penilaian matematik

47
Trends and Issues in Mathematical Science SME 3023 Penilaian : Isu Penilaian di dalam Bilik Darjah

Upload: onearbaein

Post on 10-Jun-2015

1.796 views

Category:

Education


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Penilaian matematik

Trends and Issues in Mathematical Science

SME 3023Penilaian : Isu

Penilaian di dalam Bilik Darjah

Page 2: Penilaian matematik

Nama No. Matrik

Puteri Nor Aisyah binti Megat

Muhammad Hatim

D20091035065

Thiyagarajan a/l Rajendran

D20081032096

Wan Arbaein binti Ali

D20081032091

Lim Zi Ling D20081032094

Naimah binti Ali D20081032098

Noor Hidayah binti Jamaludin

D20081032095

Page 3: Penilaian matematik

“Penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan

sama ada objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”

Gay(1985)

Page 4: Penilaian matematik

i. Penilaian Formatif/ Kuantitatif

Mendapatkan maklum balas berhubung dengan kemajuan

proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid yang

diperoleh daripada pemerhatian atau temubual

Misalnya, Ali dapat melukis gambar pemandangan dengan

cepat, cantik, bersih

Page 5: Penilaian matematik

ii. Penilaian Sumatif/ Kualitatif

Bertujuan untuk mengesan secara menyeluruh taraf

pencapaian murid di akhir sesuatu pembelajaran.

Penilaian ini adalah untuk memberi markah atau dalam

bentuk gred seperti (A,B,C,D,E atau cemerlang, kepujian, baik,

lulus, gagal).

Page 6: Penilaian matematik

Kepentingan PenilaianUntuk mengetahui keupayaan,

kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar dalam

perkara-perkara yang hendak diajar

Dapat menolong guru-guru untuk mengetahui sejauh manakah pelajar mereka telah dapat

menguasai atau mempelajari akan apa yang disampaikan

Untuk membolehkan guru-guru memilih bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka

Page 7: Penilaian matematik

Untuk membolehkan guru-guru memilih bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran merekaUntuk melihat kelemahan atau kelebihan prestasi pelajar dengan tujuan untuk kerja-kerja pemulihan

dan pengayaanMemberi maklumat yang jelas kepada pihak penggubal kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia tentang kurikulum yang digunakan

di sekolah-sekolah

Page 8: Penilaian matematik

Penilaian Berasaskan

Sekolah

Page 9: Penilaian matematik

Pengenalan

Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah . Ianya

dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang

mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia

(LPM).

Page 10: Penilaian matematik

CIRI – CIRI Penilaian Berasaskan Sekolah merupakan

satu bentuk pentaksiran dan penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Ianya diurus dan ditadbirkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga

Peperiksaan Malaysia.PBS terbahagi kepada dua (2) bentuk format

pentaksiran iaitu:– Kerja kursus / PEKA

– Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah

Page 11: Penilaian matematik

Rasional Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh.

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran lebih awal

dari semasa ke semasa.Mengetahui keberkesanan pengajaran guru

Guru dapat merancang dan mengubahsuai pengajarannya

Guru juga dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta - merta

Page 12: Penilaian matematik

1. Kerja kursus / PEKA 

– Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan sepenuhnya oleh guru sewaktu pengajaran dan pembelajaran

– LPM membekalkan dokumen pentaksiran– LPM/JPN/PPD melantik pemantau /

penyelaras– Penskoran dan pelaporan oleh sekolah– Markah dihantar kepada LPM– Sekolah mengeluarkan sijil

Page 13: Penilaian matematik

2. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah

• Calon ditaksir kemahiran berlisan menerusi pelbagi konteks dalam situasi pengajaran dan pembelajaran.

• LPM membekalkan panduan• LPM/JPN/PPD melantik pemantau /

penyelaras.• Penskoran dan pelaporan oleh sekolah.• Sekolah mengeluarkan sijil.

