penilaian menengah rendah 2010 23/2 - main/peperiksaan dan peni · • cadangan untuk mengatasi...

Download PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 23/2 - Main/PEPERIKSAAN DAN PENI · • Cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk • Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan

Post on 30-Jan-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 1 23/2

  Kerja Kursus dan Panduan Penskoran ini mengandungi 22 halaman bercetak.

  LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2010 23/2GEOGRAFIKERJA KURSUSKertas 2Februari Julai

  1. Kerja Kursus ini mengandungi dua tugasan: Tugasan 1 dan Tugasan 2.

  2. Setiap tugasan disertakan dengan Panduan Penskoran.

  3. Pilih sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2.

  4. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria penskoranyang ditetapkan.

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 2 23/2

  ARAHAN KEPADA CALON

  Calon hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Dan Penilaian Kerja KursusGeografi 23/2 dalam pelaksanaan kerja kursus ini.

  1. Calon PMR wajib melaksanakan Kerja Kursus Geografi.

  2. Calon PMR dikehendaki merancang dan melaksanakan Kerja Kursus Geografi dariFebruari hingga Julai berpandukan senarai semak.

  3. Calon hendaklah mendapatkan bimbingan guru dalam pemilihan tugasan. Kajianhendaklah dijalankan di tempat tinggal atau kawasan sekolah calon yang tidak melebihi5 kilometer persegi.

  4. Calon mesti melaksanakan kesemua aspek kerja kursus untuk mencapai tahapKod 1: Cemerlang, Kod 2: Kepujian atau Kod 3: Memuaskan. Calon yang tidakmenulis laporan dapatan kajian akan mencapai Kod 4: Mencapai sebahagian tahappenguasaan minimum.

  5. Calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untukmencari dan mengumpul fakta geografi.

  6. Calon boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilahsecara individu.

  7. Fakta geografi yang dikumpul hendaklah didokumentasikan dalam bentuk laporandapatan kajian. Laporan dapatan kajian hendaklah dihasilkan dalam bentuk esei tidakkurang daripada 400 patah perkataan mengikut format yang ditetapkan.

  8. Hasil kerja kursus hendaklah ditulis tangan, ditaip atau menggunakan komputer padakertas saiz A4 sahaja. Penulisan menggunakan komputer hendaklah dengan fon TimesNew Roman, saiz 12 dengan langkau 2.0. Penggunaan komputer / foto dalam kajiantidak mempengaruhi pemarkahan.

  9. Hasil kerja kursus calon mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditirudaripada mana-mana pihak.

  10. Maklumat peribadi calon hendaklah ditulis di halaman hadapan laporan.

  11. Rujukan hendaklah ditulis dengan format penulisan yang betul.

  12. Penilaian proses kerja calon akan dilakukan sepanjang masa kerja kursusdilaksanakan.

  13. Penilaian dan pemberian markah dilakukan selepas pelaksanaan setiap aspek.Penskoran hasil kerja calon dilakukan pada bulan Julai.

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 3 23/2

  TUGASAN 1: AMALAN KITAR SEMULA

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang amalan kitar semula di kawasan kajian.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep kitar semula

  Jenis-jenis bahan dan amalan kitar semula

  Kepentingan kitar semula

  Masalah / halangan amalan kitar semula

  Langkah / cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  ATAU

  TUGASAN 2: MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

  Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang migrasi dalaman pendudukdi kawasan kajian.

  Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:

  Konsep migrasi dalaman penduduk

  Pola migrasi dalaman penduduk

  Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk

  Kesan migrasi dalaman penduduk

  Cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk

  Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

  TUGASAN TAMAT

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 4 23/2

  PANDUAN PENSKORAN TUGASAN 1

  AMALAN KITAR SEMULA

  Menulis tajuk lengkapdengan menyatakanlokasi secara tepat

  Menyenaraikan enamatau lebih isi kandunganberserta nombor halaman/ muka surat

  Menyatakan penghargaankepada tiga pihak

  Menyata danmenghuraikanpenghargaan kepada tigapihak atau lebih

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan satuaspek pendahuluan sahaja

  Menamakan tajuk kajiandan menghuraikan duaaspek pendahuluan ataulebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  1

