penilaian pengalaman pembelajaran, penilaian berasaskan projek dan penilaian berasaskan sekolah

of 38 /38
PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN DISEDIAKAN OLEH : RABIATUL ADAWIYAH ABDUL RAHMAN 83

Author: rabiatul-adawiyah-abdul-rahman

Post on 27-Jul-2015

1.724 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : RABIATUL ADAWIYAH ABDUL RAHMAN

83

PENGENALAN

memperoleh informasi tentang pencapaian

mengetahui perkembangan murid

Definisi Penilaian Pengalaman Pembelajaran

mendapatkan informasi secara berkala

mengesan hasil pembelajaran

Penilaian

merupakan

kegiatan

untuk

memperoleh

informasi

tentang

pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan pe rsembahan peserta didik. Maksudnya adalah bahawa penilaian dalam hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan.

84

Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar.

Penilaian pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui apakah sesua tu yang telah dikerjakan telah berhasil/belum melalui suatu alat pengukuran yang dapat berupa tes ataupun non tes.

Penilaian Pembelajaran merupakan salah atu cara guru mengetahui i perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik.

PELAKSANAAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

TEMA : PENGALAMAN

i. KOMPETENSI DASAR 1. PKN 1.1 Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah

ii. INDIKATOR 1. PKN Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain- lain) Memberi contoh hidup rukun di rumah Membeni contoh hidup rukun di sekolah Menjelaskan akibat hidup tidak rukun Menyebutkan manfaat hidup

85

iii. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN Kegiatan Awal

Kegiatan Inti

Kegiatan Akhir

A. KEGIATAN AWAL 1. Doa bersama 2. Absensi siswa 3. Apresiasi: Menyanyikan lagu Nama-Nama Hari

B. KEGIATAN Inti 1. Menceritakan hidup rukun di rumah 2. Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah 3. Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain-lain) 4. Memberi contoh hidup rukun di rumah 5. Memberi contoh hidup rukun di sekolah 6. Menjelaskan akibat hidup tida k rukun 7. Menyebutkan manfaat hidup rukun 8. Menyapa teman sebaya dengan benar 9. Menggunakan kata tanya untuk menyapa orang lain86

10. Membuat kalimat sapaan secara lisan 11. Menulis kata tanya (apa, siapa, di mana) 12. Membuat kalimat Tanya dengan benar 13. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjurniahari bilangan 2 1 -50 14. Menye!esaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan 21 -50 15. Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan 21 -50 16. Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaita n dengan pengurangan bilangan 21 -50 17. Bersama-sama menyanyikan lagu Nama-nama Hari 18. Membeni contoh kegiatan yang lama atau sebentar 19. Membedakan, waktu lama atau sebentar ~20. Melakukan kegiatan sehari-hari yang sebentar atau larna 21. Menyebutkan urutan nama -nama hari dalam satu minggu 22. Menyebutkan urutan nama -nama bulan dalam setahun 23. Membedakan bentuk suatu benda 24. Mengelompokkan benda yang sama bentuknya 25. Menjelaskan perubah ari bentuk benda melalui penlakuan yang berbeda 26. Menyebutkan keluarga yang tinggal dalam satu rumah 27. Melakukan sikap hormat pada orang lain (orang tua, saudara, guru, teman, dan lain-lain) 28. Menceritakan dan menulis penistiwa menyenangkan yang pern ah dialami 29. Menceritakan dan menulis peristiwa tidak menyenangkan yang pernah dialami 30. Menceritakan kembali hal-hal yang pemah dialami berdasarkan cerita orang tua atau orang lain 31. Menyebutkan penistiwa yang pernah terjadi di lingkungan keluarga b erdasarkan cerita orang tua atau orang lain (Langkah-Jangkah kegiatan disesuaikan dengan jadwal pelajaran masing masing sekoIah)

87

C. KEGIATAN AKHIR 1. Siswa melaksanakan tugas portofolio 2. Pelajaran ditutup dengan lagu Aku Anak Sehat

iv. METODE, SUMBER, MEDIA PEMBELAJARAN

a. METODE 1. Ceramah 4. Tanya Jawab 2. Demonstrasi 5. Tugas 3. Game

b. SUMBER 1. Buku Tematik Kelas I (Terdiri dari PKN, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS) 2. Pengembangan Guru

c. MEDIA 1. Kartu bilangan 2. Kartu huruf 3. Kantu kata 4. Gambar-gambar yang relevan v. PENILAIAN 1. Lisan 2. Tertulis 3. Perbuatan 4. Portofolio

