pentadbiran-nota utk student

Download PENTADBIRAN-Nota Utk Student

Post on 03-Jul-2015

219 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 1PENGENALAN KEPADA MASYARAKATOBJEKTIF Memahami konsep masyarakat dan masyarakat majmuk Menghuraikan ciri-ciri dan faktor-faktor yang berkaitan masyarakat Mengetahui kepentingan masyarakat dan kesan perubahan yang terdapat dalam masyarakat majmuk di Malaysia.Masyarakat1. MengikutKamusDewandefinisi masyarakat ialahkumpulanmanusiayang menetap bersama-sama di sesuatu tempat dengan mengikut peraturan dan cara tertentu dan masyarakat ini pula terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa.2. Menurut Roucek & Warren (1979): satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama. Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabad-abad.Ciri-ciri utama masyarakat:a) berkelompok;b) berbudaya;c) mengalami perubahan;d) berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar)Masyarakat yang terdapat di Malaysia sering disebut sebagai masyarakat majmuk. Majmuk terbentuk daripada beberapa bahagian yang merupakan kesatuan atau dalam konteks masyarakat ia terdiri dari beberapa kumpulan etnik. Masyarakat Majmuk (Kamus Dewan)Satukumpulanmanusiayangterdiri daripadapelbagai rumpunbangsatelah membentuk satu kesatuan, khususnya dalam aspek politik, ekonomi dan sosial di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu-padu. Kamaruddin JaafarKaum bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka serta bersama tetapi tidak bersatu. Konsep Masyarakat MajmukMuladipelopori olehJ.S. Furnivalldalamkajianyangdibuat di Indonesiadan Burma. Menurut Furnivall :a)Masyarakat majmuk merujuk kpd masyarakat yang dicirikan dengan perpecahan dan konflik antarakumpulan-kumpulanmanusiayangberadadi bawahsatusistem politik.b) Ia muncul akibat drpd dasar-dasar penjajah yang menggalakkan penghijrahan penduduk mengikut keperluan ekonomi penjajah yang mengakibatkan wujudnya kelompok-kelompok yang pelbagai ragam dalam satu unit politik.Ciri-ciri Masyarakat MajmukMasyarakat Majmuk : J.S Furnivall (1956) dalam bukunya bertajuk Colonial Policy and Practice : A Comparative Study of Burma and Netherlands India Terdapat pelbagai jenismanusiaspt Eropah, Cina, Indiadanpendudukasli (bumiputera). Mereka bercampur tetapi tidak bersatu.Mereka hidup bersebelahan tetapi terasing dalam unit politik. Masing-masing berpegang kpd kebudayaan , agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri.Mereka bertemu dipasar ketika membeli-belah kemudiannya masing-masingbalikketempat kelompoksendiri. Terdapat pemisahandalambidang pekerjaan di mana tenaga buruh terbahagi mengikut garis perkauman. Perkembangan Masyarakat Majmuk di Malaysia1. Sejarah pembentukan masyarakat majmuk ini bermula selepas campur tangan British secara langsung dalam hal-ehwal politik negeri-negeri Melayu pada pertengahan kedua abad ke-19.2. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri pelbagai kaum iaitu kaum utama Melayu, Cina dan India. Selain itu, terdapat juga kaum minoriti spt Serani, Punjabi dan Orang Asli.3. Orang Melayu merupakan kaum terbesar dan penduduk asal TM(Bumiputera). Di Sabah, Kadazan, Bajau, Murut, Rungus dan Sarawak, Iban, Dayak, Bidayuh, Melanau dan Penan. Latarbelakang Kaum Utama dan Pembentukan Masyarakat Majmuk di Malaysia1. Tiga kaum terbesar di Tanah Melayu orang Melayu, Cina dan India. Sebelum penemuan tapak lombong bijih