  2

  3

  4

  1

  1

  1

  2

  1

  2

  1

  1

  2

  2

  Tajuk Amalan Kitar Semula

  di Kawasan Kajian

  Nota: Lokasi termasukkawasan kajian, bandar /daerah dan negeri

  Senarai kandungan Perkara / butiran Halaman

  Nota: Halaman 1 bermuladari aspek penghargaan

  Penghargaan Pengetua Guru mata pelajaran Ibu bapa / penjaga Rakan-rakan Pihak luar /

  responden

  Nota: Nyatakan namapihak yang dihargai

  Pendahuluan Menamakan tajuk

  kajian Sebab-sebab

  pemilihan kawasankajian

  Tempoh masa kajiandijalankan

  Nota: Sebab-sebabpemilihan kawasan kajianperlu berkaitan dengantajuk

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 5 23/2

  Menyatakan semuaobjektif kajian

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikandua aspek

  Menamakan kawasankajian dan menghuraikantiga aspek atau lebih

  Menyediakan satu petadaerah / zon / bahagianyang lengkap dengan:- tajuk dan bingkai

  (1m)- nama kawasan

  kajian dan arahmata angin(1m)

  Nota: Tandakan kawasankajian

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  5

  6

  2

  1

  2

  2

  2

  2

  Objektif kajian Konsep kitar semula Jenis-jenis bahan dan

  amalan kitar semula Kepentingan amalan

  kitar semula Masalah / halangan

  amalan kitar semula Langkah /cadangan

  mengatasi masalahdalam melaksanakanamalan kitar semula

  Penerapan nilai atauunsur patriotismedalam dapatan kajian

  Nota: Objektif mestidimulakan dengan katakerja yang sesuai

  Kawasan kajianNama kawasan kajian

  Latar belakang /sejarah kawasankajian

  Lokasi kawasankajian

  Pandang darat fizikalkawasan kajian

  Jarak dari bandar /pekan terdekat

  Peta:- Peta daerah /

  zon / bahagian

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 6 23/2

  Melukis peta lakarkawasan yang tepat danlengkap dengan

  - tajuk dan bingkai(1m)

  - arah mata angin danpetunjuk (1m)

  - simbol piawai (1m)- kekemasan dan

  kesempurnaan peta(1m)

  Nota: Aspek di atasditunjukkan dalamhalaman yang sama

  Menghuraikan satukaedah sahaja

  Menghuraikan duakaedah atau lebih

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  7

  4

  1

  2

  6

  2

  - Peta kawasankajian

  Kaedah kajian Pemerhatian Temu bual Soal selidik Rujukan

  Nota 1: Mana-manakaedah yang munasabahditerima

  Nota 2: Mana-manakaedah kajian hendaklahberkaitan dengan dapatankajian dan rujukan

  Nota 3: Bilanganresponden:

  Temu bual minimum 3 orang

  Soal selidik minimum 20 orang

 • [Lihat halaman sebelah23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 7 23/2

  Mentakrifkan konsepkitar semula denganringkas

  Menghuraikan konsepkitar semula denganlengkap berserta contohyang relevan

  Menyatakan tiga jenisbahan atau lebih

  ATAU

  Menyatakan tiga amalankitar semula atau lebih

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan satuamalan kitar semula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan duaamalan kitar semula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan tigaamalan kitar semula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan empatatau lebih amalan kitarsemula

  Menyatakan jenis bahandan menghuraikan empatatau lebih amalan kitarsemula serta menerapkannilai atau unsurpatriotisme

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8 1

  2

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2

  6

  Dapatan kajian8.1 Konsep kitar semula

  8.2 Jenis bahan danamalan kitar semula

  Jenis bahan:- kertas- kaca- mineral- getah- plastik- tekstil- sisa makanan- kayu- air

  Nota : Jenis bahan lainyang sesuai diterima

  Amalan kitarsemula:- menjual/

  membeli- mengguna

  semula- memberi

  sumbangankepada pihaklain

  - menghasilkanbahan baru

  Nota: Mana-mana amalankitar semula yangmunasabah diterima

 • 23/2 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

  TERHAD 8 23/2

  MARKAHMAKSIMUM

  BIL. ASPEK KRITERIAPENSKORAN

  MARKAH

  8.3 Kepentingan kitarsemula

  Menjimatkanpenggunaan sumber

  Menambahpendapatan

  Peluang pekerjaan Mengurangkan

  pencemaran Memupuk kesedaran

  pentingnya kitarsemula