88

CIRI-CIRI PENILAIAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN

PENI AIAN RAKAN KUMPU AN KRITIKAN TERBUKA

KAEDAH JIGSAW

a. KAEDAH JIGSAW - Kaedah jigsaw merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat memupuk semangat berpasukan di kalangan pelajar. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran mendengar, penyampaian, dan pemikiran kreatif (Felder & Brent, 2004) dan telah terbukti keberkesanannya seprti yang dilaporkan dalam Hafizah Husain et al. (2006). - Kaedah jigsaw menekankan lima perkara dalam perlaksanaannya melalui perbincangan dalam kumpulan kecil (Hafizah Husain et al. 2006), iaitu: Pergantungan secara positif Tanggungjawab Interaksi secara terus (bertentang mata) Mempraktikan kemahiran interpersonal mengikut kesesuaian Penilaian kendiri secara berterusan

89

b. KRITIKAN TERBUKA - Kritikan terbuka membabitkan kemahiran pengucapan awam pelajar, dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ianya juga sebagai memenuhi keperluan PBH bagi melengkapkan kitaran (closing the loop). Pada penghujung kelas, pelajar akan dipilih secara rawak untuk berucap selama 5 minit kepada rakan -rakan sekelas.

- Pelajar akan diberi topik yang mudah untuk dibincangkan seperti apa yang telah diajar sebelum itu, atau mengenai tugasan yang telah diberi.

Semasa ucapan pelajar, seorang panel penilai akan memberi markah atas ucapan yang diberi. Pelajar akan diberi markah berdasarkan lima perkara: in tonasi dan kejelasan suara, keyakinan diri di khalayak ramai, kelancaran bahasa, penampilan, dan maklum balas terhadap soalan yang diterima. Komen dari panel akan disampaikan kepada pelajar untuk membaiki kelemahan yang ada.

- Dengan adanya kaedah kritikan terbuka ini, pelajar mendapat peranan yang lebih aktif di dalam bilik kuliah. Selain itu, ianya juga dapat membantu meningkatkan kemahiran komunikasi awam di kalangan para pelajar.

c. PENILAIAN RAKAN KUMPULAN

- Penilaian rakan kumpulan (PRK) merupakan satu kaedah penilaian yang digunakan sebagai alat pengukuran secara terus oleh rakan -rakan pelajar yang bekerja dalam kumpulan yang sama. Kaedah PRK dapat digunakan bagi menilai aspek-aspek tertentu berkaitan kemahiran dan pengetahuan pelajar -pelajar (Kaufman et al. 2000). - Antara aspek-aspek yang dapat diukur adalah seperti tahap kepimpinan, kerja secara berpasukan dan komitmen pelajar dalam menyiapkan kerja kursus. Kaedah PRK ini amat berkesan dilakukan untuk menilai kerja kursus secara berkumpulan (Kaufman et al. 2000 dan Buckley). Ini kerana rakan -rakan adalah merupakan individu yang terdekat dan paling banyak meluangkan masa bersama pelajar ketika melakukan kerja kursus tersebut.90

- Oleh itu, rakan-rakan sekumpulan merupakan pemerhati yang baik an tara satu sama lain dan kedudukan mereka ini secara tidak langsung dapat menjadikan mereka sebagai penilai yang berkesan untuk menilai kemahiran dan pengetahuan tertentu rakan-rakan mereka.

91

PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK

DISEDIAKAN OLEH : RABIATUL ADAWIYAH ABDUL RAHMAN

92

PE I B S

I

E

S S

P O E

B S S C

B

S

l

tif l i l i i t i i ti t t i t tif tif

il

i li li t

l t lt t li t i ti

t tj l

i

iti

t t t t l i t t

j j i i ji l

l i i ,

l

il i

t

il t i i t il t

i ii

i it tl i,

ti ii

t

93

- Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Rubrik Penilaian Brosur 1. Lemah (0-5) 2. Sederhana (6-8) 3. Cemerlang (9-10)

Kreativiti dan keaslian 1. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. 3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.

Fungsi 1. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. 3. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar.

