidiminta ialah 10 unit.Apabila jatuh kepada RM

10, kuantiti diminta meningkat kepada 2O unit-

3020

1

1

[5n3

1

1

1

1

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

iI

i

I

I

__J

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 29: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

(c)

i)

HS - Hubungan antara harga dengan kuantiti diminta adalah negatif atau songsang.

Rumus = % perubahan kuantiti diminta /% perubahan harga

-BarangX=60/30-2

- Barang Y

- Barang X

Strategi : Turunkan harga barangSebab : Penurunan harga akan menyebabkan pembeli membelidengan banyak-

EarangZStrategi : Menaikkan harga barangSebab : Pembeli akan tetap mernbeli walaupun harga dinaikkan kerana barang Z adalahbarang keperluan.

lnput 1rang tidak berubah mengikut

= 50/50-l

I

[.mal

t

7

[4 m:

i0

(d)

tingkat keluaran. [1m]

Sukar diubah dan mengambilmasa yanglama untuk menukarnya. [1ml

Wujud dalam jangka masa pendek.

[1m]

Contoh: kilang,tapak kilangbangunan,m esin dan jentera.

lnput yang berubah secara langsungmengikut tingkat keluaran. [1m]

Mudah diubah. [1ml

Wujud dalam jangka masa pendek danpanjang. [1ml

Contoh : Buru h,bil air,elektrik,bahan apidan bahan mentah.

[1ml

Max 2m

lnput berubah

= [4m, max 3ml

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 30: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

Peraturan Pemartahan

Harga faktor pengeluaranHarga faktor pengeluaran jatuh, menyebabkan kos pengeluaran jatuh, ss

meningkat

Jangkaan harga pada masa depanJangkaan harga pada masa depan dijangka jatuh menyebabkan ss bertambah

pada masa sekarang

Tingkat teknologiMenggunakan tingkat teknolcgi moden, ss meningkat

Dasar kerajaanKerajaan memberikan subsidi, kos pengeluaran jatuh, ss meningkat

Matlamat pengeluarMatlamat memaksimumkan jualan menyebabkan ss bertambah

MusimCuaca baik, SS bertanrbah

Harga barang penggantiHarga barang penggantijatuh, menyebabkan SS bertambah

Pilih mana-mana 2F XZH (maksimum 4m!

RFT2

DD 40 unit, SS 20 unit

Berlaku lebihan permintaan/( 1m) sebanyak 20 unit( 1m)

Harga cenderung naik

RM6

DD 20 Unit, 5S 40 unit

Berlaku lebihan penawaran /(1m) sebanyak 20 unit(1m)

Harga cenderung jatuh

1m

1m

1m

Lm

im

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

Max 4r

1

2

1

Mak (3r

(D(?

o-(3o)-(f,(DaI(D(D

ax(D

3o)o)::l€l=l{t:l=il<lu'tIc)l=loIOl-lc)l:tt--lo-l-l(Dl)lcrl()l=l=IEl{l=IJ$<lu)tc)I:TIOlc)lc)l=-I:lo-lal(Dl=lc)lol=t{l€l€l=+<lalc)l=-lololc)l=l:lc)-I-I(Dl=lcrlol=

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 31: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

3(c)(i)

Mernbelanjakan RM 20O untuk membeliproduk kccantikan 1m

llenerima sewa RM 3500 sebulan [1mJ

-----| Aliran fizikal lm

----Aliran

wang lm

Max 5rn

Pasaran

Barangan [1mJ

Sektorisirumah

(Encik Kushren)

Sektor Firma(Syarikat Kejora Sdn

Bhd)

Mengelu arkan prod uk kecanti kan

Menyewakan bangunan [1mJ

PasaranFaktor

3.(c)(ii)

Aliran wang

faktor pengeluaran danperbelanjaan isi rumah( 1m)

Aliran Fizikal

fakto r-fakto r pengelua ran( 1m)

[4m

2. Sektor firma akan membayarpendapatan faktor seperti upah,faedah, sewa dan untung melaluipasaran faktor kepada sektor isi

rumah(1m)

