penyata rasmi 827 8 jun 1993 828 malaysia dewan negara selasa, 8hb. jun, 1993 mesyuarat dimulakan...

Download PENYATA RASMI 827 8 JUN 1993 828 MALAYSIA DEWAN NEGARA Selasa, 8hb. Jun, 1993 Mesyuarat dimulakan pada

Post on 07-Mar-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Jilid III Bil. 6

  MALAYSIA

  Bari Selasa Shh. Jun, 1993

  PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES

  DEWAN NEGARA Senate

  PARLIMEN KELAP AN Eighth Parliament

  PENGGAL KETIGA Third Session

  KANDUNGAN

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUT BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN [Ruangan 827]

  RANG UNDANG-UNDANG:

  Rang Undang-undang Pengambilan Tanah (Pindaan) 1992 [Ruangan 888]

  Rang Undang-undang Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) [Ruangan 894]

  Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (1992 dan 1993) [Ruangan 905]

  PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BER HAD Scmua Hak Tcrpchharn. Ti ad a mana-man.i Pahagian jua

 • MALAYSIA

  PARLIMEN KELAPAN-DEWAN NEGARA

  Penyata Rasmi Parlimen

  PENGGAL YANG KETIGA

  AHLI-AHLI DEW AN NEGARA

  Yang Berhormat Tuan Yangdi-Pertua, DATO' VADIVELOOA!LGOVINDASAMY, D.P.M.s., s.M.s., A.M.N. (Dilantik).

  Menteri Beliadan Sukan, DATO' HAJJ ANNUAR BIN MUSA, s.1.M.P. (Dilantik).

  Timbalan Yang di-Pertua, TUAN ADAM BIN KADIR (Dilantik).

  Timbalan Menteri Pertanian, DATO' S. SUBRAMANIAM, D.s.N.s., D.P.M.J., s.M.J. (Dilantik).

  Setiausaha Parlimen Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, DR. SAK CHENG LUM (Dilantik).

  Setiausaha Parlimen Kementerian Kewangan, TUAN MusTAPA BIN MOHAMED (Dilantik).

  TUAN HAJJ SYED ABDUL HAMID SAGAFF, P.1.s., B.s.1., P.P.N. (Dilantik).

  TUAN HAJJ ABDUL SALAM BIN Aw ANG, A.M.N. (Dilantik).

  DATUK HAJJ AHMAD BIN HAJJ ABDULLAH, D.M.S.M., D.S.M., A.M.N., P.J.K., J.C. (Dilantik).

  TUAN HAJJ AHMAD ZAHID BIN HAMIDI (Dilantik).

  DATO' AzuMu BIN TAK, D.P.M.P., P.M.P., A.M.N., P.P.T., J.P. (Perak).

  TUAN MICHAEL BONG THIAM JooN, A.B.s., J.B.s. (Dilantik).

  PUAN HAJAH CHE PORA BINTI HAJJ OMAR, A.M.N., P.P.N., P.J.K. (Dilantik).

  DATO' WILLIAM CHEK LIN Kw AI, D.S.D.K., A.M.K., P.P.N., J.P. (Dilantik).

  TUAN CHONG Cm SIONG@ CHONG FAH (Negeri Sembilan).

  TUAN FRANKIE CHONG Yu CHEE, A.D.K. (Sabah).

  TUAN Fu AH Kww (Dilantik).

  TUAN DING SELING (Dilantik).

 • 817 8 JUN 1993 818

  Yang Berhonnat TUAN HAJI DoL BIN DoLAH, A.M.N., P.P.N., J.P. (Melaka).

  "

  "

  "

  TuAN Foo BOON LIANG (Pahang Darul Makmur).

  TuAN GHAZAL! BIN HAJJ EMBONG, P.J.K. (Dilantik).

  PuAN RAJAH HABSHAH BINTIHAJ10SMAN (Dilantik-Wilayah Persekutuan).

  WAN HAMID EDRUCE BIN TuANKU HAJI MOHAMAD, A.B.s. (Sarawak).

  TuAN HANIPAH BIN AHMAD (Perlis).

  TuAN Ho CHENG WANG (Perak).

  TuAN IBRAHIM BIN DAUD (Johor).

  TuAN Isu BIN HAJJ SIPUT (Dilantik-Wilayah Persekutuan Labuan).

  TuAN ITAM WAL! BIN NAWAN, P.P.N. (Dilantik).

  TuAN HAJJ JAMALUDIN BIN HAJJ AHMAD, A.M.N., A.N.S., P.M.C., P.J.K., J.C. (Negeri Sembilan).