Tatabahasa 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu dip erbaiki. 3. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik, jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Ilustrasi 1. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. 2. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. 3. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai, menarik dan sesuai.

94

POWE POI

j

fi i i: fi

l

tl l & l j

t: il if t t & t i t

P

E P I & j li j

j

tif : l j t IC l j

i t

P

ili i t i ili

jtil

i

Ci i i i : lti i t j t l j

j

DEFI ISI

i

ft P i f i il l.

i t

l l

j l i i, l

fi

l

. I

l l i i l i t ti i

t l i t f ii ii i t, l li i , , l

i

t ii , t iti ii

t i ti , i t t

l j i

f

i

l.

95

MATLAMAT

Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat tempatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ictOBJEKTI

Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guruCIRI-CIRI

Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif

96

ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT:

ASPEK PENILAIAN

Cara penyampaian maklumat

Keistimewaan persembahan

Warna, pengurusan ruang dan kreativiti

Kelengkapan laporan

Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd

Keberkesanan kesinambungan persembahan

Ketepatan isi kandungan

Masa terhad untuk persembahan.

1. Warna, pengurusan ruang dan kreativiti 2. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. Ketepatan isi kandungan 4. Kelengkapan laporan 5. Cara penyampaian maklumat 6. Keistimewaan persembahan 7. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. Masa terhad untuk persembahan.

97

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

DISEDIAKAN OLEH : RABIATUL ADAWIYAH ABDUL RAHMAN

98

PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

PENGENALAN

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah . Ianya dirancang, ditadbir, diskor dan

dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). PBS merupakan salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata

pelajaran secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Demi menjamin kualiti pelaksanaan PBS, mekanisma penyelarasan dan pemantauan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesahan kebolehpercayaan skor pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah. dan

PBS di peringkat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah terdiri daripada 2 bentuk iaitu: Kerja Kursus Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS)

99

RASIONAL PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

Mengesan perkembanga n murid secara menyeluruh Tindakan susulan dapat dijalankan serta merta Kenal pasti kekuatan dan kelemahan pembelajara n murid lebih awal dan berterusan

RASIONAL

apat merancang dan mengubahsua i pengajaran guru

Mengetahui keberkesanan pengajaran guru

PERNYATAAN DASAR

Sekolah wajib melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus, amali, projek, modul dan ujian lisan.

Pelaksanaan PLBS, PEKA Sains dan PAFA dijalankan mengikut Jadual Kerja yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malay sia.

PBS mesti dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Keputusan calon akan terjejas sekiranya calon tidak melaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus.

Setiap calon mestilah mempunyai semua markah / pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan.

PBS dilaksanakan mengikut garispanduan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Calon yang beragama Islam wajib melaksanakan PAFA.100

Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) mesti dilaksanakan mengikut buku Panduan PLBS. Jawatankuasa Induk PBS peringkat negeri, bahagian / daerah / gabungan dan sekolah perlu ditubuhkan.

Kos dan pelaksanaan PBS di bawah tanggungan serta tanggungjawab pihak sekolah.

Mengurus dokumen skor, evidens dan sijil adalah tanggungjawab pihak sekolah. Skor hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan Malaysia mengikut kaedah dan tempoh yang telah ditetapkan.

Semua rekod dan bahan pentaksiran yang diperigkatkan sulit, perlu disimpan dengan selamat selama 6 bulan selepas keputusan peperiksaan dikelu arkan.

Calon yang ingin mendapatkan pengecualian kerja kursus hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran Negeri

CIRI-CIRI PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

Pentaksiran Berasaskan Sekolah merupakan satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.

101

PBS t

i

t

f

t

t

i

i it :

K

K j /PEKA

P BS

P il i B l S

.

K j

/ PEKA C l i j P P / P /PP P i S l B C l t P P / P /PP P S l l it l l l l ijil ti l t / l l i it t l S l i i li j i l l j i . l l l ijil ti l P t li l j t / l i l l t l i l t

.