Page 14: Penilaian matematik

Aspek 

i. Daya kreatif – contoh; mereka cipta, melukis.ii. Kemahiran proses sains – contoh; memerhati, membuat inferens.iii. Perlakuan dan amalan nilai – contoh; membantu, berdikari.iv. Sikap – contoh; bersemangat untuk belajar, gigih bekerja.v. Kesihatan dan kecergasan – contoh; sihat, cergas dan aktif.vi. Kemahiran kinestetik – contoh; bersukan, bergerak secara kreatif.vii. Bakat dan minat – contoh; kesungguhan membuat

sesuatu, kelebihan dalam sesuatu bidang.

Page 15: Penilaian matematik

Isu Pertama: Adakah penilaian itu peperiksaan semata-mata?

“Guru-guru di sekolah lebih menumpukan kepada

penilaian terhadap pembelajaran berbanding

penilaian untuk pembelajaran iaitu guru

lebih mengutamakan fungsi pemberian gred dan kurang memberatkan aspek-aspek pembaikpulihan pengajaran

dan menggalakkan pembelajaran pelajar”Black dan Wiliam (1998),

Page 16: Penilaian matematik

Penilaian di sekolah hendaklah diamalkan untuk dua tujuan utama

iaitu• Dijalankan ketika

peperiksaan penggal atau peperiksaan akhir

• Untuk memberi gred dan pelaporan

Penilaian terhadap

pembelajaran(assessment of

learning)

• Berlaku ketika proses P&P di dalam bilik darjah sedang berlangsung.

• Untuk menggalakkan pembelajaran

Penilaian untuk pembelajaran

(assessment for learning)

Page 17: Penilaian matematik

Its appropriate use can help students form positive view of learning and assessment

improve their motivation and self confidencefoster their independent learning

and enhance their individualized use of effective learning

strategies and methods improve and if used persistently and properly, the impact on their

Mathematics achievements can be hopefully achieved their

motivation and self confidence

Liqiu Wei (2011)

Page 18: Penilaian matematik

Batasan/kekangan

Xu(2003); Zou & Cai(2006); xue (2006)

Tempoh masa

•Memerlukan jangka masa yang panjang

Kebolehpercayaan rendah

•Merujuk kepada ketekalan (consistency) alat pengukur dalam mengukur aspek yang hendak diukur.

Teknikal dan

profesional

•Memerlukan latihan

Page 19: Penilaian matematik

Isu Kedua: Adakah guru mengajar peperiksaan atau mengajar untuk

peperiksaan?

“Penekanan terhadap amalan penilaian terhadap pembelajaran ini

menyebabkan berkembangnya budaya mengajar peperiksaan (teaching the test) berbanding mengajar ke arah peperiksaan

(teaching to the test).”

Airasian(2000)

Page 20: Penilaian matematik

Menurut Gallagher (1998), budaya ini mungkin boleh menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam

peperiksaan, tetapi tanpa disedari pencapaian ini mungkin hanya

pencapaian yang palsu atau tidak sah akibat daripada aktiviti

persediaan peperiksaan yang tidak beretika.

Budaya ini akan menyebabkan kesan yang dipanggil sebagai washback

effect yang bermaksud pembelajaran di dalam bilik darjah lebih menjurus

kepada persediaan untuk menghadapi peperiksaan.

Page 21: Penilaian matematik

Secara rumus, pelajar lebih banyak menghafal segala fakta yang

disampaikan, diberi latih tubi dan diberi contoh-contoh soalan yang

berkaitan berbanding untuk memahami sepenuhnya isi kandungan pelajaran yang

disampaikan.

Page 22: Penilaian matematik

Isu ketiga:Adakah guru ada membuat penilaian di dalam bilik

darjah?

• Menurut Ebel (1979), guru mengajar tanpa menilai hasil pengajaran adalah tidak bijak.

• According Rouseff-Baker & Holm (2004) the effective use of classroom assessment can increase students development of an understanding concerning what they know and how they know it.

