penubuhan unit integriti dan syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kementerian dan agensi kerajaan...

Download PENUBUHAN UNIT INTEGRITI DAN syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Kementerian dan agensi Kerajaan termasuk

If you can't read please download the document

Post on 15-Jun-2020

18 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PENUBUHAN UNIT INTEGRITI DAN GOVERNANS Arahan YAB Perdana Menteri Siri 1 No. 1Tahun 2018 – Penubuhan Unit Integriti dan

  Governans Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat-syarikat yang dimiliki

  olehKementeriandanAgensiKerajaanTermasukdibawahKerajaanNegeri

 • TUJUAN

  LATAR BELAKANG

  PERANAN IGU

  TEMPOH PENUBUHAN

  KAWAL SELIA DAN

  PELAPORAN

  PENARAFAN RISIKO

  ORGANISASI

  ARAHAN YAB PM SIRI 1 NO 1 TAHUN 2018

  Penubuhan Unit Integriti dan Governans

  Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC),

  Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh

  Kementerian dan Agensi Kerajaan Termasuk

  di bawah Kerajaan Negeri

 • TUJUAN

  LATAR BELAKANG

  PERANAN IGU

  TEMPOH PENUBUHAN

  KAWAL SELIA DAN

  PELAPORAN

  PENARAFAN RISIKO

  ORGANISASI

  Arahan YAB PM Siri 1 No 1Tahun 2018 Arahan ini menetapkan semua Ketua Syarikat Berkaitan Kerajaan (Government-

  Linked Companies – GLC), syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Kementerian dan

  Agensi Kerajaan termasuk di bawah Kerajaan Negeri untuk menubuhkan Unit

  Integriti dan Governans (IGU) dan melaksanakan 4 fungsi teras.

  Menubuhkan IGU

  Menubuhkan Unit

  Integriti dan Governans

  (Integrity and Governance

  Unit – IGU) dalam tempoh

  dua tahun dari tarikh arahan berkuat kuasa.

  Melaksanakan 4

  Fungsi Teras  Pengurusan Aduan

   Pengesanan &

  Pengesahan

   Pengukuhan Integriti  Governans

 • TUJUAN

  LATAR BELAKANG

  PERANAN IGU

  TEMPOH PENUBUHAN

  KAWAL SELIA DAN

  PELAPORAN

  PENARAFAN RISIKO

  ORGANISASI

  2018

  2018

  2019 2020

  Keputusan Kerajaan

  Melalui Invest Malaysia Kuala Lumpur 2017 (IMKL

  2017) bertarikh 25 Julai 2017, Kerajaan telah

  mempersetujui agar semua Syarikat Berkaitan

  Kerajaan (Government-Linked Companies - GLC),

  syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Kementerian dan

  agensi Kerajaan termasuk di bawah Kerajaan Negeri

  menubuhkan IGU yang akan dikawal selia oleh

  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

  Arahan YAB PM Siri 1 No 1 Tahun 2018

  Arahan YAB Perdana Menteri Siri 1 No 1 Tahun 2018 -

  Penubuhan Unit Integriti dan Governans Syarikat-syarikat

  Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh

  Kementerian dan Agensi Kerajaan Termasuk di bawah Kerajaan

  Negeri ditandatangani pada 5 Oktober 2018 (tarikh kuatkuasa)

  Penubuhan IGU

  Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat

  yang dimiliki oleh Kementerian dan Agensi

  Kerajaan termasuk di bawah Kerajaan Negeri

  diberikan tempoh selama 2 tahun dari tarikh

  kuatkuasa untuk menubuhkan IGU

  Julai

  Oktober

 • Pelaksanaan4 FungsiUtama TUJUAN

  LATAR BELAKANG

  PERANAN IGU

  TEMPOH PENUBUHAN

  KAWAL SELIA DAN

  PELAPORAN

  PENARAFAN RISIKO

  ORGANISASI

  P E N G U R U S A N

  A D U A N

  Pengurusan penerimaan

  mkalumat/ aduan mengenai

  salah laku jenayah rasuah,

  salah guna kuasa,

  penyelewengan serta

  pelanggaran tatakelakuan dan

  etika organisasi yang sistematik

  bagi memastikan tindakan ke

  atas setiap maklumat/ aduan

  P E N G U K U H A N

  I N T E G R I T I

  Memastikan pembudayaan,

  penginstitusian dan

  pelaksanaan integriti dalam

  organisasi dapat dicapai.

  P E N G E S A N A N &

  P E N G E S A H A N

  Membuat pengesanan dan

  pengesahan terhadap aduan-

  aduan salah laku jenayah,

  pelanggaran tatakelakuan dan

  etika organisasi yang diterima

  dan seterusnya memastikan

  tindakan susulan yang

  sewajarnya diambil.

  G O V E R N A N S

  Memastikan governans terbaik

  dalam usaha memperkukuhkan

  integriti pegawai dan

  kakitangan di organisasi serta

  menangani isu-isu berkaitan

  integriti terutamanya perilaku

  rasuah, penyelewengan dan

  salah guna kuasa.

