penilaian kendiri, guru dan piawai

Download Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

Post on 05-Apr-2018

428 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  1/24

  Penilaian kendiri terbahagi kepada tiga

  kelompok iaitu :

  a) Penilaian Kendiri

  menentukan sama ada dirinya sendiri

  benar- benar memahami apa yang

  dipelajari atau sudah bersedia untukmenduduki ujian / peperiksaan.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  2/24

  b) Penilaian Guru

  menentukan sama ada setiap pelajarmemahami apa yang diajarnya dan jugamenilai keberkesanan pengajarannya.

  c) Penilaian Piawaimenentukan pencapaian seseorang pelajarberbanding dengan pencapaian pelajar- pelajarlain di seluruh negara, dan seterusnya

  menentukan sama ada pelajar tersebut dapatmelanjutkan pelajaran dalam bidang- bidangtertentu.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  3/24

  PENILAIAN

  KENDIRI

  PENILAIAN

  GURU

  PENILAIAN PIAWAI

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  4/24

  PENILAIAN KENDIRI

  Penilaian kendiri ialah proses seseorangindividu mentadbir alat pengukuran tertentu,menyemak jawapannya dan menilai ukuranyang diperolehi secara sendiri.

  Contoh alat pengukuran tersebut ialah soalanlatihan, contoh kertas ujian / peperiksaan, soalselidik / inventori.

  Antara penilaian yang dapat membantu pelajardalam pembelajaran mereka ialah penilaianpengatahuan/ kemahiran asas, diagnostik,formatif, sumatif, minat, motivasi, sikap, aptitut,kecerdasan, sahsiah dan kecenderungankerjaya.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  5/24

  Soalan latihan boleh digunakan oleh pelajaruntuk menentukan pengatahuan / kemahiran

  asas, masalah pembelajaran, kefahamanformatif atau pencapaian akhir pelajar.

  Soal selidik/ inventori pula boleh menentukanminat, motivasi, sikap, aptitut, kecerdasan,

  sahsiah, bidang pengajaran dan kerjaya masadepan pelajar.

  Penilaian- penialaian ini boleh ditadbir, disemakdan dinilai sendiri oleh pelajar dengan bantuan

  daripada guru pakar bidang berkenaan,memandangkan pelajar sendiri mungkin tidakberkeupayaan untuk menyemak jawapan ataumenilai ukuran yang diperolehi.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  6/24

  Alat- alat yang mengukur ciri- ciri

  dalaman pelajar memerlukan pandan

  tentang cara memberi skor kepada item-

  itemnya dan juga panduan tentang caramenginterpretasi ukuran yang

  diperolehi.

  http://d/sem4/pentaksiran/PENILAIAN%20KENDIRI,%20GURU%20DAN%20PIAWAI.pptx
 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  7/24

  PENILAIAN GURU

  Penilaian guru ialah proses seseorang gurumerancang, menggubal, dan mentadbir alat

  pengukuran tertentu serta menyemak

  jawapan, menilai ukuran yang diperolehi dan

  melaporkan penilaian tersebut.

  Guru yang melaksanakannya perlu

  mengatahui prinsip- prinsip pengukuran dan

  penilaian, selain pakar bidang matapelajarantersebut.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  8/24

  Prinsip- prinsip am pengukuran dan

  penilaian, yang banyak dibincangkan

  sebelum ini, boleh digunakan oleh guruuntuk menggubal dan mentadbir kertas ujian/

  peperiksaan serta menyemak jawapan dan

  menilai ukuran yang diperolehi.

  Ujian / peperiksaan meliputi ujian/ kuiz untuk

  peringkat kelas atau peperiksaan untuk

  peringkat sekolah/ daerah yang digubal

  sendiri oleh seorang guru atau beberapaorang guru.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  9/24

  Ciri utama sesuatu ujian/ peperiksaan ialah

  kesahan ujian/ peperiksaan tersebut, iaitu

  sejauh mana sesuatu ujian/ peperiksaandapat mengukur apa yang hendak diukur.

  Sebelum seseorang guru itu menyediakan

  kertas ujian, dia perlu tahu tujuan ujian itu

  diadakan, misalnya menentukanpengatahuan asas pelajar untuk tajuk baru

  tertentu.

  Seterusnya ialah menyediakan JadualPenentuan Ujian (JPU) yang mengandungi

  bilangan soalan untuk setiap tajuk dan

  objektif dan objektif pengajaran.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  10/24

  Berpandukan JPU guru akan menyediakan

  soalan- soalan ujian dan guru perlu meminta

  pandangan guru lain dalam bidang yangsama tentang kesahan soalan- soalan yang

  disediakan.

  Seterusnya membuat kajian rintis terhadapsoalan- soalan yang disediakan dan

  membuat pembetulan yang diperlukan.