Sektor isi rumah membekalkan faktor-

faktor pengeluaran seperti buruh, modal

dan tanah melalui pasaran faktor kepada

sektor firma ( 1m)

f 3-s"kt.r Li rumah akan

I ,enggunakan sumber

I pendapatan yang diPeroleh untuk

I membelaniakan ke atas barang

I Oan perkhidmatan di pasaran

I Uarang yang dikeluarkan oleh

I rektor firma(1m)

I

Sektor firma akan menawarkan barang

dan perkhidmatan melalui pasaran barar

kepada sektor isi rumah( 1m)

Max 2m max 2m

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 32: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

SS daging lembu ternpatan jatuh

DD lembu tempatan tidak berubah/tetap

Berlaku lebihan permintaan daging lembu

Harga daging lembu tempatan naik

DD daging lembu tempatan jatuhSS daging lembu tempatan tidak berubah/tetap

Berlaku lebihan penawarandaging lembu tempatan

Harga daging lembu tempatan akan jatuh

Peraturan Pemartahan

F1- Diterima umumH 1. -masyarakat yakin menukarkan wang tersebut dengan barang dan perkhidmatan

F2 - Penawaran terhadH2 - Peredaran wang dalam pasaran tidak kurang atau Berlebihan

Tujuan untuk mengekalkan nilai wang supaya stabil/tidak iatuh

F3 - Mudah dibawaH3 - Kecil, ringan, mudah dibawa

F4 - Tahan lamaH4 - Mesti tahan lama supaya dapat digunakan untuk suatu jangka masa yang lama

F5 - Boleh dibahagikan kepada unit lebih kecil

H5 - Memudahkan proses penukaran barang berlaku

(Pilih mana-mana 3F + 3H = 6m)

1m

1m

1m1m

1m1m

1m

1m

1m1m

IMax 5r

Pinjarnan bercagar

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 33: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

Pinjaman jangka panjangBertujuan membiayai individu untuk membeli hartatetap/bangunan,rumah, tanah, kilangMemerlukan cagaran tertentu seperti syer, geran rumah dan tanah,atau polisi insurans nyawaDikenakan bayaran faedahBayaran balik pinjaman serta faedah secara ansuran dalam masa yangtelah dipersetujui

Pinjaman persendirian

- Pinjaman jangka pendek /diberi kepada individu yangkelayakan tertentuTidak memerlukan cagaran tetapi perlukan dokumensokongar/penyata gaji/penyata taksiran cukai YDikehendaki mengemukakan penjaminBayaran balik adalah secara ansuran ditetapkan oleh pihak bank

Pinjaman melalui kad kredit

- Diberikan kepada individu pemegang kad kredit ,

- Pemegang kad boleh membuat perbelanjaan dan pembayaran secarakredit

- Pembayaran yang dibuat oleh bank dikenakan faedahPihak bank akan membuat bayaran atas setiap perbelanjaan

(setiap fakta 2 huraian = 2m)

4.c) Masalah pergantungan ekonomiFl - Ketidakstabilan harga kornoditiH1 - Komoditi mempunyai permintaan dan penawaran yang tidak anjal harga

F2 - Kehausan dan kepupusan sumberH2 - Komoditi yang tidak boleh diperbaharui

F3 - Peluang pekerjaan terhadH3 - Sektor utama kurang berupaya menyerap tenaga buruh yang ramai

F4 - Merugikan imbangan daganganH4 - Nilai eksport komoditi kurang dari nilai import barang kilangmenyebabkan imbangan dagangan negative

1m1m

1rn

(5rnax2mi

(4max2m)

1m1m

1m1m1m

1m

1m1m1m

(4max2m)

1m1m

1m1m

1m1m

1m1m

(8mmax7m)

i) kadar cukai

- keraiaan menguranqkan kadar cukai perseoranoan/cukai

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 34: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

pendapatansyarikat

- kesannya pendapatan boleh guna masyarakat akan meningkat- keadaan ini akan meningkatkan jumlah permintaan barang dalarn