 • Setiap tiga

  tahun atau

  mengikut

  keperluan

  PENARAFAN

  RISIKO ORGANISASI

  TempohKajian KaedahKajian

  Indikator

  dalaman dan

  luaran

  Kaedah

  Pengukuran Pengukuran

  objektif

  menggunakan

  data sekunder

  K O M P O N E N D A L A M A N

  TUJUAN

  LATAR BELAKANG

  PERANAN IGU

  TEMPOH PENUBUHAN

  KAWAL SELIA DAN

  PELAPORAN

  PENARAFAN RISIKO

  ORGANISASI

   Bilangan Maklumat

   Bilangan Tangkapan

   Bilangan Pertuduhan

   Bilangan Laporan SPRM (LSPRM)

   Bilangan Kertas Pemeriksaan &

  Perundingan

  K O M P O N E N L U A R A N

  ObjektifKajian : Bagi menetapkan model dan struktur yang bersesuaian

  Bagi organisasi bertaraf risiko rasuah tinggi , Ketua Unit Pegawai

  Integriti & Governans atau Pegawai lntegriti & Governans

  disyorkan Pegawai Siasatan SPRM manakala bagi yang bertaraf

  sederhana dan rendah KUI adalah pegawai daripada organisasi

  GLC

  TINGGI SEDERHANA RENDAH

  TARAF RISIKO ORGANISASI

 • TUJUAN

  LATAR BELAKANG

  PERANAN IGU

  TEMPOH PENUBUHAN

  KAWAL SELIA DAN

  PELAPORAN

  PENARAFAN RISIKO

  ORGANISASI

  2018

  2018

  2019 2020

  Keputusan Kerajaan

  Melalui Invest Malaysia Kuala Lumpur 2017 (IMKL

  2017) bertarikh 25 Julai 2017, Kerajaan telah

  mempersetujui agar semua Syarikat Berkaitan

  Kerajaan (Government-Linked Companies - GLC),

  syarikat-syarikat yang dimiliki oleh Kementerian dan

  agensi Kerajaan termasuk di bawah Kerajaan Negeri

  menubuhkan IGU yang akan dikawal selia oleh

  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

  Arahan YAB PM Siri 1 No 1 Tahun 2018

  Arahan YAB Perdana Menteri Siri 1 No 1 Tahun 2018 -

  Penubuhan Unit Integriti dan Governans Syarikat-syarikat

  Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh

  Kementerian dan Agensi Kerajaan Termasuk di bawah Kerajaan

  Negeri ditandatangani pada 5 Oktober 2018 (tarikh kuatkuasa)

  Penubuhan IGU

  Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat yang dimiliki oleh

  Kementerian dan Agensi Kerajaan termasuk di bawah Kerajaan

  Negeri hendaklah menubuhkan IGU dalam tempoh 2 tahun dari tarikh kuatkuasa untuk menubuhkan IGU

  Julai

  Oktober

 • TUJUAN

  LATAR BELAKANG

  PERANAN IGU

  TEMPOH PENUBUHAN

  KAWAL SELIA DAN

  PELAPORAN

  PENARAFAN RISIKO

  ORGANISASI

  Unit Integriti dan Governans (IGU) perlu menghantar pelaporan

  kepada Lembaga Pengarah (Board of Director – BOD) organisasi

  dan SPRM melalui Bahagian Pengurusan Integriti Agensi (BPIA)

  pada setiap 6 bulan

  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

  Malaysia (SPRM) mengawal selia,

  memantau dan menyelaras Unit

  Integriti dan Governans (IGU)

  P E L A P O R A N

  K AW A L S E L I A

 • Memastikan GLC, Syarikat-

  syarikat yang dimiliki oleh

  Kementerian dan Agensi Kerajaan

  termasuk di bawah Kerajaan

  Negeri menubuhkan IGU dalam

  tempoh 2 tahun dari tarikh

  kuatkuasa

  1 Melaksanakan Penarafan Risiko

  Organisasi bagi penetapan struktur

  IGU yang bersesuaian dan

  penempatan pegawai SPRM

  sebagai Pegawai Integriti

  2 3 Memastikan fungsi dan peranan

  IGU dapat dilaksanakan dengan

  berkesan melalui sesi keterlibatan

  BPIA dan IGU

  4 Bertindak sebagai pusat rujukan

  atau ‘one stop center’ dalam

  pelaksanaan fungsi teras IGU –

  Garis Panduan Pelaksanaan IGU

  yang terperinci.

  SPRM KOMITED DALAM….

 • Ter ima kasih

  03-8891 0044

  urussetiaui@sprm.gov.my

  Bahagian Pengurusan Integriti Agensi

  Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

  Aras 8, Blok B, Ibu Pejabat SPRM

  No. 2, Lebuh Wawasan

  Presint 7, 62250

  Putrajaya