  Indeks kesukaran dan diskriminasi perlu

  dikira supaya indeks sesuai dengan tujuanujian diadakan dan guru mentadbir ujian ini

  mengikut panduan pengujian tertentu.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  11/24

  Setiapa langkah perlu dibuat dengan betul

  supaya keputusan ujian yang diperolehi

  dapat digunakan supaya tujuan ujian itudiadakan dapat dicapai.

  http://d/sem4/pentaksiran/PENILAIAN%20KENDIRI,%20GURU%20DAN%20PIAWAI.pptx
 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  12/24

  PENILAIAN PIAWAI

  Penilaian piawai ialah proses merancang ,

  menggubal, dan mentadbir alat pengukuran

  tertentu serta menyemak jawapan, menilaiukuran yang diperolehi dan melaporkannya

  yang diuruskan oleh badan- badan tertentu,

  misalnya Lembaga Peperiksaan Malaysia.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  13/24

  Kita memerlukan peperiksaan dan penilaian

  piawai untuk membandingkan pencapaian

  pelajar. Contoh : gred A yang diperolehi pelajar

  sebuah sekolah dari negeri Johor adalah

  setara dengan gred A yang diperolehi pelajardi sebuah sekolah di negeri Sabah.

  Selain tujuan akedemik, penilaian piawai

  juga boleh digunakan untuk menilai ciri- ciri

  dalaman pelajar.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  14/24

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  15/24

  Pentadbiran peperiksaan perlu dibuatdengan menggunakan prosedur yang sama

  di semua pusat peperiksaan, terutama darisegi masa menjawab soalan, tindakan untukmenjelaskan maksud soalan kepada pelajar,pembetulan pada soalan yang didapati

  salah, jarak antara meja, pengawasanpeniruan dan sebagainya.

  Untuk menjamin keserataan keputusanpeperiksaan, kawalan perlu dibuat terhadap

  prosedur pemberian markah (PMM) kepadajawapan pelajar dan menyediakan skemapemberian markah.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  16/24

  ISU - ISU BERKAITAN

  PENGUKURAN DAN PENILAIAN

  PENTADBIRAN UJIAN

  MELALUI KOMPUTER

  PENGUKURAN DAN

  PENILAIAN BAGI

  MATAPELAJARAN

  TERTENTU

  PENGUKURAN DANPENILAIAN BAGI PELAJAR

  KHAS

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  17/24

  PENTADBIRAN UJIAN MELALUI

  KOMPUTER

  Bagi ujian berbentuk objektif , komputer

  boleh digunakan untuk melaksanakan

  hampir semua proses peperiksaan.

  Penggunaan komputer untuk ujianberbentuk objektif tidak menimbulkan

  apa- apa isu, malah penggunaannya

  bertambah pesat disebabkan komputerdapat menjimatkan masa dan memberi

  keputusan yang tepat.

  http://d/sem4/pentaksiran/PENILAIAN%20KENDIRI,%20GURU%20DAN%20PIAWAI.pptx
 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  18/24

  PENGUKURAN DAN PENILAIAN BAGI

  MATAPELAJARAN TERTENTU

  Beberapa perkara perlu diberi perhatianapabila membuat pengukuran.

  Bagi matapelajaran seni visual, penilaian

  meliputi domain kognitif, psikomotor, afektifdan objek visual yang dihasilkan.

  Isu pengukuran dan penilaian bagi bidangseni visual ini ialah pengukuran dan

  penilaiannya menjadi terlalu subjektifsehingga pakar- pakar bidang tidakmempunyai kretiria permakahan yangdipersetujui bersama.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  19/24

  Ini menyusahkan pemeriksa menyediakan

  skema permakahan dan memeriksa

  jawapan.

  Penilaian bagi matapelajaran kemanusian

  seperti geografi, sejarah, pendidikan islam

  melibatkan pengukuran berkaitan fakta,konsep, prinsip, kemahiran, sikap dan nilai.

  Penilaian pencapaian matapelajaran bahasa

  dan matematik melibatkan pengukuran danpenilaian meliputi domain kognitif,

  psikomotor, afektif dan hasil.

  http://d/sem4/pentaksiran/PENILAIAN%20KENDIRI,%20GURU%20DAN%20PIAWAI.pptx
 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  20/24

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  21/24

  ii . Masalah Pendengaran

  mereka didapati sukar memahami perkataan danistilah- istilah abstrak. Keupayaan mereka membaca,menulis dan memproses maklumat juga lambat(Mohd Hanafi,2005)

  Mereka juga tidak dapat mendengar arahan semasaujian. Oleh itu jangka masa ujian perlu disesuaikandengan kelemahan mereka dan mereka perlu diberipenjelasan dengan istilah- istilah abstrak. (kajianMohd. Hanafi 2005)

  Pencapaian pelajar bermasalah pendengaranmeningkat setelah diberi masa ujian yang panjangdan soalan peperiksaan diterjemahkan pada bahasaisyarat.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  22/24

  iii . Masalah Pembelajaran

  mereka memerlukan masa yang lebih panjanguntuk membaca, memahami, berfikir dan menulis

  jawapan.

  Mereka juga sukar memahami istilah- istilah

  abstrak dalam soalan peperiksaan.

  Mereka juga diberi masa tambahan dan

  penjelasan pada istilah- istilah abstrak.

 • 7/31/2019 Penilaian Kendiri, Guru Dan Piawai

  23/24

  iv . Cacat Anggota

  Mereka perlu diberi kerusi, meja dan alatpenulisan yang sesuai serta menyediakan ruang

  peperiksaan yang selesa untuk mereka.

  Sekiranya mereka cacat pada bahagian tangan,

  mereka diberi masa tambahan untuk menjawabpeperiksaan.