  TuAN JOHAN B.O.T. GHAN! @ CHRISTOPHER, K.M.N. (Dilantik).

  PuAN KALTHOM BINTI HAn OTHMAN (Kelantan).

  TuAN LIMUN LAIKIM (Sabah).

  DATO' DR. MAK HoN KAM, D.P.M.P., J.M.N. (Dilantik).

  TuAN HAJI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL Aziz, A.M.P., B.K.T. (Dilantik).

  TuAN MoHD. ZAIN BIN HAJJ MAT DAuD (Kelantan).

  TuAN MUNISAMY AIL KUPPAN, A.M.N., A.M.P., P.P.T. (Dilantik).

  TuAN NEo TUAN CHENG, P.P.N. (Johor).

  DATUK NG PENG HAY, D.M.s.M., P.J.K. (Melaka).

  DATO' (IR.) NG THIAN HOCK, D.S.S.A., S.M.S., P.J.K., J.P. (Dilantik).

  PUAN RAJAH RAHAIAH BINTI BAHERAN, P.J.K. (Dilantik).

  TuAN RAHIM BIN BABA, A.M.P. (Dilantik).

  PUAN RAJAH RAHMAH BINTI SALLEH (Terengganu).

  PUAN RosALIND YAU SHUK MENG, K.M.N., A.M.N. (SeJangor).

 • 819 8 JUN 1993 820

  Yang Berhonnat TUAN SAAD BIN HAn MAN (Dilantik).

  "

  TUAN SAIDIN BIN MOHAMAD (Perlis).

  TUAN HAn SALLEH @ HASSAN BIN Au (Terengganu).

  PuAN SRI SARASA A/p VELu, A.M.N., P.1.s. (Dilantik).

  PuAN HAJAH SELEMIAH BINTI HASHIM (Dilantik).

  TUAN v. K. SELLAPPAN, S.S.A., A.M.N., P.J.K. (Dilantik).

  TUAN SHUIB BIN ENDUT, A.M.N., A.M.K., P.J.K. (Kedah).

  TuAN HAJJ SHUIB BIN SHAWAL, A.M.K., A.M.N., P.J.K. (Kedah).

  DATO' SOONG Srnw HooNG, K.M.N., s.M.s., D.P.M.S., J.S.M. (Dilantik).

  TuAN DOUGLAS SULLANG ANAK GANDA (Sarawak).

  DATO' TAN Trnw BOCK, D.P.M.P., A.M.P. (Dilantik).

  TUAN TiONG THAI KING (Dilantik).

  TUAN K. VuAYANATHAN AIL KESAVA PILLAI, D.J.N., K.M.N., P.J.K. (Dilantik).

  DATIN HAJAH WAN INTAN BJNTJ HAJJ WAN AHMAD TAJUDDIN, P.J.K., A.M.S. (Dilantik).

  DATUK DAVID YEoH ENG HocK, D.M.S.M. (Dilantik).

  TuAN HAJJ ZAINAL BIN Mo. DEROS, s.s.A., P.J.K., J.P. (Selangor).

  PuAN HAJAH ZALEHA BINTI Huss1N (Dilantik).

 • 823 8 JUN 1993

  DEWAN NEGARA

  PEGAW AI-PEGA WAI KANAN

  Setiausaha Dewan Negara: Haji Mohd. Salleh bin Abu Bakar, K.M.N.

  Haji Taijadin bin Saberan. Ketua Penolong Setiausaha:

  Penolong Setiausaha Kanan: Abdullah bin Abdul Wahab.

  Penolong Setiausaha Kanan: Zamani bin Haji Sulaiman.

  SAHAGIAN PENYA TA RASMI PARLIMEN

  Pegawai Penerbitan: Ramaswamy.

  Penolong Penyunting: Shamsiah binti Mohd. Yusop.

  Pelapor Perbahasan Parlimen:

  Haji Suhor bin Husin.

  Mohd. Saleh bin Mohd. Yusof.

  Supiah binti Dewak.

  Ismail bin Haji Hassan.

  Hajah Kalsom binti Ghazali.

  Mohamed bin Osman.

  Norishah binti Mohd. Thani.

  Zaharah binti Nairn.

  Su Soon Chuan.

  Norwahidah binti Azizi.

  Rozita binti Abd. Samad.

  Jainah binti Sakimin.

  Ahmad Kamal bin Mohd. Yusop.