P

t

i

i

102

KONSEP PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

DIRANCANGDITADBIR MEMPUNYAI KESAHAN & KEBOLEHPERCA YAAN DISKOR

DIMODERASIKA N

DILAPORKAN

ADA KERANGKA

KONSEP

PELAPORAN POSITIF

Dirancang di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan berikut: Murid yang akan ditaksir, bila pentaksiran dibuat, kekerapan pentaksiran, siapa yang terlibat dalam pentaksiran, pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran, penskoran, pengredan dan pelaporan dibuat oleh pihak sekolah dengan berpandukan kepada Panduan PBS bagi matapelajaran berkenaan.

Ditadbir diperingkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens.

103

Diskor di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan skema penskoran.

Dilaporkan diperingkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina. Kerangka yang ditetapkan merujuk kepada prinsip dan konsep Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Dimoderasikan pula merujuk kepada usaha memastikan tiap -tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama. Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti. Mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan.

Kesahan merujuk kepada perkara yang ditaksir itu relevan dan terangkum dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan d an pemantauan. Pelaporan positif. Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa.

104

PERANCANGAN PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH

PERANCANGAN

PENGESANAN

PELAPORAN

PENATARAN

PEMANTA AN

PELAKSANAAN PENILAIAN

PENYELARASAN

1. Perancangan Perancangan yang teliti dilaksanakan antara Lembaga Peperiksaan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan pelaksana PBS yang telah dilantik.

2.

Penataran Penataran ialah pendedahan tentang Konsep, Kerangka dan Dasar program

PBS kepada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan PBS seperti pentadbir sekolah, pemantau, penyelaras, pentaksir sekolah dan murid -murid tentang pelaksanaan PBS.105

3.

Pelaksanaan Pentaksiran Pelaksanaan PBS ialah mentaksir perkara yang hendak ditaksir dalam PBS

mengikut prosedur yang telah ditetapkan seperti dalam Manual Pengendalian PBS 4. Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor. 5. Pemantauan Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 6. Pengesanan Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian objektif, kekuatan dan kelemahan serta impaknya untuk tujuan memperbaikia program itu.

7.

Pelaporan Penyelaras, Pemantau dan Jabatan Pendidikan Negeri akan membuat

laporan mengenai pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan.

106

PELAKSANAAN JADUAL PELAKSANAAN

Mata Pelajaran PAFA PEKA SAINS PLBS BM & BI

Tahun 1-6 3-6 1-6

Tarikh Pelaksanaan 4 Feb 31 Julai 3 Mac 31 Julai Jan - November

Petugas Pentaksiran

Pentaksir Sekolah (PS) Ketua Pentaksir Sekolah (KPS) Pentaksir Kawasan (PKW)

Petugas Pentaksiran terdiri daripada;

Pentaksir Kebangsaan (PK)

Pentaksir Negeri (PN) Ketua Pentaksir Kawasan (KPKW)

Terdiri daripada: Pentaksir Kebangsaan (PK) Pentaksir Negeri (PN) Ketua Pentaksir Kawasan (KPKW)

107

Pentaksir Kawasan (PKW) Ketua Pentaksir Sekolah (KPS) Pentaksir Sekolah (PS) Pentaksir Kebangsaan(PK) Dilantik oleh LPM guru terlatih opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran disahkan dalam jawatan berpengalaman Pentaksir Negeri(PN) Dilantik oleh JPN guru terlatih opsyen yang berkaitan dengan mata pelajaran disahkan dalam jawatan berpengalaman dengan mata pelajaran berkaitan Ketua Pentaksir Kawasan(KPKw) Dilantik oleh JPN guru cemerlang / guru terlatih opsyen berkaitan mata pelajaran berpengalaman disahkan dalam jawatan

108

Pentaksir Kawasan(PKw) Dilantik oleh JPN guru cemerlang / guru terlatih opsyen berkaitan mata pelajaran berpengalaman disahkan dalam jawatan Ketua Pentaksir Sekolah(KPS) Dilantik oleh Guru Besar / Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas guru terlatih opsyen mata pelajaran berkaitan jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang kurangnya 3 tahun dilantik dalam jawatan Pentaksir Sekolah (PS) Dilantik oleh Guru Besar / Jawatankuasa Pentaksir Kes Khas guru terlatih opsyen mata pelajaran berkaitan jika bukan opsyen mata pelajaran berkaitan mesti berpengalaman mengajar mata pelajaran berkaitan sekurang kurangnya 3 tahun dilantik dalam jawatan

