penyampaian ceramah

Download Penyampaian Ceramah

Post on 10-Jun-2015

8.136 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PENYAMPAIANCERAMAH Disediakan oleh : Siti Khairus YahyaFarahanahidayu RahibinNoor Shahira Mohd Rozi

2. DEFINISI CERAMAHMenurut Kamus Dewan edisi ke-4, ceramah ditakrifkan sebagai ucapan membicarakan sesuatu perkara dan pengemukaan fikiran atau idea-idea melalui perucapan yangdisampaikan secara dua hala.Ceramah merupakan pengucapan tentang bidang tertentu yang disampaikan oleh orang yang pakar dalam bidang tersebut. 3. Menurut Siti Hajar Abd.Aziz, ceramah ialahproses komunikasi sehala atau dua hala dankhalayak berperanan sebagai pendengar. Ceramah bermaksud sebagai satu komunikasiinterpersonal yang disampaikan secara lisantentang sesuatu perkara seperti ceramahtentang agama, politik, ekonomi dansebagainya yang disampaikan oleh individuyang berkelayakan tentang bidang yangmereka ceburi. 4. FORMAT CERAMAHPendahuluanPenutup Isi 5. FORMAT CERAMAH salam dan ucap selamat. Contoh: selamat pagi dan salam bagi yang beragamaIslam. penghormatan protokol. Contoh: Yang Amat Berhormat (Perdana Menteri), YangBerhormat (wakil rakyat, senator)Pendahuluan menyatakan sepintas lalu apa yang akan kita perkatakan dengan panjang lebardalam ceramah kelak. Idea utama: isi-isi utama yang akan disampaikan dengan panjang lebar. Susunan isi: idea-idea utama perlu disusun dengan baik agar memudahkanpendengar. Isi Sokongan data: menyediakan contoh-contoh yang berkaitan. membuat kesimpulan keseluruhan isi. kenyataan untuk diingati: mengulang semula petikan-petikan yang menarik. penyudah bicara: merupakan noktah dalam penyampaian. Contoh: Sekian,terimaPenutup kasih. 6. CIRI-CIRI PENYAMPAIAN CERAMAH YANG BAIK Berkeperibadian BerkemahirandanBerpengetahuanBerkeyakinan berucapberperawakanbaik 7. PRINSIP ASAS PENYAMPAIAN CERAMAHPenguasaan PenyusunanGaya bahasaPrinsip AsasPengumpulan Penyampaian PenyampaianCeramah 8. Seseorang penceramah yang berkesan hendaklah mahirmengumpul maklumatPengumpulan Maklumat yang membentuk isi ceramah diperolehmelalui pembacaan ,berdiskusi dan sebagainya. Maklumat yang telah dikumpulkan hendaklah disusunsupaya mudah diikuti oleh audiens.Penyusunan Paling asas, sesuatu ucapan itu hendaklah jelas darisegi pengenalan, isi dan penutupnya. Penceramah hendaklah sedaya upaya menguasai isiceramahnya.Penguasaan Penguasaan bukan bermaksud menghafal tetapi benar-benar memahami apa yang bakal disampaikan. Istilah-istilah yang sukar untuk difahami seharusnyadielakkan agar pendengar dapat memahami isi ceramahGaya Bahasa dengan lebih jelas. Sekiranya penceramah menggunakan istilah-istilahtersebut, dia haruslah mentakrifkannya dengan jelas. Gaya penyampaian penceramah juga merupakan perkarayang amat mustahak.Penyampaian Penyampaian termasuklah pengawalansuara, penggayaan bahasa badan khususnya mimikmuka dan gerakan tangan, dan penampilan diri. 9. STRATEGI PENYAMPAIAN CERAMAH YANG BAIKMenganalisis Menangani Mengumpul idea audiens, majliskegugupan. dan maklumat. dan diri sendiri.MerancangMerancang Mengatur bahanpenutupanpengenalan ceramah. ceramah. ceramah. MenyampaikanMembuat latihan. ceramah. 10. ALAT BANTU YANG DIGUNAKANDALAM PENYAMPAIAN CERAMAH digunakan untuk memperkuatkan suara apabila berceramah Mikrofonterutama apabila menghadapi audiens yang ramai membolehkan mikrofon diletakkan secara statik agar Mikrofon standpenceramah dapat menggayakan bahasa badan. lazimnya digunakan bersama mikrofon bagi membesarkanPembesar suara volume suara. merupakan tempat untuk meletakkan nota-nota dan segelasPostrumair (sekiranya disediakan) Komputer riba digunakan untuk membantu penceramah bagi memperjelaskan isi ceramah kepada audiens. digunakan bersama komputer riba bagi menayangkan apa Projektor yang terkandung dalam persembahan slaid. sudah jarang digunakan pada masa kini.Overhead projektor (OHP) Walaubagaimanapun, alat ini masih boleh membantu para penceramah menerangkan isi ceramah dengan lebih jelas. lazimnya diedar apabila ketiadaan alat bantu visual. RisalahRisalahyang diedarkan mestilah berkaitan dengan topik ceramah yang disampaikan. 11. Contoh Teks Ceramah