Ekonomi akan meningkat- peluang pekerjaan meningkat- menggalakkan pelaburan

ii)perbelan.iaan keraiaan

- Kerajaan menambahkan perbeianjaan pennbangunan/proiekpembangunan

- Contoh: membina jalan raya, sekolah, hospital- Peluang pekerjaan meningkat- Pendapatan penduduk meningkat- Permintaan barang meningkat

i) Urusniaga X =Perdagangan dalarn Negeri.Urusniaga Y = Perdagangan Antarabangsa

ii)Fl - Mendapatkan keuntungan.H1 - PDN dan PAB <natlamat untung daripada hasil urusniaga yang

dijalankan

F2 - Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.HZ - PDN dan PAB memenuhi segala keperluan dan kendak pengguna

Disesebuah negara/Contoh : PDN penduduk dalam negeri dapat beli ikandan sayur/penduduk luar Negara dapat beli ikan dan sayur yang

diimport.

F} Memerlukan khidmat sokongan yang sama.H3 - PDN dan PAB menggunakan khidmat sokongan yang sama sepertipengangkutan ,komunikasi ,gudang ,bank,insuran dan promosi bagi

melicinkan urusniaga.

F4 - Melibatkan penggunaan dokumenH4 - PDN dan PAB menggunakan pelbagai dokumen seperti invois,notakredit,debit,penyata akaun.

F5 - Meningkatkan taraf hidup rakyat.H5- PDN dan PAB meningkatkan taraf hidup ra(yat menerusi pelbagai

barangan yang didagangkan .Contoh;kereta ,peti sejuk ,alat penghawa

dingin.

F6 - Mengamalkan Pengkhususan-HG - PDN dan PAB mengamalkan pengkhususan dalam pengeluaran

barangan/Contoh:PDN ,(Cameron Higlands keluarkan sayur dan buah-buahan)

khusus dalam

1m1m1rn1m

(5m, ma:3ml

4maM

1:'n

i rit1rnim

(5m, ma3ml

s(a) 1m1m

(2marka

1m1m

1m1m

1m

1m

1m

1m

1m

PAB.

10

eluaran kela a sawit

1m

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 35: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

1m(max 6rPilih mana-mana 3F + 3 H = Mak 6 m

b)F1 - Tarif.

H1 -Tarif ialah cukai yang dikenakan ke atas barang-barang yang

H2 - Bentuk tarif :Cukai advalorem dan cukai spesifik.

F2 - Kuota.

H2- Had maksimum yang dibenarkan ke atas kuantiti barang yangdiimport dalam satu jangkamasa tertentu.

F3- Subsidi.

H3 - Merupakan bantuan kewangan oleh kerajaan kepada pengeluartempatan dalam bentuk barang atau wang.

F4- Embargo.

H4- Bermaks'.td larangan mengimport barang-barang dari sesebuahNegara tertenfu termasuk larangan mengeksport.

F5- Kawalan pertukaran Asing.

H5-Merujuk kepad a kerajaan mengehad pembelian mata wang aslngoleh pengimport.

F6- Sekatan bukan ekonomi.

H6- Langkah kerajaan sesebuah Negara yang mengenakan pelbagaiSyarat dan peraturan sebelum sesuatu barang boleh diimport.

Mana-mana5fakta x2mMaksimum ( 9 maftah).

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

Mak( €

markal"

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 36: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

i) Dolar Amerika.

ii) USD1 = RM 3.80

RM 380 0@ = 1 x 380 OO0

3.80

= USD 10O O0O 1m

(ci )Eksport rneningkat 2006 hingga 2OA7 sebanyak RI.r{ 53890. ( 1m)

Permintaan ringgit Malaysia meningkat. (1m)

lmport rneningkat dari tahun 2006 hingga 2ffi7 sebanyak RM 48608. (1m)

Penawaran ringgit Malaysia naik (1m)

Pennintaan ringgit Malaysia lebih banyak daripada penawaran ringgitMalaysia. (1m)