109

Tugas Pentaksir Kebangsaan(PK Sebelum pentaksiran: Menghadiri mesyuarat dan perbincangan bersama pegawai mata pelajaran di LPM Mempengerusikan mesyuarat dan taklimat bersama Pentaksir Negeri (PN) Merancang jadual / aktiviti pemantauan dan penyelarasan Membuat pemantauan dan penyelarasan peringkat kebangsaan Semasa Pentaksiran: Berjumpa Pengetua sekolah memaklumkan kehadiran semasa lawatan ke sekolah. Melihat jadual perancangan pentaksiran calon -calon sekolah Selepas Pentaksiran: Mengumpul dan menyatukan laporan daripada semua PN Mengemukakan cadangan dan tindakan susulan kepada LPM

110

Tugas Pentaksir Negeri(PN Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan kebangsaan Menyelaras tugas Pentaksir Kawasan (PKw) Mempengerusikan mesyuarat penyelarasan peringkat negeri Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa Semasa Pentaksiran: Melawat sekolah Melaksanakan penyelarasan skor peringkat negeri Selepas Pentaksiran: Menjadi penasihat kepada jawatankuasa Pentaksir Kes Kh as Sekolah Mengumpul dan menyatukan laporan daripada PKw dan menghantar kepada PK

Tugas Pentaksir Kawasan(PKw) Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan di peringkat negeri Memberi taklimat kepada PKw dan PS Semasa Pentaksiran: Menyelaras pentaksiran oleh PS Bertanggungjawab untuk memastikan setiap calon melalui proses pentaksiran yang lengkap

111

l S l P t i l l i :

l

i

l

t

l

P

P S l

t PS

i

SEBE PE I AIA ii t i t li t l

SE ASA PE I AIA i i t l i i l il i

SE EPAS PE I AIA t l i S i i l i ijil l i i j

112

Sebelum Pentaksiran: Menghadiri mesyuarat penyelarasan peringkat kawasan dan sekolah Bertanggungjawab memberi taklimat dan penerangan kepada calon Semasa Pentaksiran: Membimbing dan membantu calon meningkatkan prestasi Mentaksir calon Mengisi borang-borang penskoran individu dan lain -lain yang berkaitan. Memberi kerjasama kepada pentaksir negeri/ kawasan dalam urusan penyelarasan Tugas Pentaksir Sekolah(PS) Selepas Pentaksiran: Mentaksir semula kerja murid jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh PN/PKw Menyerahkan skor kepada SUP Menyimpan rekod dan evidens ditempat selamat selama 6 bulan selepas keputusan diumumkan Menyediakan laporan dan menyerahkannya kepada PKw Memastikan borang penskoran individu yang berpindah sekolah dihantar ke sekolah baru Menyediakan sijil PBS bagi setiap calon Menyelesaikan kes-kes khas GRED SEMPADAN SKOR PBS Gred Sempadan Skor adalah julat skor yang menggambarkan pencapaian gred dalam PBS bagi mata pelajaran berkaitan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.113

Pelaporan PBS dilaksanakan dalam dua peringkat iaitu:

Peringkat Sekolah

PE APORAN PBS

Peringkat em aga Peperiksaan Malaysia

1.

Peringkat sekolah Pelaporan skor Borang Markah Individu dan Kelompok / Keseluruhan / Induk Penyataan / Sijil Pencapaian Kerja Kursus

114

2.

Peringkat Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Slip keputusan

Penyataan keputusan Pelaporan Pencapaian PBS calon yang dicatatkan dalam slip keputusan dan penyataan adalah seperti berikut: KOD CAPAIAN 1 2 3 4 TAHAP PENCAPAIAN CEMERLANG

KEPUJIAN MEMUASKAN MENCAPAI SEBAHAGIAN TAHAP PENGUASAAN MINIMUM

5

TIDAK MELAKSANAKAN KERJA KURSUS

6

DIKECUALIKAN

BIL

PERKARA

TARIKH

TINDAKAN

1

Pelaksanaan PBS

Februari 31 Julai

SEKOLAH

115

2

Kemasukan Markah ke dalam Aplikasi

1 6 Ogos

SEKOLAH

3

Serahan Disket dan Cetakan Markah Kepada PPD / PPB/UPP JPN

7 13 Ogos

SEKOLAH

4

Serahan Disket dan Salinan Cetakan Markah ke LPM

27 29 Ogos

JPN

116