Page 23: Penilaian matematik

Classroom assessments can be conducted in more authentic and

meaningful ways in the classroom, and can be based on a wider and more informative range of student performance. Beside that teacher

and students have immediate access to classroom assessment results and can be use them to improve teaching

and learning.

Popham(2003); Taylor (2002)

Page 24: Penilaian matematik

Menurut Isaacson (1999) menyatakan bahawa sebilangan besar guru tidak menggunakan sepenuhnya maklumat daripada

penilaian semasa proses P&P di bilik darjah untuk memantau

pembelajaran pelajar, menilai keberkesanan pelbagai kaedah pengajaran guru dan sebagai

panduan membuat keputusan-keputusan berkenaan pengajaran

Page 25: Penilaian matematik

Menurut Abu Bakar Nordin (1986), implikasi daripada budaya ini ialah

pelajar yang lemah akan terus tertinggal atau terus diketepikan, kelemahan pengajaran guru tidak

diperbaiki dan guru lebih cenderung untuk meletakkan kesalahan pada bahu pelajar semata-mata apabila

keputusan peperiksaan kurang memuaskan.

Ia menggambarkan bahawa pemberian gred begitu ditekankan dalam proses

penilaian di sekolah sehingga menjurus kepada fenomena kurikulum

berpacukan ujian (test driven curriculum) atau instruksi berpacukan

penilaian (assessment driven instruction) yang mungkin

bertentangan dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Omar Mohd Hashim, (2003)

Page 26: Penilaian matematik

Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat

memberikan maklum balas kepada guru, antaranya terdapat:

kadar pencapaian pelajarsikap pelajar

masalah yang dihadapi pelajar

dalam pembelajaranmengenal pasti aktiviti yang diperlukan oleh pelajar mengikuti tahap pelajarmembuat keputusan sama ada

untuk mengubah strategi pengajaran.

Page 27: Penilaian matematik

Penilaian boleh dilakukan dalam bilik darjah melalui pelbagai cara :

Menggunakan soalan/ pertanyaanUjian

Kerja rumah

According Mc-Millan(2000), effective assessment tools such as, essays and assignments, field reports, article review, performance and presentations, portfolios, and independent projects which are on going practical tasks and provide opportunities for students and teachers to make adjustments in the teaching and learning methods are considered to have secondary importance and are not part of students’ final grades.

Page 28: Penilaian matematik

Isu 4 :BIAS DALAM PENILAIAN

Page 29: Penilaian matematik

Bias seperti yang dimaksudkan oleh The American Heritage Dictionary, menyatakan

sebagai “kecenderungan atau kecondongan yang menghalang penilaian

yang adil”.

Itulahsebabnya orang bijak pandai akan mengelakkan bias. Ia

mengganggu keadilan

(Popham, 1981)

Page 30: Penilaian matematik

Bias wujud apabila item yang sama diberikan kepada calon yang sama kebolehan tetapi ia menghasilkan keputusan yang berbeza kepada calon daripada kumpulan yang berbeza dari segi etnik, jantina, budaya dan agama.

ZAUBEDAH, 2007

Page 31: Penilaian matematik

Item-item Matematik yang berbentuk • ayat panjang • memerlukan calon membaca dan

memahamilebih memihak kepada calon

perempuan

Item-item matematik• yang memerlukan kecekapan ‘spatial’ lebih memihak kepada calon lelaki.

Kajian TIMSS-R (1998)

Page 32: Penilaian matematik

In my own research, I found that teachers make their judgements by combining their observations of pupils with their views of mathematics and their existing knowledge of the child

(Watson 1998)

Page 33: Penilaian matematik

Amalan dalam penilaian guru

Bagaimana guru menilai dan mengawal pembelajaran pelajar?

secara langsung

penilaian secara berterusan-

individu atau berkumpulan

Page 34: Penilaian matematik

Research in social psychology, in

education, and in mathematics education

has shown that the teachers tend to retain early impressions they have of pupils, even in

the light of later contradictory evidence (McIntyre et al. 1996;

Watson 1998)