timah oleh Long Jaafar (1848) keseluruhan masyarakat adalah org Melayu.2. Pertengahan abad ke-19, berlaku penghijrahan beramai-ramaiorang Cina dan India ke Tanah Melayu. Berlaku akibat dasar kolonial British.3. Pemajmukan masyarakat di Tanah Melayu telah menyebabkan British menggunakan dasar pecah dan perintah (divide and rule) Kaum Melayu Org Melayu ditafsirkan sbg penduduk asal Tanah Melayu. Sejak abad ke-9, berlaku penghijrahan beramai-ramai masyarakat Melayu Indonesia ke Tanah Melayu.Masyarakat Indonesia datang daripelbagaipulau spt Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Riau. Sebelumzamanpenjajahan, kegiatanutamaekonomi msyrkt Melayupesisir ialahperdagangan. Lokasi di sungai-sungai dantepi pantai. KerajaanMelayu tradisonal lebih tertumpu di tepi dan muara sungai. Contoh Melaka. Terdapatekonomisaradiriseperti bercucuktanam, mengerjakan sawahpadi, penternakan dan mengutip hasil hutan. Penguasaan ekonomiorg Melayu merosot dan berubah setelah campurtangan British dalam pentadbiran politik tempatan serta kemasukan buruh asing. Dalam bidang pertanian, British memegang dasar agar org Melayu kekal sebagi petani saradiri danmengusahakanhasil untuksara-diri sahaja. Penglibatan dalamaktiviti ekonomi kononnya, akanmenghilangkanadat resamdantradisi Kemelayuan.Kaum Cina1. Penghijrahan beramai-ramai org Cina ke Tanah Melayu berlaku sekitar kurun ke-19hinggakurunke-20. Merekaberhijrahberdasarkandialekdaerah.Imigran Cina terdiri daripada Canton, Hokkien, Hakka, Hailam, Teowchew.2. Kebanyakan org Cina datang ke Tanah Melayu berasal dari selatan Tanah Besar China spt Kwantung, Fuchien dan Kwangsai, Canton. 3. Kemuncak kedatangan imigran Cina berlaku pada tahun 1891 dimana hampir separuh penduduk Perak, Selangor dan Sg. Ujong terdiri dari orang Cina. Antara 1895 1927 kira-kira 6 juta orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu.4. Orang Cina bertumpu di kawasan perlombongan bijih timah yang awal di Lukut dan Sg. Ujong. Selain itu, mereka terlibat dengan perladangan gambir dan lada hitam di Johor melalui Sistem Kangchu.Faktor Penghijrahan Orang Cina ke Tanah Melayu Kesengsaraan hidup/bencana alam di negara China Ketidakstabilan politik dan ekonomi di Negara China Pertumbuhan perusahaan getah dan bijih timah di Tanah Melayu Kestabilan politik di Tanah Melayu.Kaum India1. Kaum India merupakan kaum kedua terbesar yang berhijrah ke Tanah Melayu. Kebanyakan berasal dari India Selatan (Negapatam dan Madras)2. Hubungan terawal bermula sejak abad pertama masihi apabila penganut Hindu-Buddha menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Cth di Lembah bujang, Kedah.3. Kawasan asal Imigran India yang berhijrah ke Tanah Melayu spt Arcot, Malabar, Salem, Chinglipur.Imigran India terdiri daripadaTamil, Telegu, Malayam, Punjabi dan Ceylon.4. Selepas perjanjian Inggeris-Belanda 1824, kerajaan British telah membawa masukburuhtawananIndia. BuruhtawanandibawakeTanahMelayuuntuk membina bangunan, jalan keretapi, jalanraya dan sebagainya.Peringkat kedua, orgIndiadibawamasukuntukmengusahakanladang-ladangmilik Britishspt ladangtebudi SeberangPerai danutaraPerak, kopi di Selangor serta ladang teh dan getah apabila Inggeris kuasai NNM sekitar tahun 1880-an.6. Sistem popular dalam usaha membawa masuk buruh-buruh India melalui Sistem Kangani danSistemKontrakuntukbekerjadi ladang-ladanggetah, kopi dan tebu. Faktor Orang India Berhijrah Ke Tanah Melayu