  BENTARA MESYUARAT

  Mejar (B) Mohd. Kassim bin Hashim. Lt. Kol. (B) Haji Rahimuddin bin Abdul Mutalib.

  824

 • 827 8 JUN 1993 828

  MALAYSIA

  DEWAN NEGARA

  Selasa, 8hb. Jun, 1993

  Mesyuarat dimulakan pada pukul 2.30 petang

  DOA

  (Tuan Yang di-Pertua mem- pengerusikan Mesyuarat)

  JAWAPAN-JAWAPAN MULUTBAGI

  PERT ANY AAN- PERTANY AAN

  PERUMAHAN-JUMLAH PROJEK TERBENGKALAI

  1. Tuan Haji Syed Abdul Hamid Sagaff minta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan:

  (a) jumlah projek pcrumahan yang terbengkalai di seluruh negara, kos rendah dan kos sederhana; dan

  (b) berapa ramai kakitangan Kerajaan yang terlibat membeli rumah terbengkalai ini.

  Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan (Tuan Osu bin Haji Sukam): Tuan Yang di-Pertua,

  (a) bilangan projek perumahan yang masih terbengkalai di sel uruh negara adalah berjumlah 118. Pada kebiasaartnya, setiap projek perumahan mengandungi campuran rumah kos rendah, kos sederhana dan kos tinggi. Oleh itu, Kementerian rn1 tidaklah mengasingkan projek-projek terbengkalai mengikut kos rumah.

  ( b) dalam menangani projek perumahan terbengkalai, Kerajaan tidak membezakan antara kakitangan Kerajaan dan bukan kakitangan Kerajaan. Ini adalah kcrana semua

  rakyat perlu dibantu, tidak kira sama adakakitangan Kerajaan atau tidak. Wal au bagaimanapun, untuk makluman Dewan yang mulia ini, jumlah pembeli secara keseluruhan yang terlibat adalah seramai 18, 786.

  TuanSaidin bin Mohamad: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Saya ingin mendapat kefahaman, apakah sebab- rnusabab berlakunya projek perumahan terbengkalai kos rendah dan kos sederhana ini? Apakah pula tindakan yang dikenakan kepada kontraktor yang berkenaan?

  Tuan Osu bin Haji Sukam: Tuan Yang di-Pertua, ada beberapa sebab yang menyebabkan projek perumahan terbengkalai. Antaranya disebabkan dalam tahun 1985-1986 dahulu berlaku kemelesetan ekonomi, maka ban yak projek- projek perumahan yang telah dibina telah terbengkalai disebabkan permohonan untuk membeli rumah tersebut tidak menggalakkan pemaju untuk meneruskan projek tersebut.

  Ada juga yang disebabkan oleh kecuaian pemaju itu sendiri, iaitu pihak pemaju tidak membuat pengkajian yang teliti tentang viability, dengan izin, projek tersebut.

  Di samping itujuga, adajugadisebabkan kerana pemaju-pemaju tidak amanah, yang telah menyeleweng akibat kos atau pembayaran yang tel ah dibuat oleh pembeli- pembeli rumah telah tidak digunakan untuk membangun projek tersebut, tetapi di sebaliknya telah digunakan untuk kepentingan pemaju itu sendiri. Tindakan telah pun diambil terhadap pemaju-pemaju yang terang-terang melakukan penyelewengan, sama ada mereka telah didakwa di mahkamah oleh pihak pembeli ataupun oleh pihak Kementerian.

 • 829 8 JUN 1993 830

  Di samping itu juga, terdapat kalangan mereka yang telah tidak dapat menyelesaikan projek perumahan adalah disebabkan oleh sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan. Maka Kementerian telah menyenaraihitamkan mereka ini supaya permohonan mereka untuk menjadi pemaju perumahan tidak akan dilayan pada masa- masa akan datang.

  Tuan Haji Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Daripada 118 projek yang terbengkalai ini, berapakah yang telah dipulihkan semuladan kalau sekiranya tidak ada, apakah Kerajaan tidak mempunyai cadangan untuk memulihkan projek perumahan terbengkalai ini memandangkan yang menjadi mangsa adalah mereka yang datang daripada golongan berpendapatan rendah.

  Tuan Osu bin Haji Sukam: Tuan Yang di-Pertua, sehingga hari ini Kerajaan telah dapat memulihkan sebanyak 190 projek perumahan terbengkalai yang melibatkan 32,686 bilangan rumah dan nilai projek ialah RMl,854 bilion. Ini adalah bilangan rumah yang telah dibaikpulih sehingga bulan Mac, 1993.

  Angka 118 projek yang belum