Kesannya peningkatan eksport melebihi peningkatan import dan wujudlebihan permintaan ringgit Malaysia (1m)

Kadar pertukaran ringgit Malaysia naik. (1m)

F 1-Encik Aiman boleh membeli unit amanah

H1- untuk menerima dividen

F 1- menyimpan wang dalam bank perdagangan atau institusi kewangan

H1- untuk menerima faedah

F 1- bekerja kontrak/sementara

H1-untuk menerima upah

1m

1m

a

6.a)i i"i rrn

i1,I

f- 1".'-

It*I

1m

5m

(max z

Lm

Jum

F-P erbelanjaan mengurus

H1- perbelanjaan untuk melancar{<an jentera pentadbiran keraiaan

6.a)ii

1m

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 37: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

H2-yang harus harus ditanggung oleh kerajaan pada setiap tahun 1m

H3- bagimembiayaibayaran kos pengurusan dan pentadbiran kerajaan

H4- contoh, pencen dan ganjaran

1m

1nr

-5-

("r* t

6.b)

I

Tidak i.m

Beras BiasaI

aeras Wangi Super

1m+1m

1m+1m

1 m+ 1rn

1m+1m

1m+1m

-Merupakan barang keperluan -Merupakan barang Kehendak

-Memerlukannya untuk terus hidup -Memerlukannya untu hidup tebihselesa

-Mempunyai unsur kemestian danharus dipenuhi terlebih dahulu

-Mempunyai unsur pelbagai pilihandan merupakan barang mewah

-Barang ini sama dan terhad kepadabeberapa barang sahaja

-Barang ini pelbagai dan tidak terhad

-Harga barang ini dikawal olehkerajaan

-Harga barang ini tidak dikawal olehkerajaan(1m)

6.c) F1- Deposit tabungan

H1- Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa

H2- Kadar faedah atas simpanan adalah rendah

H3-Pemegang akaun diberi buku akaun

F1- Deposit tetap

H1- Perlu menyimpan wang untuk satu tempoh tertentu

H2-Kadar faedah lebih tinggi

H3-Pemegang akaun diberi sijil simpanan

11m

(Max 6)

1m

1m

1m

1rn

1rn

1m

1m

1rn

1m

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 38: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

F3-Deposit semasa

H 1-Boleh membuat pembayaran dengan menggunakan cek

H2-Dikenakan caj oerkhidmatan idiberikan faedah

H3-Boleh meniknati kemudahan overdraf

ya

H1-Memperoleh barangan yang tidak dikeluarkan di dalam Negara

HZ-Menawarkan pilihan yang pelbagai

H3-Menikmati barangan dengan harga yang murah

H4-Meluaskan pasaran

HS-Menggalakkan penggunaan teknologi

H6- Meningkatkan kecekapan pengeluaran

H7-Menambahkan peluang pekerjaan

HB- Menggalakkan pelaburan

H9-Mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang

Tidak

H1-Merugikan Negara membangun

H2-Terlalu bergantung kepada sektor etaport dan import

H3-Mengamalkan pengkhususan yang berlebihan

H4-Kurang mobiliti faktor

H5-Mengamalkan dasar pedindungan

1m

1m u

1m

1m ?o

12m

(rnax 7)

CatatanMarkah1m

1rn

1m

1m

1m

1rn

1m

1m

1rn

1rn

10m

(max 5)

1rn

1m

1m

1m

1m

'tm

Peraturan pemarkahan

1,4

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :

Page 39: PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012 EKONOMI ASAS · PDF fileApakah maksud'pengguna adalah raja'dalam sistem ekonomi kapitalis? ... Rajah 4 menunjukkan peranan isi rumah dan firma dalam

1m

1m

Bm

(rnax

H6-Menimbulkan masalah tambakan

H7-Menyebarkan budaya tidak sihat

L]

Skema Pemarkahan Tarnat

t5

www.myschoolchildren.comMuat turun (percuma) kertas soalan lain di :