Ini menunjukkan betapa pentingnya

penilaian tidak formal yang akan

menentukan kecenderungan

guru melihat kerja pelajar yang seterusnya

Page 35: Penilaian matematik

Bias dalam Penilaian

Lisan

Penulisan

Perbuatan/ Pemerhatian

Page 36: Penilaian matematik

Penilaian melalui pemerhatianMenilai melalui:

sikapperlakuan/amalan

amalikemahiran manipulatifkemahiran bersosialkemahiran kinestetikkemahiran literasi komputer

kemahiran belajarkemahiran mereka cipta

Page 37: Penilaian matematik

Penilaian melalui pemerhatian

• Memerhatikan sikap dan pelakuan murid

• Individu/kumpulan“teachers are led to believe through their professional training that they are able

to make accurate judgements about children.

They occupy a status in society whereby it is

thought legitimate for them to make such judgements”

Blease,1983 :124

Page 38: Penilaian matematik

Pandangan mata kasar guru, adakah

benar benar menggambarkan situasi sebenar?

Page 39: Penilaian matematik

Bias dalam pemerhatianStandard/piawaian

Hanya menggunakan budi bicara guru

Berbeza mengikut individu yang menilai

Sukar membezakan pelajar yang berpura-

pura faham dan benar-benar faham

Menilai secara kasar

Pelajar aktif dan tidak aktifPersepsi awal guru

Page 40: Penilaian matematik

LISAN

Maklumat diperoleh daripada hasil interaksi:

• pelajar dengan pendidik• pelajar dengan pelajar• pelajar dengan bahan pembelajaran

Page 41: Penilaian matematik

Tujuan

Mengesan penguasaan

hasil pembelajaran dengan serta merta dalam

kelas

Guru hanya menilai apa yang mereka nampak ataupun menilai apa yang mereka

harapkan daripada sesetengah pelajar

ataupun semua pelajar secara

umum.

Page 42: Penilaian matematik

Lisan

Kebanyakkan guru menggunakan

interaksi secara lisan untuk memastikan

pelajar mereka faham atau untuk mencari apakah

yang menyebabkan berlakunya

kesalahan dalam kerja bertulis

Sesetengah guru susah untuk

percaya bahawa pelajarnya faham melainkan pelajar

menerangkan sendiri melalui ayat mereka

sendiri.

Page 43: Penilaian matematik

Bias dalam Penilaian Lisan

• Generalisasi o kefahaman pelajar• Soalan yang dijawab beramai-ramai• Secara general~seperti semuanya faham

o Respon soalan

• “language difficulties”oKetakutan mungkin menganggu pelajar untuk

menunjukkan yang terbaik.oPemalu

Page 44: Penilaian matematik

Penilaian dalam Penulisan

• Dianggap sebagai satu bukti yang boleh dipercayai dalam menilai pelajar.

• Ramai guru yang menyuruh pelajar untuk menerangkan jawapan yang telah diberikan oleh mereka secara lisan bagaimana mereka memperoleh jawapan tersebut

Page 45: Penilaian matematik

Bias dalam penilaian penulisan

• Motivasi• Kelas yang berbeza kemampuan• Soalan yang sama• Adakah mencapai objektif penilaian~memotivasikan

pelajar

• Skema pemarkahan• Adakah skema pemarkahan benar benar

menunjukkan kefahaman pelajar?

Hubungan baik guru dan pelajar

Persepsi guru yang jarang berubah-pelajar yang sedia ada pandai dan kurang pandai

Page 46: Penilaian matematik

CONTOH

– Kadangkala pelajar menggunakan jalan kerja sendiri

–Membawa kepada jawapan yang sama– Tidak mengikut skema, teori, dan

formula yang ada di ajar– Apakah tindakan guru?

Page 47: Penilaian matematik

Cadangan

Perlu melihat kembali:– Jenis soalan yang ingin ditanya

kepada pelajar– Penggunaan bahasa yang digunakan di

dalam kelas– pandangan guru terhadap jawapan

pelajar