Kesukaran hidup di India Peluang pekerjaan yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Tanah Melayu. Contoh bekerja di ladang getah Mendapat galakkan dari British KOMPONEN YG MEMBENTUK NEGARA BANGSA MALAYSIA Konsep negara bangsa - sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya hidup bersatu-padu tanpa diikat oleh ikatanprimordial yang sempit seperti kaum, agama, bahasa, budaya, daerah dan sebagainya yang boleh membawa perpecahan, rakyat mempunyaikeyakian dan kepercayaan yang tinggikepada sistem pemerintahan dan undang-undang yang dilaksanakan di negara tersebut.KESAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA Membolerhkan rakyat Malaysia berbilang kaumdan budaya berkongsi satu matlamat yang serupa untuk berganding bahu melahirkan masayarakat bersatu-padu. Membina bangsa Malaysia yang berdaya tahan dengan mempunyaisemangat patritik dan perpaduan tinggi. Membentuk masyarakat supaya mempunyai keyakinan yg teguh terhadap kemampuan dan kebolehan diribagimenghadapaimasalah dan cabaran yang bakal ditempuhi Memupuk rasa tanggungjawab yg tinggi pada negara dan masyarakat Membantu melahirkan sebuah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral dan peribadi yang tinggi.Masyarakat dan Hubungan dengan BudayaBUDAYADefinisi budaya Kamus Dewan Bermaksud tamadun peradaban, kemajuan dan cara hidup sesuatu masyarat Sidi Gazalba Kecekapancarahidupdari segolonganmanusia, yangmeliputi bermacamaspek kebudayaan seperti bahasa, adat, industri semua yang jadi warisan umum sosial dari golongan yang dapat berkembang lanjut atau mundur tidak bergantung pada golongan-golongan lain atau biasa berubah bentuk kerana hubungan dengan kebudayaan lain.Ciri-ciri yang perlu ada pada sesuatu budaya Cara kehidupan sehari-hari iaitu bagaimana sesuatu bangsa melaksanakan penghidupan dari satu masa ke satu masa yang lain Kepercayaan iaitu meliputi kepercayaan sesuatu bangsa kepada agamanya keyakinan, kehalusanbudi danlain-lainnya.Pentingsekali tentangpengaruh agama terhadap pemikiran mereka Aspekkeseniandalamsemuacabangnyaseperti rupa, seni suaraatauseni lagu, seni bahasa dan cabang-cabang seni yang lainnya. Kepandaiannya iaitu kebolehan atau keahliannya membuat sesuatu yang dipusakai turun temurun Pelajaran dan pendidikanMasyarakat dan hubungan dengan Budaya Budaya adalah cara merasa, cara berinteraksi dan cara berperlakuan masyarakat. Masyarakat berbudaya adalah suatu hubungan masyarakat dengan kebudayaan yang tak dapat dipisahkan. Ia adalah satu cara hidup yang telah diwariskan daripada keturunan yang lain. Malaysiadianggapmempunyai masyarakat yangberbagai bangsaatauetnik (multiracial)danmempunyai berbagai budaya(multiculture)merupakanfaktor-faktorasasyangkukuhuntukmewujudkanmasyarakat yanglebihberbudaya, berilmu, bermoral serta mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia Kebudayaan ituialah apajuga yangkitafikir, buat danmempunyai dalam kehidupan merangkumi semua bidang kehidupan baik pengetahuan, kepercayaan, kesenian, undang-undang, moral, adat-istiadat dan apa juga cara hidup kita yangmerupakan penglahiran dari apa yangkitawarisi daripada masyarakat kita. Oleh itu, kebudayaan sangat mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat.HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIARAS Sekumpulan manusiayang dikalsifikasikan berdasarkan kepada warisan biologi yang membezakan mereka daripada kelompok lainETNIK Sat